متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :دين شناسي

عنوان : نقد و بررسي ديدگاه‌ فيليپ كلايتون در باب نفس از ديدگاه‌هاي ملاصدرا  و علامه طباطبايي

دانشگاه ادیان و مذاهب

دانشكده اديان

 

پايان‌نامه كارشناسي ارشد رشته دين شناسي

 

نقد و بررسي ديدگاه‌ فيليپ كلايتون در باب نفس از

 ديدگاه‌هاي ملاصدرا  و علامه طباطبايي

 

استاد راهنما:

جناب آقاي دکتر محمد لگنهاوزن

 

استاد مشاور:

جناب آقاي دکتر محمد تقي فعَالي

خرداد 1389

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

مقدمه. 1

 1. اهميت و ضرورت پرداختن به اين بحث… 2
 2. پرسش‌هاي اصلي.. 2
 3. پرسش‌هاي فرعي.. 3
 4. فرضيه. 3
 5. روش تحقيق.. 3
 6. تنگناهاي تحقيق.. 3
 7. مروري بر فصل‌ها 4

فصل اول: ديدگاه فيليپ كلايتون در باب نفس

1-1. درآمد. 6

1-2. زندگي نامه علمي فيليپ كلايتون.. 6

1-3. بررسي مفاهيم.. 7

1-3-1. ماده‌گروي و دوگانه‌گروي.. 7

1-3-2. نوپديدارگروي.. 7

1-3-3. نوپديداري حداكثري.. 8

1-3-4. نفس و ذهن.8

1-3-5. فرارويدادگي.. 8

1-4. ترسيم ديدگاه كلايتون در باب نفس…. 8

1-5. جايگاه نوپديدارگروي در ميان مكاتب گوناگون.. 10

1-6. منشأ پيدايش مكاتب گوناگون..10

1-6-1. بدن فيزيكي و مادي است… 10

1-6-2. نفس يا ذهن غير فيزيكي و غير مادي است… 11

1-6-3. نفس با بدن در تعامل است… 11

1-6-4. فيزيك و ماده با غير فيزيك و غير ماه نمي‌تواند تعامل داشته باشد. 11

1-7. رويكردهاي گوناگون به اصول چهارگانه. 12

1-7-1. مكاتب مبتني بر انكار اصل اول.. 12

1-7-1-1. اصالت ذهن باوري.. 13

1-7-1-2. اصالت ذهني عيني.. 13

1-7-2. مكاتب مبتني بر انكار اصل دوم. 14

1-7-2-1. حذف‌گروي.. 14

1-7-2-2. رفتارگروي.. 14

1-7-2-3. اين هماني مصداقي.. 15

1-7-2-4. اين هماني نوعي.. 15

1-7-2-5. نوپديدارگروي حداقلي.. 16

1-7-2-6. حياتي‌گروي.. 16

1-7-3. مكاتب مبتني بر انكار اصل سوم. 16

1-7-3-1. توازي‌گروي.. 17

1-7-3-2. فرانمود‌گروي.. 17

1-7-4. مكاتب مبتني بر انكار اصل چهارم. 18

1-7-4-1. تعامل‌گروي.. 18

1-7-4-2. تقارن انگاري.. 18

1-8. مكتب نوپديدارگروي مورد پذيرش كلايتون و رويكردهاي آن.. 18

1-8-1. نوپديداري حداقلي يا نوپديداري معرفت شناختي.. 19

1-8-2. نوپديداري حداكثري يا نوپديداري وجود شناختي.. 20

1-9. تاريخچه نوپديدارگروي.. 22

1-9-1. ارسطو. 22

1-9-2. افلوطين(حدود273-203.م)23

1-9-3. هگل (1831-1770.م) 23

1-9-4. تاريخ معاصر. 24

1-10. روش کلايتون در بحث از نوپديداري.. 24

1-11. اصول نوپديداري حداكثري.. 26

1-12. علوم، زيربناي مطالعات نوپديداري.. 26

1-12-1. موارد نوپديد در طبيعت و رابطه آن با علوم. 27

1-12-1-1. رسانايي در علم فيزيك و مسئله نوپديداري.. 27

1-12-1-2. نمونه‌هاي مصنوعي و مسئله نوپديداري.. 28

