متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :فقه

گرایش :علوم قرآن و حدیث

عنوان : بررسی  ارتباط  آیات سوره ­مباركه« نساء»

دانشگاه آیت ا… حایری میبد

 گروه علوم قرآن و حدیث

 

پایان نامه

برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

 

علوم قرآن و حدیث

بررسی  ارتباط  آیات سوره ­مباركه« نساء»

                             

استاد راهنما:

دکتر محمّد حسین برومند

 

 استاد مشاور:

دکتر امیر جودوی

 

 اسفند 92

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

هدف اصلي اين رساله، بررسي ارتباط آيات سوره مباركه «نساء» است تا روشن شود، اگرچه آياتي كه در اين سوره هستند، به ظاهر در بعضي مقاطع گسسته به نظر مي رسند ولي به اقتضاي نزول آنها از سوي خداوند حكيم، نظمي حكيمانه و كاملا منطقي بر آيات آن حكمفرماست. درگام اول موضوعات سوره جستجو شده و اصلي ترين خطوط ارتباطي، در نه خط ارتباطي مهم دسته بندي شده است كه عبارتند از؛ توحید، نبوت، مخالفان حق (کفار، مشرکان، منافقان)، قوانين تكويني، قيامت، احکام، اهل كتاب، مومنان و جهاد. در گام دوم هريك از خطوط مذكور به صورت مستقل و با زير مجموعه هاي خاص خود بررسي شده و در آخرين قدم از طريق بررسي اين خطوط و با توجه به احتمال خط ارتباطي پنهان كه در پاره اي از سوره هاي قرآن قابل استنباط است، شبكه ارتباطي سوره «نساء» جستجو گرديده و در موارد ضروري به بيان، نقد و بررسي آراء مفسران نيز اقدام شده است.

کلید واژه ها: قرآن، سوره نساء، ارتباط آیات،تناسب آيات، خط ارتباطی، شبکه ارتباطی، هدف یا اهداف سوره نساء، سياق آيات، غرض سوره، پيوستگي آيات، چينش آيات، رابطه حكيمانه، نظم ايات.

 

فهرست مطالب

1-كليات …………..1

1-1- طرح مسئله و هدف تحقیق… 2

1-2- ضرورت و اهمیت…. 2

1-3- پیشینه. 2

1-4- فرضیه ها 6

1-5- روش….. 6

1-6- اصطلاحات… 6

1-6-1- خط ارتباطی… 6

1-6-2- شبکه ارتباطی… 6

1-6-3- نقاط تلاقی… 7

1-6-4- لفافه ها 7

جدول 1- بخش 2-1-1- تقسيم بندي دسته هاي اصلي و فرعي خط ارتباطي« توحيد و ساير ويژگيهاي خداوند». 12

جدول 2- بخش2-1-1- تقسيم بندي دسته هاي اصلي و فرعي خط ارتباطي« توحيدوساير ويژگيهاي خداوند». 14

