دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته جغرافیا و برنامه ریزی روستایی

عنوان : تحلیل فضایی دسترسی به مراکز آموزشی دهستان محمدآباد شهرستان هامون

دانشکده ادبیات و علوم انسانی

گروه جغرافیا

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد در رشته جغرافیا و برنامه ریزی روستایی

موضوع:

تحلیل فضایی دسترسی به مراکز آموزشی دهستان محمدآباد شهرستان هامون

 

آذر  1392

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

                                                           فهرست مطالب

عنوانصفحه
فصل اول

مقدمه و كليات تحقيق

 
1-1- مقدمه2
2-1- بيان مسئله5
3-1- سئوالات تحقيق7
4-1- فرضيات تحقيق7
5-1- اهميت و ضرورت تحقيق7
6-1- اهداف تحقيق8
7-1- پيشينه تحقيق9
1-7-1- مطالعات داخلي9
2-7-1- مطالعات خارجي11
8-1- محدوده موضوعي، زماني و مكاني تحقيق13
فصل دوم

مباني نظري تحقيق

 
1-2- پيش درآمد16
2-2 تعاريف و مفاهيم16
1-2-2- فضا16
2-2-2- فضاي جغرافيايي17
3-2-2- تحليل فضايي18
4-2-2- روش تحليل فضايي18
5-2-2- دسترسي19
6-2-2- روستا و جامعه روستايي20
7-2-2- دهستان20
8-2-2- توزيع فضايي (پراكندگي)21
9-2-2- آموزش و پرورش23
10-2-2- سيستم اطلاعات جغرافيايي (GIS)24
3-2- نظريه ها و ديدگاهها26
1-3-2- نظريه ها و ديدگاه هاي فضايي27
2-3-2- سازمان فضايي و سطح بندي روستاها34
4-2- نظريه سرمايه انساني36
1-4-2- تعريف و مفهوم سرمايه انساني37
2-4-2-سرمايه گذاري در سرمايه انساني37
3-4-2- تشكيل سرمايه انساني از طريق آموزش و پرورش38
5-2- نظام آموزش و پرورش ايران39
6-2- مقاطع تحصيلي آموزش و پرورش در ايران42
1-6-2- دوره ابتدايي42
2-6-2- دوره راهنمايي تحصيلي (متوسطه اول)42
3-6-2- دوره متوسطه عمومي43
4-6-2- دوره پيش دانشگاهي43
7-2- ضوابط و استانداردهاي مربوط به خدمات آموزشي44
1-7-2- استانداردهاي آموزشي و تعداد دانش آموزان در مدارس ابتدايي و راهنمايي45
8-2- مدرسه هوشمند47
1-8-2- پیشينه هوشمندسازي مدارس48
2-8-2- اهداف ايجاد مدارس هوشمند49
3-8-2- پيش نيازها جهت اجراي مدارس هوشمند50
فصل سوم:

مواد و روش ها

 
1-3 – پیش درآمد52
2-3- موقعیت، حدود و وسعت منطقه مورد مطالعه54
3-3- ویژگیهای  طبیعی منطقه55
1-3-3- زمین شناسی و ژئومورفولوژی55
2-3-3- آب وهوا‌( اقلیم)56
1-2-3-3- بادهای 120 روزه سیستان62
3-3-3- منابع آب62
4-3-3- خاکهای منطقه64
5-3-3- وضعیت پوشش گیاهی65
6-3-3- زندگی جانوری65
4-3- ویژگیهای جغرافیای انسانی66
1-4-3- بررسی وضعیت جمعیت منطقه66
2-4-3- ترکیب جنسی جمعیت68
3-4-3- وضعیت سواد68
4- 4 – 3- کشاورزی69
5-4-3- صنایع و معادن70
6-4-3- فعالیت های عمرانی و خدماتی71
1-6-4-3 مساکن روستایی71
2-6-4-3- معابر و شبکه حمل ونقل72
3-6-4-3- تأمین آب شرب73
4-6-4-3- برق رسانی73
5-6-4-3- خدمات بهداشتی و درمانی73
6-6-4-3- سایر خدمات74
7-4-3- ویژگی های فرهنگی و اجتماعی74
8-4-3- جغرافیای تاریخی سیستان75
9-4-3- آثار تاریخی منطقه76
5-3- روش تحقیق79
1-5-3- روشها و مراحل تحقیق79
2-5-3- جامعه آماری80
3-5-3-روش و ابزار گرد آوری داده ها81
4-5-3- شاخص های مورد مطالعه82
5-5-3- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات83
فصل چهارم

يافته هاي تحقيق

 
1-4- پيش درآمد85
2-4- يافته هاي توصيفي و تحليلي85
1-2-4- تغييرات مربوط به تعداد جمعيت و خانوار روستاهاي مورد مطالعه88
2-2-4- مراكز آموزشي مقطع ابتدايي91
1-2-2-4- پراكندگي و دسترسي به مدارس ابتدايي در دهستان محمدآباد92
2-2-2-4- درجه بندي مدارس ابتدايي دهستان در مقايسه با استانداردهاي آموزشي98
3-2-2-4- تراكم دانش آموز در كلاس هاي مدارس ابتدايي در مقايسه با استانداردهاي آموزشي100
4-2-2-4- وضعيت فضاها و تجهيزات آموزشي مدارس ابتدايي دهستان در مقايسه با استانداردهاي آموزشي101
5-2-2-4- بررسي وضعيت كادر آموزشي و ساير كاركنان مدارس ابتدايي دهستان105
3-2-4- مراكز آموزشي مقطع راهنمايي108
1-3-2-4- پراكندگي و دسترسي به مدارس راهنمايي در دهستان محمدآباد108
2-3-2-4-درجه بندي مدارس راهنمايي دهستان در مقايسه با استانداردهاي آموزشي116
3-3-2-4- تراكم دانش آموز در كلاس هاي مدارس راهنمايي دهستان در مقايسه با استانداردهاي آموزشي117
4-3-2-4- وضعيت فضاها و تجهيزات آموزشي در مقايسه با استانداردهاي آموزشي118
5-3-2-4- بررسي وضعيت كادر آموزشي و ساير كاركنان مدارس راهنمايي دهستان123
4-2-4- مراكز آموزشي مقطع متوسطه124
1-4-2-4- پراكندگي و دسترسي به مراكز آموزشی متوسطه در دهستان محمدآباد126
2-4-2-4- تراكم دانش آموز در كلاس هاي مراكز آموزشي متوسطه دهستان در مقايسه با استانداردهاي آموزشي133
3-4-2-4- وضعيت فضاها و تجهيزات آموزشي در مقايسه با استانداردهاي آموزشي134
4-4-2-4- بررسي وضعيت كادر آموزشي و ساير كاركنان مدارس متوسطه دهستان136
3-4- آزمون فرضيات137
1-3-4- آزمون فرضيه نخست138
2-3-4- آزمون فرضيه دوم139
فصل پنجم

جمع بندی، نتیجه گیری و پیشنهادات

 
1-5- جمع بندی143
2-5- نتیجه گیری144
3-5- پیشنهادات147
منابع152

 

فهرست جداول

عنوانصفحه
جدول 1-1- مراكز آموزشي مورد مطالعه14
جدول 1-2 -استانداردهاي آموزشي و تعداددانش آموزان آنها در مدارس ابتدايي46
جدول 2-2 -استانداردهاي آموزشي و تعداد دانش آموزان آنها در مدارس راهنمایی46
جدول 3-2-استانداردها و ضوابط خدمات آموزشي در مناطق روستايي كشور47
جدول 1-3- مساحت دهستانهای شهرستان هامون در سال 139154
جدول 2-3-  وضع جوی منطقه سیستان بر حسب ماه: سال 138958
جدول 3-3- ویژگیهای عناصر اقلیمی منطقه سیستان59
جدول 4-3- آمار تعدادی از عناصر اقلیمی ایستگاه سینوپتیک زابل طی سالهای 90-138060
جدول 5-3- تعداد جمعیت و خانوار شهرستان هامون در سالهای 1385 ، 139067
جدول 6-3- وسعت و تراکم جمعیت دهستانهای شهرستان هامون در سال 139067
جدول 7-3- تعداد حانوار وجمعیت از نظر جنسیت در شهرستان هامون و دهستان محمدآباد در سال 138568
جدول 8-3- تعداد افراد باسواد و بی سواد بر حسب جنس در شهرستان هامون69
جدول 9-3-طول محور های روستایی آسفالته شهرستان هامون در سال 139072
جدول 10-3- مراحل انجام تحقیق80
جدول 1-4- طرح اتصال مديريت آموزش و پرورش شهرستان هامون در سال تحصيلي 92-139188
جدول 2-4- تعداد خانوار و جمعيت روستاهاي مورد مطالعه دهستان محمد آباد در سالهاي 1385 و 139089
جدول 3-4-مقايسه تعداد آموزشگاهها و تعداد دانش آموزان مقطع ابتدايي سال 92-139194
جدول 4-4- آمار مدارس ابتدايي روستاهاي مورد مطالعه در دهستان97
جدول 5-4- وضعيت مدارس ابتدايي دهستان محمدآباد در سال تحصيلي 92-91 از حيث درجه استاندارد آموزشي98
جدول 6-4- مقایسه فضاهای آموزشی مقطع ابتدایی دهستان ازنظر محوطه و زیربنا با استانداردهای آموزشی درسالتحصیلی 92-91101
جدول 7-4- توزيع كاركنان مدارس ابتدايي دهستان محمد آباد از لحاظ جنسيت در سال تحصيلي 92-1391107
جدول 8-4 مقايسه تعداد آموزشگاهها و تعداد دانش آموزان مقطع راهنمايي در سال تحصيلي 92-1391112
جدول 9-4- آمار مدارس راهنمایی روستاهاي مورد مطالعه در دهستان محمد آباد در سال تحصیلی 92-1391115
جدول 10-4- مقايسه فضاهاي آموزشي مدارس راهنمايي دهستان محمدآباد در سال تحصيلي 92-1391121
جدول 11-4- آمار مدارس مراكز آموزشي متوسطه دهستان محمدآباد در سال تحصیلی 92-1391131
جدول 12-4- مقايسه سرانه فضاهاي آموزشي زير بنا در مدارس متوسطه دهستان محمدآباد در سال تحصيلي 92-1391 (متر مربع)135

 

 

 

