متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :روانشناسی

عنوان :بررسی ارتباط پرخاشگری با عزت نفس دانشجویان رشته روان شناسی دانشگاه پیام نور ملایر

 

دانشگاه پیام نور

واحد ملایر

پایان نامه کارشناسی

رشته روانشناسی

 

عنوان :

بررسی ارتباط پرخاشگری با عزت نفس دانشجویان رشته روان شناسی دانشگاه پیام نور ملایر

 

استاد راهنما :

 

نگارنده :

سال تحصیلی 1393-1392

 

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

 

فصل اول.. 1

مقدمه و معرفی.. 1

مقدمه: 2

پرخاشگری: 4

بیان مسئله.. 6

ضرورت و اهمیت تحقیق:.. 10

اهداف تحقیق :.. 12

بیان فرضیه :.. 12

تعریف اصطلاحات:.. 13

تعريف مفهومي پرخاشگري.. 13

علل وعوامل ایجاد پرخاشگری :.. 13

عوامل بیرونی ومحیطی :.. 13

تعريف سنجشي پرخاشگري :.. 13

تعريف مفهومي عزت نفس :.. 13

فصل دوم.. 15

مقــدمـه.. 16

تعاریف پرخاشگری.. 17

انواع پرخاشگری.. 19

معتقدان به ذاتی بودن پرخاشگری :.. 20

جمع بندی دو نقطه نظر ارائه شده.. 21

نظریه های پرخاشگری :.. 21

دیدگاه روان شناختی ورفتارشناسی طبیعی.. 22

از رفتارنگری تا نو رفتار نگری.. 25

انواع اختلالات پرخاشگری.. 29

عوامل موثر بر پرخاشگری.. 30

عوامل زیست شناختی :.. 31

مواد شیمیایی :.. 31

راه های درمان پرخاشگری.. 32

تفاوت های جنسی پرخاشگری.. 33

تعاریف (عزت نفس ):.. 35

منشاء عزت نفس:.. 37

نظریه مختلف در مورد عزت نفس.. 38

ابعاد عزت نفس.. 39

انواع عزت نفس.. 40

استفاده از مکانیسم های دفاعی در عزت نفس.. 41

عوامل موثر بر عزت نفس.. 43

پيشينه تحقيق :.. 44

بررسی تحقيقات انجام شده در خارج از ايران.. 45

فصل سوم.. 46

مقدمه.. 47

روش  تحقیق :.. 47

جامعه آماری.. 47

حجم نمونه.. 47

روش نمونه برداری.. 48

روش وابزار پژوهش.. 48

الف: ابزار.. 48

پرسشنامه پرخاشگری باس وپری.. 49

ابزار گردآوری ( ابزار جمع آوری اطلا عات).. 50

1- استفاده از اطلاعات و مدارك موجود.. 51

2- مشاهده.. 51

3- مصاحبه.. 52

4- پرسشنامه.. 53

 طبقه بندی بر اساس ماهيت پرسشنامه :.. 54

الف) پرسشنامه عزت نفس پایایی کوپراسمیت.. 55

پرسش نامه پرخاشگری AGQ:.. 58

پایایی وروایی.. 58

روش جمع آوری.. 62

یافته های پژوهش.. 62

روش آماری.. 62

روش اجرا.. 63

فصل چهارم.. 64

فصل پنجم.. 66

مقدمه.. 67

نتیجه گیری وبحث.. 67

محدودیت های پژوهش.. 68

پیشنهادات.. 69

منابع.. 70

چکیده

پژوهش حاضر به موضوع ، عزت نفس و پرخاشگري در دانشجویان  مي ‌پردازد. پژوهش حاضر با هدف بررسي ارتباط بين ، عزت نفس و پرخاشگري و مقايسه آن دردانشجویان دختر و پسر صورت گرفت. 140دانشجو  (85 پسر  و 85 دختر)  که با بهره گرفتن از روش نمونه‌ گيري تصادفي خوشه ‌اي چند مرحله ‌اي به عنوان نمونه انتخاب شدند. پرسشنامه ‌هاي شخصيت خودشيفته (NPI-16) عزت نفس و پرخاشگري بر روي نمونه اجرا گرديد. به منظور تحليل داده‌ ها از ضريب همبستگي پيرسون، تحليل رگرسيون چندگانه و آزمونT   مستقل استفاده گرديد. نتايج اين پژوهش نشان داد که بين عزت نفس و پرخاشگري ارتباط معکوس معناداري وجود دارد. نتايج تحليل رگرسيون چندگانه نشان داد که عزت نفس پايين بيشترين سهم را در پيش ‌بيني پرخاشگري دردانشجویان  بر عهده دارد. يافته‌ هاي اين پژوهش نشان داد که هيچ گونه تفاوت جنسي در ويژگي ‌هاي و عزت نفس در بين دانشجویان وجود ندارد و تفاوت جنسي در ابعاد پرخاشگري در دانشجویان  فقط در بعد پرخاشگري فيزيکي مشاهده گرديد. نتايج اين پژوهش مي ‌تواند از جهت نظري و باليني در فهم بهتر ارتباط بين ، عزت نفس و پرخاشگري در بین  دانشجویان سودمند باشد.

كليد واژه: عزت نفس، پرخاشگري، دانشجویان

 

فصل اول

مقدمه و معرفی
 

مقدمه:

امروزه اکثر روان شناسان عزت نفس را عامل مهمی در سلامت روانی انسانها می دانند و عقیده دارند که یکی از علل بیماریهای روانی پایین بودن عزت نفس افراد می باشد.راجرز(198۸عزت نفس را به معنی ارزیابی فرد از خویشتن خویش می داند و می گوید این صفت خاصیتی  عمومی است و در همه ی انسانها وجود دارد.

