دانلود متن کامل پایان نامه اثربخشی طرحواره درمانی بر تنیدگی تحصیلی و رضایت از زندگی تحصیلی

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد کرمانشاه

دانشکده تحصیلات تکمیلی

پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته روانشناسی عمومی (M.A)

عنوان

اثربخشی طرحواره درمانی بر تنیدگی تحصیلی و رضایت از زندگی تحصیلی

استاد راهنما

دکتر کیوان کاکابرائی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست  مطالب

        عنوان                  صفحه

چکیده 1

فصل یکم: مقدمه پژوهش

1-1- مقدمه. 3

2-1- بیان مساله. 6

3-1- ضرورت پژوهش…. 10

1 – 4 – اهداف پژوهش…. 14

5 -1- فرضيه‏هاي پژوهش: 15

6- 1- تعاریف مفهومی و عملیاتی پژوهش…. 15

6-1-1-تعاریف مفهومی.. 15

6-1-2- تعاریف عملیاتی متغیرها: 16

طرحواره درمانی: 16

فصل دوم: پیشینه پژوهش

2-1- طرح واره 18

2-2- ضرورت پدیدآیی طرحواره درمانی.. 20

2-3- تعریف یانگ از طرحواره 21

2-4- تدوین طرحواره درمانی.. 21

2-5- تاریخچه سازه طرحواره 22

2-6- کنش‌های طرحواره 22

2-7- تداوم طرحواره 23

2-8- ترمیم طرحواره 23

2-9-چارچوب نظری مدل مبتنی بر طرحواره 24

2-10- ویژگیهای طرحواره‌های‌‌ناسازگار اولیه. 25

2-11- عملکردهای طرحواره 27

2-12- تداوم طرحواره 27

2-13- بهبود طرحواره 28

2-14- پاسخ‌ها و راهبردهای مقابله‌ای ناسازگار. 29

2-15- اجتناب از طرحواره 30

2-16- تسلیم شدن در برابر طرحواره 30

2-17-پاسخ‌های مقابله‌ای.. 31

2-18- سبک‌های طرحواره 32

2-19- جبران افراطی طرحواره 33

2-20- تجارب اولیه زندگی.. 34

2-21- خلق و خوی هیجانی.. 37

2-22- طرحواره‌های ناسازگار اولیه. 38

2-23- تجربه‌های اولیه زندگی.. 38

2-24- سرشت هیجانی.. 39

2-25- جنسیت… 45

2-26- تنیدگی تحصیلی.. 46

2-27- رضایت از زندگی تحصیلی.. 52

2-28- پیشینه‌ی پژوهش…. 56

2-28-1-  خارج از کشور: 56

2-28-2- داخل کشور. 63

فصل سوم: روش پژوهش

3-1- روش : 67

3-2- جامعه، نمونه و روش نمونه‌گیری.. 68

3-2-1- جامعه. 68

3-2-2- گروه نمونه و شیوهی گزینش آن. 68

3-3- ابزار گرد‌آوری اطلاعات… 68

3-3-1- فهرست تنیدگی دوران دانشجویی : 68

3-3-2 – مقیاس چند بعدی رضایت از زندگی دانشجویی: 69

3-3-3-  فرم کوتاه پرسشنامه طرحواره‌های‌ یانگ (YSQ-SF). 70

3-4- روش اجرا 71

3-5- روش تجزیه وتحلیل داده‌ها 74

فصل چهارم:یافته‌های پژوهش

4-1- یافته‌های پژوهشی.. 76

4-1-1- یافته‌های توصیفی.. 76

4-1-2- یافته‌های مربوط به فرضیه‌های پژوهش…. 79

فصل پنجم:بحث و نتیجه‌گیری

5-1- بحث و نتیجه گیری.. 84

5-1-1- فرضیه اول پژوهش: 84

5-1-2- فرضیه دوم پژوهش: 86

5-2- محدودیتهای پژوهش…. 88

5-3- پیشنهادهای پژوهشی.. 88

5-4- پیشنهادهای کاربردی.. 89