نمودار بخش 2-1-1- نقاط تلاقي خطوط فرعي… 16

2-1-1- بررسی خط ارتباطی اول« توحید و ساير ويژگيهاي خداوند». 17

2-1-1-1- اعتقاد توحيدي… 17

2-1-1-2- ارائه دلايل و براهين توحيدي… 17

2-1-1-2-1- رب و خالق… 17

2-1-1-2-2- مالكيت مطلق الهي… 18

2-1-1-3- ساير ويژگيهاي خداوند.. 19

جدول 1- بخش 2-1-2-تقسيم بندي دسته هاي اصلي و فرعي خط ارتباطي« احكام». 22

جدول  2- بخش  2-1-1-تقسيم بندي دسته هاي اصلي و فرعي خط ارتباطي «احكام». 24

نمودار بخش 2-1-1- نقاط تلاقي خطوط فرعي… 26

2-1-2- بررسی خط ارتباطی دوم «احکام». 27

2-1-2-1- احكام شرعی… 27

2- حدود زنا 27

3- ارث… 27

4- كفالت ايتام. 27

5- نماز. 27

6- طهارت(تيمم) 27

7- كفاره قتل خطا 27

8- جهاد. 27

9- معاملات و مبادلات… 28

10- شهادت و گواهي… 28

11- نحوه رابطه با كافران.. 28

12- حفظ جان مردم. 28

2-1-2-1-1- احکام نکاح.. 28

2-1-2-1-1-1- ازدواج.. 28

2-1-2-1-1-2- مهریه. 33

2-1-2-1-1-3- سرپرستی در نظام خانواده. 35

2-1-2-1-1-4-  نشوز زنان.. 36

2-1-2-1-1-5- نشوز مردان.. 37

2-1-2-1-1-6- طلاق.. 37

2-1-2-1-2- حدود زنا 38

2-1-2-1-2-1- حد زناي محصنه. 38

2-1-2-1-2-2- حد زناي غيرمحصنه. 39

2-1-2-1-2-3- حد زناي كنيزان.. 39

2-1-2-1-3- ارث… 39

2-1-2-1-3-1- تشريع قانون ارث و تاكيد بر آن.. 40

2-1-2-1-3-2- اجراي حكم ارث بعد ازانجام وصيت واداي دين ميت…. 40

2-1-2-1-3-3- حكم ارث فرزندان.. 41

2-1-2-1-3-4- حكم ارث پدر و مادر. 41

2-1-2-1-3-5- ارث بردن زن و شوهر از يكديگر. 42

2-1-2-1-3-6- ارث برادران و خوهران.. 43

2-1-2-1-3-7- ارث بردن برادران و خوهران مادري… 43

2-1-2-1-3-8- ارث برادران و خوهران پدري يا پدري و مادري… 44

2-1-2-1-4- كفالت ايتام. 44

2-1-2-1-5- نماز. 46

2-1-2-1-6- تيمم.. 48

2-1-2-1-7-كفاره قتل خطا 49

2-1-2-1-8- جهاد. 50

2-1-2-1-9- معاملات و مبادلات… 51

2-1-2-1-10- شهادت و گواهي… 51

2-1-2-1-11- نحوه رابطه با كافران.. 51

2-1-2-1-12- حفظ جان مردم. 53

2-1-2-2- احكام اخلاقي… 53

جدول   1     بخش 2-1-3 ؛   تقسیم بندی دسته های اصلی و فرعی خط ارتباطی  مخالفان حق… 62

جدول    2    بخش 2-1-5 ؛  تقسیم بندی دسته های اصلی و فرعی خط ارتباطی  مخالفان حق… 63

