متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : شیمی

گرایش :شیمی آلی

عنوان : سنتز چند جزئی آمیدوآلکیل نفتولها با بهره گرفتن از فنیل فسفینیک اسید به عنوان کاتالیزگر

دانشگاه مازندران

دانشکده شیمی

پایان نامه دوره کارشناسی ارشد در رشته شیمی آلی

 

موضوع:

سنتز چند جزئی آمیدوآلکیل نفتولها با بهره گرفتن از فنیل فسفینیک اسید به عنوان کاتالیزگر

استاد راهنما:

دکتر حشمت الله علینژاد

استاد مشاور:

دکتر محبوبه زارع

دی ماه سال 1392

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

فصل اول

 

مقدمه و تئوری

 

مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….1

1-1- شیمی سبز. 2

1-2-واکنش های چند جزئی.. 4

1-2-1-تاریخچه واکنش های چند جزئی.. 5

1-3- ترکیبات آمیدوآلکیل نفتول ها 8

1-2-2- فناوري واکنش هاي چند جزیي و سنتز داروها 10

1-2-3- سنتز مواد طبيعي به کمک واکنشهاي چند جزیي.. 12

1-4- كاتاليزگر. 13

1-4-1- انواع کاتالیزگر. 14

1-4-2- کاتالیزگرهای ناهمگن.. 14

1-4-1-2- کاتالیزگرهای همگن.. 14

1-4-1-3- کاتالیزگرهای زیستی.. 15

1-5- فسفینیک اسید. 15

1-6- مروري بر واكنش هاي انجام شده در فاز جامد. 20

1-7- هدف از پژوهش… 23

 

 

 

 

فصل دوم

 

بخش تجربی

2-1-دستگاه­های مورد استفاده. 25

2-1-1-دستگاه NMR.. 25

2-1-2- دستگاه تبخیر در خلاء. 25

2-1-3- شناساگر فلوئورسانس و کروماتوگرافی لایه نازک (TLC) 25

2-1-4- دستگاه اندازه­ گیری نقطه ذوب.. 25

2-1-5- دستگاهIR. 25

2-2-مواد مورد استفاده. 25

2-3- تهیه ی مشتقات آمیدوآلکیل نفتول ها در مجاورت فنیل فسفینیک اسید به عنوان کاتالیزگر آلی، در دمای C 120 تحت شرایط بدون حلال. 26

2-3-1-بدست آوردن شرایط بهینه جهت تهیه آمیدوآلکیل نفتول ها با بهره گرفتن از بنزآلدهید، اوره و 2-نفتول در مجاورت فنیل فسفینیک اسید به عنوان کاتالیزگر آلی.. 26

2-3-1-1-انتخاب کاتالیزگر مناسب برای انجام واکنش… 27

2-3-1-2-انتخاب دمای مناسب برای انجام واکنش… 27

2-3-1-3-تعیین مقدار مناسب کاتالیزگر کاتالیزگر. 28

2-3-1-4-انتخاب نسبت مولی مناسب واکنش دهنده­ها 28

2-3-1-5-بررسی حلال. 28

2-3-2- روش عمومي سنتز مشتق های آمیدوآلکیل نفتول ها در مجاورت کاتالیزگر آلی فنیل فسفینیک اسید   29

2-3-3- تهیه ی ان-](2-هیدروکسی نفتالن-1-یل)-(4-برمو-فنیل)-متیل[-استامید ، به عنوان یک روش نمونه برای تهیه مشتقات آمیدوآلکیل نفتول ها در شرایط بدون حلال. 29

2-3-4- اطلاعات طیفی مربوط به چند نمونه از مشتقات 2-آمیدوآلکیل نفتول ها 30

2-3-4-1-([4-برموفنیل)(2-هیدروکسی نفتالن-1-یل) متیل]اوره. 30

2-3-4-2- ان-](2-هیدروکسی نفتالن-1-یل)فنیل متیل[-استامید. 31

2-3-4-3- ان-](2-هیدروکسی نفتالن-1-یل)-پارا-تولیل-متیل[-استامید. 31

2-3-4-4- ان-](2-هیدروکسی نفتالن-1-یل)-(4-متوکسی-فنیل)-متیل[-استامید. 31

2-3-4-5- ان-[(2-هیدروکسی نفتالن-1-یل)-(4-کلرو-فنیل)-متیل]-استامید. 32

2-3-4-6- ان-](2-هیدروکسی نفتالن-1-یل)-(4-برمو-فنیل)-متیل[-استامید. 32

 