فهرست اشکال

عنوانصفحه
شکل 1-2-اجزای یک پایگاه اطلاعاتی مبتنی بر GIS25
شكل 2-2- مدل فون تانن29
شكل 3-2- سلسله مراتب مكانهاي مركزي كریستالر30
شکل 4-2 -سلسله مراتب مركزي براساس اصول بازار يابي، ترابري و اداري32
شكل 5-2- سطح بندي سكونتگاههاي روستايي36
شکل 1-3-نقشه تقسیمات سیاسی استان سیستان و بلوچستان53
شکل 2-3- منحنی آمبروترمیک منطقه سیستان57
شکل3-3- نمودار خلاصه پارامترهای محاسباتی دمای هوا در ایستگاه زابل61
شکل 1-4- نمودار ستونی تعداد آموزشگاههای مدیریت آموزش و پرورش شهرستان هامون در سال تحصیلی 92-9186
شکل 2-4- نمودار ستونی تعداد دانش آموزان مدیریت آموزش و پرورش شهرستان هامون در سال تحصیلی 92-9186
شکل3-4- نمودار دایره ای درصد کارکنان مدیریت آموزش و پرورش شهرستان هامون از لحاظ مدرک تحصیلی در سال تحصیلی 92-9187
شکل 4-4- نمودار ستونی جمعیت سالهای 1385 و 1390 روستاهای مورد مطالعه در دهستان محمدآباد90
شکل 5-4- نقشه پراکندگی مدارس ابتدایی دهستان محمد آباد در سال تحصیلی 92-139193
شكل 6-4- نقشه دسترسي دانش آموزان روستایی  به مدارس ابتدايي دهستان محمد آباد در سال تحصیلی 92-139195
شکل 7-4- نمودار ستونی درجه بندی مدارس ابتدایی دهستان محمد آباد در سال تحصیلی 92-91 در مقایسه با استانداردهای آموزشی99
شکل8-4- نمودار دایره ای درصد کارکنان (آموزشی،اداری و خدماتی) مقطع ابتدایی دهستان محمدآباد در سال تحصیلی 92-91106
شکل 9-4- نقشه پراکندگی مدارس راهنمایی دهستان محمد آباد در سال تحصیلی 92-91110
شکل 10-4- نقشه دسترسی دانش آموزان روستایی دهستان محمدآباد به مدارس راهنمایی در سال تحصیلی 92-91113
شکل11-4- نقشه پراکندگی مراکز آموزشی متوسطه دهستان محمدآباد در سال تحصیلی 92-91127
شکل 12-4- نمودار ستونی مقایسه جمعیت دانش آموزی مدارس متوسطه دهستان محمدآباد به تفکیک رشته تحصیلی در سال تحصیلی 92-91128
شکل13-4- نقشه دسترسی دانش آموزان روستایی به مراکز آموزشی متوسطه دهستان محمدآباد در سال تحصیلی 92-91129

 

فصل اول

مقدمه و كليات تحقيق

1-1- مقدمه

لفظ آموزش وپرورش در مفهومي وسيع به كليه فرآيندهايي اطلاق مي شود كه زندگي فرهنگي را براي انسان تأمين مي كند (جرالد ال،1389،11).

آموزش و پرورش فرآيندي زگهواره تا گور است كه در هر جامعه ايي وجود داشته و اشكال گوناگوني دارد، از يادگيري براساس تجربه هاي زندگي تا آموزش و پرورش آموزشگاهي، از اجتماعات صنعتي تا غير صنعتي، از محيط هاي روستايي تا شهري، بنابراين آموزش و پرورش يك پديده اجتماعي است (علاقه بند، 1372، 4) .

آموزش رسمي نهاد مهمي براي انتقال دانش و فرهنگ از نسلي به نسل ديگر و پرورش آن دسته از خصايص آدمي است كه به بازده اقتصادي، ثبات اجتماعي و ايجاد دانش هاي جديد كمك مي كند، بخشي از اين  دانش همان نظري است كه جامعه نسبت به خود نظام مدرسه پيدا مي كند، براي آنكه يك نهاد نقش مهمي در جامعه ايفا كند لازم است مشروع باشد  يعني مردمي كه از آن استفاده مي كنند، بايد معتقد باشند كه اين نهاد در خدمت منافع و نيازهاي آنان است (كانوي، 1367، 13).

امروزه  بسياري از متفكران و متخصصان تعليم و تربيت كه طرفدار برداشتي نو و ديدي تازه در زمينه اصلاحات آموزشي هستند، بر اين باورند كه برنامه ريزي اصلاحات  به منظور تجديد نظر اساسي در عملكرد گذشته و كنوني نظام هاي تعليم و تربيت هر كشور بايد در پرتو بررسي پيشينه تاريخي تحولات آموزش و پرورش و تحليل وضعيت كنوني نظام آموزشي صورت گيرد، زيرا در اين صورت مي توان با ديدي تازه و جامع عواملي را كه موجب ركود فعاليتهاي فرهنگي و علمي

و شكل گيري دشواريهاي کنوني نظام آموزشي شده است، شناسايي كرد (كانل ، 1373، 694).

