متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :شيمي

گرایش : معدنی

عنوان : ترکیبهای آروماتیک معدنی،  مطالعه نظری ساختار،پیوند، ويژگی های طیفی و نوری

دانشگاه آزاد اسلامي واحد  تهران شرق

دانشکده علوم پايه

پایان نامه کارشناسی ارشد/ رشته شيمي معدنی

 

عنوان:

ترکیبهای آروماتیک معدنی،  مطالعه نظری ساختار،پیوند، ويژگی های طیفی و نوری

 

استاد راهنما

دکتر رضا غياثی

 

استاد مشاور

دکتر هدی پاسدار

 

سال تحصيلي 91-1390

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                        صفحه

فصل اول

1-1ترکيب های حلقوی آروماتيک… 1

1-2آروماتیستی.. 1

1-3معيارهاي آروماتيك بودن. 2

1-4 بیان کمی آروماتیستی.. 3

1-4-1 جابه جايي شيميايي مستقل از هسته. 3

1-4-2ناهمسانگردي تاثير پذيري مغناطيسي.. 4

1-4-3تاثير پذيري مغناطيسي.. 4

1-4-4 شاخصهاي ناشي از نطريه اتم در مولكول. 5

1-4-5 مدل هماهنگ كروي آروماتيسيتي.. 6

1-5ترکيبهای X3Y3H6 7

1-6بورازين.. 8

1-6-1سنتز. 8

1-6-2ويژگيها 8

1-6-3ساختار. 9

1-6-4مزومرها 9

1-6-5واكنشها 9

1-6-6كاربردها 10

1-7 فوق قطبش پذيری.. 10

 

فصل دوم: شیمی محاسباتی

2-1مقدمه. 13

2-2نیروهای بین مولکولی.. 13

2-3انواع نیروهای بین مولکولی.. 14

2-3-1نیروهای الکترواستاتیکی.. 14

2-3-2نیروهای القایی.. 14

2-3-3نیروهای پراکندگی.. 15

2-4روشهای مدل سازی کامپیوتری.. 15

2-4-1مکانیک مولکولی.. 15

2-4-2مکانیک کوانتومی.. 16

2-5 طبقه بندی روش ها 16

2-5-1روش های نیمه تجربی.. 16

2-5-2روش های آغازین.. 16

2-5-3 تقریب هارتری- فاک… 17

2-5-3-1تئوری اختلال مولر- پلست… 18

2-5-3-2روش بر همکنش های پیکربندی.. 18

2-5-3-3روش میدان خودسازگار چند پیکربندی.. 18

2-5-4تئوری تابع چگال(DFT) 18

2-6مجموعه های پایه. 19

2-6-1مجموعه پایه حداقل.. 20

2-6-2مجموعه پایه ظرفیتی شکافته. 20

2-6-3توابع پایه نفوذی.. 20

2-6-4 مجموعه های پایه قطبش پذیر. 20

2-7نرم افزارهای به کار رفته در این مطالعه. 21

 

فصل سوم: بحث و نتیجه گیری

3-1جنبه های پر انرژی (انرژتیک ) 23

3-2گشتاور دو قطبی.. 24

3-3 قطبش پذیری.. 25

3-4 آنالیز اوربیتال جبهه ای.. 28

3-5 تجزیه و تحلیل ساختاری.. 31

3-6 طیف های الکترونی.. 33

3-7 فوق قطبش پذیری.. 34

نتیجه کلی.. 37

کارهای آینده 38

مراجع. 39

نمونه‌هایی از فايل‌های ورودی.. 42

نمونه ای از فايلهای خروجی يک ساختار بهينه شده……. 44

نمونه ای از داده های خروجی گشتاوردوقطبی………. 46

نمونه ای از داده های ورودی فوق قطبش پذيری……… 46

نمونه ای از داده های خروجی فوق قطبش پذيری………… 47

مقالات… 48

چکیده انگلیسی.. 54

فهرست جداول

عنوان                                                  صفحه

جدول (1-1) معیار های آروماتیک بودن. 2

جدول (1-2) NICS برای بنزن. 4

جدول (1-3) درجه عدم استقرار الكترون پايبراي بنزن. 5

جدول (1-4) انحراف میانگین و RDF   و DIU   و   D3BIA برای بنزن. 6

جدول (1-5) مقادیر HOMO  و GEO و EN برای بنزن. 7

جدول (1-6) برخي از خواص فيزيكي بورازين.. 9

جدول (3-1) انرژی مطلق(هارتری)انرژی نسبی(DE)ثابت هامت آنها (sp)گشتاور دوقطبی رنگسازهای دارای بورازین با گروه های مختلف .x  24

جدول (3-2) قطبش همسانگرد و نا همسانگرد رنگسازهای دارای بورازین با گروه های مختلف x. 26

جدول (3-3) انرژی اوربیتال جبهه ای (هارتری) انرژی شکاف (DE) و سختی (S)و پتانسیل شیمیایی رنگسازهای دارای بورازین با گروه های مختلف x. 28

جدول (3-4) حداکثر طول موج جذب شده(lmax)،قدرت نوسانگر رنگسازهای دارای بورازین با گروه های مختلف x  32

جدول (3-5) مقادیر اجزا b و btot(10-30 esu) رنگسازهای دارای بورازین با گروه های مختلف x. 33

جدول (3-6) اجزاء b و مقادیر btot(10-30 esu)  برای رنگسازهای دارای بورازین با گروهای مختلف X- 34

فهرست اشکال

عنوان                                                                                                                          صفحه

شکل (1-1) ترکیب های X3Y3H6  را نشان می دهد. 7

شکل (1-2) بورازین.. 8

شکل (1-3)  ساختارهای مزومری بورازین. 9

شکل (1-4)تشکیل بسپار بورازنیل.. 10

شکل (1-5)تشکیل سرامیک بورکربونیترید از بورازین.. 10

شکل (2-1) نمایی از نرم افزار هایپرکم. 21

شکل (2-2) نمایی از نرم افزار گوس ویو. 21

شکل (2-3) نمایی از نرم افزار گوسیین. 21

شکل (2-4) نمایی از نرم افزار کم دراو. 22

شکل (3-1) فرم رزونانسی رنگسازهای دارای بورازین با گروه های مختلف x . 23

شکل (3-2) ارتباط انرژی نسبی با ثابت هامت آنها (sp). 24

شکل (3-3)  ارتباط گشتاور دوقطبی با ثابت هامت(sp). 25

شکل (3-4)ارتباط قطبش همسانگرد و نا همسانگرد a(iso)N-isomer-a(iso)B-isomer  anda(aniso)N-isomer-a(aniso)B-isomer با ثابت هامت(sp). 27

شکل( 3-5)ارتباط اوربیتال جبهه ای با انرژی نسبی. 29

شکل (3-6)ارتباط بین مقادیر سختی و ثابت هامت (به جز OH,Me,NH2  ) 30

شکل (3-7)ارتباط بینDlmax(=lmax, N-isomer -lmax, B-isomer) و ثابت هامت(sp)،به جز (Cl, CN, Br). 33

شکل (3-8)ارتباط بین  اولین قطبش پذیری(btot)  و lmax. 36

چکیده

با توجه به کاربردخواص نوری غیر خطی (NLO) در فن آوری هایی مانند لیزر، ارتباط از راه دور، سلول های فتوولتائیک،پردازش اطلاعات و هولوگرافیو تنوع معدنی این مواد، پژوهشی را در این زمینه آغاز کردیم و بر روی رنگسازهای دارای بورازین متمرکز شدیم.

هدف اصلی ما دراین پژوهش دستیابی به استفاده از بخش بورازین برای طراحی رنگسازهای مولکولی NLO و برای به دست آوردن روابط عملکرد- ساختار درون این سیستم است.

بدین جهت اثرات مختلف استخلاف های پذیرنده و دهنده(H, F, Cl, Br, Me, NH2, OH, COOH, CHO, CN, NO2)  در پایداری، گشتاور دو قطبی، قطبش، اوربیتالجبهه ای، ساختار، شدیدترین جهش الکترونی و فوق قطبش پذیری را مطالعه کردیم. همچنین روابط خطی خوبی بین بعضی از خواص مطالعه شده به دست آمد.

مطالعه با بهره گرفتن از روش محاسبه نظریه تابع چگالی (DFT) بر روی خواص نوری غیر خطی رنگ سازی های دارای بورازین انجام شد.

دو ایزومر B و N  را مورد مطالعه قرار دادیم . همه مولکولهای مورد مطالعه غیر مسطح هستند.

مطالعات تئوری نشان داد استخلاف های پذیرنده باعث افزایش مقادیر اولین فوق قطبش پذیری در ایزومر N نسبت به ایزومر B می باشد والبته این مقادیر در ایزومر N  کمتر از ایزومر B باوجود  استخلافات دهنده است.

واژگان کلیدی : مواد نوری غیرخطی،رنگسازهای دارای بورازین

فصل اول

1-1ترکيب های حلقوی آروماتيک

بنزن نمونه نخستين[1]مولكولي است كه داراي خواص فيزيكي قابل ملاحظه اي ناشي از عدم استقرار الكترونهاي p است. از  نظر تاريخي شيميدانان پژوهش­هاي زيادي روي ديگر مولكول­هاي مشابه بنزن نموده اند. بورازين (B3N3H6) ، بوروكسين (B3O3H3) و بورتين (B3S3H3) نمونه هايي از اين تركيب­ها هستند. اين تركيب­ها ساختاري مشابه بنزن دارند و توپولوژي اوربيتال­هاي مولكولي پاي آنها مشابه است. اين پرسش كه آيا الكترونهاي پاي آنها همانند بنزن نامستقرند (رزونانس بين ساختارهاي ككوله) چندان واضح نيست.

1-2آروماتیستی

از معرفي آروماتيستي به وسيله ي August Kekule در 1865 تاكنون به طور پيوسته قلمروهاي[2]نويني در شيمي را تسخير[3] شده است. در ابتدا آروماتيسيتي براي تركيبهاي آلي زير گسترش يافت:

  1. هيدروكربنهاي تك حلقوي مزدوج مسطح و يونهاي آنها كه داراي 4n+2 الكترون p هستند.
  2. هيدروكربنهاي مزدوج چند حلقوي- هيدروكربنهاي بنزوييدي ساخته شده ازحلقه هاي بنزني جوش خورده.
  3. هيدروكربنهاي كربوكسيليك مزدوج چند حلقوي بر پايه سيستمهاي غير بنزوييدي مانند آزولن و ديگر هيدروكربنهاي مزدوج داراي حلقه هاي چهار، پنچ، هفت و هشت عضوي.

 

تركيبهاي داراي اتمهاي فلزي نيز آروماتيك مي توانند باشند. در 1979 Thorn و Hoffmann پيش بيني نمودند كه برخي متالوسيكلهاي فرضي بايد خصلت پيوندي نامستقر و مقداري خصلت آروماتيك را نشان دهند. در ساليان بعد از آن حدود 25 متالوبنزن جداسازي و شناسايي شد.نخستين مثال از يك متالوبنزن پايدار و قابل جداسازي اسمابنزن بود كه در سال 1982 گزارش شد. خانواده بزرگي از متالوبنزنها (ايريدابنزن)  نيز بعدها تهيهشدند در حالي كه يك سري از دي متالوبنزنها با دو اتم فلز در حلقه بنزن نيز گزارش شدند.

واژه “متالوآروماتيسيتي” در 1979 نخستين بار براي توصيف كمپلكسهاي فلزي سيكلوبوتادي ان پيشنهاد شد. نخستين تركيب آلي فلزي داراي يك حلقه آروماتيك  تشكيل شده از اتمهاي فلز در 1995 تهيه شد. Na2[(Mes2C6H3)Ga]3 كه شامل حلقه آروماتيك سه گوش كه داراي دو الكترون p است. نخستين تركيب آلي فلزي آروماتيك  تشكيل شده از چهار اتم گاليم كه داراي ساختار مربعي بود K2[Ga4(C6H3-2,6-Trip2)2] .

تعداد صفحه : 70

قیمت :14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

:        ****       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***

جستجو در سایت : کلمه کلیدی خود را وارد نمایید :