دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته تاریخ انقلاب اسلامی

عنوان : ارتش و دولـت دکتر مصـدق

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد محلات

پایان نامه کارشناسی ارشد(MA) رشته تاریخ انقلاب اسلامی

عنوان:

ارتش و دولـت دکتر مصـدق

استاد راهنما:

دکتر حجّت فلاح توتکار

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب:

چکیده…………………………………………………………………………………………………………………. 1

مقدمه………………………………………………………………………………………………………………….. 2

فصل اول – کلیات

1-1-بیان مسأله……………………………………………………………………………………………………… 6

1-2-سؤالات تحقیق…………………………………………………………………………………………………. 7

1-3- فرضیه ها……………………………………………………………………………………………………… 7

1-4- پیشینه تحقیق………………………………………………………………………………………………….. 7

1-5- روش کار……………………………………………………………………………………………………… 8

1-6-  نقد وبررسی منابع…………………………………………………………………………………………… 8

1-6-1- اسناد………………………………………………………………………………………………………… 9

1-6-2-روزنامه ها و مجلات……………………………………………………………………………………… 9

1-6-3- خاطرات…………………………………………………………………………………………………. 11

1-6-4- تحقیقات جدید……………………………………………………………………………………………. 12

فصل دوم- نگاهی کوتاه به وضع نیروهای نظامی ایران در اواخر دوره قاجار و دوره پهلوی اول

