متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : مدیریت اجرایی

گرایش :استراتژیک

عنوان : بررسی اثر توانمندسازی بر اثربخشی سازمان فاتح صنعت کیمیا

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد تهران مرکزی

دانشکده مدیریت گروه مدیریت اجرایی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A)

گرایش : استراتژیک

عنوان:

بررسی اثر توانمندسازی بر اثربخشی سازمان فاتح صنعت کیمیا

استاد راهنما :

دکتر امیر بابک مرجانی

بهار 1394

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                          صفحه

فصل اول کلیات طرح.. 1

1-1- بیان مسئله. 2

1-2- هدف تحقیق.. 3

1-3- اهمیت موضوع تحقیق و انگیزش انتخاب آن. 3

1-4- فرضیه های تحقیق.. 5

1-5- مدل مفهومی تحقیق.. 5

1-6- تعاریف عملیاتی متغیرها و واژه های کلیدی.. 6

1-7- روش تحقیق.. 7

1-8- قلمرو تحقیق.. 8

1-9- جامعه و حجم نمونه. 8

1-10- محدویت ها و مشکلات تحقیق.. 9

فصل دوم مطالعات نظری.. 10

2-1- قسمت اول: توانمندسازی کارکنان. 11

2-1-1- تعریف توانمندسازی.. 11

2-1-1-1- توانمندسازی به عنوان یک سازه ارتباطی.. 12

2-1-1-2- توانمندسازی به عنوان یک سازه انگیزشی.. 12

2-1-2- عوامل روانشناختی توانمندسازی.. 13

2-1-2-1- احساس شایستگی.. 14

2-1-2-2- احساس داشتن حق انتخاب… 15

2-1-2-3- احساس موثر بودن 16

2-1-2-4- احساس معنی دار بودن 18

2-1-2-5- احساس داشتن اعتماد به دیگران 19

2-1-3- تاثیر توانمندسازی بر نگرش کارکنان. 20

2-1-3-1- تعهد در نوآوری برای روش های انجام کار. 20

2-1-3-2- تغییر در مسئولیت ها 21

2-1-3-3-  تغییر در یادگیری.. 21

2-1-3-4- ویژگیهای های افراد توانمند. 21

2-1-3-5- هزینه های توانمند سازی.. 22

2-1-4- راهکارهای عملی برای توانمندسازی.. 23

2-1-4-1- راهکار اول: ایجاد جو عاطفی مثبت… 23

2-1-4-2- راهکار دوم: برقراری سیستم پاداش و تشویق.. 23

2-1-4-3-  راهکار سوم: تحسین نمودن گروهها «بیان اعتماد» 24

2-1-4-4- راهکار چهارم: ترویج نوآوری و مسئولیتپذیری.. 24

2-1-4-5-  راهکار پنجم: «پیروزیهای اولیه» موفق ساختن.. 24

2-1-5- دلایل توانمند سازی.. 25

2-1-5-1- اثرات فن آوری بر محیطهای کاری.. 25

2-1-5-2- افزایش انتظارات مشتریان. 25

2-1-5-3- ضرورت انعطافپذیری سازمانها 25

2-1-6- برنامه های توانمندسازی.. 26

2-1-7- متغیرهای مؤثر بر احساس توانمندی افراد 30

2-1-7-1- ویژگیهای فردی و شخصیتی.. 30

2-1-7-2- ویژگیهای گروه کاری.. 30

2-1-7-3- ویژگی های ساختاری اجتماعی واحد کار. 31

2-1-8- پیامد های توانمندسازی.. 32

2-1-8-1- پیامدهای نگرشی.. 32

2-1-8-2- پیامد های رفتاری.. 33

2-1-9- ویژگی های سازمان توانمند. 34

2-1-10- روش های توانمند سازی.. 36

2-1-11-  نشانه هاي توانمند سازي.. 40

2-1-12- مدل هاي توانمند سازي.. 42

2-1-12-1- مدل توانمند سازی كانتر. 42

2-1-12-2- توانمند سازی اسپريتزر. 42

