متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته  کامپیوتر با عنوان : رديابي اشيا متحرك در شبكه هاي حسگري بي سيم در ادامه مطلب می توانید صفحات ابتدایی این پایان نامه را بخوانید و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

 دانشگاه آزاد اسلامي
واحد تهران جنوب
دانشكده تحصيلات تكميلي
سمينار براي دريافت درجه كارشناسي ارشد”M.Sc”
مهندسي كامپيوتر- نرم افزار
عنوان :
رديابي اشيا متحرك در شبكه هاي حسگري بي سيم

برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما و نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چكيده:
پيشرفت هاي اخير در زمينه تكنولوژي ريزسيستم هاي الكترو مكانيكي و ريز پردازشگرها موجب پيدايش
شبكه هاي سنسوري شده است. اين شبكه ها از تعداد زيادي نود كوچك ارزان قيمت، با مـصرف انـرژي
پايين، تشكيل مي شوند كه به صورت توزيع شده در شبكه قرار مي گيرند. هـر نـود سنـسوري توانـايي
پردازش محدودي از اطلاعات را داراست اما وقتي اين اطلاعات با ديگر اطلاعات دريافت شده از نـود هـاي
ديگر هماهنگ و پردازش مي شوند توانايي اين شبكه ها نمايان مي شود همچنين اين شبكه ها قـادر
به مانيتورينگ و بررسي يك محيط فيزيكي با جزئيات دقيق مي باشند. از ديگر ويژگيهاي بارز اين گونـه
شبكه ها، تراكم زياد نودهاي سنسوري و نياز مبرم بـه همـاهنگي بـين نودهـا جهـت انجـام فعاليـتهـاي
مربوطه مي باشد شناسايي و طبقه بندي اهداف در شبكه هاي سنسوري جزو مباحـث بنيـادين در ايـن
حوزه بشمار مي رود. به عبارت ديگر در كاربرد هاي خاصي، لازم است كه نـوع هـدف ورودي بـه شـبكه
سنسوري معين گشته و سپس با توجه به نوع هـدف،عمليات مناسـب انجـام شـود . در ايـن بـين انتخـاب
نودهاي سنسوري به عنوان يك اصل مهم در طراحي شبكه هاي سنسوري ميباشد . زيـرا انتخـاب صـحيح
نودهاي سنسوري تاثير بسزايي در افزايش كارايي اين شبكه ها ايفا مي كند. سه روش معروف در زمينه
جمع آوري اطلاعات هدف نفوذي، روش هاي LEACH-base،DC و روش OCO مـي باشـندپروتكل
DPT از يك معماري برپايه خوشه بندي براي گسترش نود ها استفاده مي كند.ذخيره انرژي به عنوان
يكي از خطوط راهنما طراحي اين پروتكل مي باشد و فرض مي شود كه بيشتر نودهاي سنسوري دربازه
زماني خاص در حالت خواب قرار دارند.اين پروتكل، مكانيسمي را فراهم مي آورد تا مناسب تـرين نودهـا
براي اين تسك تعيين شوند. و فقط اين نودها هستند كه فعال مي شوند، و اين امر باعث كاهش مصرف
انرژي در رديابي ميشود.بعلاوه اين پروتكل از يك مكانيسم پيش بيني براي شناسـايي نودهـاي سنـسوري
نزديك به هدف استفاده ميكند.بر اساس اين پيش بيني ها نود سرگروه مناسب ترين نود هاي سنـسوري
را براي اين تسك فعال ميسازد.پروتكلMOT نيز پروتكلي است كه براي شبكه سنسوري ساختار وجهـي
در نظر مي گيرد و منبع S، هدف را در طول نودهاي ديده بان تعقيب مي كند. اين مورد شـبيه بـه ايـن
است كه مورچه ها از خود ماده شيميايي رها مي كنند تا بتوانند با مورچـه هـاي ديگـر ارتبـاط برقـرار
نمايند و يك مورچه مي تواند اين ماده را استشمام كرده و به منبع غذايي دست يابـد . پروتكـلRARE
به عنوان پروتكل كاراي انرژي مي باشد كه از الگوريتم RARE-Area جهـت محـدود نمـودن نودهـاي
سنــسوري مطــابق بــا كيفيــت داده اي كــه آنهــا فــراهم مــي نمايند،اســتفاده ميكنــد.همچنــين
ازالگوريتم RARE-Node جهت كاهش افزونگي اطلاعاتي كه به سينك فرسـتاده مـي شـود، اسـتفاده
مي شود. نتايج شبيه سازي نشان داده است كه اين مكانيسم ها باعث افزايش بازه عمر نود سرخوشه به
ميزان 16 درصد مي شود.در حاليكه در ميزان دقت نتايج بدست آمده تاثير چنداني ندارد.

