متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : روانشناسی

گرایش :روانشناسی عمومی

عنوان : ﺑﺮرﺳﯽ اﺛﺮﺑﺨﺸﯽ و ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ دو ﻣﺪاﺧﻠﻪ آﻣﻮزش ﮔﺮوﻫﯽ ﻃﺮحوارهﻣﺤﻮر و ﺳﺒﮏ زﻧﺪﮔﯽﻣﺤﻮر در اﻓﺰاﯾﺶ رﺿﺎﯾﺖ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ

داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻬﯿﺪ ﺑﻬﺸﺘﯽ داﻧﺸﮑﺪه ﻋﻠﻮم ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ و روانﺷﻨﺎﺳﯽ

ﭘﺎﯾﺎنﻧﺎﻣﻪ

ﺟﻬﺖ اﺧﺬ درﺟﻪ دﮐﺘﺮي در رﺷﺘﻪ روانﺷﻨﺎﺳﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ

ﻣﻮﺿﻮع:

ﺑﺮرﺳﯽ اﺛﺮﺑﺨﺸﯽ و ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ دو ﻣﺪاﺧﻠﻪ آﻣﻮزش ﮔﺮوﻫﯽ ﻃﺮحوارهﻣﺤﻮر و ﺳﺒﮏ زﻧﺪﮔﯽﻣﺤﻮر در اﻓﺰاﯾﺶ رﺿﺎﯾﺖ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ

اﺳﺎﺗﯿﺪ راﻫﻨﻤﺎ:

دﮐﺘﺮ ﻋﻠﯽرﺿﺎ ﻋﺎﺑﺪﯾﻦ دﮐﺘﺮ ﻋﺒﺪاﻟﺤﮑﯿﻢ ﺗﯿﺮﮔﺮي

اﺳﺘﺎد ﻣﺸﺎور:

دﮐﺘﺮ ﺟﻠﯿﻞ ﻓﺘﺢآﺑﺎدي

آﺑﺎن ﻣﺎه 1389

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

ﭼﮑﯿﺪه

 

ﻣﻘﺪﻣﻪ: رﺿﺎﯾﺖ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ارزﯾﺎﺑﯽ ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ-ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ و ذﻫﻨﯽ ﻓﺮد از راﺑﻄـﻪ زﻧﺎﺷـﻮﯾﯽ ﺧـﻮد، ﻣـﻮرد ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد. اﯾﻦ ﻣﻔﻬﻮم ﭼﻨﺪ ﺑﻌﺪي ﺑﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺘﻌﺪدي ﺑﻪ وﯾﮋه ﻃﺮحوارهﻫﺎي ﻧﺎﮐﺎرآﻣﺪ اوﻟﯿﻪ و ﺳﺒﮏ زﻧﺪﮔﯽ اﻓﺮاد واﺑﺴﺘﻪ اﺳﺖ. ﻫﺪف ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺗﻌﯿﯿﻦ راﺑﻄﻪ ﺳـﺎﺧﺘﺎري ﻃـﺮحوارهﻫـﺎي ﻧﺎﺳـﺎزﮔﺎر اوﻟﯿـﻪ و ﺳﺒﮏﻫﺎي زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺎ رﺿﺎﯾﺖ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ و ﺑﺮرﺳﯽ اﺛﺮﺑﺨﺸﯽ ﻣﺪاﺧﻠﻪﻫﺎي آﻣﻮزﺷـﯽ ﻃـﺮحوارهﻣﺤـﻮر و ﺳـﺒﮏ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺤﻮر در اﻓﺰاﯾﺶ رﺿﺎﯾﺖ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ اﺳﺖ.

 

روش: ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر از ﺑﯿﻦ ﻣﺮاﺟﻌﻪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﻪ ﻣﺮاﮐﺰ ﻣﺸﺎوره دوﻟﺘـﯽ وﺧـﺼﻮﺻﯽ ﺗﻌـﺪاد 106 زوج ﭘـﺲ از اﻋﻤﺎل ﻣﻼكﻫﺎي ورود و ﺧﺮوج ﭘﮋوﻫﺶ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﻧﺪ و ﺑﺮاي ﺗﻌﯿﯿﻦ راﺑﻄﻪ ﺑﯿﻦ ﻃﺮحوارهﻫﺎي ﻧﺎﮐﺎرآﻣﺪ اوﻟﯿﻪ

 

  • ﺳﺒﮏﻫﺎي زﻧﺪﮔﯽ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ اﺑﺰارﻫﺎي ﭘـﮋوﻫﺶ ﻣـﻮرد ارزﯾـﺎﺑﯽ ﻗـﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨـﺪ، ﺳـﭙﺲ 45 زوج 90) زن و ﺷﻮﻫﺮ) ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺼﺎدﻓﯽ در ﺳﻪ ﮔﺮوه ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﻃﺮحوارهﻣﺤﻮر(15 زوج)، ﺳﺒﮏ زﻧﺪﮔﯽﻣﺤـﻮر(15 زوج) و ﮐﻨﺘﺮل(15 زوج) ﮔﻤﺎﺷﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ. ﻣﺪاﺧﻠﻪﻫﺎي ﻃﺮحوارهﻣﺤﻮر و ﺳﺒﮏ زﻧﺪﮔﯽﻣﺤﻮر ﻫﺮ ﮐـﺪام 11 ﺟﻠـﺴﻪ 1/5) ﺳﺎﻋﺖ) ﺑﺮاي دو ﮔﺮوه آزﻣﺎﯾﺸﯽ اﺟﺮا ﺷﺪﻧﺪ و ﮔﺮوه ﮐﻨﺘﺮل ﻫﯿﭻ ﻣﺪاﺧﻠـﻪاي را درﯾﺎﻓـﺖ ﻧﮑـﺮد و در ﻟﯿـﺴﺖ اﻧﺘﻈﺎر ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ. در ﭘﺲ از اﺗﻤﺎم ﻣﺪاﺧﻠﻪﻫﺎ از ﻫﺮ ﺳﻪ ﮔﺮوه ﭘﺲآزﻣﻮن ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ و ﭘﺲ از ﯾﮑﻤﺎه ﭘﯿﮕﯿـﺮي ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﻣﺪ.

 

ﻧﺘﺎﯾﺞ: ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﻃﺮحوارهﻫﺎي ﻧﺎﮐﺎرآﻣﺪ و ﺳﺒﮏﻫﺎي زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺎ رﺿﺎﯾﺖ زﻧﺎﺷـﻮﯾﯽ ﻫﻤﺒـﺴﺘﻪ ﻫـﺴﺘﻨﺪ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺪاﺧﻠﻪﻫﺎي آﻣﻮزﺷﯽ ﻃﺮحوارهﻣﺤﻮر و ﺳﺒﮏ زﻧﺪﮔﯽﻣﺤﻮر در اﻓﺰاﯾﺶ رﺿـﺎﯾﺖ زﻧﺎﺷـﻮﯾﯽ و ﺑﯿـﻨﺶ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ اﺛﺮﺑﺨﺶ ﻫﺴﺘﻨﺪ. در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن، ﻣﺪاﺧﻠﻪ آﻣﻮزﺷﯽ ﻃﺮحوارهﻣﺤﻮر در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﻣﺪاﺧﻠﻪ آﻣﻮزﺷﯽ ﺳﺒﮏ زﻧﺪﮔﯽﻣﺤﻮر، در اﻓﺰاﯾﺶ رﺿﺎﯾﺖ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ اﺛﺮﺑﺨﺶﺗﺮ ﺑﻮد، وﻟـﯽ اﯾـﻦ ﺑﺮﺗـﺮي در اﻓـﺰاﯾﺶ ﺑﯿـﻨﺶ ﺷـﻨﺎﺧﺘﯽ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪ.

 

ﺑﺤﺚ و ﻧﺘﯿﺠﻪﮔﯿﺮي: ﻃﺮحوارهﻫﺎي ﻧﺎﮐﺎرآﻣﺪ اوﻟﯿﻪ و ﺳﺒﮏﻫـﺎي زﻧـﺪﮔﯽ از ﻣﻬـﻢﺗـﺮﯾﻦ ﻋﻮاﻣـﻞ ﺗﺄﺛﯿﺮﮔـﺬار در رﺿﺎﯾﺖ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻣﺪاﺧﻠﻪﻫﺎي آﻣﻮزﺷﯽ ﻃﺮحوارهﻣﺤﻮر و ﺳﺒﮏ زﻧﺪﮔﯽﻣﺤﻮر ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨـﺪ ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎي ﻣﺪاﺧﻠﻪاي ﻣﻘﺮون ﺑﻪ ﺻﺮﻓﻪ و آﺳﺎن و ﺑﺎ ﻫﺪف اﻓﺰاﯾﺶ رﺿﺎﯾﺖ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ، در دﺳﺘﺮس روانﺷﻨﺎﺳﺎن

  • ﻣﺸﺎوران ﺧﺎﻧﻮاده ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ.

 

ﮐﻠﯿﺪواژه: ﻣﺪاﺧﻠﻪ، آﻣﻮزش، ﻃﺮحواره، ﺳﺒﮏ زﻧﺪﮔﯽ، رﺿﺎﯾﺖ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ

 

ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﻄﺎﻟﺐ

 

 

 

ﻓﺼﻞ اول: ﮐﻠﯿﺎت ﭘﮋوﻫﺶ

 

:1-1 ﻣﻘﺪﻣﻪ………………………………………………………………………………………………. ………. 1

:1-2 ﺑﯿﺎن ﻣﺴﺄﻟﻪ…………………………………………………………………………………………. ………. 6

 

:1-3 اﻫﻤﯿﺖ و ارزش ﭘﮋوﻫﺶ……………………………………………………………………….. ……….. 11

 

:1-4 اﻫﺪاف ﭘﮋوﻫﺶ…………………………………………………………………………………………… 14

 

:1-5 ﻓﺮﺿﯿﻪﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺶ……………………………………………………………………………… ……… 14

:1-6 ﺗﻌﺮﯾﻒ اﺻﻄﻼﺣﺎت و ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ………………………………………………………………….. ………. 15

 

ﻓﺼﻞ دوم: ﭘﯿﺸﯿﻨﻪ ﺗﺠﺮﺑﯽ و ﻧﻈﺮي ﭘﮋوﻫﺶ

 

:2-1 رﺿﺎﯾﺖ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ: ﮔﻔﺘﻪﻫﺎ و ﭘﻨﺪاﺷﺘﻪﻫﺎ………………………………………………… …… …………. 17

 

:2-2 ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ رﺿﺎﯾﺖ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ:……………………………………………………………………….. 20

:2-2-1 ﺳﻦ ازدواج…………………………………………………………………………………………….. 21

:2-2-2 ﺳﻄﺢ ﺗﺤﺼﯿﻼت………………………………………………………………………………………. 21

 

:2-2-3 ﻓﺮزﻧﺪان………………………………………………………………………………………………… 22

 

:2-2-4 ﻃﻮل ازدواج……………………………………………………………………………………………. 23

:2-2-5 اوﻗﺎت ﻓﺮاﻏﺖ………………………………………………………………………………………….. 23

:2-2-6 ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺎﻟﯽ……………………………………………………………………………………. ……… 24

 

:2-2-7 ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺟﻨﺴﯽ………………………………………………………………………………………….. 24

 

:2-2-8 اﻗﻮام و دوﺳﺘﺎن………………………………………………………………………………………… 24

:2-2-9 اﺑﺮاز ﻋﻮاﻃﻒ………………………………………………………………………………………….. 25

:2-2-10 ﺑﺎورﻫﺎي ﻣﺬﻫﺒﯽ……………………………………………………………………………………… 26

 

:2-2-11 ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ……………………………………………………………………………… .26

 

:2-2-12 ﻣﻬﺎرتﻫﺎي ارﺗﺒﺎﻃﯽ…………………………………………………………………………………. 29

 

:2-2-13 درك ﻫﻤﺴﺮ………………………………………………………………………………………….. 29

:2-2-13 ﺗﻐﯿﯿﺮات اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ……………………………………………………………………………………. 30

 

:2-2-14 ﺗﻌﻬﺪ………………………………………………………………………………………………….. 31

 

:2-3 ﻃﺮحوارهﻫﺎي ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎر اوﻟﯿﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻋﺎﻣﻞ اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬار در رﺿﺎﯾﺖ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ……….. 31

:2-3-1 ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺑﺮ ﻃﺮحوارهﻫﺎي ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ…………………………………….. ………………… 32

:2-3-2 ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪ ﺳﺎزه ﻃﺮحواره………………………………………………………………………………. 34

 

 

:2-3-3 وﯾﮋﮔﯽﻫﺎي ﻃﺮحوارهﻫﺎي ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎر اوﻟﯿﻪ…………………………………………………………….. 35

 

:2-3-4 رﯾﺸﻪ ﺗﺤﻮﻟﯽ ﻃﺮحوارهﻫﺎ……………………………………………………………………………… 37

:2-3-4-1 ﻧﯿﺎزﻫﺎي ﺑﻨﯿﺎدي…………………………………………………………. …………………………. 37

 

:2-3-4-2 ﺗﺠﺎرب اوﻟﯿﻪ زﻧﺪﮔﯽ……………………………………………………………………………….. 39

 

:2-3-5 ﺣﻮزهﻫﺎ و ﻃﺮحوارهﻫﺎي ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎر اوﻟﯿﻪ:……………………………………………………………… 41

 

:2-3-5-1 ﺣﻮزه ﺑﺮﯾﺪﮔﯽ/ﻃﺮد………………………………………………………………………………… 42

:2-3-5-2 ﺣﻮزه ﺧﻮدﻣﺨﺘﺎري و ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﺨﺘﻞ……………………………………………………………… 44

 

:2-3-5-3 ﺣﻮزه ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎي ﻣﺨﺘﻞ……………………………………………………. ……………….. 46

 

:2-3-5-4 ﺣﻮزه دﯾﮕﺮﺟﻬﺖﻣﻨﺪي…………………………………………………………………………….. 48

 

:2-3-5-5 ﺣﻮزه ﮔﻮش ﺑﻪ زﻧﮕﯽ اﻓﺮاﻃﯽ و ﺑﺎزداري……………………………………………………… …. 50

:2-3-6 ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ52………………………………………………………………………………………….. 1

 

:2-3-7 ﺧﻠﻖ و ﺧﻮي ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ…………………………………………………………………………………. 53

 

:2-3-8 ﻃﺮحوارهﻫﺎي ﺷﺮﻃﯽ و ﻏﯿﺮﺷﺮﻃﯽ……………………………………………………………………. 53

:2-3-9 ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻃﺮحوارهﻫﺎ:………………………………………………………………… ……………….. 55

:2-3-9-1 ﺗﺪاوم ﻃﺮحواره………………………………………………………………….. ……………….. 55

 

:2-3-9-1-1 ﺗﺤﺮﯾﻒﻫﺎي ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ…………………………………………………………. ……………….. 55

 

:2-3-9-1-2 اﻟﮕﻮﻫﺎي زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد-آﺳﯿﺐرﺳﺎن………………………………………….. ………………. 59

:2-3-10 ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ56…………… …………………………………………………………………………. 2

:2-3-9-1-3 ﺳﺒﮏﻫﺎي ﻣﻘﺎﺑﻠﻪاي ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎر:………………………………………………………………….. .56

 

:2-3-9-1-3-1 ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻃﺮحواره……………………………………………………………………………… 58

 

:2-3-9-1-3-2 اﺟﺘﻨﺎب ﻃﺮحواره……………………………………………………………………………. 58

:2-3-9-1-3-3 ﺟﺒﺮان اﻓﺮاﻃﯽ………………………………………………………………………………. ..59

:2-3-11 ﭘﺎﺳﺦﻫﺎي ﻣﻘﺎﺑﻠﻪاي…………………………………………………………………………………… 60

 

:2-3-12 ﭘﯿﻮﺳﺘﺎرﻫﺎ و ﻗﻄﺐﻫﺎي رﻓﺘﺎري در زوﺟﯿﻦ…………………………………………………………. 62

 

:2-3-13 ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ 64………………………………………………………………………………………. 3

:2-3-9-2 ﺑﻬﺒﻮد ﻃﺮحواره 65…………. ………………………………………………………………………………………..

:2-4 ﺳﺒﮏ زﻧﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان دوﻣﯿﻦ ﻋﺎﻣﻞ اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬار در رﺿﺎﯾﺖ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ……………………… 67

 

:2-4-1 ﺗﺤﻮل ﺳﺒﮏ زﻧﺪﮔﯽ……………………………………………………………………………………. 69

 

:2-4-2 رﯾﺸﻪﻫﺎي ﺳﺒﮏ زﻧﺪﮔﯽ:………………………………………………………………………………. 70

 

:2-4-2-1 ﺳﻼﻣﺘﯽ و ﻇﺎﻫﺮ…………………………………………………………………………………….. 70

 

 

:2-4-2-2 وﺿﻌﯿﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و اﻗﺘﺼﺎدي ﺧﺎﻧﻮاده…………………………………. ……………………….. 70

 

:2-4-2-3 ﻧﮕﺮشﻫﺎي واﻟﺪﯾﻨﯽ………………………………………………………. ………………….. ….. 70

:2-4-2-4 ﻣﻨﻈﻮﻣﻪ ﺧﺎﻧﻮاده…………………………………………………………………………………….. 70

 

:2-4-2-5 ﻧﻘﺶ ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ………………………………………………………………………………………. 70

 

:2-4-3 ﻫﺴﺘﻪ ﻣﺮﮐﺰي ﺳﺒﮏ زﻧﺪﮔﯽ:………………………………………………………………………….. 71

 

:2-4-3-1 ﻧﮕﺮش ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﻮد……………………………………………………………………………… 71

:2-4-3-2 ﻧﮕﺮش ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺸﮑﻼت………………………………………………………………………… 71

 

:2-4-3-3 ﻧﮕﺮش ﺑﻪ ﺳﻮي دﯾﮕﺮان…………………………………………………………………………. …71

 

:2-4-3-4 ﻧﮕﺮش ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺟﻨﺲ ﻣﺨﺎﻟﻒ…………………………………………. ……………………….. 71

 

:2-4-3-5 ﻧﮕﺮش ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ…………………………………………………………………………… 71

:2-4-4 ﺷﺎﺧﻪﻫﺎي ﺳﺒﮏ زﻧﺪﮔﯽ:………………………………………………………………………………. 71

 

:2-4-4-1 رواﺑﻂ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ…………………………………………………………………………………….. 71

 

:2-4-4-2 ﺷﻐﻞ…………………………………………………………………………………….. ………. .. 71

:2-4-4-3 ﻋﺸﻖ و رواﺑﻂ ﺻﻤﯿﻤﯽ…………………………………………………………………………….. 71

:2-4-5 اﻧﻮاع ﺳﺒﮏ زﻧﺪﮔﯽ:……………………………………………………………………………………. 74

 

:2-4-5-1 ﺳﺒﮏ زﻧﺪﮔﯽ ﻧﺎزﭘﺮوراﻧﻪ……………………………………………………………………………. 74

 

:2-4-5-2 ﺳﺒﮏ زﻧﺪﮔﯽ ﺗﺤﺖ ﺳﻠﻄﻪ…………………………………………………………………………. 74

:2-4-5-3 ﺳﺒﮏ زﻧﺪﮔﯽ وﺳﻮاﺳﯽ…………………………………………………………………………….. 75

:2-4-5-4 ﺳﺒﮏ زﻧﺪﮔﯽ ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮاﻧﻪ…………………………………………………………………………. 75

 