2-1-12-4- مدل توانمندسازي مگ لاگان ونل.. 45

2-1-12-5- مدل توانمندسازي كانگر و كانگو. 46

2-1-12-6- مدل توانمند سازی رابینز و همکاران. 46

2-1-12-7- مدل توانمند سازي رايلي، بنتلي و لين.. 48

2-1-12-8- مدل توانمند سازي آوليو. 49

2-1-12-9- مدل توانمندسازي گائو. 50

2-2- قسمت دوم: اثر بخشی.. 52

2-2-1- اثر بخشی سازمانی.. 52

2-2-2- رویکردهای اثربخشی.. 53

2-2-2-1- رویکرد نیل به هدف… 53

2-2-2-2- رویکرد سیستمی.. 55

2-2-2-3- رویکرد ذینفعان استراتژیک… 57

2-2-2-4- رویکرد ارزش های رقابتی.. 58

2-2-3- مقایسه رویکردهای چهارگانه اثربخشی.. 59

2-2-4- معیارها و مقیاس‌های اثربخشی سازمانی.. 59

2-2-5- روش های سنتی برای سنجش اثربخشی.. 63

2-2-5-1- روش مبتنی بر تامین هدف… 63

2-2-5-2- روش مبتنی بر تامین منابع. 64

2-2-5-3- روش مبتنی بر فرآیند درونی.. 65

2-2-6- رویکردی نوین برای ارتقای اثربخشی سازمانها 67

2-2-7- ویژگی های مدیران اثربخش… 68

2-2-8- مهارت های مدیران اثربخش… 69

2-2-9- عوامل مؤثر بر اثربخشي کارکنان و مدیران. 71

2-2-10- شاخصهاي اثر بخشی.. 74

2-3- قسمت سوم: معرفی سازمان فاتح صنعت کیمیا 76

بخش دوم: پیشینه تحقیق.. 77

تحقیقات داخلی.. 77

تحقیقات خارجی.. 78

فصل سوم روش شناسی تحقیق(متدولوژی) 81

3-1- روش تحقیق.. 82

3-2- جامعه آماری.. 83

3-3- حجم نمونه و روش اندازه گیری.. 83

3-4- ابزار جمع آوری اطلاعات… 85

3-5- روش تجزیه و تحلیل داده 86

3-5-1- روشهای توصیفی.. 86

3-5-2- روشهای استنباطی.. 87

3-6- روایی پرسشنامه. 87

3-7- پایایی پرسشنامه. 87

فصل چهارم تجزیه و تحلیل یافته های تحقیق.. 89

4-1- آمار توصیفی.. 90

4-1-1- تفکیک نمونه برحسب متغییر جنسیت… 90

4-1-2- تفکیک نمونه برحسب متغییر سن.. 91

4-1-3- تفکیک نمونه برحسب متغییر سابقه کاری.. 91

4-1-4- تفکیک نمونه برحسب متغییر تحصیلات… 91

4-2- آمار استنباطی.. 92

4-2-1- تجزیه و تحلیل نرمال بودن متغیرهای تحقیق.. 92

4-2-2- تجزیه و تحلیل فرضیه شماره یک… 93

4-2-3- تجزیه و تحلیل فرضیه شماره دو. 96

4-2-4- تجزیه و تحلیل فرضیه شماره سه. 99

4-2-5- تجزیه و تحلیل فرضیه شماره چهار. 102

4-2-6- تجزیه و تحلیل فرضیه شماره پنج.. 105

4-2-7- رتبه بندی شاخص های توانمندسازی.. 108

فصل پنجم نتیجیه گیری و پیشنهادها 110

5-1- نتیجه گیری.. 111

5-2- نتایج آزمون فرضیه های تحقیق و تفسیر آنها 111

5-2-1- نتیجه گیری و بررسی فرضیه یک پژوهش… 111

5-2-2- نتیجه گیری و بررسی فرضیه دو پژوهش… 112

5-2-3- نتیجه گیری و بررسی فرضیه سه پژوهش… 112

5-2-4- نتیجه گیری و بررسی فرضیه چهار پژوهش… 113

5-2-5- نتیجه گیری و بررسی فرضیه پنج پژوهش… 114

5-2-6- نتیجه گیری و بررسی فرضیه اصلی پژوهش… 114

5-3- پیشنهادهای تحقیق.. 115

5-4- پیشنهاد ها برای تحقیقات آینده 116

فهرست منابع و مآخذ. 117

پیوست ها و ضمائم. 120

پیوست الف… 121

پیوست ب… 125

چکیده انگلیسی.. 127

 

