متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :تصوف و عرفان اسلامي

عنوان : مستندات قرآنی و روایی انسان ‌شناسی علامه حسن زاده آملی

دانشگاه ادیان و مذاهب

دانشکده مذاهب

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته تصوف و عرفان اسلامي

 

مستندات قرآنی و روایی انسان ‌شناسی

علامه حسن زاده آملی

 

استاد راهنما:

جناب حجه الاسلام و المسلمین  دکتر  رضا  الهی منش

 

استاد مشاور:

جناب حجةالاسلام و المسلمین  علي فضلی

تابستان 1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست

1.تعریف و تبیین موضوع. 2

2.دلایل خاص انتخاب موضوع. 3

3.پرسشهای تحقیق.. 4

4.فرضیه. 4

5.پیش‌فرض‌های ضروری تحقیق.. 6

6.پیشینه تحقیق.. 6

7.اهداف اصلی تحقیق.. 7

8.اهمیت تحقیق.. 7

9.فایده تحقیق.. 8

فصل اول: ماهیت انسان شناسی

1.انسان‌شناسی.. 10

2.رویکرد‌‌های انسان شناسی بر اساس روش… 10

2-1. انسانشناسی تجربی یا علمی.. 11

2-2. انسانشناسی شهودی یا عرفانی.. 11

2-3. انسانشناسی فلسفی.. 12

2-4. انسانشناسی دینی.. 13

3.برتری انسان شناسی دینی.. 14

3-1. جامعیت… 14

3-2. توجه به مبدأ و معاد. 15

3-3. اتقان. 15

3-4. بينش ساختاري.. 15

4.انسان شناسی از دیدگاه علامه حسن زاده 16

4-1. شناخت انسان طریق معرفت خدا 18

4-2. برتری شناخت انسان بر دیگر علوم. 19

4-3. مستندات قرآنی و روایی بر ضرورت شناخت انسان. 20

5.نتیجه. 25

فصل دوم: ماهیت انسان

درآمد. 27

1.انسان موجودی طبیعی و فرا طبیعی.. 28

1-1.تعریف نفس انسانی(بعد فرا طبیعی) 29

2.مراتب وجودی انسان. 30

2-1. روایتی بر ذو مراتب بودن حقیقت فرا طبیعی انسان. 31

2-2. مستندات قرآنی و روایی بر تجرد برزخی و عقلی نفس… 35

2-2-1. آيات قرآنى.. 36

2-2-2.  روایات… 39

2-3. مستندات روایی بر فوق تجرد بودن نفس. 45

3.مراتب وجودی انسان از منظری دیگر. 51

3-1. ارواح انسانی و علت تعدد آن. 51

3-2.مراتب دیگرانسان و سر آن. 57

3-2-1. مراتب نفس در عرفان. 58

3-2-2. مراتب نفس در فلسفه. 58

  1. رابطه نفس و بدن. 59

4-1. بدن اخروی.. 61

5.مراتب کلی ادراکی انسان. 64

6.تعریف حقیقی انسان. 65

7.نتیجه: 66

فصل سوم: انسان و جهان

درآمد. 68

1.مراتب هستی و جهان. 68

1-1. حضرات خمس  در عرفان. 68

1-1-1. حضرت اول. 69

هـ) عدم اطلاق حضرت بر غیب مطلق از دیدگاه قیصری.. 71

1-1-2. حضرت دوم (مرتبه ارواح) 71

1-1-3. حضرت سوم (مرتبه مثال) 72

1-1-4. حضرت چهارم (مرتبه عالم اجسام) 72

1-1-5. حضرت پنجم (مرتبه انسان کامل) 72

1-2. مراتب چهار گانه عالم به بیان فلاسفه. 73

1-2-1. عالم ناسوت… 73

1-2-2. عالم ملکوت… 73

1-2-3. عالم جبروت… 74

1-2-4. عالم لاهوت… 74

2.مطابقت مراتب انسان با هستی(تطابق کونین) 74

2-1. انسان يك هويت ممتده از فرش تا عرش… 76

2-2.مقارنه هستی و نفس آدمی.. 77

3-1.رابطه ادراک آدمی با مراتب عالم. 78

3-2. ارتباط انسان در مرتبه کامل ادراکی با هستی.. 78

4.نتیجه. 79

فصل چهارم: انسان و معاد

درآمد. 81

1.ماهيت مرگ… 81

1-1. تفاوت فوت با وفات… 82

1-2. ماهيت مرگ در روايات… 82

2.قبر و برزخ در مرتبه مثالی نفس… 84