مقدمه:
پيشرفت هاي اخير در زمينه تكنولوژي ريزسيستم هاي الكترو مكانيكي و ريز پردازشگرها موجب پيدايش
شبكه هاي سنسوري شده است. اين شبكه ها از تعداد زيادي نود كوچك ارزان قيمت، با مصرف انرژي
پايين، تشكيل مي شوند كه به صورت توزيع شده در شبكه قرار مي گيرند. هر نود سنسوري توانايي
پردازش محدودي از اطلاعات را داراست اما وقتي اين اطلاعات با ديگر اطلاعات دريافت شده از نودهاي
ديگر هماهنگ و پردازش مي شوند توانايي اين شبكه ها نمايان مي شود همچنين اين شبكه ها قادر
به مانيتورينگ و بررسي يك محيط فيزيكي با جزئيات دقيق مي باشند. از ديگر ويژگيهاي بارز اين گونه
شبكه ها، تراكم زياد نودهاي سنسوري و نياز مبرم به هماهنگي بين نودها جهت انجام فعاليتهاي
مربوطه مي باشد. در گذشته، شبكه هاي سنسوري از تعداد محدودي نودهاي سنسوري تشكيل شده
بودند كه اين نود ها با سيم كشي به ايستگاه پردازش مركزي متصل بودند. اما امروزه تاكيد شبكه هاي
سنسوري بر نوع بي سيمي و توزيع شده و تاكيد بر قابليت هاي نودها مي باشد. البته دليل استفاده از
شبكه هاي توزيع شده، اين است كه وقتي موقعيت دقيق يك پديده كاملا مشخص نباشد، شبكه هاي
توزيع شده امكان مكان يابي دقيق تر پديده را مي دهد. همچنين در محيط هايي كه داراي محيطي و
فيزيكي زيادي هستند و يا نودها داراي محدوديت ديدي مي باشند، تعدد نودها مي تواند بر اين
مشكلات غلبه كند. نكته قابل توجه ديگر اينكه در بيشتر موارد، محيطي كه مانيتور مي شود داراي
محدوديت هايي در زمينه انرژي هاي ديگر مانند نور مي باشد، لذا مديريت انرژي در شبكه هاي
سنسوري يكي از مسائل مهم اين شبكه ها مي باشد.

تعداد صفحه :66

قیمت :  7000 تومان

***

—-

:       

****         serderehi@gmail.com

جستجو در سایت : کلمه کلیدی خود را وارد نمایید :
 
 

1 Comment

MichaelSkeby · بهمن 20, 1396 at 3:06 ب.ظ

Aside from this it is likewise significant or a writer to possess the specific comprehension about the subject of this essay so that he doesn’t have to deal with any trouble later on when writing the article. Before writing very good post, one needs to clearly know what sort of article he or she’s intended to write whether it’s a journalism post, professional post, review article or post for a blog because each one of such articles have their personal defined writing styles. This primer on the best approach to compose an essay sheds light on the procedure and enables the author get organized.
You ought not be worried because our faculty essay writing firm would be the best source to buy college essay services that are perfectly tailored. Online services are somewhat more dependable and affordable too.
Every story should have dialog. As a student, you should not just think about taking a look at classification essay, in addition, it is wise to think about writing a sample essay which may be considered a sample paper by other pupils.
Writing a thesis statement demands great intelligence from the face of the essay author as it ought to specify the basic notion of the publication. Writing an article is a challenging issue to perform for a student and also for a standard man who doesn’t have the specific comprehension of this terminology and the grammar that ought to be utilised within an essay.
So, as soon as you are doing your assignment you should be conscious you have put all required information regarding your research. A student searching for quality financial research papers should go to a company with a great reputation on filing its work punctually.
Students using a copywriting service ought to know about a couple of things before choosing a service. After moving through the company information and terms and conditions, if you’re happy with their solutions, you may pick a specific business. Many writing companies won’t turn off customers if they’re just under what they’re asking.
http://communityenvironment.org/whispered-best-custom-essay-service-secrets/

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *