متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :جغرافیا

گرایش : جغرافیا وبرنامه ریزی توریسم

عنوان : تحلیل پیامدهای توسعه گردشگری در شهر لاهیجان با تاکید بر جنبه های زیست محیطی با روش ماتریس

دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت

گروه جغرافیای انسانی

پایان نامه برای اخذ درجه کارشناسی ارشد

رشته: جغرافیا وبرنامه ریزی توریسم

عنوان:

تحلیل پیامدهای توسعه گردشگری در شهر لاهیجان با تاکید بر جنبه های

  زیست محیطی با روش ماتریس ICOLD

 

استاد راهنما:

دکتر بهمن رمضانی گورابی

استاد مشاور:

دکتر جلیل الدین سرور

 تابستان 1391

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                               صفحه

چکیده1

مقدمه 2

فصل اول: كليات تحقيق

 • بيان مسئله4
 • – ضرورت انجام تحقيق 5

1-3-  سوال تحقيق 5

1-4- فرضيات تحقيق5

1-5- اهداف تحقيق5

1-6- روش تحقيق 6

1-7- روش گردآوري اطلاعات 6

 • ابزار گردآوري اطلاعات6
 • روش تجزيه تحليل داده­ها6

1-10- سوابق تحقيق7

فصل دوم: مباني نظري

2-1-گردشگري11

 • محيط زيست 12

2-3- پيامدهاي توسعه گردشگري 13

2-4-  مزاياي عمده صنعت توريسم 13

2-5- عوارض عمده صنعت توريسم  14

فصل سوم: مواد و روش­ها

 • موقعيت جغرافيايي استان گيلان17
 • موقعيت شهرستان لاهيجان18
 • ويژگي­هاي طبيعي شهرستان لاهيجان20

3-3-1- زمين شناسي20

3-3-2- وضع توپوگرافي و شيب 21

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                   صفحه

 • آب و هوا24

3-3-4- منابع آب و نحوه تأمين آب شهر28

3-3-5- جنس خاك  31

3-3-6- پوشش گياهي31

 • ويژگي­هاي جمعيتي و اجتماعي 32

3-4-1- جمعيت 32

3-4-2- ساختار اقتصادي و اجتماعي33

3-4-3- ساختار صنعتي38

3-4-5- راه­ها41

3-5- محلات شهر لاهيجان43

3-6- آثار تاريخي، موزه­ها و اماكن مذهبي و گردشگري43

 • شيوه ارزيابي EIA و ماتريس ICOLD58
 • نقش ICOLD60
 • روش ICOLD61

فصل چهارم: يافته هاي تحقيق

 • تحليل محيط اقتصادي – اجتماعي – فرهنگي، بيولوژيكي و فيزيكي67
 • معياردهي و عدددهي به فعاليت­ها و محيط­هاي اقتصادي- اجتماعي- فرهنگي، بيولوژيكي و فيزيكي 98
 • تعداد اثرات مثبت و منفي فعاليت­ها و محيط­هاي سه گانه115

فصل پنجم: نتيجه­گيري و پيشنهادات

 • نتيجه­گيري119
 • راهكارها و پيشنهادات120

منابع121

چكيده انگليسي122

 

 

فهرست جداول

عنوان                                                                                                                  صفحه

جدول شماره 3-1 : وضع جوی شهرستان لاهیجان در سال 1382 24

جدول شماره 3-2 : وضع جوی شهرستان لاهیجان در سال 1386  25

جدول شماره 3-3 : وضع جوی شهرستان لاهیجان بر حسب ماه سال138227

جدول شماره 3-4 : وضع جوی شهرستان لاهیجان بر حسب ماه سال 138628

جدول شماره 3-5 : روند تغییرات جمعیت در سال های 1385-133532

جدول شماره 3-6 : دسته بندی گروههای عمده فعالیت در قالب بخش های سه گانه اقتصادی 38

جدول شماره 3-7 : طول راه های غیر روستایی و روستایی شهرستان لاهیجان به کیلومتر در سال 138742

جدول شماره 3-8 : معیارهای اثرات در روش آیکولد 83

جدول شماره 4-1 : فروش برق به تفکیک تعرفه های مختلف در استان و شهرستان در سال 138584

جدول شماره 4-2 : آمار بازدید کنندگان از موزه چای در طی سال های 1391-138890

جدول شماره 4-3 : ماتریس شناسایی اثرات اقتصادی-اجتماعی-فرهنگی شهر لاهیجان 99

جدول شماره 4-4 : ماتریس شناسایی اثرات بیولوژیکی شهر لاهیجان 102

جدول شماره 4-5 : ماتریس شناسایی اثرات فیزیکی شهر لاهیجان 105

جدول شماره 4-6 : ماتریس عدد دهی شده اثرات اقتصادی-اجتماعی-فرهنگی شهر لاهیجان 107

جدول شماره 4-7 : ماتریس عدد دهی شده اثرات بیولوژیکی شهر لاهیجان 110

جدول شماره 4-8 : ماتریس عدد دهی شده اثرات فیزیکی شهر لاهیجان 113

جدول شماره 4-9 : بیشترین اثرات مثبت ومنفی فعالیت های محیط اقتصادی-اجتماعی-فرهنگی 115

جدول شماره 4-10 : بیشترین اثرات مثبت ومنفی پارامترهای  محیطی محیط اقتصادی-اجتماعی-فرهنگی 115