نمودار بخش2-1 –   5  ؛  نقاط تلاقی خطوط فرعی… 65

2-1-3- بررسي خط ارتباطی سوم؛ مخالفان حق (كافران، منافقان، مشركان) 66

2-1-3-1- ويژگيهاي مخالفان حق… 66

2-1-3-2- نحوه برخورد با مخالفان حق… 70

2-1-3-2-1- نحوه برخورد رسول (ص) با مخالفان حق… 70

2-1-3-2-2- نحوه برخورد مومنان با مخالفان حق… 70

2-1-3-3- پيامد اعمال.. 71

2-1-3-3-1- دنيوي… 71

2-1-3-3-2- اخروي… 71

جدول  1بخش 2-1-4-  تقسیم بندی دسته های اصلی و فرعی خط ارتباطی اهل كتاب… 73

جدول  2 بخش 2-1-4-  تقسیم بندی دسته های اصلی و فرعی خط ارتباطی اهل كتاب… 74

نمودار بخش 2-1-4- نقاط تلاقي خطوط فرعي… 76

2-1-4- بررسی خط ارتباطی چهارم« اهل کتاب». 77

2-1-4-1- ويژگيها و اعمال اهل كتاب… 77

2-1-4-1-1- ويژگيها و اعمال يهوديان.. 77

2-1-4-1-2- ويژگيها و اعمال مسيحيان.. 81

2-1-4-1-3- ويژگيها واعمال مومنان اهل كتاب… 84

2-1-4-2- پيامد اعمال اهل كتاب… 85

2-1-4-2- 1- دنيوي… 85

2-1-4-2- 2-اخروي… 85

جدول 1بخش 2-1-5؛  تقسیم بندی دسته های اصلی و فرعی خط ارتباطی   قوانین تکوینی… 88

جدول 2بخش2-1-5: تقسیم بندی دسته های اصلی و فرعی خط ارتباطی « قوانین تکوینی ». 90

نمودار بخش2-1-5؛  نقاط تلاقی خطوط فرعی… 92

2-1-5- بررسی خط ارتباطی پنجم «قوانین تکوینی». 93

2-1-5-1- پيامد اعمال.. 93

2-1-5-1-1- مومنان.. 93

2-1-5-1-2- مخالفان حق… 99

2-1-5-2- بودن خير كثير در بسياري از امور ناخوشايند.. 105

2-1-5-3- ضابطه مندي مشيت الهي… 106

2-1-5-3-1- ضابطه مندی مشیت الهی در بخشش  گناهان.. 106

2-1-5-3-2- ضابطه مندي مشيت الهي در تزکیه انسانها 106

2-1-5-4- بي فايده بودن فرار از مرگ…. 106

2-1-5-5-كردار انسان ها علت بديهايي كه به وي مي رسد و رسيدن همه نيكيها از طرف خداوند.. 107