منابع.. 90

پیوست‌ها 104

چکيده

در این پژوهش، اثربخشی طرحواره درمانی بر تنیدگی تحصیلی و رضایت از زندگی تحصیلی دانشجویان دانشگاه علوم و تحقیقات کرمانشاه مورد بررسی قرارگرفته­است. پژوهش حاضر از نوع نیمه آزمایشی است. در این پژوهش با بهره گرفتن از روش نمونه­گیری هدفمند، تعداد 39 دانشجوی دارای تنیدگی تحصیلی انتخاب شدند. که به دو گروه آزمایش و گواه تقسیم شدند. دادههای پژوهش با بهره گرفتن از پرسشنامه­های فهرست تنیدگی دوران دانشجویی گادزلا،  مقیاس چند بعدی رضایت از زندگی دانشجویی هبنر، و فرم کوتاه پرسشنامه طرحواره‌های‌ یانگ (YSQ-SF) گردآوری شد. برای تجزیه و تحلیل دادهها، از تحليل کوواریانس چند متغيري استفاده گردید. نتایج پژوهش نشان داد که طرحواره درمانی می‌تواند باعث کاهش تنیدگی تحصیلی (04/0p<  و  48/9f=  ) و نیز افزایش رضایت از زندگی دانشجویی(01/0p<  و  91/13f= ) دانشجویان شود.

کلید واژه‌­ها : طرحواره درمانی،  رضایت از زندگی تحصیلی ، تنیدگی تحصیلی

1-1- مقدمه

دانش‌آموزان و دانشجویان در دست‌یابی به اهداف آموزشی خود با چالش‌ها و مشکلات فراوانی مواجه می‌شوند. وقتی چنین تجاربی منفی تلقی شود، اثر مخربی بر انگیزش، عملکرد تحصیلی و بهزیستی آنان بر جای خواهد گذاشت. مورفی[1] و آرچر[2] (1996) بیان کردند حضور در مقاطع تحصیلی برای عده زیادی تجارب مثبتی به همراه دارد، ولی برای برخی دیگر مطالب تحصیلی از قبیل آزمونها وغیره با تجربه تنیدگی همراه است.

تنیدگی تحصیلی[3] به احساس نیاز فزآینده به دانش و به طور همزمان، ادراک فرد مبنی بر نداشتن زمان کافی برای دستیابی به آن دانش اشاره می‌کند. (موریس[4]1990؛ نقل از گادزالا[5]وبالوگلو[6]، 2001) بر عوامل پنجگانه تنیدگی‌زا (ناکامی‌ها، تعارض‌ها، فشارها، تغییرات و تنیدگی خود تحمیل شده) و واکنش‌های چهارگانه به این عوامل(فیزیولوژیکی، رفتاری، شناختی، هیجانی) تأکید کرد. میشی[7] و گلاچان[8] و بری[9] (2001) بر اساس نتایج مطالعات ابوذری (1994)، کوپر[10](1988، نقل از میسرا[11] و کاستیلو[12]، 2004) و فیشر[13](1994، نقل از میسرا و کاستیلو، 2004) بر نقش با اهمیت و تعیین کننده استرس تحصیلی در شکل‌گیری تجارب دانشجویان، در کنار متغیرهای شش‌گانه (سن، جنس، انگیزه ادامه تحصیل، عزت نفس کلی، مفهوم خود تحصیلی) دیگر تأکید کردند. کاروس[14]،گیز[15]، موس[16] (1996) در بیان عوامل استرس‌زا در دوران دانشجویی بر نقش با اهمیت تجربه محدودیت زمانی دانشجو در دستیابی به دانش گسترده تأکید می‌کنند. ابوذری (1994) کلم و فرازر[17] (1986، نقل از میسرا، کاستیلو، 2004) خاطر نشان ساختند که دانشجویان در مقاطعی از هر نیم سال تحصیلی، برای مثال در هنگام امتحان و در رقابت با دوستان خود به منظور دستیابی به نمرات بالاتر، استرس بیشتری را گزارش می‌کنند.