فهرست جداول

عنوان                                                                                                          صفحه

جدول (2- 1) نشانه هاي توانمند سازي.. 41

جدول (2-2) مقایسه رویکردهای چهارگانه اثربخشی.. 59

جدول (2-3) عوامل موثر بر اثر بخشی سازمان. 72

جدول (2-4) شاخصهاي اثر بخشی.. 75

جدول(3-1) مقادیر آلفای کرونباخ محاسبه شده برای مولفه ها و شماره سوالات مربوطه. 88

جدول( 4-1) توزیع فراوانی مربوط به جنسیت پاسخ دهندگان. 90

جدول( 4-2) توزیع فراوانی مربوط به سن پاسخ دهندگان. 91

جدول( 4-3) توزیع فراوانی مربوط به سابقه کاری پاسخ دهندگان. 91

جدول( 4-4) توزیع فراوانی مربوط به تحصیلات پاسخ دهندگان. 92

جدول (4-5) آزمون کولموگروف اسمیرنوف برای بیان نرمال بودن شاخص ها 92

جدول (4-6) مدل خلاصه برای فرضیه اول. 93

جدول (4-7) تحلیل واریانس برای فرضیه اول. 94

جدول (4-8) محاسبه ضریب همبستگی برای فرضیه اول. 95

جدول (4-9) ضرایب رگرسیون برای فرضیه اول. 95

جدول (4-10) مدل خلاصه برای فرضیه دوم 96

جدول (4-11) تحلیل واریانس برای فرضیه دوم 97

جدول (4-12) محاسبه ضریب همبستگی برای فرضیه دوم 97

جدول (4-13) ضرایب رگرسیون برای فرضیه دوم 98

جدول (4-14) مدل خلاصه برای فرضیه سوم 99

جدول (4-15) تحلیل واریانس برای فرضیه سوم 100

جدول (4-16) محاسبه ضریب همبستگی برای فرضیه سوم 100

جدول (4-17) ضرایب رگرسیون برای فرضیه سوم 101

جدول (4-18) مدل خلاصه برای فرضیه چهارم 102

جدول (4-19) تحلیل واریانس برای فرضیه چهارم 103

جدول (4-20) محاسبه ضریب همبستگی برای فرضیه چهارم 103

جدول (4-21) ضرایب رگرسیون برای فرضیه چهارم 104

جدول (4-22) مدل خلاصه برای فرضیه پنجم. 105

جدول (4-23) تحلیل واریانس برای فرضیه پنجم. 106

جدول (4-24) محاسبه ضریب همبستگی برای فرضیه پنجم. 106

جدول (4-25) ضرایب رگرسیون برای فرضیه پنجم. 107

جدول (4-26) نتایج آزمون فریدمن مربوط به شاخص های توانمندسازی.. 108

جدول (4-27) میانگین رتبه و اولویت بندی شاخص های توانمندسازی.. 108

جدول (ب-1) آزمون کولموگروف اسمیرنوف برای بیان نرمال بودن شاخص ها 125

جدول (ب-2) شاخص های آماری.. 125

جدول (ب-3) ضرایب همبستگی پیرسون. 126

فهرست اشکال

عنوان                                                                                                          صفحه

