متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :روانشناسی

عنوان : بررسی ارتباط بین رضایت شغلی و سبک رهبری کارکنان

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

مقدمه:

اساسا˝ نياز به مديريت در همه زمينه هاي اجتماعي امري لازم و ضروري است. منابع انساني و مادي عظيم سازمان ها بدون هدايت و رهبري افراد ، رو به نابودي مي رود [8] . امروزه سازماندهي، اداره كردن و مديريت معتبر ترين نيرو هاي سوق دهنده سازمان هاي ورزشي در هر كشوري هستند. فعاليت هاي ورزشي در هر كشوري نياز به ساختار سازماني مناسبي دارند به طوري كه ورزشكاران ، باشگاه ها ، تيم ها و ديگران بتوانند به آساني در رويداد هاي ورزشي شركت كنند. به محض اينكه ساختار يك سازمان ورزشي به وضوح تعريف شد بايد مديريتي كارآمد هم براي حمايت و پيگيري فعاليتهاي مختلف واحد ها و هم براي برقراري ارتباط با كساني كه اشتغال به ورزش دارند پيش بيني شود. يك سازمان نيازمند آن است كه از مرحله تشكيل تا توسعه به دست مديراني كارآمد و شايسته اداره شود. مهمترين ويژگي يك مدير ورزشي موفق اين است كه بداند چگونه افراد را بر انگيزاند ، آنها را هماهنگ كند و نهايتا˝ اعمال ، ارتباطات بين فردي و بهره وري آنها را در درون سازمان بهبود بخشد. كاركنان پايه اساسي موفقيت يا شكست يك سازمان به شمار مي روند. [34]

لزوم به كار گيري توان و استعداد تخصصي موجود نيروي انساني ، وجود جو مساعد، انگيزه مناسب و رضايت شغلي در ميان آنها مي باشد. لذا نيروي انساني ، عامل مهمي در موفقيت و پيشرفت هر سازمان بوده و هيچ سازماني بدون وجود آن نخواهد توانست به تمامي اهداف مورد نظر خود دست يابد.[36]

بنابراين با توجه به اهميت بحث مديريت و رهبري در سازمان هاي ورزشي و همچنين اهميت رضايت شغلي كارمندان به عنوان عناصر كليدي در سازمان ها ، محقق بر آن شد تا ادارات تربيت بدني را كه از جمله زير مجموعه هاي مهم و تاثير گذار در امر ورزش كشور محسوب مي شوند مورد بررسي قرار دهد.    

  • بیان مسئله:

امروزه سازمان ها رکن اصلی جامعه کنونی را تشکیل داده و دو عامل بسیار مهم و حیاتی آن عبارتند از : مدیریت که مهمترین عامل در حیات ، رشد، بالندگی، یا مرگ سازمان محسوب می شود و دیگری انسان ها که گردانندگان اصلی هر سازمان می باشند [3] . عامل مدیریت فرایندی است که مدیران در انجام وظایف خود آن را دنبال کرده و اجزاء برنامه ریزی، سازمان دهی، نظارت و کنترل، انگیزش، ارتباطات، هدایت و تصمیم گیری را در بر دارد[1] . در دنیای امروز سازمان ها در یافته اند که مهمترین سرمایه های آنان منابع انسانی است و مدیریت این منابع یکی از حساس ترین کار های آنان است [14] . در سازمان یکی از ارکان حیاتی رهبری می باشد. در سازمان رهبر کسی است که بتواند عواملی مانند : حقوق فرد، شرایط کار ، سیاست و خط مشی سازمان ، شناسایی ، پیشرفت و مسئولیت را کنترل نماید. در حقیقت چگونگی کنترل این عوامل و نحوه ایجاد انگیزه در کارکنان توسط رهبر، نشان دهنده این واقعیت است که او به عنوان یک رهبر ، تا چه حد توانسته موثر واقع شود . به همین دلیل است که از فردی که به عنوان رهبر یک سازمانی است ، انتظار می رود ، الزاماً تمام وظایف یک مدیر را انجام دهد. بدون وجود رهبری یا هدایت ، ممکن است حلقه اتصال موجود در میان اهداف فردی و سازمانی ، ضعیف یا گسیخته شود. این موضوع می تواند به موقعیت نامطلوبی منجر شود که در آن کل سازمان ، کارایی و کفایت خود را از دست داده و از دستیابی به اهداف خویش باز بماند [9] . یکی از تعاریفی را که می توان در مورد رهبری ارائه داد این است که: رهبری عبارت است از هنر یا علم نفوذ در اشخاص به طوری که با میل و خواسته خود در جهت حصول به هدفهای تعیین شده گام بردارند [9] . در بیان سبک مدیریت شاید بتوان این گونه گفت که سبک مدیریت عبارت است از ” تعبیر و تفسیر خاصی که مدیر، شیوه عملکرد مناسب خود را ایجاب می کند”. ادراک افراد و گروه ها از رفتار مدیر نقش تعیین کننده ای در برقراری روابط سالم و سازنده میان آنان دارد. مدیر موثر نه تنها می تواند افرادش را رشد دهد و برایشان استقلال به ارمغان آورد بلکه قادر است مراقب لغزش های آنان باشد و به موقع اقدام کند تا مانع انحرافشان گردد . در اواخر دهه 1940 ، لیکرت و سایر پژوهشگران دانشگاه میشیگان زنجیره ای از بررسی ها را به منظور متمایز ساختن رفتار های رهبری انجام دادند . از مصاحبه هایی که با گروه های دارای عملکرد عالی و ضعیف در سازمان های متفاوت انجام دادند دو نوع رفتار رهبری ” کارمند محور” و ” تولید محور” را از هم متمایز ساختند. سرپرستان کارمند محور کسانی بودند که بیشترین تاکید را بر رفاه کارکنان می کردند در عوض سرپرستان تولید محور تاکید بیشتری بر انجام کار داشتند و به طور کلی سرپرستان کارمند محور گروه های کاری مولد تری نسبت به سرپرستان تولید محور داشتند. این دو رفتار را می توان در دو انتهای یک محور در نظر گرفت . یافته های سبک های سه گانه و سبک های ” کارمند محور ” و ” تولید محور ” معضلی را برای مدیران ایجاد کرده بود؛ زیرا سبک رهبری مشارکتی (کارمند محور ) گاهی عملکرد بهتر را نسبت به سبک اقتدار مآب (تولید محور) ایجاد می کرد، ولی گاهی هم عملکرد ضعیفتر یا برابر آن را موجب می شد. بنا بر نظر دو تن از پژوهشگران دانشگاه میشیگان به نام های ” تاننبوم ” و “اشمیت” ، مدیران برای انتخاب سبک رهبری باید نیروهای درونی خود (مانند این که با سبک های گوناگون چقدر احساس راحتی می کند) ، درون کارکنانشان (مانند میزان آمادگی آنان برای قبول مسئولیت) و وضعیت موجود (مانند فشار زمان) را در نظر بگیرند. توصیه می شود که مدیران در بلند مدت باید بکوشند تا به سوی استفاده از سبک ” کارمند محور ” پیش بروند با این امید که چنین سبکی توان بالقوه زیادی برای افزایش انگیزش کارکنان ، بهبود کیفیت تصمیم گیری، کار گروهی، افزایش روحیه و پرورش کارکنان را در بر داشته باشد. [14]

از طرف ديگر یکی از عوامل موفقیت سازمان رضایت کارکنان از شغلشان می باشد. رضایت شغلی در ارتباط با اثر بخشی و کارایی تعریف می شود.اثر بخشی میزان توافق رفتار سازمانی با انتظارات سازمانی است و کارایی تابعی از توافق رفتار سازمانی با نیاز ها و مقاصد شخصی می باشد. رضایت به ارتباط میان انتظارات سازمانی و نیاز های فردی اشاره می کند . در واقع، رضایت موقعی در حد مطلوب خواهد بود که انتظارات سازمان با نیازها و تمایلات شخص توافق و همخوانی داشته باشد [22] . رضایت شغلی باعث می شود بهره وری فرد افزایش یابد ، فرد نسبت به سازمان متعهد شود ، سلامت فیزیکی و ذهنی فرد تضمین شود، روحیه فرد افزایش یابد، از زندگی راضی باشد و مهارت های جدید شغلی را به سرعت آموزش ببیند و با سوانح شغلی کمتری روبرو شود. به اختصار رضایت از شغل نتایج مثبت گوناگون از جهت فردی و سازمانی به همراه دارد و بر احساس فرد درباره سازمان و علایق وی به مشارکت در حفظ همبستگی کمک می کند. همچنین رضایت از شغل تاثیر قابل توجهی در شیوه برخورد افراد نسبت به مشاغلشان و تعهدات و مشارکت آنان در اثربخشی سازمان دارد. [27]