2-1-تأسیس ارتش نوین…………………………………………………………………………………………… 14

2-2- واحدهای نظامی قبل از کودتای 1299…………………………………………………………………. 14

2-2-1- ژاندارمری………………………………………………………………………………………………. 15

2-2-2- بریگاد مرکزی………………………………………………………………………………………….. 17

2-2-3- بریگاد قزاق……………………………………………………………………………………………… 17

2-2-4- نیروی نظامی بیگانگان………………………………………………………………………………… 19

2-3- تشکیل قشون متحدالشکل…………………………………………………………………………………. 22

2-3-1- ارتش نوین و دو گرایش در آن………………………………………………………………………… 24

2-3-2- سازمان ستاد و لشکرها………………………………………………………………………………… 26

2-3-3- تحصیلات و آموزش نظامیان………………………………………………………………………….. 29

2-3-4- نظام وظیفه (سربازگیری)…………………………………………………………………………….. 30

2-3-5- تسلیحات و تجهیزات……………………………………………………………………………………. 31

2-3-6- منابع مالی(بودجه)……………………………………………………………………………………… 32

2-3-7- امنیه………………………………………………………………………………………………………. 33

2-3-8- نظمیه (شهربانی)……………………………………………………………………………………….. 34

2-4- تقویت و توسعه ارتش……………………………………………………………………………………… 35

2-4-1- سازمان ستاد و لشکرها………………………………………………………………………………… 36

2-4-2-نفرات و بودجه…………………………………………………………………………………………… 38

2-4-3- آموزش و تسلیحات…………………………………………………………………………………….. 39

2-4-4- نیروی هوایی……………………………………………………………………………………………. 40

2-4-5- نیروی دریایی……………………………………………………………………………………………. 41

2-4-6- امنیه………………………………………………………………………………………………………. 43

2-4-7- نظمیه…………………………………………………………………………………………………….. 43

فصل سوم- نظامیان، فترت و احیای دولت مطلقه 1330-1320

3-1-تهاجم روس و انگلیس………………………………………………………………………………………. 46

3-1-1- فروپاشی ارتش………………………………………………………………………………………….. 48

3-1-2- اشغال پایتخت وکناره گیری رضاشاه………………………………………………………………… 50

3-2-بازسازی ارتش……………………………………………………………………………………………… 52

3-2-1- سازمان لشکرها، ستاد و آموزش……………………………………………………………………… 53

3-2-2- ژاندارمری………………………………………………………………………………………………. 54

3-2-3- نیروی دریایی و نیروی هوایی………………………………………………………………………… 55

3-2-4- مستشاران آمریکایی در ایران………………………………………………………………………… 56

3-3- بحران آذربایجان و کردستان……………………………………………………………………………… 58

4-3-  رزم آرا در صحنه سیاست……………………………………………………………………………….. 59

فصل چهارم- سازمانهای نظامی در دوره نخست وزیری دکتر مصدق

4-1-نخست وزیری مصدق………………………………………………………………………………………. 62

4-2- حزب کبود، نهضت ملی، گروه رزم آرا………………………………………………………………… 64

4-3- سازمان افسران حزب توده……………………………………………………………………………….. 65

4-3-1- ساختار و تشکیلات سازمان افسران حزب توده…………………………………………………….. 80

4-3-2- اساسنامه(آیین نامه) سازمان افسران حزب توده……………………………………………………. 85

4-4- کانون افسران بازنشسته…………………………………………………………………………………… 89

4-5- سازمان افسران ناسیونالیست……………………………………………………………………………… 91

فصل پنجم- دکتر مصدق و ارتش

5-1-دکترمصدق و تسلط بر ارتش……………………………………………………………………………… 96

5-2- واقعه 30 تیرماه 1331…………………………………………………………………………………. 101

5-3- تصفیه ارتش………………………………………………………………………………………………. 106

5-4- واقعه 9 اسفند 1331……………………………………………………………………………………. 112

5-5-توطئه، ربودن و قتل سرتیپ افشار طوس……………………………………………………………… 129

فصل ششم- ارتش و فروپاشی دولت ملی دکتر مصدق

6-1-ارتش و کودتا……………………………………………………………………………………………… 141

6-2- ارتش و کودتای نظامی 25 مرداد 1332…………………………………………………………….. 151

6-3- ارتش و کودتای نظامی 28 مرداد 1332…………………………………………………………….. 160

6-4- نقش و عملکرد افسران حزب توده در کودتای 28 مرداد 1332…………………………………. 165

6-5- نقش و عملکرد طرفداران سلطنت در کودتای 28 مرداد 1332………………………………….. 170

6-5-1-  سران کودتا…………………………………………………………………………………………… 171

6-5-1-1- سرلشکر فضل الله زاهدی………………………………………………………………………… 171

6-5-1-2- سرهنگ نعمت الله نصیری……………………………………………………………………….. 172

6-5-1-3- سرهنگ عباس فرزانگان………………………………………………………………………… 172

6-5-1-4- سرتیپ هدایت الله گیلانشاه……………………………………………………………………….. 173

6-6-نقش و عملکرد افسران ناسیونالیست در کودتای 28 مرداد 1332………………………………… 173

نتیجه گیری ………………………………………………………………………………………………………. 174

منابع و مآخذ……………………………………………………………………………………………………… 176

چکیده لاتین………………………………………………………………………………………………………. 184

چكيده

  هدف پژوهش حاضر آشنايي با مواضع و عملكرد نيرو هاي نظامي و انتظامي (به طوركلي ارتش) در قبال دولت دکتر محمد مصدق  و تأثير آن در كودتاي 28 مرداد 1332 مي باشد. دكتر مصدق فردي ميهن پرست و مشـروطه خواه بود و خواستـار اين بود كه شاه تنهـا در كشــور سلطنت كند و نه حـكومت. امـا بعد از مخالفت هايي كه بين شاه و دكتر مصدق  صورت گرفته شاه در صدد بركناري مصدق برآمد و در اين راستا شاه توانست از افسران تصفيه شده استفاده كند و عليه دكتر مصدق وارد عمل شد. دكتر مصدق با تصدي پست وزارت جنگ و تبديل آن به وزارت دفاع ملي تا حدودي توانست بر سلطه شاه بر ارتش جلوگيري كند اما به دليل وابستگي فرماندهان به شاه در اين راه موفق نبود. ولي در فرآيند شكل گيري كودتا، سرانجام شاه دستور بركناري دكتر مصدق را از نخست وزيري صادر كرد. به طور كلي كودتاي 28 مرداد حاصل هم انديشي دولت آمريكا و انگلستان؛ همكاري نزديك با افسران تصفيه شده ارتش و ارتباط مستقيم با افسران  طرفدار دربار و شاه بود و این ائتلاف زمینه ساز کودتا و سرنگونی دولت دکتر محمد مصدق بود.

مقدمه

در سرتا سر تاريخ ايران، ارتش از اهميت سياسي و نظامي و اجتماعي بزرگي برخوردار بوده است. هر كشوري براي حفظ مرزهاي خود در مقابل تهاجمات خارجي و همچنين براي محافظت از امنيت داخلي خصوصاً در برابركانون هاي سياسي، اجتماعي، ضد حكومت نياز به قواي نظامي و انتظامي(ارتش) دارد، چون عملكرد گروه هاي حاكم بر جامعه با خواست هاي مردم هماهنگ و گاه متعارض است، وجود اين دو نيرو كه معمولاً در پيوند و همدست يكديگرند در جامعه ضروري است. اين دو نيرو در اكثر جوامع سنتي و از جمله در ايران چنان ساختار مشتركي هستند كه گاه تفكيك آنها مشكل است[1]. از لحاظ اهميت موضوع بايد اين نكته را به يادداشت كه در دوره حكومت رضا شاه ساختار قشون متحد الشكل و به طور كلي ارتش نوين ايران بنا نهاده شد و ارتش به عنوان ركن اصلي قدرت در حكومت پهلوي تبديل شد و دولت و مجلس هيچ نقشي در نيروهاي نظامي كشور نداشتند و كنترل كامل ارتش در دست رضا شاه بود و ارتش پيوستگي زيادي با سلطنت داشت و مع الوصف ارتش پشتيبان حكومت پهلوي بود.