2-1-5-6- شريك بودن امر كننده به اعمال نيك يا بد، در عواقب عمل… 107

2-1-5-8- وجود داشتن همه عزت ها تنها در نزدخداوند.. 107

2-1-5-9- استبدال.. 108

2-1-5-10- عدم موفقيت كافران براي تسلط بر مومنان حقيقي… 108

2-1-5-11- موجود بودن همه پاداش ها تنها در نزد خداوند.. 109

جدول  1بخش 2-1-6- ؛ تقسیم بندی دسته های اصلی و فرعی خط ارتباطی (  نبوت ) 111

جدول  2 بخش  2-1-1: تقسیم بندی دسته های اصلی و فرعی خط ارتباطی (  نبوت) 113

نموداربخش 2-1-1: نقاط تلاقی خطوط فرعی… 115

2-1-6-بررسي خط ارتباطي ششم « نبوت». 116

2-1-6-1- وظايف انبياء در برابر مردم. 116

2-1-6-2- وظايف مردم در برابر انبياء. 116

2-1-6-3- مصاديق انبياء. 117

2-1-6-3-1- حضرت عيسي(ع) 117

2- 1-6-3-2-حضرت موسي(ع) 118

2-1-6-3-3- حضرت ابراهيم(ع) 118

2-1-6-3-4- يازده پيامبر ديگر. 118

2-1-6-3-5- حضرت رسول(ص) 118

2-1-6-3-5-1- وظايف رسول (ص) در برابر مردم. 118

2-1-6-3-5-1-1- در يافت و ابلاغ وحي الهي… 118

2-1-6-3-5-1-2- انذار و تبشير. 119

2-1-6-3-5-1-3- بيان احكام. 119

2-1-6-3-5-1-4- قضاوت… 120

2-1-6-3-5-1-5- تشويق به انجام وظايف…. 120

2-1-6-3-5-2- وظايف مردم در برابر رسول(ص) 121

2-1-6-3-5-2- 1- ايمان به رسول(ص) 121

2-1-6-3-5-2- 2- اطاعت از رسول (ص)و تسليم فرمان ايشان بودن.. 121

2-1-6-3-5-2-3- ايمان به قرآن كريم و تدبر در آن.. 122

جدول  1بخش 2-1-7 : تقسیم بندی دسته های اصلی و فرعی خط ارتباطی  قيامت…. 125

جدول 2  بخش  2-1-7 : تقسیم بندی دسته های اصلی و فرعی خط ارتباطی  قيامت…. 126

نموداربخش 2-1-1: نقاط تلاقی خطوط فرعی… 128

2-1-7- بررسی خط ارتباطی هفتم؛ « قيامت». 129

2-1-7-1- فلسفه قيامت…. 129

2-1-7-2- ويژگي قيامت…. 129

2-1-7-3- شاهدان قيامت…. 129

2-1-7-4- وصف حال گناهكاران در قيامت…. 130

2-1-7-5-حسابرسي اعمال.. 131

2-1-7-5-1- مباني حسابرسي اعمال.. 131

2-1-7-5-2- پيامد اعمال.. 131

2-1-7-5-2-1- پيامد اعمال مومنان.. 131

2-1-7-5-2-2- پيامد اعمال مخالفان حق (منافقان، كافران، مشركان، كافران اهل كتاب) 133

جدول1 بخش 2-1 – 8  :تقسیم بندی دسته های اصلی فرعی خط ارتباطی « مومنان». 139

جدول2  بخش 2-1-8 :تقسیم بندی دسته های اصلی فرعی خط ارتباطی « مومنان». 140

نموداربخش 2- 1- 8-؛  نقاط تلاقي خطوط فرعي… 142

2-1-8- بررسی خط ارتباطی هشتم«مؤمنان». 143

2-1-8-1- ويژگيهاي مومنان.. 143

2-1-8-2- پيامد اعمال.. 146

جدول1 بخش 2-1-9 :تقسیم بندی دسته های اصلی فرعی خط ارتباطی  جهاد و هجرت… 148

جدول2 بخش 2-1-9 :تقسیم بندی دسته های اصلی فرعی خط ارتباطی  جهاد و هجرت… 149

نموداربخش 2-1-9 ؛  نقاط تلاقي خطوط فرعي… 151

2-1-9- بررسی خط ارتباطی نهم«جهاد و هجرت». 152

2-1-9-1- تشريع جهاد. 152

2-1-9-2- اهداف جهاد. 152

2-1-9-2-1- از بين بردن مظاهر ظلم و ستم.. 152

2-1-9-2-2- نجات ستم ديدگان.. 153

2-1-9-2-3- بهره مندي از اجر عظيم.. 153

2-1-9-3- مومنان سست ايمان و جهاد. 153

2-1-9-3-1- اعتراض برفرمان جهاد. 153

2-1-9-3-2- داشتن انگيزه هاي مادي براي جهاد. 155

2-1-9-3-3- پندارهاي باطل در مورد علت پيروزيها و شكست ها 155

2-1-9-3-4- پخش شايعات… 156

2-1-9-4- هجرت… 156

2-1-9-4- 1- اهميت هجرت در اسلام. 156

2-1-9-4- 2- بركات هجرت در راه خدا 157

جدول1بخش 2-2: شبکه ارتباطی… 159

نموداربخش2-2: نقاط تلاقی خطوط… 164

2-2-بررسي ارتباط شبكه اي خطوط… 165

2-2-1- نحوه اتصال خط ارتباطي احكام با خط ارتباطي توحيد و قوانين تكويني… 165

2-2-2- نحوه اتصال خط ارتباطي احكام و توحيد باخط ارتباطي مخالفان حق و قوانين تكويني… 202

2-2-3- نحوه اتصال خط ارتباطي مخالفان حق و توحيد با خط قيامت و نبوت… 210

2-2-4- نحوه اتصال خط ارتباطي اهل كتاب باتوحيد و نبوت و قوانين تكويني… 211

2-2-5- نحوه اتصال خط اهل كتاب با خط قيامت و خط قوانين تكويني… 220

2-2-6- نحوه اتصال خط احكام و خط نبوت با خط مومنان وخط مخالفان حق و خط قوانين تكويني… 220

2-2-7- نحوه اتصال خط جهاد و خط قوانين تكويني با خط مومنان و خط مخالفان حق… 228

2-2-8- نحوه اتصال خط مخالفان حق و خط جهاد باخط توحيد و خط نبوت و خط قوانين تكويني… 231

2-2-9- نحوه اتصال خط قوانين تكويني و خط توحيد با خط مومنان و خط مخالفان حق… 235

2-2-10- نحوه اتصال خط مومنان و خط توحيد و خط قوانين تكويني با خط مخالفان حق و خط جهاد. 236

