متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :مدیریت

گرایش : منابع انسانی

عنوان : بررسی نقش دفاتر پیشخوان در رضایتمندی روستائیان استان سمنان

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد شاهرود

دانشکده علوم انسانی، گروه مدیریت دولتی

 

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد«M.A.»

گرایش: منابع انسانی

 

عنوان:

بررسی نقش دفاتر پیشخوان در رضایتمندی روستائیان استان سمنان

استادراهنما:

دکترمراد کردی   

 

استاد مشاور:

دکتر مهدی صانعی

 

زمستان 1392

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

 

فهرست مطالب

عنوان……………………………………………………………………………………………………………………………….صفحه

چکیده………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 1

فصل اول ـ طرح تحقیق

1-1 مقدمه:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 3

1-2بیان مساله:…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 4

1-3اهمیت پژوهش:…………………………………………………………………………………………………………………………………… 5

1-4اهداف پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………………………… 6

1-5 سوال اصلی تحقیق (مسأله تحقیق)……………………………………………………………………………………………………… 7

1-6 سوالات فرعی تحقیق:…………………………………………………………………………………………………………………………. 7

1-7 فرضیات تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………… 7

1-7-1-فرضیه اصلی:………………………………………………………………………………………………………………………………… 7

1-7-2-فرضیه فرعی :………………………………………………………………………………………………………………………………. 7

1-8-مدل اولیه پژوهش:…………………………………………………………………………………………………………………………….. 8

1-9-متغیرهای تحقیق:……………………………………………………………………………………………………………………………….. 8

1-10تعاریف نظری و عملیاتی:……………………………………………………………………………………………………………………. 8

1-11طرح پژوهش و روش‏های تجزیه و تحلیل داده‏ها ……………………………………………………………………………… 12

1-12مدل فرآیند پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………….. 12

فصل دوم – ادبیات تحقیق

2-1- مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 15

2-2- تعریف ICT روستایی………………………………………………………………………………………………………………………. 16

2-3-اهداف ای سی تی چیست؟………………………………………………………………………………………………………………… 16

2-4- فناوری اطلاعات و دولت الکترونیکی…………………………………………………………………………………………………. 17

2-5- مفهوم دولت الکترونیکی……………………………………………………………………………………………………………………. 19

2-6- مزایاو موانع دولت الکترونیک…………………………………………………………………………………………………………….. 20

2-7- مراحل تدوین استراتژی دولت الکترونیک………………………………………………………………………………………….. 21

2-8- شهر الکترونیکی………………………………………………………………………………………………………………………………… 23

2-9- جامعه الکترونیکی……………………………………………………………………………………………………………………………… 24

2-10- تجارت الکترونیکی…………………………………………………………………………………………………………………………. 25

2-11- مدل اجرائي براي توسعه ICT روستايي ………………………………………………………………………………………. 27

2-12 مدل هاي ارائه شده براي روستايي ICT  ………………………………………………………………………………………. 28

2-13- روستا و تاثير ICT در آن……………………………………………………………………………………………………………… 30

2-14 مباحث پژوهشی……………………………………………………………………………………………………………………………….. 33

فصل سوم ـ روش تحقیق

3-1مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 38

3-2 روش تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 38

3-3 جامعه آماری و حجم نمونه…………………………………………………………………………………………………………………… 39

3-4 ابزار جمع‏آوری اطلاعات………………………………………………………………………………………………………………………. 39

3-5 نحوه اجرای تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………….. 41

3-6 روایی …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 41

3-7 پایایی………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 41

3-8 بیان فرضیه………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 43

3-9روش تجزیه و تحلیل آماری…………………………………………………………………………………………………………………. 44

3-10 ابزار کار……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 44

3-11 محدودیتهای تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………. 44

فصل چهارم ـ تجزیه و تحلیل یافته‏های تحقیق

4-1 مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 46

4-2 متغیرهای جمعیت‏شناختی…………………………………………………………………………………………………………………….. 46

4-3 آزمون نرمال بودن داده‏ها…………………………………………………………………………………………………………………….. 48

4-4 فرضیه اصلی……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 49

4-5 فرضیه فرعی……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 49

4-6 بررسی و مقایسه رضایت روستاییان از وضعیت خدمات دفاتر پیشخوان………………………………………………….. 51