با اشغال ايران در شهريور 1320 و سقوط دولت مطلقه رضا شاه، ارتش نويني را كه او تشكيل داده بود از هم فروپاشيد. با روي كار آمدن محمد رضا شاه او به عنوان فرمانده كل قوا منصوب شد و با كمك ايالات متحده آمريكا  ارتش را بازسازي و در اختيار خود گرفت. ارتش بازسازي شده در سال 1325 در مقابله با جدا سازي آذربايجان نقش مؤثري ايفاء كرد و مدتي بعد رزم آرا رياست ستاد ارتش را بر عهده گرفت و به تقويت آن پرداخت. ارتش در اين دوره تحت تأثير گروه هاي گوناگون سیاسی قرار داشت و به تأثیر پذیری از فضای سیاسی کشور گروه های چون سازمان نظامي افسران حزب توده، كانون افسران بازنشسته و سازمان افسران ناسيوناليست پديد آمد و به گسترش نقش خود در ارتش تأكيد داشتند. پس از ملي شدن صنعت نفت، دكتر مصدق به نخست وزيري رسيد. اما دولت تسلطي بر عملكرد نظاميان نداشت و نظاميان به تشويق دربار به مخالفت با سياست هاي دكتر مصدق مي پرداختند و از اين رو دكتر مصدق با در اختيار گرفتن منصب وزارت جنگ سعي مي كرد سلطه ي دربار را بر ارتش كم رنگ كند و سيطره ي دولت را بر ارتش بيشتر سازد. پس از 30 تير 1331 شاه مجبور بود با سياست هاي دكتر مصدق همراهي كند و شاه مجبور شد كه رياست وزارت جنگ را به دكتر مصدق واگذار كند زيرا در آن مقطع شاه توانايي مقابله با افكار عمومي را نداشت. تلاش دكتر مصدق براي وادار كردن شاه به سلطنت و نه حكومت بود با اين وجود روابط دكتر مصدق با مجلس از يك سو و با شاه از سوي ديگر به پايان راه و بن بست نزديك مي شد.

به نظر مي رسد در اين دوره 12 ساله از شهریور 1320 تا كودتاي 28 مرداد 1332، ارتش و سلطنت توانستند به موازات با يكديگر قدرت از دست رفته را احياء كنند و به پيوستگي قبل از شهريور 1320 برسانند. در اين ميان ارتش در اختلافاتي كه بين دربار با دكتر مصدق وجود داشت به طرفداري و حمايت از دربار و شاه نقش بازي مي كرد. دكتر مصدق براي از ميان برداشتن موانع و هموار كردن مسير دولت و برنامه هاي خود به پشتيباني افكار عمومي و روندهاي مسالمت آميز متكي بود. اما مخالفين منتظر فرصت مناسب براي كودتا و توسل به نيروهاي نظامي براي سرنگوني او بودند. رد پاي كودتا بر ضد دکتر مصدق را مي توان از اوايل زمامداري او در تير 1330 دنبال كرد. به نظر مي رسد محافل سياسي داخلي کشور حتي پيش از انگليسي ها و آمریکائیها در فكر كودتا و بركناري دكتر مصدق بوده اند. وقوع كودتاي 28 مرداد و نقش افسران نظامي در سرنگوني دولت دكتر مصدق بيانگر آن است كه دكتر مصدق در نيل به اين هدف خود براي تسلط بر ارتش ناكام مانده است. زيرا دكتر مصدق معتقد بود كه ارتش بايد زير نظر و كنترل غير نظاميان و توسط آنها اداره شود و ارتش با سرنگوني دولت دكتر مصدق و جايگزين كردن يك فرد نظامي به قدرت نمايي پرداخت. در اين پژوهش سعي شده است كه دوران چند ماهه دولت دكتر مصدق را كه از جمله دوران مهم و حساسي از تاريخ معاصر ايران مي باشد بررسي و گرايش هاي سياسي افسران ارتش را در دوره دوساله دولت دكتر مصدق و تأثيرات متقابل ارتش و سياست را مورد ارزيابي قرار دهد.

پايان نامه حاضر در شش فصل نوشته شده که شامل يك فصل كليات و در پنج فصل اصلي تهيه و تنظيم شده است.

1- تكميل همايون، ناصر، تحولات قشون در تاريخ معاصر ايران، جلد 1، تهران، دفتر پژوهش هاي فرهنگي ، 1376، صص 9-11.

تعداد صفحه : 138

قیمت : 14700تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

:        ****       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  **** ***

جستجو در سایت : کلمه کلیدی خود را وارد نمایید :
 
 

3 Comments

Comments are closed.