فصل سوم

بحث و نتیجه گیری

 

3-1-سنتز مشتقات آمیدوآلکیل نفتول ها با بهره گرفتن از آلدهید های آروماتیک مختلف، اوره یا استامید و 2-نفتول در مجاورت کاتالیزگر آلی جامد فنیل فسفینیک اسید در دما °C 120 و شرایط بدون حلال. 33

3-2- بدست آوردن شرایط بهینه جهت سنتز آمیدوآلکیل نفتول ها با بهره گرفتن از آلدهید ، اوره و 2-نفتول در مجاورت کاتالیزگر آلی، فنیل فسفینیک اسید. 33

3-2-1-انتخاب کاتالیزگر مناسب برای انجام واکنش… 33

3-2-2- انتخاب دمای مناسب برای انجام واکنش… 35

3-2-3-تعیین مقدار مناسب کاتالیزگر. 35

3-2-4-انتخاب نسبت مولی مناسب واکنش دهنده­ها 37

3-2-5-بررسی حلال های مختلف.. 38

3-2-6- روش عمومی برای تهیه آمیدوآلکیل نفتول ها با بهره گرفتن از کاتالیزگر آلی فنیل فسفینیک اسید   39

3-2-7-بررسی نتایج جدول 3-6. 42

3-2-7-1- شناسایی N-](2-هیدروکسی نفتالن-1-یل)-(4-نیترو-فنیل)-متیل[-استامید. 42

3-2-7-2- شناسایی 1-((4-برموفنیل) (2-هیدروکسی نفتالن -1-یل)متیل) اوره. 43

3-5-نتیجه گیری.. 44

3-2-8-پیشنهاداتی برای آینده. 46

طیف………………………………………………………………………………………………………۴۷

منابع……………………………………………………………………………………………………..۵۷.

 

فهرست جداول

عنوان————-صفحه

جدول3-1: بهینه سازی کاتالیزگر. 34

جدول3-2: بهینه سازی دما 35

جدول 3-3: بهینه سازی مقدار کاتالیزگر. 36

جدول 3-4: بهینه سازی نسبت مولی واکنش دهنده­ها 37

جدول3-5: بهینه سازی حلال. 38

جدول3-6: نتایج تهیه آمیدوآلکیل نفتول ها با بهره گرفتن از کاتالیزگر آلی فنیل فسفینیک اسید در شرایط بدون حلال. 39

جدول3-7: جدول 3-7: نتایج بررسی مقایسه روش این تحقیق نسبت به سایر روش های گزارش شده درمجلات    34

 

فهرست طیف­ها

عنوان ———— صفحه

(طیف ­شماره11H NMR 400 MHz ) اترکیب N-[(2-هیدروکسی نفتالن-1-یل)-(4-نیترو-فنیل)-متیل]-استامید درحلال DMSO…….…………………………………………………………………….……………47

(طیف شماره1الف1H NMR 400 MHz) پهن شده ترکیبN-[(2-هیدروکسی نفتالن-1-یل)-(4-نیترو-فنیل)-متیل]-استامید در حلال DMSO ……………………………………………………………..……….……48

(طیف شماره1ب13C NMR 100 MHz ) ترکیب N-[(2-هیدروکسی نفتالن-1-یل)-(4-نیترو-فنیل)-متیل]-استامید در حلال DMSO ………….…………………………………………………………………………………49

(طیف شماره 1ج13C NMR 100 MHz ) پهن شده ترکیب N-[(2-هیدروکسی نفتالن-1-یل)-(4-نیترو-فنیل)-متیل]-استامید در حلال DMSO ……….…………………………………..………………………………50

(طیف ­شماره21H NMR 400 MHz ) ترکیب1-((4-برموفنیل) (2-هیدروکسی نفتالن -1-یل)متیل) اوره در حلال DMSO………………………………………………………………………………………..………….……51

(طیف شماره2الف1H NMR 400 MHz) پهن شده ترکیب1-((4-برموفنیل) (2-هیدروکسی نفتالن -1-یل)متیل) اوره در حلال DMSO……..………………………………………………………………………….….52