2-2-11- نحوه اتصال خط احكام وخط توحيد با خط مومنان و خط جهاد و خط قوانين تكويني… 240

2-2-12- نحوه اتصال خط توحيد وخط مومنان و خط مخالفان حق با خط قيامت…. 242

2-2-13- نحوه اتصال خط مومنان وخط جهاد با خط توحيد و خط قيامت و خط قوانين تكويني… 242

2-2-14- نحوه اتصال خط جهاد و خط قوانين تكويني و خط مومنان با خط توحيد وخط  نبوت و خط مخالفان حق… 244

2-2-15- نحوه اتصال خط احكام وخط مخالفان حق وخط نبوت با خط مومنان و خط جهاد وخط قوانين تكويني… 247

2-2-16- نحوه اتصال خط نبوت و خط مخالفان حق با خط  توحيد وخط قوانين تكويني… 248

2-2-17- نحوه اتصال خط مومنان وخط مخالفان حق و خط توحيد با خط قيامت و خط قوانين تكويني… 251

2-2-18- نحوه اتصال خط قوانين تكويني با خط توحيد و خط مخالفان حق… 254

2-2-19- نحوه اتصال خط توحيد با خط مخالفان حق… 256

2-2-20- نحوه اتصال خط مخالفان حق با خط قيامت…. 260

2-2-21- نحوه اتصال خط مومنان وخط قيامت وخط اهل كتاب با خط توحيد وخط قوانين تكويني… 260

2-2-22- نحوه اتصال خط مومنان با خط توحيد.. 263

2-2-23- نحوه اتصال خط نبوت وخط احكام وخط توحيد با خط قوانين تكويني و خط مومنان.. 265

2-2-24- نحوه اتصال خط توحيد با خط قوانين تكويني… 270

2-2-25- نحوه اتصال خط مومنان وخط احكام با خط توحيد و خط مخالفان حق… 272

2-2-26- نحوه اتصال خط مخالفان حق وخط نبوت وخط توحيد وخط قيامت با خط مومنان وخط قوانين تكويني… 273

2-2-27- نحوه اتصال خط جهاد و خط مخالفان حق و خط قيامت با خط  قوانين تكويني وخط مومنان وخط توحيد.. 275

2-2-28- نحوه اتصال خط توحيد و خط مومنان با خط احكام. 276

2-2-29- نحوه اتصال خط مخالفان حق وخط اهل كتاب با خط  نبوت وخط قوانين تكويني و خط توحيد.. 278

2-2-30- نحوه اتصال خط اهل كتاب با خط نبوت و خط قيامت…. 282

2-2-31- نحوه اتصال خط اهل كتاب وخط قيامت با خط توحيد وخط احكام. 283

2-2-32- نحوه اتصال خط نبوت و خط احكام و خط توحيد با خط قوانين تكويني و خط مومنان.. 286

نتیجه گیری… 289

منابع و مأخذ.. 290

 

فصل اول

کلیات

1-1- طرح مسئله و هدف تحقیق

از آنجا که مسئله ارتباط آیات بين سوره هاي قرآن كريم از زمان هاي دور موافقان و مخالفانی داشته است و هر کدام از ايشان دلایلی برای اثبات نظر خود ارائه کرده اند، لذا در این راستا می توان سؤلات زیر را مطرح کرد؛

  • آیا بین آیات سوره نساء ارتباطی تنگاتنگ وجود دارد؟
  • آیا سوره نساء اهداف مشخصی را دنبال مي كند؟ و می توان این اهداف را از رهگذر بررسی ارتباط آیات این سوره شناسایی کرد؟

پاسخگویی به این گونه سؤالات و جستجوی آن از رهگذر اثبات فرضیه های مربوطه، هدف این تحقیق به شمار می رود.

تعداد صفحه : 310

قیمت :14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        *       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

 

جستجو در سایت : کلمه کلیدی خود را وارد نمایید :