باتوجه به موضوعات گفته شده ، در حيطه رشته تربيت بدني همه گام ها بايد در جهت رفع موانع پيشرفت و ارتقائ تربيت بدني كشور باشد.

با توجه به اهمیت مسئله رضایت شغلی و ارتباط مثبتی که با کارایی سازمانی دارد و از آنجا که ادارات تربیت بدنی از ارکان اصلی ورزش کشور محسوب می شوند ، محقق بر آن شد تا ارتباط بین سبکهای رهبری مدیران و رضایت شغلی کارمندان را برای بهبود عملكرد هر چه بیشتر ادارات تربیت بدنی بررسی نماید.

به عبارتي ديگر اين تحقيق در مورد رضايت شغلي کارمندان ادارات تربیت بدنی انجام ‌شد و ارتباط آن با سبك رهبري مديران ادارات براساس نظريه ليكرت مورد بررسي قرار مي‌گيرد.

  • اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

امروزه مردم سه شرط اصلي براي پرداختن به ورزش و شركت در رقابت هاي ورزشي لازم دارند . حمايت مادي و امكاناتي ( فرصت ها و زيرساخت ها ) ، حمايت سازماني ( طرح ريزي و برنامه ريزي ) و مديريت حرفه اي ( اطلاعات سليس و روان سازماني و مديريت شفاف ) . ورزشكاران نياز هايي دارند ( مانند مكاني براي تمرين ، رويدادي براي رقابت ، مربي اي براي براي بهبود مهارت ها و قابليتهايشان و بازي براي كسب موفقيت ) كه اكثر سازمان هاي ورزشي امروزي به طور واقعي نياز هاي مذكور را برآورده نمي سازند [34] . در كشور ما ادارات تربيت بدني از جمله سازمان هايي هستند كه نقش بسيار ارزنده اي در امر ورزش كشور دارا مي باشند و بهبود عمل اين ادارات باعث پيشرفت هر چه بيشتر ورزش كشور مي شود. از مهمترین عوامل رشد و توسعه هر سازماني ، نيروي انسانی ماهر و متخصص آن سازمان مي‌باشد. از آنجا كه در ادارات تربیت بدنی، همانند هر سازمان ورزشي ديگري، منابع انسانی (كارمندان ) از جمله عوامل تاثير گذار مي باشند و هرچه این کارمندان با انگيزه و رغبت بيشتري به فعاليت بپردازند كارايي بهتري خواهند داشت . رهبري مطلوب عاملی است که  مي ‌تواند باعث رضايت نسبي کارمندان شده و در نتيجه موجب افزایش كارايي و اثر بخشی آنان شود.