فصل پنجم  ـ نتیجه‏گیری و پیشنهادات

5-1مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 55

5-2 بحث…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 55

5-3 نتیجه‏گیری………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 57

5-4 مدل نهایی تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………… 58

5-5پیشنهادات……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 59

منابع و مأخذ

منابع فارسی………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 62

منابع غیرفارسی…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 65

چکیده غیر فارسی ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 69

فهرست جدول ها

عنوان…………………………………………………………………………………………………………………………………….صفحه

جدول 2-1: برآورد عواید حاصل از تجارت الکترونیکی در منتخبی از کشورهای آسیا(2001)…………………………….. 26

جدول 4-1: توزیع پاسخ‏دهندگان بر حسب جنسیت……………………………………………………………………………………………. 46

جدول 4-2: توزیع پاسخ‏دهندگان بر حسب سن………………………………………………………………………………………………….. 47

جدول 4-3 : نتایج آزمون کلوموگروف اسمیرنوف……………………………………………………………………………………………….. 49

جدول 4-4 : نتایج آزمون نسبت مربوط رضایت روستاییان از وضعیت خدمات دفاتر پیشخوان……………………………… 49

جدول 4-5 : نتایج آزمون نسبت مربوط رضایت روستاییان… ……………………………………………………………………………… 50

جدول 4-6 : نتایج آزمون نسبت مربوط رضایت روستاییان … …………………………………………………………………………….. 50

جدول 4-7: نتایج آزمون نسبت مربوط رضایت روستاییان … ……………………………………………………………………………… 51

جدول شماره 4-8:  نتايج آزمون یومن ویتنی براي مقایسه روستاییان مرد و زن………………………………………………….. 52

جدول شماره 4-9:  نتايج آزمون کروسککال والیس…………………………………………………………………………………………… 53

فهرست نمودار

عنوان…………………………………………………………………………………………………………………………………….صفحه

نمودار 2-1- ميزان تغيرات امكانات ارتباطي در جهان گزارش شده توسط اتحاديه جهاني مخابرات…………………….. 31

نمودار 2-2: روند تغيرات تعداد كاربران اينترنت در جهان گزارش شده توسط اتحاديه جهاني مخابرات…………………. 32

نمودار 2-3: افزايش تعداد كاربران جهان در استفاده از شبكه باند پهن………………………………………………………………… 32

نمودار 4-1: توزیع پاسخ‏دهندگان بر حسب جنسیت…………………………………………………………………………………………….. 47

نمودار 4-2: توزیع پاسخ‏دهندگان بر حسب سن………………………………………………………………………………………………….. 48

 

چکیده:

فناوري اطلاعات و ارتباطات، به عنوان يك ابزار توسعه ی پايدار روستاها در راستاي كاهش فقر، كاهش شكاف ديجيتالي و جلوگيري از مهاجرت بي رويه ي روستاييان به شهرها شناخته شده است . بنابراین ICT روستایی مقول هاي پيچيده بوده و توسعه ي آن، مستلزم تعامل همزمان ابعاد سه گانه ي فناوري، خدمات و آگاه سازي است تا بتواند به سوي توسعه ي پايدار روستايي  به کار گرفته شود. پژوهش پيش رو با هدف بررسی نقش دفاتر پیشخوان(دفاتر مشترک پست؛پست بانک و مخابرات-(ICT در رضایتمندی روستائیان استان سمنان انجام گرفته است.  روش اين تحقيق توصيفي  تحليلي همراه با روش پيمايشي براي گردآوري اطلاعات بود وداده ها با بهره گرفتن از نرم افزار آماري SPSS مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. جامعه آماری در این تحقیق شامل کلیه روستاییان استان سمنان که بیش از  15 سال ساکن در روستا بوده اند درنظر گرفته شد.