اصولاً ساختار نظام آموزش و پرورش در ابعاد دوگانه بررسي مي شود كه عبارتند از:

1- بعد عمودي نظام كه شامل مراحل تحصيلات رسمی با توجه به سن ورود به مدرسه و تعداد سالهای تحصیل در هر مرحله تحصیلی است.

2- بعد افقي نظام آموزش و پرورش كه به تقسيمات دروني هر يك از مراحل تحصيلي يا دوره هاي آموزشي كه شامل شاخه ها و رشته هاي تحصيلي است، اطلاق مي شود مانند رشته هاي نظري و فني و حرفه ايي در دوره متوسطه (آقازاده، 1388، 23).

مسئولان برنامه هاي اصلاحي آموزش و پرورش ممالك موفق معتقدند كه اصلاح كمي و كيفي آموزش و پرورش بايد از مقاطع تحصيلي پايين تر آغاز گردد تا بتوان شرايط تحول براي مقاطع بالاتر را مهيا ساخت، آنان تأكيد دارند كه بازسازي و اصلاح آموزش و پرورش فرآیندي نيست كه بتوان آن را با اقدام ضربتي آن هم از رأس و قلّه ي هرم آموزشي آغاز كرد، بلكه اقدام اصلاحي متناسب و سنجيده بايد از قاعده هرم آموزشي يعني از سطح آموزش قبل از دبستان و آموزش ابتدايي شروع گردد تا بتوان آن را به صورت فرآیندي فراگير و همه جانبه به سطوح بالاي آموزشي (دوره متوسطه و آموزش عالي) هدايت كرد.اما متأسفانه اين توصيه كارشناسان در فرهنگ برنامه ريزي كشور ما جايگاه شناخته شده ايي ندارد (همان،1388، 221-220).

با توجه به اينكه در اصل سوم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به مسئله آموزش و پرورش و تربيت بدني رايگان براي همه در تمام سطوح تأكيد شده است و همچنين سطح بالاي آموزش و سواد از ملاك هاي توسعه انساني كشورها محسوب مي شود لذا دسترسی جوامع روستايي و شهري به خدمات آموزشي و پراكنش مناسب مراكز آموزشي از اهميت زيادي برخوردار است.

در اين پژوهش وضعيت دسترسي دانش آموزان دهستان محمد آباد شهرستان هامون در منطقه سيستان به مراكز آموزشي ابتدايي، راهنمايي و متوسطه با بهره گرفتن از روش تحليل فضايي و نرم  افزار سيستم اطلاعات جغرافیايي GIS مورد بررسي قرار مي گيرد.

چارچوب اصلي اين پژوهش ابتدا در فصل اول تحت عنوان مقدمه وكليات تحقيق شامل بيان مسئله، سئوالات تحقيق، فرضيات تحقيق، اهميت و ضرورت انجام تحقيق، اهداف تحقيق ، پيشينه ي تحقيق (مطالعات داخلي و خارجي) محدوده ي موضوعي، زماني و مكاني تحقيق مي باشد.

فصل دوم شامل مباني نظري تحقيق است كه در آن پيش در آمد، تعاريف و مفاهيم و ديدگاه ها و نظريه ها ذكر مي گردد.

در فصل سوم اين پژوهش بعد از پيش در آمد ابتدا كليات جغرافيايي منطقه مورد مطالعه در قالب ويژگي هاي طبيعي و انساني و سپس به بيان مواد و روش ها، جامعه آماري و روش ها و ابزار گردآوري داده ها و روش تجزيه و تحليل اطلاعات پرداخته شده است.

فصل چهارم شامل يافته هاي تحقيق به صورت پيش درآمد و يافته هاي توصيفي بدست آمده از بررسيهاي ميداني  در سه مقطع ابتدايي، راهنمايي و متوسطه و آزمون فرضيات مي باشد.

و فصل پنجم به جمع بندي ، نتيجه گيري و ارائه پيشنهادات مي پردازد.

تعداد صفحه :173

قیمت :14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

:        ****       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***

جستجو در سایت : کلمه کلیدی خود را وارد نمایید :