جدول شماره 4-11: بیشترین اثرات مثبت و منفی فعالیت های محیط بیولوژیکی 116

جدول شماره 4-12 : بیشترین اثرات مثبت و منفی پارامترهای محیطی محیط بیولوژیکی 116

جدول شماره 4-13  : بیشترین اثرات مثبت و منفی فعالیت های محیط فیزیکی 116

جدول شماره 4 -14 : بیشترین اثرات مثبت و منفی پارامترهای محیطی محیط فیزیکی 117

جدول شماره 4-15 : مجموع تعداد اثرات مثبت و منفی محیط های سه گانه 117

 

فهرست اشكال

عنوان                                                                                                                 صفحه

شکل شماره 3-1 : نقشه موقعیت شهرستان لاهیجان در استان گیلان 18

شکل شماره 3-2 : نقشه تقسیمات سیاسی شهرستان لاهیجان 20

شکل شماره 3-3 : نقشه جایگاه فضایی شهرستان لاهیجان نسبت بهم بادی ورودی و دسترسی ها 42

 

 

چکیده:

به دلیل افزایش جمعت و فشاری که به تبع آن بر منابع طبیعی و محیط زیست وارد می شود٬ گردشگری نیز می تواند اثرات مطلوب و نامطلوبی بر محیط زیست بر جای گذارد. شهر لاهیجان به دلیل اینکه یکی از توریست پذیر ترین شهرهای استان گیلان است و دارای پتانسیل های مطلوب طبیعی و انسان ساخت می باشد می تواند در گسترش توریست در استان موثر باشد. هدف از این تحقیق این است که پیامدهای زیست محیطی گردشگری در شهر لاهیجان است که با بهره گرفتن از مدل ICOLD انجام می شود. روش تحقیق ترکیبی توصیفی-تحلیلی و مدل ماتریس ICOLD است. نتایج نشان می دهد که آموزش گردشگران نقش مثبت و مهمي در كاهش اثرات منفي توسعه گردشگري دارد و نيز تردد خودروهاي گردشگران بيشترين اثر منفي توسعه گردشگري است و نيز توسعه توريسم و درآمدزا بودن و اشتغال­زايي و كاهش بيكاري از پارامترهاي مثبت محيطي و هزينه بر بودن و افزايش ترافيك بيشترين اثر منفي توسعه گردشگري است.

واژگان کلیدی: پیامدهای توسعه گردشگری٬ زیست محیطی٬ شهر لاهیجان٬ ماتریس ICOLD

 

مقدمه :

به دلیل اینکه شهر لاهیجان یکی از مهمترین شهرهای گردشگری استان گیلان می باشد و نقش مهمی در توسعه گردشگری استان به شمار می آید، از اینرو آگاهی از اثراتی که وروود و حضور گردشگر بر محیط طبیعی و انسان ساخت شهر می گذارد مهم می باشد. که اگر به اثرات حضور گردشگر و فعالیتهای انجام شده بر محیط های اقتصادی-اجتماعی-فرهنگی و محیط بیولوژیکی و محیط فیزیکی همانگونه که در این تحقیق بررسی شده است، در ارتباط با هم مورد بررسی  و تحلیل قرار گیرند باعث می گردد که از اثرات مثبت ورود گردشگران به منطقه سود برده شود و از اثرات منفی آن کاسته شود.

پرسش اصلی که در این تحقیق مورد بررسی قرار گرفت این بوده که ورود و تردد گردشگران به شهر لاهیجان برای جوامع بومی مثبت است یا منفی؟

هدف اصلی از این تحقیق این بود که عوامل اثر گذار روی توسعه گردشگری با توجه به وضع موجود و امکانات در دسترس و فعالیت های انجام شده شناسایی شوند و همچنین پیامدهای زیست محیطی حضور گردشگران ارزیابی شود و نیز بتوان با شناسایی اثرات مثبت و منفی، در جهت کاهش اثرات منفی و تقویت آثار مثبت گردشگری به یک راهبرد عملی مناسب رسید.

آنچنانکه در کتب و مقاله های زیادی افراد زیادی سعی در شناسایی و تحلیل پیامدهای زیست محیطی توسعه گردشگری در مناطق مختلف پرداخته اند و این شناسایی اثرات زیست محیطی را برای توسعه گردشگری و کاستن از اثرات منفی و تقویت آثار مثبت آن در جهت استفاده از گردشگری به عنوان یکی از راههای توسعه مهم دانسته اند.از جمله مسعود منوری که در کتاب ارزیابی اثرات زیست محیطی طرح های گردشگری و طبیعت گردی خود این اثرات را در دو سطح مرحله احداث تاسیسات و امکانات مورد نیاز گردشگری و  در سطح بهره برداری از این امکانات و خدمات نشان داده است. و یا اسماعیل کهرم که در کتاب اکوتوریسم خود به مواردی از پیامدهای مثبت و منفی گردشگری از لحاظ زیست محیطی اشاره کرده است. و یا ابتهال زندی که در مقاله ای با عنوان آثار و پیامدهای زیست محیطی توسعه گردشگری به اثرات توسعه گردشگری روی پارامترهای زیست محیطی تحقیق نموده است و …  . و به این دلایل است که بررسی اثرات و پیامدهای زیست محیطی گردشگری مهم و مورد نیاز توسعه پایدار توریسم در منطقه می باشد.

 

تعداد صفحه : 137

قیمت :14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

:        ****       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***

جستجو در سایت : کلمه کلیدی خود را وارد نمایید :