:2-4-5-5 ﺳﺒﮏ زﻧﺪﮔﯽ اﻧﺰواﺟﻮﯾﺎﻧﻪ…………………………………………………………………………. 75

 

:2-4-5-6 ﺳﺒﮏ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻋﻼﻗﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ…………………………………………………………… 75

:2-4-6 ﺑﺮرﺳﯽ ﺳﺒﮏ زﻧﺪﮔﯽ:………………………………………………………………………………….. 77

:2-4-6-1 ﮐﻨﮑﺎش ﺟﻮ ﺧﺎﻧﻮاده……………………………………………………………………………….. 77

 

:2-4-6-2 ﺗﻔﺴﯿﺮ ﺧﺎﻃﺮهﻫﺎي اوﻟﯿﻪ……………………………………………………………………………. 78

 

:2-4-6-3 ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺗﻮﻟﺪ…………………………………………………………………………………………. 79

:2-4-6-4 ﺑﺮرﺳﯽ روﯾﺎﻫﺎ……………………………………………………………….. …………………….. 80

:2-4-7 ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺑﺮ زوﺟﯿﻦ از ﭼﺸﻢاﻧﺪاز روانﺷﻨﺎﺳﯽ ﻓﺮدي…………………………… …………………….. 80

 

:2-4-8 اﻧﻮاع ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﺑﺮ زوﺟﯿﻦ:…………………………………………………………………….. 83

 

:2-4-8-1 ﭘﯿﺶ از ازدواج……………………………………………………………… …………………….. 83

 

:2-4-8-2 ازدواج و ﺣﯿﻦ راﺑﻄﻪ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ…………………………………………………………………….. 83

 

 

:2-4-8-3 ﭘﺲ از ازدواج………………………………………………………………………………………. 86

 

:2-4-8-4 ﺧﺎﻧﻮاده……………………………………………………………………………………………… 87

:2-4-9 ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﻣﺪاﺧﻠﻪ و ﮐﺎر ﺑﺎ زوﺟﯿﻦ در روﯾﮑﺮد آدﻟﺮي:………………………………………………….. 88

 

:2-4-9-1 اﯾﺠﺎد و ﺑﺮﻗﺮاري راﺑﻄﻪ…………………………………………………………………………….. 88

 

:2-4-9-2 درك و ﻓﻬﻢ ﺳﺒﮏ زﻧﺪﮔﯽ 88……………………… . ………………………………………………………….

 

:2-4-9-3 ﺗﺴﻬﯿﻞ ﺑﯿﻨﺶ ﺑﻪ ﺳﺒﮏ زﻧﺪﮔﯽ…………………………………………………………………….. 89

:2-4-9-4 ﺑﺎزآﻣﻮزي و ﺟﻬﺖﮔﯿﺮي دوﺑﺎره ﺑﻪ راﺑﻄﻪ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﻌﻠﻖ-ﻋﻼﻗﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ…………… .89

 

:2-4-10 ﻫﺪفﻫﺎي ﮐﻠﯽ ﻣﺪاﺧﻠﻪ روي زوﺟﯿﻦ………………………………………………………………. 90

 

:2-5 رﺿﺎﯾﺖ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ و اﻧﻮاع زوﺟﯿﻦ………………………………………………………………………. .90

 

:2-6 اﻟﮕﻮي ﭼﻨﺪﻋﺎﻣﻠﯽ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ رﺿﺎﯾﺖ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ……………………………………………………………. 92

:2-7 اﻟﮕﻮي ﭼﻨﺪﻋﺎﻣﻠﯽ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ ﻧﺎرﺿﺎﯾﺘﯽ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ…………………………………………………………. ..93

 

:2-8 واﮐﻨﺶﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻧﺎرﺿﺎﯾﺘﯽ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ:……………………………………………………………… 94

 

:2-8-1 ﺑﻪ ﺻﺪا در آﻣﺪن……………………………………………………………….. ……………………… 94

:2-8-2 وﻓﺎداري………………………………………………………………………………………………… 94

:2-8-3 ﻏﻔﻠﺖ…………………………………………………………………………………………………… 94

 

:2-8-4 ﺧﺮوج………………………………………………………………………………………………….. 95

 

:2-9 ﺟﻤﻊﺑﻨﺪي…………………………………………………………………………. …………………….. 95

ﻓﺼﻞ ﺳﻮم: روش ﭘﮋوﻫﺶ

 

:3-1 ﻃﺮح ﭘﮋوﻫﺶ……………………………………………………………………………………………… 98

:3-2 ﺟﺎﻣﻌﻪ ﭘﮋوﻫﺶ……………………………………………………………………………………………. 99

 

:3-3 ﻧﻤﻮﻧﻪ ﭘﮋوﻫﺶ…………………………………………………………………………………………….. 99

 

:3-4 ﻣﻼكﻫﺎي ورود و ﺧﺮوج………………………………………………………………………………… 99

:3-5 اﺑﺰارﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺶ……………………………………………………………………………………….. 101

:3-5-1 ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ رﺿﺎﯾﺖ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ اﻧﺮﯾﭻ- ﻧﺴﺨﻪ ﮐﻮﺗﺎه 101    ……………………………………………………………..

 

:3-5-2 ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻃﺮحواره ﯾﺎﻧﮓ- ﻧﺴﺨﻪ ﮐﻮﺗﺎه…………………………………………………………… 103

 

:3-5-3 ﻣﻘﯿﺎس ﺑﯿﻨﺶ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﺑﮏ…………………………………………………………………………… 105

:3-5-4 ﻣﻘﯿﺎس اﺻﻠﯽ آدﻟﺮي ﺑﺮاي ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺑﯿﻦﻓﺮدي- ﻧﺴﺨﻪ ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن………………………………… 107

:3-5-5 ﭼﮏ ﻟﯿﺴﺖ ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎي اﺧﺘﻼل رواﻧﯽ………………………………………………………………. 110

 

:3-5-6 ﺑﺴﺘﻪﻫﺎي ﻣﺪاﺧﻠﻪ…………………………………………………………………………………….. 112

 

:3-6 ﻓﺮآﯾﻨﺪ اﺟﺮاي ﭘﮋوﻫﺶ………………………………………………………………………………….. 116

 

 

 

 

:3-7 روش آﻣﺎري…………………………………………………………………………………………….. 117

 

ﻓﺼﻞ ﭼﻬﺎرم: ﯾﺎﻓﺘﻪﻫﺎ

 

:4-1 ﺑﺮرﺳﯽ ﻓﺮﺿﯿﻪ ﺷﻤﺎره ﯾﮏ………………………………………………………………………………. 123

 