از طرف ديگر از آنجا كه تربیت بدنی و ورزش در پرورش نسل آينده نقش بسيار مهمي ايفا مي‌كند حساسيت بحث رهبري در ادارات تربیت بدنی در سطوح مختلف و از جمله رهبري ادارات تربیت بدنی شهرستان ها بيشتر خود را نشان مي‌دهد. اگر کارمندان كه خود نقش مهمی در تربیت بدنی و ورزش بر عهده دارند، درست هدايت شوند و با رضايت و ميل و رغبت در سر کار حاضر شوند، بازدهي کاری آنها و در مجموع تربیت بدنی و ورزش دو چندان خواهد شد. با توجه به موضوعات گفته شده محقق لازم ديد تا نحوه مديريت مديران و رضايت شغلي كارمندان را در ادارات تربيت بدني بررسي نمايد به اميد آنكه اين ادارات بتوانند هر چه بهتر به ورزش كشور خدمت نمايند. لذا اين تحقيق به دنبال اين است كه تاثير سبك رهبري مديريت را بر رضايت شغلي کارمندان سنجيده و در اين بين شيوه‌هاي بهتر و موثرتري را پيش روي مديران آينده قرار دهد. منظور و مقصود نهایی از انجام پژوهش در وهله اول ارایه بازخورد به مدیران ادارات مورد مطالعه می باشد تا ضمن بازنگری در نحوه مدیریت خود ، از برداشتهای ذهنی نیروهای تحت مدیریت خویش درمورد نحوه مدیریت خود آگاهی پیدا نمایند و موقعیت مدیریت خویش را برروی پیوستار سبک رهبری لیکرت تشخیص دهند و از طرف دیگر از موثرترین سبکهای رهبری که مورد نظر کارمندان ادارات بوده است مطلع شوند .

هدف دیگر بازخورد به نظام ورزش کل کشور می باشد تا ضمن آگاهی از نحوه مدیریت ادارات تربیت بدنی بتوانند بهترین و موثرترین سبکهای رهبری را به مدیران ادارات ارائه کرده و در تنظیم کلاسهای آموزش ضمن خدمت برای سایر مدیران مورد استفاده قرار دهند . و درنهایت ضمن بررسی تفاوت های شیوه رهبری و مدیریت هریک از مدیران ، عوامل مهم ایجاد رضایت شغلی را در جامعه آماری مورد نظر ارائه دهند.

با توجه به موضوعات گفته شده اگر بتوان شيوه‌هاي مناسب رهبري ادارات را شناخت و با آموزش هاي ضمن خدمت به مديران  آموزش داد می توان تا حد زيادي به بهبود كيفيت تربیت بدنی و ورزش كمك كرد. صدها مقاله و ده‌ها كتاب كه در زمينه مديريت و رهبري در رشته‌هاي مختلف علمي به رشته تحرير در آمده و شمار زياد پايان‌ نامه‌هاي دانشگاهي كه به نوعي به موضوع رهبري پرداخته اند دلیل دیگری بر اهمیت و ارزش موضوع رهبری است كه در اين تحقيق موضوع پژوهش قرار گرفته است.

 

  • اهداف تحقیق:

1-3-1) هدف کلی تحقیق:

بررسی ارتباط سبک رهبری «مدیران » با میزان رضایت شغلی کارمندان.

1-3-2) اهداف ویژه تحقیق:

1 ـ بررسی ارتباط سبک رهبری آمرانه – استعماري «مدیران » با میزان رضایت شغلی کارمندان .

2ـ بررسی ارتباط سبک رهبری آمرانه –  خیر خواهانه «مدیران» با میزان رضایت شغلی کارمندان .

3ـ بررسی ارتباط سبک رهبری مشورتی «مدیران» با میزان رضایت شغلی کارمندان  .

4ـ بررسی ارتباط سبک رهبری مشارکتی «مدیران» با میزان رضایت شغلی کارمندان  .

 

1-4 ) فرضیه های تحقیق:

  1-4-1 ) فرضيه كلي : بین سبک رهبری مدیران از دیدگاه لیکرت با میزان رضایت شغلی کارمندان ارتباط معنی داری وجود دارد.

  1-4-2) فرضهای تحقیق یا جانشین

بین سبک رهبری آمرانه – استعماري مدیران با میزان رضایت شغلی کارمندان ارتباط معنی داری وجود دارد.

بین سبک رهبری آمرانه – خیرخواهانه مدیران با میزان رضایت شغلی کارمندان ارتباط معنی داری وجود دارد.

بین سبک رهبری مشورتی مدیران با میزان رضایت شغلی کارمندان ارتباط معنی داری وجود دارد.

بین سبک رهبری مشورتی مدیران با میزان رضایت شغلی كارمندان ارتباط معنی داری وجود دارد.

 

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

تعداد صفحه : 85

قیمت : 14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

:               serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***

جستجو در سایت : کلمه کلیدی خود را وارد نمایید :