2-1. قبر حقيقي و مجازي و اينکه قبر حقيقي همان برزخ است… 85

2-2. مدت مکث انسان در قبر و تکامل او در برزخ.. 87

3.تجسم اعمال و صورت انسان در برزخ.. 88

3-1.ملكات نفس موادّ صور برزخى‏اند. 91

3-2.تجسم اعمال انسان به صور ملكوتيه‏ 93

4.ارتباط انسان بعد از مرگ با عالم. 98

5.تكامل‏ برزخى‏ 99

5-1.چه کسانی در برزخ تکامل دارند. 102

6.تناسخ.. 103

6-1.تناسخ باطل و تناسخ صحیح.. 105

  1. معاد جسمانی و روحانی.. 108

7-1.جسم در اصطلاح آیات و روایات… 109

8.قیامت و بعث… 111

9.نتیجه. 111

فصل پنجم: انسان کامل

1.انسان کامل.. 113

1-1.تاریخچه اصطلاح انسان کامل.. 113

1-2.ماهیت و حقیقت انسان کامل.. 114

2.اسماء الله.. 114

2-1.اسم تکوینی و اسم لفظی.. 114

2-2.فضل اسماء بر یکدیگر و اتصاف انسان کامل به اسم اعظم. 115

2-3.قدرت نفس ناطقه به مظهر اسماء شدن. 116

2-4.تعليم اسماء به انسان کامل و استمرار خلافت الهی او. 117

2-5.خلافت الهیه انسان ومصداق اتم آن در عصر حاضر. 118

3.ولايت تكوينى و تشريعى‏ 119

3-1.برتری ولایت بر رسالت و نبوت… 121

3-2.علت استمرار ولايت و انقطاع نبوت ورسالت انسان كامل.. 121

3-3. برگشت ولايت تكويني و تشريعي به يك ولايت… 123

3-4. علت نصب ولی.. 124

3-5. ولايت محبوبي و محبي.. 124

4.اوصاف و مقامات انسان کامل.. 125

4-1.ولی الله.. 125

4-2.خلیفه الله.. 125

4-2-1.خلافت مرتبه‏ايست جامع جميع مراتب عالم‏ 126

4-3.قطب زمان. 127

4-4.مصلح بریه الله.. 128

4-5.معدن کلمه الله.. 129

4-6.حجه الله.. 129

4-6-1.فیوضات انسان کامل در زمان غیبت ظاهری.. 130

4-6-2.امکان دوام طولانی بدن عنصری انسان کامل در وساطت فیض…. 131

4-7.عقل مستفاد. 131

4-7-1.انسان کامل ثمره شجره وجود. 132

4-7-2.حركت وجوديه و ايجاديه حركت حبّى.. 133

4-8.انسان كامل مؤيد به روح القدس… 133

4-8-1.قوت حدس‏ و بی نیازی انسان کامل از فکر. 134

4-8-2.مراتب انسانها از غبى تا غنى‏ 135

4-8-3.انسان کامل صاحب نفس مكتفى.. 138

4-9.انسان كامل محلّ مشية اللّه است‏ 138

4-10.انسان كامل صاحب مرتبه قلبیه. 139

4-10-1.تعريف قلب و وجه تسميه آن‏ 140

5.نتیجه. 141

6.کلام آخر در تعریف حقیقی انسان. 142

فهرست مهم‌ترین منابع و مأخذ. 144

 

چكيده

اين تحقيق در حوزه انسان شناسی به مستدات قرآنی و روایی انسان‌شناسی از دیدگاه علامه حسن‌زاده پرداخته که در کلیّات به تبیین موضوع, هدف, ضرورت انسان شناسی و… به سبب زیر بنایی بودن آن نسبت به علوم دیگر پرداخته و در فصل اول به انواع انسان شناسی فلسفی، دینی، علمی وعرفانی و بر برتری انسان شناسی دینی به خاطر اتقان, جامعیت و توجه به تمام ابعاد انسانی بر دیگر مکاتب تاکید کرده و مستندات قرآنی و روایی که در آثار علامه بر اهمیت انسان شناسی است ذکر شده، در فصل دوم به بررسی حقیقت انسان و مراتب آن از مرتبه جسمانی و تجرد خیالی، عقلی و فوق عقلانی آن پرداخته است و در فصل چهارم از تطابق حقیقت انسان با عالم  به عنوان کون جامع بحث شده و در فصل پنجم به حقیقت معاد که شانی از شئون انسان است پرداخته شده و در نهایت در فصل ششم وارد بحث انسان کامل که ثمره وجود و مظهر اتم اسماء الهی است شده است.