یافته ها و نتایج نشان داد رضایت روستاييان  از وضعیت شیوه مدیریت ، مسئولیت پذیری و اخلاق  کارکنان و مدیران و كيفيت خدمات، امكانات و تسهيلات موجود در دفاتر پیشخوان روستايي استان سمنان مطلوب است. همچنین رضایت روستاییان از وضعیت خدمات دفاتر پیشخوان(دفاتر مشترک پست؛پست بانک و مخابرات-(ICT روستایی استان سمنان در بین گروههای جمعیت شناختی سن و جنسیت افراد استفاده‏کننده متفاوت نبود. با توجه به نتایج بدست آمده می توان اظهار داشت ، وجود دفاتر مي‏تواند نقش موثري بر افزايش سرمايه اجتماعي داشته  باشد و از اين جهت سرمايه‏گذاري بر توسعه اين دفاتر و تنوع خدماتي كه می‏توانند ارايه نمايند، مثبت و منطقي جلوه مي‏كند و مي‏تواند به حركت كشور در جهت توسعه كمك شاياني نمايد.

 

فصل اول:

طرح تحقیق

 

1-1 مقدمه:

در جهان امروز اطلاعات و ارتباطات مکمل توسعه خردمندانه است. در واقع، وجود اطلاعات کافی و مجموعه های آن در طبقه بندی تخصصی موجب شده است، تا افراد به طور قابل ملاحظه ای به دانش و كاربرد آن دسترسي پيدا كنند.  نظرياتي از قبيل دهكده جهاني، دولت الكترونيكي، تجارت الكترونيكي، آموزش الكترونيكي و… دلالت بر رشد محيطي جديد دارد كه در آن فناوري اطلاعات و آموزش در اطراف ما و دسترسي به اطلاعات خاص باعث مي شود تا افراد در حل مشكلات شان از آن استفاده نمايند.

امروزه از بسياري جهات، تكنولوژي اطلاعات و ارتباطات از عوامل مهم توسعه ي پايدار شمرده مي شود و نقش آن در زمينه هاي اداره هاي دولتي، توسعه ي روستايي و شهري، حمل ونقل و ارتباطات جاده اي، سلامت، نيازهاي خاص جمعيت هاي انساني، آموزش، محيط زيست و كشاورزي، مورد بررسي قرار گرفته است (محسني،  1386: ص 185).  مزاياي اين فناوري، تنها در صورتي قابل كسب است كه اين فناوري در بين تمام بخش هاي مختلف جامعه گسترش پيدا كند. ما در يك جهان با شكاف ديجيتالي زندگي مي كنيم كه در آن، نصف جمعيت جهان از دسترسي به تماس تلفني محروم  هستند. با وجود اين، بحث مورد توافق اين است كه دهه ي جهاني شدن، توانايي كاربرد اين فناوري را براي مردم روستايي، قابليت‏ها و توان كشورها ي در حال توسعه را بهبود مي بخشد( شمس، 1383: ص 61).

گسترش ICT بدون توجه خاص به روستاها و مناطق محروم مي تواند اثرات منفي مانند افزايش فاصله شهر و روستا، گسترش مهاجرت از روستا به شهر، از بين رفتن صنايع بومي، از دست دادن بازارهاي محلي و … را به همراه داشته باشد. تجربيات جهاني نشان می‏دهد كه با برنامه ريزي صحيح، گسترش فناوري اطلاعات و ارتباطات مي تواند دسترسي مردم روستايي به انواع خدمات بهداشتي، آموزشي، دولتي، ايجاد فرصتهاي شغلي، افزايش سطح آگاهي در زمينه فعاليتهاي توليدي، كشاورزي و ترويجي، بازاريايي محصولات زراعي و غير زراعي و … را بهبود بخشد به طوري كه اين فناوري به عنوان يكي از ابزارها و بسترهاي توسعه همه جانبه محسوب مي شود(رضواني،1383: ص 259).

در طي چند سال اخير دفاتر فناوري اطلاعات و ارتباطات به عنوان پيشخوان دولت در سطح روستاهاي كشور گسترش يافته اند و اين بدان معناست كه از طريق اين دفاتر بتوان با تمام مراكز و خدمات اعم از دولتي و غيردولتي تماس و ارتباط برقرار كرد (شركت مخابرات ايران ، 1387: ص 158)  بررسي ميزان رضايت روستاييان از عملكرد دفاتر فناوري اطلاعات و ارتباطات روستايي كه هدف اصلي اين تحقيق است در حقيقت ميزان بهره‏مندي آنها از مواهب و سودمندي‏هاي فناوري اطلاعات و ارتباطات در عصر اطلاعات است.

تعداد صفحه : 83

قیمت :14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        *       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

 

جستجو در سایت : کلمه کلیدی خود را وارد نمایید :