:4-2 ﺑﺮرﺳﯽ ﻓﺮﺿﯿﻪ ﺷﻤﺎره دو……………………………………………………………………………….. 125

:4-3 ﺑﺮرﺳﯽ ﻓﺮﺿﯿﻪ ﺷﻤﺎره ﺳﻪ……………………………………………………………………………….. 130

 

:4-4 ﺑﺮرﺳﯽ ﻓﺮﺿﯿﻪ ﺷﻤﺎره ﭼﻬﺎر…………………………………………………………………………….. 134

 

:4-5 ﺑﺮرﺳﯽ ﻓﺮﺿﯿﻪ ﺷﻤﺎره ﭘﻨﺠﻢ…………………………………………………………………………….. 138

 

:4-6 ﺑﺮرﺳﯽ ﻓﺮﺿﯿﻪ ﺷﻤﺎره ﺷﺶ……………………………………………………………………………… 141

:4-7 ﺑﺮرﺳﯽ ﻓﺮﺿﯿﻪ ﺷﻤﺎره ﻫﻔﺖ…………………………………………………………………………….. 143

 

:4-8 ﺑﺮرﺳﯽ ﻓﺮﺿﯿﻪ ﺷﻤﺎره ﻫﺸﺖ……………………………………………………………………………. 146

 

:4-9 ﯾﺎﻓﺘﻪﻫﺎي ﺟﺎﻧﺒﯽ…………………………………………………………………………………………. 148

 

ﻓﺼﻞ ﭘﻨﺠﻢ: ﺑﺤﺚ و ﻧﺘﯿﺠﻪﮔﯿﺮي

 

:5-1 ﺑﺤﺚ و ﻧﺘﯿﺠﻪﮔﯿﺮي…………………………………………………………………………………….. 153

:5-2ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺶ…………………………………………………………………………………. 186

 

:5-3 ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺸﯽ…………………………………………………………………………………… 187

 

:5-4 ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدﻫﺎي ﮐﺎرﺑﺮدي ﺑﺮاي ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ…………………………………………………………. 188

ﻣﻨﺎﺑﻊ.. …………………………………………………………………………………………………………. 189

 

ﺿﻤﺎﺋﻢ

 

ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ رﺿﺎﯾﺖ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ اﻧﺮﯾﭻ- ﻧﺴﺨﻪ ﮐﻮﺗﺎه 222………………………………… ………………………………

 

ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻃﺮحواره ﯾﺎﻧﮓ- ﻧﺴﺨﻪ ﮐﻮﺗﺎه……………………………………………………………………… 224

 

ﻣﻘﯿﺎس ﺑﯿﻨﺶ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﺑﮏ……………………………………………………………………………………… 228

ﻣﻘﯿﺎس اﺻﻠﯽ آدﻟﺮي ﺑﺮاي ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺑﯿﻦﻓﺮدي- ﻧﺴﺨﻪ ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن…………………………………………… 229

ﭼﮏ ﻟﯿﺴﺖ ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎي اﺧﺘﻼل رواﻧﯽ…………………………………………… ……………………………. 231

 

ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﺤﻠﯿﻞ وارﯾﺎﻧﺲ اﻧﺪازهﻫﺎي ﺗﮑﺮاري…………………………………………………………………….. 237

 

ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﮐﻮوارﯾﺎﻧﺲ درونﮔﺮوﻫﯽ ﭘﺲآزﻣﻮن و ﭘﯿﮕﯿﺮي دو ﮔﺮوه آزﻣﺎﯾﺸﯽ…………………………… 244

ﺑﺴﺘﻪ ﻣﺪاﺧﻠﻪ آﻣﻮزش ﮔﺮوﻫﯽ ﻃﺮحوارهﻣﺤﻮر…………………………………………. ……………………. 247

ﺑﺴﺘﻪ ﻣﺪاﺧﻠﻪ آﻣﻮزش ﮔﺮوﻫﯽ ﺳﺒﮏ زﻧﺪﮔﯽﻣﺤﻮر……………………………………………………………. 267

 

 

ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺟﺪولﻫﺎ

 

 

ﺟﺪول :2-1 ﻃﺮحوارهﻫﺎي ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎر اوﻟﯿﻪ و ﺣﻮزهﻫﺎي ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ آﻧﻬﺎ……………………………………….. 42

ﺟﺪول :2-2 ﻃﺮحوارهﻫﺎي ﺷﺮﻃﯽ و ﻏﯿﺮﺷﺮﻃﯽ…………………………………………….. ………………. 54

 

ﺟﺪول:2-3 ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎﯾﯽ از ﭘﺎﺳﺦﻫﺎي ﻣﻘﺎﺑﻠﻪاي ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎر………………………… ………………………….. 61

 

ﺟﺪول :2-4 ﭘﯿﻮﺳﺘﺎرﻫﺎ و ﻗﻄﺐﻫﺎ رﻓﺘﺎري در راﺑﻄﻪ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ………………………………………………… 62

ﺟﺪول :2-5 ﭘﻨﺞ ﻧﻮع زوﺟﯿﻦ…………………………………………………………………………………. 91

ﺟﺪول:3-1وﯾﮋﮔﯽﻫﺎي ﺟﻤﻌﯿﺖﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﮔﺮوهﻫﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ………………………………………….. 100

 

ﺟﺪول :3-2 ﻣﺆﻟﻔﻪﻫﺎي رﺿﺎﯾﺖ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ و ﺳﺆالﻫﺎي ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ آﻧﻬﺎ……………………………………… 102

 

ﺟﺪول :3-3 ﻃﺮحوارهﻫﺎي ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎر اوﻟﯿﻪ و ﺳﺆالﻫﺎي ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ آﻧﻬﺎ……………………………………… 104

ﺟﺪول :3-4 ﻋﺎﻣﻞﻫﺎي ﻣﮑﻨﻮن در ﺑﯿﻨﺶ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ و ﺳﺆالﻫﺎي آﻧﻬﺎ………………………………………… 106

ﺟﺪول :3-5 ﺳﺒﮏﻫﺎي دهﮔﺎﻧﻪ زﻧﺪﮔﯽ و ﺳﺆالﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آﻧﻬﺎ………………………………………… 109

ﺟﺪول :3-6 اﺑﻌﺎد و ﺳﺆالﻫﺎي 111……… …………………………………………………….. SCL90-R

 