شکل (1-1) مدل مفهومی تحقیق، مدل توانمند سازی اسپریتزر و میشرا 6

شکل (2-1) پیش نیازها و سلسله مراتب برنامه های توانمندسازی.. 27

شکل (2-2) مدل توانمند سازي ساختاري كانتر. 42

شکل (2-3) مدل توانمند سازي اسپريتزر. 43

شکل (2-4) مدل توانمند سازي بیل هارلی.. 44

شکل (2-5) مدل توانمند سازي مگ لاگان ونل.. 45

شکل (2-6) مدل توانمند سازي كانگر و كانگو. 46

شکل (2-7) مدل توانمند سازي رابینز و همکاران. 47

شکل (2-8) مدل توانمند سازي رايلي، بنتلي و لين.. 48

شکل (2-9) مدل توانمند سازي آوليو. 49

شکل (2-10) مدل توانمند سازي گائو. 51

شکل (2-11) روش های سنتی برای سنجش اثربخشی.. 63

 

فصل اول                           کلیات طرح

1-1- بیان مسئله

مهمترين و حياتى ترين دارايى هر سازمان، نيروى انسانى آن سازمان، و كيفيت و توانمندى نيروى انسانى، مهمترين عامل بقا و حيات سازمان است. نيروى انسانى توانمند است كه سازمان توانمند را به وجود مى آورد و رشد هر سازمانى درگرو توانمندكردن كاركنان آن است. توانمندسازى كاركنان، محوريترين تلاش مديران در نوآفرينى، تمركززدايى و حذف ديوانسالارى در سازمان ها است؛ با اين حال به دليل نگرش هاي شخصي برخي مديران، ضعف ساختاري و يا روابط نادرست سازماني، توانايي هاي بالقوه كاركنان ناشناخته باقي مي ماند و بستر لازم براي بهره وري بيشتر سازماني فراهم نمي شود. هر چند توانمندسازى در سطوح مختلف سازمانى و به روشهاي مختلفي صورت مى گيرد در اين پژوهش، ما به دنبال بررسى الزامات سازمانى براى توانمندسازى مديران و کارمندان سازمان هستیم. در واقع مديران توانمند مي توانند كاركنان توانمند را به وجود آورند و از توانايي هاي كاركنان استفاده بهينه كنند و ظرفيت بالقوه آنان را به كار گيرند.

امروزه مزیتی که سازمانها برای پیشی گرفتن از یکدیگر دارند نه بکارگیری فناوری جدید، بلکه در بالا بودن اعتماد به نفس و میزان تعهد کارکنان به اهداف سازمانی نهفته است. از سویی دیگر با تخصصی تر و حرفه ای تر شدن روز به روز وظایف در سازمانها وضع به شکلی در آمده که همه چیز در حال تغییر و توسعه است و مدیران با افکار گذشته خود و تمرکز همه چیز در حیطه کاری خود قادر به اداره امور سازمان نیستند، و اگر بخواهند زیر مجموعه خود را از نظر تخصصی اداره نمایند باید در جهت آموزش و پرورش، سازمان، اختیارات، مسئولیت ها، خط مش و سیستم ها محیط مساعدی را فراهم آورند (طاهری،1387).

توانمندسازى ظرفیتهای بالقوه ای را برای بهره برداری از سرچشمه توانایی انسانی که از آن استفاده کامل نمی شود، در اختیار سازمان ها می گذارد. هرگاه سازمان ها بخواهند در دنیای پیچیده و پویای امروزی ادامه حیات دهند  به این نیروی بالقوه نیازمندند و بایستی آن را مورد استفاده قرار دهند. از این رو، وجود تغییرات سریع ، پیشرفتهای تکنولوژیك و رقابتهای آشکار و پنهان در دنیا،اهمیت و ضرورت توانا سازی را بیش از پیش آشکار ساخته است. فرآیند توانا سازی کارکنان نیز نیاز به مدیریت و رهبری دارد .به مدیریتی با ویژگیهای تسهیل گری ، حامی ، مربی و راهنما نیاز دارد (انصاری،1386).

در این تحقیق برآنیم تا به بررسی اثر توانمند سازی بر اثر بخشی سازمان فاتح صنعت کیمیا بپردازیم.

1-2- هدف تحقیق

تعیین اثر توانمند سازي کارکنان بر اثربخشی سازمان فاتح صنعت کیمیا.