(طیف شماره2ب13C NMR 100 MHz ) ترکیب1-((4-برموفنیل) (2-هیدروکسی نفتالن -1-یل)متیل) اوره در حلال DMSO…………………………………………………………………………………………………53

(طیف شماره 2ج13C NMR 100 MHz ) پهن شده ترکیب1-((4-برموفنیل) (2-هیدروکسی نفتالن -1-یل)متیل) اوره در حلال DMSO ………..……..…………………………………………………………………..54

(طیف شماره21H NMR 400 MHz ) ترکیب1-((4-برموفنیل) (2-هیدروکسی نفتالن -1-یل)متیل) اوره در

حلال D2O DMSO. ……………….……………………………………………………………..………………..55

(طیف ­شماره2ذ IR) ترکیب1-((4-برموفنیل) (2-هیدروکسی نفتالن -1-یل)متیل) اوره در حلال DMSO………………………………………………………………………………………………………..56

 

چکیده:

دراین پروژه، روش موثری برای سنتز مشتقات آمیدوآلکیل نفتول ها با بهره گرفتن از واکنش چند جزئی آلدهید های مختلف، 2-نفتول و اوره یا استامید تحت شرایط بدون حلال در مجاورت کاتالیزگر آلی فنیل فسفینیک اسید ارائه می شود. بدست آوردن محصولات در مدت زمان کوتاه، با راندمان خوب، استفاده از مقدار کاتالیرگری کاتالیزگر ، روش جداسازی آسان و عدم استفاده از حلال از مزایای این روش می باشد.

 

ساختار محصولات بوسیله طیف های H1NMR ،C13NMR ،IR و نقطه ذوب شناسایی شد.

 

مقدمه

شیمی آلی علم بررسی قوانین مربوط به چگونگی بر هم کنش گونه های شیمیایی و سنتز مواد جدید می باشد. کشف واکنش های جدید یا توالی سنتزهای جدید را می توان قلب شیمی آلی دانست. اهمیت یک واکنش را می توان از روی توانایی آن واکنش برای تولید محصولات مهم با بازده بالا، فضاگزینی، جهت گزینی، انانتیومر گزینی و عمومیت واکنش در به کار بردن طیف گسترده ای از مواد اولیه مورد قضاوت قرار داد ]1. [

بطور کلی، اهمیت یک روش سنتزی را با توجه به عوامل زیر تعیین می کنند:

1-کمترین مراحل ممکن

2-انتخاب پذیری بالا

3-قیمت پایین مواد اولیه با توجه به بازار خرید وفروش

4-مقیاس پذیر بودن

5-تولیدضایعات کم در طول سنتز

6-کمترین پرسنل مورد نیاز

7-حداقل زمان ممکن

 

1-1- شيمي سبز1

شيمي سبز برنامه­اي است كه در طي آن از فرآيندها و تركيبات شيميايي استفاده مي شود تا كاربرد و

توليد مواد سمي و خطرناك را كاهش داده و يا حذف نمايد. در صورتيكه در عرصه ی شيمي محيط زيست، بررسي طبيعت و آلودگيهاي شيميايي محيط اطراف مورد نظر مي باشد، شيمي سبز در جستجوي كاهش و ممانعت از آلودگي بوسيله ی منابع آلوده كننده ی محيط زيست مي باشد [2]. در سال 1990 در ايالات متحده آمريكا، برنامه جلوگيري از آلودگي تصويب شد، اين برنامه به ايجاد يك شيوه و راه كار براي مبارزه با آلودگي بصورت روش هاي معمولي و نو كمك مي كند. در سال 2005، ريوجي نوياري2، سه راه كار كليدي توسعه دهنده شيمي سبز را تعيين كرد ، كه عبارتند از:

  • استفاده از كربن دي اكسيد فوق بحراني به عنوان حلال سبز
  • كاربرد هيدروژن پراكسيد آبي به عنوان اكسيد كننده سبز براي واكنشهاي اكسايش تميز
  • استفاده از هيدروژن در سنتزهاي نامتقارن

مثال هايي از كاربرد شيمي سبز، واكنش در محيط آبي و در محيط خشك و يا بدون حلال مي باشد.

تعداد صفحه : 82

قیمت :14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

:        ****       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***

جستجو در سایت : کلمه کلیدی خود را وارد نمایید :
 
 
Categories: شیمی