ﺟﺪول :3-7 دﺳﺘﻮر ﮐﺎر ﺟﻠﺴﺎت ﻣﺪاﺧﻠﻪ آﻣﻮزﺷﯽ ﻃﺮحوارهﻣﺤﻮر…………………………………………. 113

ﺟﺪول :3-8 دﺳﺘﻮر ﮐﺎر ﺟﻠﺴﺎت ﻣﺪاﺧﻠﻪ آﻣﻮزﺷﯽ ﺳﺒﮏ زﻧﺪﮔﯽﻣﺤﻮر………… ………………………… 115

ﺟﺪول :4-1 ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ و اﻧﺤﺮاف اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻧﻤﺮهﻫﺎي رﺿﺎﯾﺖ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ در آزﻣﻮدﻧﯽﻫﺎ…………………….. 121

 

ﺟﺪول:4-2 ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ و اﻧﺤﺮاف اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻃﺮحوارهﻫﺎي ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎر اوﻟﯿﻪ آزﻣﻮدﻧﯽﻫﺎ……………………….. 122

 

ﺟﺪول:4-3 ﺿﺮاﯾﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﯿﻦ ﺣﻮزهﻫﺎي ﻃﺮحواره و رﺿﺎﯾﺖ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ………………… …………. 123

ﺟﺪول:4-4 ﺿﺮاﯾﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﯿﻦ ﻣﺆﻟﻔﻪﻫﺎي رﺿﺎﯾﺖ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ و ﻃﺮحوارهﻫﺎ…………….. ………….. 124

ﺟﺪول :4-5 ﺿﺮاﯾﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﯿﻦ رﺿﺎﯾﺖ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ و 15 ﻃﺮحواره ﻧﺎﮐﺎرآﻣﺪ…………………………. 125

 

ﺟﺪول :4-6 ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ و اﻧﺤﺮاف اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻧﻤﺮهﻫﺎي ﺳﺒﮏﻫﺎي زﻧﺪﮔﯽ……………………………………. 126

 

ﺟﺪول:4-7 ﺿﺮاﯾﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﯿﻦ ﺳﺒﮏﻫﺎي زﻧﺪﮔﯽ و رﺿﺎﯾﺖ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ…….. …………………. ……. 127

 

ﺟﺪول :4-8 ﺿﺮاﯾﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﯿﻦ ﻣﺆﻟﻔﻪﻫﺎي رﺿﺎﯾﺖ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ و ﺳﺒﮏﻫﺎي زﻧﺪﮔﯽ………. …………. 128

 

ﺟﺪول:4-9 ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ و اﻧﺤﺮافاﺳﺘﺎﻧﺪارد رﺿﺎﯾﺖ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭘﯿﺶآزﻣﻮن، ﭘﺲآزﻣﻮن و ﭘﯿﮕﯿﺮي…129

ﺟﺪول:4-10 ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﮐﻮوارﯾﺎﻧﺲ ﭘﺲآزﻣﻮن ﮔﺮوه آزﻣﺎﯾﺸﯽ ﻃﺮحوارهﻣﺤﻮر و ﮐﻨﺘﺮل………………. 130

 

ﺟﺪول:4-11 ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻣﺆﻟﻔﻪﻫﺎي رﺿﺎﯾﺖ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ ﮔﺮوه آزﻣﺎﯾﺸﯽ ﻃﺮحوارهﻣﺤﻮر و ﮐﻨﺘﺮل……………… 131

 

ﺟﺪول :4-12 ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﮐﻮوارﯾﺎﻧﺲ ﻧﻤﺮهﻫﺎي ﭘﯿﮕﯿﺮي ﮔﺮوه آزﻣﺎﯾﺸﯽ ﻃﺮحوارهﻣﺤﻮر و ﮐﻨﺘﺮل……… 132

 

ﺟﺪول :4-13 ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻣﺆﻟﻔﻪﻫﺎي رﺿﺎﯾﺖ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ در ﮔﺮوه آزﻣﺎﯾﺸﯽ ﻃﺮحوارهﻣﺤﻮر و ﮐﻨﺘﺮل 133      ……………

ﺟﺪول :4-14 ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﮐﻮوارﯾﺎﻧﺲ ﻧﻤﺮهﻫﺎي ﭘﺲآزﻣﻮن ﮔﺮوه ﺳﺒﮏ زﻧﺪﮔﯽﻣﺤﻮر و ﮐﻨﺘﺮل…………. 134

 

ﺟﺪول:4-15 ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻣﺆﻟﻔﻪﻫﺎي رﺿﺎﯾﺖ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ در ﮔﺮوه آزﻣﺎﯾﺸﯽ ﺳﺒﮏ زﻧﺪﮔﯽﻣﺤﻮر و ﮐﻨﺘﺮل…… ….135

 

ﺟﺪول :4-16 ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﮐﻮوارﯾﺎﻧﺲ ﻧﻤﺮهﻫﺎي ﭘﯿﮕﯿﺮي ﮔﺮوه آزﻣﺎﯾﺸﯽ ﺳﺒﮏ زﻧﺪﮔﯽﻣﺤﻮر و ﮐﻨﺘﺮل…. 136

 

ﺟﺪول :4-17 ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻣﺆﻟﻔﻪﻫﺎي رﺿﺎﯾﺖ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ در ﮔﺮوه آزﻣﺎﯾﺸﯽ ﺳﺒﮏ زﻧﺪﮔﯽﻣﺤﻮر و ﮐﻨﺘﺮل…….. 137

 

ﺟــﺪول :4-18 ﻣﻘﺎﯾــﺴﻪ ﻧﻤــﺮهﻫــﺎي ﺗﻔــﺎوت ﭘــﯿﺶآزﻣــﻮن و ﭘــﺲآزﻣــﻮن رﺿــﺎﯾﺖ زﻧﺎﺷــﻮﯾﯽ در دو ﮔــﺮوه

 

آزﻣﺎﯾﺸﯽ……………………………………………………………………………………………………… 138

 

ﺟــﺪول :4-19 ﻣﻘﺎﯾــﺴﻪ ﻧﻤــﺮهﻫــﺎي ﺗﻔــﺎوت ﭘــﯿﺶآزﻣــﻮن و ﭘﯿﮕﯿــﺮي رﺿــﺎﯾﺖ زﻧﺎﺷــﻮﯾﯽ در دو ﮔــﺮوه

 

آزﻣﺎﯾﺸﯽ……………………………………………………………………………………………. ………. 138

 

ﺟـــﺪول:4-20 ﻣﯿـــﺎﻧﮕﯿﻦ و اﻧﺤـــﺮاف اﺳـــﺘﺎﻧﺪارد ﻧﻤـــﺮهﻫـــﺎي ﺑﯿـــﻨﺶ ﺷـــﻨﺎﺧﺘﯽ و ﻣﺆﻟﻔـــﻪﻫـــﺎي آن در

 

زوﺟﯿﻦ………………………………………………………………………. …………………….. ……… 140

 