مزلو (1970) معتقد است که همه ی افراد جامعه به یک ارزشیابی ثابت و استوار از خود یا عزت نفس نیاز مند است .ارضای نیاز به عزت نفس یا احساساتی از قبیل: اعتماد به نفس ارزش، قدرت، لیاقت، کفایت و مثمر ثمر بودن در جهان منتهی خواهد شد.اما بی اعتنایی به این نیاز موجب احساساتی از قبیل حقارت.ضعف و درماندگی خواهد شدکه این احساشسات به نوبه ی خود به وجود آورنده ی یاس و دلسردی خواهد بود ویا اینکه بیماریهای روانی را در انسان به وجود خواهد آورد (اسلامی نسب، 1373).

پاترسون (1989) معتقد است که بین اعتماد به نفس و عزت نفس تفاوت وجود دارد.اعتماد به نفس حس عمومی از نظارت بر خود و محیط است و به خود اثر بخشی بندورا نزدیک است.در حالیکه عزت نفس بیشتر حس عاطفی از قبول کردن از خویش واحساس ارزش خود است.بنا بر این اعتماد به نفس می تواند در عزت نفس شرکت داشته باشد اما این دو مترادف نیستند (اسلامی نسب، 1373).

عزت نفس به معنی ارزشمند بودن است.این حس از مجموعه ی افکار، احساسها، عواطف وتجربیاتمان در طول زندگی ناشی می شود.می اندیشیم که فردی با هوش و کودن هستیم، احساس می کنیم که که شخصی منفور یا دوست داشتنی هستیم، خود را دوست داریم یا نداریم، مجموعه ی هزاران برداشت، ارزیابی و تجربه ای که از خویش داریم باعث می شود که نسبت به خود احساس خوشایند ارزشمند بودن یا بر عکس احساس نا خوشایند بی کفایتی داشته باشیم.افراد صرف نظر از سن، جنس، زمینه ی فرهنگی، جهت و نوع کاری که در زندگی دارند، نیازمند عزت نفس هستند.چنانچه نیاز به عزت نفس ارضا شود، نیازهای گسترده تری نظیر نیاز به آفریدن، پیشرفت و یا درک استعداد بالقوه محدود می ماند(هریس کلمز، 1988).

عزت‌نفس ميزان ارزش و اعتباري است كه يك فرد در زمينه‌هاي مختلف زندگي بويژه در زمينه‌هاي خانوادگي، اجتماعي، تحصيلي، جسماني و هوشي براي خود قائل است (بیابانگرد، 1378).

عزت‌نفس عبارت است از قضاوت و نگرشي كه شخص به طور مداوم و پيوسته از ارزش‌هاي خويش انجام داده و معمولاً حفظ مي‌نمايد (كوپراسميت، 1967).

چرا به عزت‌نفس نياز داريم؟ گرينبرگ در تبيين چرايي مسئله، نظريه‌اي بيان نموده است كه بر اساس اين نظريه، چون عزت‌نفس ما را از اضطراب محافظت مي‌نمايد به آن نياز داريم(گرينبرگ، 1992).

فرنچ و وارگو، (1972) از عزت‌نفس به عنوان يك سپر فرهنگي در مقابل اضطراب نام مي‌برند. از آنجا كه عزت‌نفس زمينه را براي تجارب زندگي كودك و نوجوانان فراهم مي‌كند، مثبت ‌بودن آن ارزش ويژه‌اي دارد (به نقل از رستمي، 1375).

در اهميت عزت‌نفس همين بس كه رضايت از زندگي شديداً به احساسات مادر، مورد ميزان ارزش خويشتن بستگي دارد. به طوريكه هرگاه افراد احساس كنند عزت‌نفسشان در معرض خطر است، سعي مي‌كنند تا با بهره گرفتن از انواع رفتارها و راهبردها، احساس ارزشمندي خويش را حفظ كرده و از خود دفاع مي‌كنند. نياز به عزت‌تفس فقط از آن انسان است و وجود آن بدان دليل است كه انسان داراي استعداد نماسازي و تفكر است (بيابانگرد، 1373).

امروزه اكثر روان‌شناسان عزت‌نفس را عامل مهمي در سلامت رواني انسان‌ها مي‌دانند و عقيده دارند كه يكي از علل بيماري‌هاي رواني پايين ‌بودن عزت‌نفس افراد مي‌باشد.

راجرز (1968) واژه‌ي عزت‌نفس را به معناي ارزيابي و ارزشيابي فرد نسبت به خويشتن مي‌داند و مي‌گويد: اين صفت خاصيتي عمومي است و در همه‌ي انسان‌ها وجود دارد.

مزلو (1970)، معتقد است كه همه‌ي افراد جامعه به يك ارزشيابي ثابت و استوار خود يا عزت‌نفس نيازمندند.

ارضاء نياز به عزت‌نفس با احساساتي از قبيل اعتماد بنفس، ارزش، قدرت، لياقت در جهان منتهي خواهد شد، اما بي‌اعتنايي به اين نياز موجب احساساتي از قبيل حقارت، ضعف و درماندگي مي‌شود كه اين احساسات به نوبه‌ي خود بوجود‌آورنده‌ي يأس و دلسردي خواهد بود و يا اينكه بيماري‌هاي رواني را در انسان بوجود مي‌آورند (اسلامي‌نسب، 1373).

 

تعداد صفحات:94

 

قیمت : 14700 تومان

***

و  همچنین به ایمیل شما نیز ارسال می شود.

:                 serderehi@gmail.com

 

جستجو در سایت : کلمه کلیدی خود را وارد نمایید :