مرور ادبیات پژوهش نشان می‌دهد که علاقه فزاینده‌ای نسبت به توصیف و بررسی بهزیستی دانشجویان وجود دارد (کوک، بویک[18]، بارکام[19]، برادلیوآدین[20]، 2006). نتایج مطالعه‌ها، دوملا[21]، اردمن- سیجر[22]، ماری[23]، فان[24]، سوکاس[25] و یوکوزوکا[26](2000) نشان داد که دانشجویان با تجربه تنیدگی بالا علاوه بر علاوه بر اجتناب از تمرین رفتارهای مربوط به سلامت؛ سطوح پایین‌تری از عزت نفس و ادراکات مرتبط با وضعیت سلامت را گزارش کردند. نتایج مطالعه انگ و هوان[27](2006) نیز در بررسی ارتباط بین تنیدگی تحصیلی و عقاید خودکشی بر نقش میانجی‌گر افسردگی تأکید کرد. به عبارت دیگر، نتایج این مطالعه نشان می‌دهد که تنیدگی تحصیلی از طریق پیش‌بینی نمرات افسردگی افراد به طور غیرمستقیم بر عقاید خودکشی تأثیر می‌گذارد. پولتاوسکی[28]و فرارو[29](2003) در پژوهشی با هدف بررسی ارتباط بین تجربه تنیدگی تحصیلی و بیماری جسمی در دانشجویان دختر و پسر آمریکایی و روسی نشان دادند که دختران در مقایسه با پسران تنیدگی ادراک شده بیشتر و سطوح بالاتری از بیماریهای جسمانی را گزارش کردند.

يكي از نظريه‌هاي مطرح در عرصة طرحواره‌ها، نظرية طرحواره‌هاي ناسازگار اوليه يانگ[30] است. يانگ (2005) در نظرية خود پانزده طرحواره  معرفي كرده كه در نتيجة ارضا نشدن پنج نياز هيجاني مهم، شامل نياز به پيوند و پذيرفته شدن[31]، خودگرداني[32]، شايستگي و هويت[33]، آزادي در بيان نيازها و هيجانهاي سالم[34]، خودابرازي، خود انگيختگي و لذت[35] و جهت‌گيري از درون[36] ايجاد مي‌شوند. اين طرحواره‌ها عبارت‌اند از: محروميت هيجاني[37] (عقيده به اينكه ديگران با ما همدلي ندارند و به موقع نيازهاي ما ر ا بر آورده نمي‌كنند)، رهاشدگي/ بي ثباتي [38](در اين حالت شخص احساس مي‌كند كه نزديكانش از او حمايت عاطفي نمي‌كنند نمي‌توانند از او محافظت نمايند)، بي اعتمادي / بدرفتاري[39](عقيده به اينكه ديگران به ما آسيب مي‌رسانند و به ما دروغ مي‌گويند، تا امتيازات ما را بگيرند)، انزواي اجتماعي[40](اعتقاد به اين موضوع كه فرد با ديگران متفاوت است، و به هيچ دسته‌اي تعلق ندارد)، نقص / شرم[41](احساس اينكه او فردي بد و ناخواسته است، در اين شرايط فرد احساس حقارت مي‌كند و فكر مي‌كند كه هيچ كس او را دوست ندارد)، شكست[42](عقيده به اينكه او شخصي شكست خورده است و در هر زمينه‌اي شكست خواهد خورد)، وابستگي / بي كفايتي[43](عقيده به اينكه او به ميزان قابل توجهي براي انجام وظايفش نيازمندكمك ديگران است)، آسيب پذيري به ضرر[44](ترس افراطي ازيك بيماري و يا ترس از اينكه در يك موقعيت به او ضربة شديدي وارد خواهد شد، كه او قادر به پيشگيري از آن نيست)، گرفتاري/ در دام افتادگي[45](وابستگي عاطفي شديد به يك يا چند نفر از نزديكان به خصوص والدين)، اطاعت[46](سركوبي بيش از حد عواطف به خصوص خشم به منظور اجتناب از تنهايي)، از خودگذشتگي[47](ناديده گرفتن خود و تمركز بيش از حد در برآوردن نيازهاي ديگران در موقعيت‌هاي زندگي)، بازداري هيجاني[48](تأكيد افراطي بر منطقي بودن و ممانعت از ابراز خشم و هر نوع عاطفة ديگر، بيان نكردن احساسات و عواطف)، معيارهاي سرسختانه /عيب جويي افراطي[49](عقيده به اينكه شخص بايد معيارهاي دروني بسيار بالايي داشته باشد، نوعي كمال‌گراي افراطي)، استحقاق[50](عقيده به اينكه شخص از ديگران بالاتر است، و هر كاري كه او انجام مي‌دهد و يا ادعا مي‌كند درست است). وخويشتن‌داري و خودانضباطي ناكافي[51](ناتوانايي در مهارخواسته‌ها و تمايل افراطي براي خشنودي و اجتناب از موقعيت‌هاي ناراحت كننده).

تعداد صفحه :128

قیمت :14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

:               serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***

جستجو در سایت : کلمه کلیدی خود را وارد نمایید :