ﺟﺪول :4-21 ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﮐﻮوارﯾﺎﻧﺲ ﻧﻤﺮهﻫﺎي ﭘﺲآزﻣﻮن ﺑﯿﻨﺶ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ در ﮔﺮوه آزﻣﺎﯾﺸﯽ ﻃﺮحوارهﻣﺤﻮر

و ﮐﻨﺘﺮل……………………………………………………………………………………………………… 141

 

ﺟــﺪول:4-22ﻣﻘﺎﯾــﺴﻪ ﻧﻤــﺮهﻫــﺎي ﭘــﺲآزﻣــﻮن ﮔــﺮوه ﻃــﺮحواره ﻣﺤــﻮر و ﮐﻨﺘــﺮل در ﻣﺆﻟﻔــﻪﻫــﺎي ﺑﯿــﻨﺶ

 

ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ……………………………………………………………………… ………………………. ……. 141

 

ﺟﺪول:4-23 ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﮐﻮوارﯾﺎﻧﺲ ﻧﻤﺮهﻫﺎي ﺑﯿﻨﺶ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ در ﮔﺮوه آزﻣﺎﯾﺸﯽ ﻃﺮحوارهﻣﺤـﻮر و ﮐﻨﺘـﺮل

در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭘﯿﮕﯿﺮي……………………………………………………………………………………………. 142

ﺟﺪول:4-24 ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻣﺆﻟﻔﻪﻫﺎي ﺑﯿﻨﺶ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ در ﮔﺮوه ﻃﺮحواره ﻣﺤﻮر و ﮐﻨﺘﺮل در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭘﯿﮕﯿﺮي…… 143

 

ﺟﺪول:4-25 ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﮐﻮوارﯾﺎﻧﺲ ﻧﻤﺮهﻫﺎي ﺑﯿﻨﺶ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ در ﮔـﺮوه آزﻣﺎﯾـﺸﯽ ﺳـﺒﮏ زﻧـﺪﮔﯽﻣﺤـﻮر و

 

ﮐﻨﺘﺮل در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭘﺲ آزﻣﻮن………………………………………………………………………………… 143

ﺟﺪول:4-26 ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻣﺆﻟﻔﻪﻫﺎي ﺑﯿﻨﺶ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ در ﮔـﺮوه ﺳـﺒﮏ زﻧـﺪﮔﯽﻣﺤـﻮر و ﮐﻨﺘـﺮل در ﻣﺮﺣﻠـﻪ ﭘـﺲ-

آزﻣﻮن………………………………………………………………………………………………………… 144

 

ﺟﺪول :4-27 ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﮐﻮوارﯾﺎﻧﺲ ﻧﻤﺮهﻫﺎي ﺑﯿﻨﺶ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ در ﮔﺮوه آزﻣﺎﯾـﺸﯽ ﺳـﺒﮏ زﻧـﺪﮔﯽﻣﺤـﻮر و

 

ﮐﻨﺘﺮل در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭘﯿﮕﯿﺮي…………………………………………………………………………………….. 145

 

ﺟﺪول:4-28 ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻣﺆﻟﻔﻪﻫﺎي ﺑﯿﻨﺶ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ در ﮔﺮوه ﺳﺒﮏ زﻧﺪﮔﯽﻣﺤﻮر و ﮐﻨﺘﺮل در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭘﯿﮕﯿﺮي..145

 

 

ﺟﺪول:4-29 ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻧﻤﺮهﻫﺎي ﺗﻔﺎوت ﭘﯿﺶآزﻣﻮن و ﭘﺲآزﻣﻮن ﺑﯿﻨﺶ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ در دو ﮔﺮوه آزﻣﺎﯾﺸﯽ….. .146

 

ﺟﺪول :4-30 ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻧﻤﺮهﻫﺎي ﺗﻔﺎوت ﭘﯿﺶآزﻣﻮن و ﭘﯿﮕﯿﺮي ﺑﯿﻨﺶ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ در دو ﮔﺮوه آزﻣﺎﯾﺸﯽ…….. 146

ﺟﺪول:4-31 ﻣﺎﺗﺮﯾﺲ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﯿﻦ ﺳﺒﮏﻫﺎي زﻧﺪﮔﯽ و ﺣﻮزهﻫﺎي ﻃﺮحوارهﻫﺎ……………………….. 148

 

ﺟﺪول:4-32 ﺿﺮاﯾﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﯿﻦ ﻃﺮحوارهﻫﺎي ﻧﺎﮐﺎرآﻣﺪ و ﺳﺒﮏﻫﺎي زﻧﺪﮔﯽ………………………… 150

 

ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺷﮑﻞﻫﺎ

 

ﺷﮑﻞ:2-1 ﭼﺮﺧﻪ ﺗﻌﺎرض زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ…………………………………………………………………………. 65

ﺷﮑﻞ:2-2 درﺧﺖ ﺳﺒﮏ زﻧﺪﮔﯽ 72…………………………………………………………………. ……………

 

ﺷﮑﻞ:2-3 ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺗﮑﺎﻣﻠﯽ و ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ رﺷﺪ ﺳﺒﮏ زﻧﺪﮔﯽ…………………………………………….. 73

 

ﺷﮑﻞ: 2- 4 اﻟﮕﻮي ﭼﻨﺪ ﻋﺎﻣﻠﯽ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ رﺿﺎﯾﺖ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ زوﺟﯿﻦ………………………………………….. 92

 

ﺷﮑﻞ:2-5 اﻟﮕﻮي ﭼﻨﺪ ﻋﺎﻣﻠﯽ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ ﻧﺎرﺿﺎﯾﺘﯽ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ زوﺟﯿﻦ………………………………………….. 93

ﺷﮑﻞ:4-1 ﻧﻤﻮدار ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﮔﺮوهﻫﺎي آزﻣﺎﯾﺸﯽ و ﮔﺮوه ﮐﻨﺘﺮل در رﺿﺎﯾﺖ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ 139          …………………………….