واژگان کلیدی:  انسان، انسان شناسی، انسان کامل، روایی، حسن حسن زاده، قرآنی, مستندات، نفس.

کلیّات

1.تعریف و تبیین موضوع

از میان سه  موضوع محوری و اساسی در انديشة بشري یعنی خدا، انسان و جهان، ، كه در طول تاريخ و در همة جوامع بشری پرسش‌هاي مهمی  دربارة آنها طرح شده و همة تلاش فكري انسان به دنبال  پاسخ‌هاي درست و مناسب به آنهاست. شناخت انسان به عنوان آن سوي سكه معرفت خداوندي اهميت ويژه‌اي داشته و دارد. و می توان گفت که انسان شناسی یکی از مهم ترین و کهن‌ترین دانش ها  به شمار می آید، چراکه انسان همیشه دنبال یافتن منشاء پیدایش خود بوده و به همین منظور افسانه ها و داستان های فراوانی نیز ساخته و پرداخته است. شناخت حقیقت انسان، نحوه تکون و آغاز حیات او، سرنوشت و سرانجام و جایگاه او در نظام هستی از جمله مسائلی است که هم در مشرق زمین و هم در مغرب زمین هم در  شرایع توحیدی  مثل اسلام مسیحیت و یهودیت و هم ادیان غیر توحیدی مثل هندوئیسم و بودیسم (با نگرش های مختلف) و هم در مکاتب فلسفی و عرفانی  مورد توجه بوده است. لذا امروزه این موضوع  چنان گسترده است که به طور کلی هر منظومة معرفتي را كه به بررسي انسان، بُعد يا ابعادي از وجود او يا گروه و قشر خاصي از انسان‌ها مي‌پردازد، مي‌توان «انسان‌شناسي» ناميد.

انسان‌شناسي، گونه‌هاي مختلفي دارد كه به لحاظ روش يا نوع نگرش، از يكديگر متمايز مي‌شوند. اين مقوله را مي‌توان بر اساس «روش»، به انسان‌شناسي تجربي، فلسفي، عرفاني، و دینی تقسيم كرد:

الف) انسان شناسی تجربی یا علمی؛ نوعی از انسان شناسی است كه با روش تجربی به بررسی انسان می پردازد،

ب) انسان شناسی شهودی یا عرفانی؛ در انسان شناسی عرفانی بر مبنای علم حضوری به مطالعه و بحث و بررسی در مورد انسان و معرفی انسان کامل و همچنین نحوه دست یابی انسان به کمال پرداخته می‌شود.

ج) انسان شناسی فلسفی؛ انسان شناسی فلسفی بر اساس ماهیتی که دارد، دنبال شناخت ماهیت انسان به صورت قضیه حقیقیه است. این نوع معرفت، همه انسان های گذشته و حال و آینده را مصادیق موضوع خود می داند و روش آن، تعقل و بهره مندی از عقل است. در انسان شناسی فلسفی مسائلی از قبیل اینکه آیا انسان علاوه بر بدن، ساحت دیگری چون نفس دارد؟ درصورت تعدد ساحت های وجودی وی، کدام یک از آنها حقیقت انسان را تشکیل می دهد؟ ج) تعریف نفس و ادله وجود و تجرد آن چیست؟ د) رابطه نفس و بدن چگونه است؟ ه) کدام یک از نفس و بدن در آفرینش مقدم هستند؟ و….

د) انسان شناسی دینی؛ در این نوع از انسان شناسی ابعاد، ویژگی ها، حقایق و ارزش های گوناگون انسانی از طریق مراجعه به متون مقدس دینی- کتاب و سنت-  و با استخدام دیگر روشهای مورد نیاز به دست می‌آید.

شکی نیست که دانش بشری چه تجربی و فلسفی و یا حتی عرفانی آن خالی از اوهامات و مغالطات نیست، لذا هر مسئله ای که با وحی الهی و متون دینی تطبیق داشته و راه او را روشن تر کند برای او اطمینان بخشتر خواهد بود و در میان اندیشمندان ما نیزجمع بین تمام روش ها  عرضه دست آورد‌های علمی بر نصوص دینی و الهی بسیار اهمیت داشته است. از این رو برآن شدیم تا این مسئله را از دیدگاه علامه حسن زاده آملی که سالیانی متمادی مسائل را با این مبنا که قرآن، عرفان و برهان از هم جدایی ندارند مورد بررسی قرار دهیم.

تعداد صفحه : 161

قیمت :14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        *       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

  *

جستجو در سایت : کلمه کلیدی خود را وارد نمایید :