 

1-3- اهمیت موضوع تحقیق و انگیزش انتخاب آن

بي شك توجه ويژه به عوامل موثر بر توانمند سازي كاركنان مي تواند به عنوان مهمترين فاكتور پويايي و اثربخشي هرچه بيشتر سازمان مورد توجه قرار گيرد. توانمند سازى احساس تملك كارمند را نسبت به كارش افزايش مى دهد به نحوي كه او نسبت به كارش احساس غرور مى كند و انجام وظايف را با ميل و رغبت بر عهده مى گيرد، در غير اين صورت يك نگاه خالي از احساس نسبت به كارش خواهد داشت. كاركناني كه توانمند تر هستند تعهد و رضايت بيشتر و فشار هاى شغلي كمتري دارند، احتمالاً همكاري و مشاركت كاري بيشتري دارند. توانمندسازي كاركنان يكي از ابزارهاي موثر براي افزايش بهره وري كاركنان و استفاده بهينه از ظرفيت ها و توانايي هاي فردي و گروهي آنها در راستاي اهداف سازماني است.توانمندسازي فرآيندي است كه در آن از طريق توسعه و گسترش نفوذ و قابليت افراد و تيم ها به بهبود و بهسازي مستمر عملكرد كمك مي شود. به عبارت ديگر توانمندسازي يك راهبرد توسعه و شكوفايي سازماني است. پس از سال ها تجربه، دنيا به اين نتيجه رسيده است كه اگر سازماني بخواهد در اقتصاد و امور كاري خود پيشتاز باشد و در عرصه رقابت عقب نماند. بايد از نيروي انساني متخصص، خلاق و با انگيزه بالا برخوردار باشد. منابع انساني اساس ثروت واقعي يك سازمان را تشكيل مي دهند. بين سرمايه انساني و بهره وري در سازمان ها رابطه اي مستقيم وجود دارد. از دغدغه هاي مهم بنگاه هاي اقتصادي موفق جهان، گردآوري سرمايه انساني فرهيخته و خردورزي است كه قادر به ايجاد تحول در سازماني كه به آن متعلق هستند باشند (اسکندری،1381).

امروزه‌ موفقيت‌ و سودآوری‌ سازمانها در گرو استفاده‌ اثربخش‌ از نيروی‌ انسانی‌ است. آزمون‌ واقعی‌ به‌عنوان‌ يک‌ رهبر و سرپرست، ميزان‌ مهارت‌ شما در ايجاد و حفظ‌ سازمانهای‌ انسانی است.

دنیای امروز دنیای سازمانهاست و نیروی انسانی بعنوان با ارزشترین منابع سازمانی به متولیان آن محسوب می شوند. افراد به مثابه اجزایی هستند که در حال زندگی کردن،تفکر و احساس کردن می باشد واین اجزا برای رسیدن به هدفهای خود در یک سازمان کار می کنند. باید به خاطر داشته باشیم این سازمانها هستند که به سازمان معنا و مفهوم می بخشند و زمینه های تحقق اهداف سازمانی را فراهم می سازند (سعادت، 1381).

امروز ، پیش از هر انسانی است و نقش کلیدی منابع انسانی باعث شده برای جذب نیروهای انسانی شایسته بین سازمانه رقابت شدیدی صورت گیرد. توجه به تواناییهای ذهنی کارکنان و خلاقیت آنان می تواند مدیریت را در کسب هدفهای سازمانی و تحقق اثربخشی بالا موفق گرداند.

امروزه‌ موفقيت‌ و سودآوری‌ سازمانها در گرو استفاده‌ اثربخش‌ از نيروی‌ انسانی‌ است. آزمون‌ واقعی‌ به‌عنوان‌ يک‌ رهبر و سرپرست، ميزان‌ مهارت‌ شما در ايجاد و حفظ‌ سازمانهای‌ انسانی است (پيكر[1] ، 2007).

[1]- Picker

تعداد صفحه : 143

قیمت :14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        *       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

 

جستجو در سایت : کلمه کلیدی خود را وارد نمایید :