 

ﺷﮑﻞ:4-2 ﻧﻤﻮدار ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﮔﺮوهﻫﺎي آزﻣﺎﯾﺸﯽ و ﮔﺮوه ﮐﻨﺘﺮل در ﺑﯿﻨﺶ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ 147  …………………………………

 

ﺷﮑﻞ:5-1 روﯾﮑﺮدﻫﺎي ﻧﻈﺮي ﺗﺄﮐﯿﺪﮐﻨﻨﺪه ﺑﺮ ﻣﺆﻟﻔﻪﻫﺎي ﻋﺎﻃﻔﯽ و ﺗﺤﻮﻟﯽ در ﻣﺸﮑﻼت زوﺟﯿﻦ…………. 175

 

 

ﻓﺼﻞ اول

 

» راه ﺑﺎ ﭘﯿﻤﻮدﻧﺶ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد «

 

ﭘﺎﺋﻮﻟﻮ ﮐﻮﺋﯿﻠﯿﻮ

 

ﮐﻠﯿﺎت ﭘﮋوﻫﺶ

 

اﻣﺮوزه ﯾﻌﻨﯽ در ﻗﺮن ﺑﯿﺴﺖوﯾﮑﻢ ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ﭘﯿﭽﯿﺪﮔﯽ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ زﻧﺪﮔﯽ، ﺧـﺎﻧﻮاده دﺳـﺘﺨﻮش ﺗﻐﯿﯿـﺮات ﻣﻬﻤﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ و اﻧﮕﯿﺰه ﻫﻤﺴﻮﯾﯽ و ﭘﯿﺮوي از اﯾﻦ ﭘﯿﭽﯿﺪﮔﯽ، ﺧﻮاﺳﺘﻪ و ﯾﺎ ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺷـﮑﻞ زﻧـﺪﮔﯽ، ﻧـﻮع ﻧﮕﺎه و ﻧﺤﻮه رواﺑﻂ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ را دﭼﺎر ﺗﺤﻮل ﮐﺮده اﺳﺖ (ﻣﺼﻠﺤﺘﯽ،.(1379 ﺑﺎﯾﺪ اذﻋﺎن ﮐﺮد ﮐﻪ ﺗﺮاژديﻫـﺎﯾﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﻧﺎرﺿﺎﯾﺘﯽ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ، ﺟﺪاﯾﯽ و ﺳﺮدي ﻋﺎﻃﻔﯽ، ﺧﯿﺎﻧﺖ1 و رواﺑﻂ ﺧﺎرج از ﭼﺎرﭼﻮب زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ، ﻃـﻼق و اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ ﮐﻪ رﯾﺸﻪي آﻧﻬﺎ را ﺑﺎﯾﺪ در رواﺑﻂ ﻫﻤﺴﺮان ﺟﺴﺘﺠﻮ ﮐﺮد، ﻓﺰوﻧﯽ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ (ﭘﺮاور2، 2006؛

ﮐﺎر3،.(2004 ﺗﻌﯿﯿﻦ راﺑﻄﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎري دو ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻬﻢ و ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬار ﯾﻌﻨﯽ ﻃﺮحوارهﻫﺎي ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎر اوﻟﯿـﻪ و ﺳـﺒﮏ-

 

ﻫﺎي زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺎ رﺿﺎﯾﺖ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ و ﺑﺮرﺳﯽ اﺛﺮﺑﺨﺸﯽ ﻣﺪاﺧﻠﻪﻫﺎي آﻣﻮزﺷﯽ ﻃﺮحوارهﻣﺤﻮر و ﺳـﺒﮏ زﻧـﺪﮔﯽ ﻣﺤﻮر در اﻓﺰاﯾﺶ رﺿﺎﯾﺖ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ در ﻫﻤﯿﻦ راﺳﺘﺎ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.

 

ازدواج و ﺑﺮﻗﺮاري راﺑﻄﻪ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﺣﺮﮐﺖ ﻓﺮدي و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻫﺮ ﻓﺮد ﻣﯽﺑﺎﺷـﺪ. ﺑـﺮاي ﺗﻌـﺪاد ﮐﺜﯿﺮي از زوجﻫﺎ، ازدواج و راﺑﻄﻪ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ ﺑﺎ ﻋﺒﺎرت، ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺮگ ﻣﺎ را از ﻫﻢ ﺟﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ، آﻏﺎز ﻣﯽﮔﺮدد. اﮔﺮ ﭼﻪ در ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ روزﻫﺎي راﺑﻄﻪ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ، زن و ﻣﺮد ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت ﻓﻮق، اﺣﺴﺎس ﺗﻌﻬﺪ داﺋﻤﯽ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨـﺪ، وﻟﯽ واﻗﻌﯿﺖ اﻣﺮ ﻫﻤﯿﺸﻪ اﯾﻨﭽﻨﯿﻦ ﻧﯿﺴﺖ. ﺑﺮرﺳﯽﻫﺎي ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن ﺧﺎﻧﻮاده ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﺣﺪود 50 درﺻـﺪ زوجﻫﺎ، ازدواج ﺧﻮد را در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻧﺎﻣﻮﻓﻖ ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ (اﺣﻤـﺪي، .(1382 در ﮔـﺴﺘﺮه ﺟﻐﺮاﻓﯿـﺎي راﺑﻄـﻪ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ، ﺟﻨﮓ و ﺳﺘﯿﺰﻫﺎي ﻣﺪاوم زن و ﺷﻮﻫﺮ و ﻧﺎرﺿﺎﯾﺘﯽ آﻧﻬﺎ و ﺑﻪ ﺗﺒﻊ آن ﺟﺪاﯾﯽ و ﻃـﻼق آﻧﻬـﺎ از ﻫـﻢ، ﻧﻘﺶ ﺗﺮدﯾﺪﻧﺎﭘﺬﯾﺮي در رﺷﺪ و ﺗﺮوﯾﺞ ﺑﺴﯿﺎري از ﻣﺸﮑﻼت رﻓﺘﺎري و آﺳﯿﺐﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﯾﻔﺎء ﻣﯽﮐﻨﺪ.

 

ﺗﻼش در ﺟﻬﺖ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﺸﮑﻼت زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ و اﻓﺰاﯾﺶ رﺿﺎﯾﺖ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ ﺳﺎﺑﻘﻪاي ﻧﺴﺒﺘﺎً ﻃﻮﻻﻧﯽ دارد و ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن ﻣﺨﺘﻠﻒ، روﯾﮑﺮدﻫﺎي ﻣﺘﻌﺪدي را ﻋﺮﺿﻪ ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﻫﺮ ﮐﺪام ﻣﻔﻬﻮم رﺿﺎﯾﺖ زﻧﺎﺷـﻮﯾﯽ را ﻧـﺸﺎﻧﻪ رﻓﺘﻪاﻧﺪ (اﺳﭙﺮﯾﮑﺮ، وﯾﻨﺰل و ﻫﺎروي4،2008؛ اﺳـﺘﺮﻧﺒﺮگ و ﺣﺠـﺖ5،.(1997 اﮔـﺮ ﺧـﺎﻧﻮاده ﺑـﻪ ﻗـﻮل »ﺳـﺘﯿﺮ«6

تعداد صفحه : 374

قیمت :14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

:        ****       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***

جستجو در سایت : کلمه کلیدی خود را وارد نمایید :