1-12-1-3. مطالعات زيست شيمي و مسئله نوپديداري.. 31

1-12-1-4. مطالعات زيست شناختي و مسئله نوپديداري.. 33

1-12-1-4-1. نقش سنجشي و قياسي.. 33

1-12-1-4-2. نقش بازخوردي.. 33

1-12-1-4-3. نقش فعل و انفعالات عام و موضعي.. 34

1-12-1-4-4. نقش سلسله مراتب تو در تو. 36

1-13. نوپديداري در حيات… 37

1-13-1. تغييرات وجودي.. 37

1-13-2. خودآگاهي.. 38

1-14. تبيين سطوح نوپديدار در حيات… 39

1-15. رابطه نفس و ذهن.. 43

1-16. طرح مسئله ماهيت ذهن.. 44

1-17. ماهيت آگاهي به عنوان ويژگي ذهني.. 47

1-17-1. شبكه‌هاي عصبي آگاهي.. 48

1-17-2. مشكل اتكا بر مطالعه شبكه‌هاي عصبي آگاهي.. 50

1-18. فرارويدادگي رهيافتي براي برون رفت از تنگناي تبيين.. 52

1-18-1. تعريف فرارويدادگي.. 53

1-18-2. اركان و تقسيمات فرارويدادگي.. 53

1-18-3. اصول فرارويدادگي.. 54

1-18-4. نحوه ابتناء در فرارويدادگي و موضع كلايتون در قبال آن..54

1-18-5. نتيجه مهم مترتب بر فرارويدادگي.. 57

1-19. حقيقت انسان از ديد کلايتون.. 57

1-20. نوپديداري و تعالي نفس…. 58

1-21. مروري بر فصل.. 58

فصل دوم: ديدگاه صدرالمتألهين شيرازي و علامه طباطبايي در باب نفس

2-1. مقدمه. 62

2-2. ترسيم کليات ديدگاه ملاصدرا و علامه طباطبايي و طرح مسئله. 63

2-3. بررسي مفاهيم.. 63

2-3-1. وجود و اصالت آن.. 63

2-3-2. تشكيك مراتب وجود. 66

2-3-3. حرکت… 67

2-3-4. حركت جوهري.. 67

2-4. حقيقت نفس از ديدگاه ملاصدرا و علامه طباطبايي.. 68

2-5. چگونگي پيدايش نفس از ديدگاه ملاصدرا و علامه طباطبايي.. 70

2-5-1. پيدايش جسماني نفس…. 70

2-5-2. رد پيدايش روحاني نفس…. 71

2-5-3. نفس پيش از پيدايش مادي.. 72

2-6. نحوه وجود نفس از ديدگاه ملاصدرا و علامه طباطبايي.. 75

2-7. مراتب نفس از ديدگاه ملاصدرا وعلامه طباطبايي جمانيت الحدوث بودن  76

2-8. ارتباط نفس و بدن از ديدگاه ملاصدرا و علامه طباطبايي.. 82

2-8-1. کيفيت ارتباط نفس و بدن.. 82

2-8-2. رابطه تعلقي نفس و بدن.. 85

2-8-3. تأثير و تأثر متقابل نفس و بدن.. 87

2-8-4. رابطه افعال جسم و نفس…. 89

2-8-5. ارتباط هميشگي نفس و بدن.. 89

2-8-6. مرگ و مفارقت نفس از بدن.. 90

2-9. مروري بر فصل.. 90

فصل سوم: بررسي دو ديدگاه

3-1. بررسي ديدگاه کلايتون و ملاصدرا و علامه طباطبايي در باب نفس…. 93

3-1-1. گفتگو ميان آراء كلايتون و ملاصدرا و علامه طباطبايي.. 93

3-1-2. پذيرش نفس از جانب كلايتون و ملاصدرا و علامه طباطبايي.. 94

3-1-3. وجوه قابل بررسي ميان آراء كلايتون و ملاصدرا و علامه طباطبايي.. 95

3-1-3-1. حركت جوهري.. 95

3-1-3-2. حقيقت نفس… 96

3-1-3-3. پيدايش جسماني نفس… 97

3-1-3-4. رابطه نفس و بدن. 98

3-1-3-5. لوازم بحث نفس شناسي.. 99

3-2. امتيازات دو ديدگاه 100

3-3.  نتيجه گيري و جمع‌بندي ديدگاه کلايتون، ملاصدرا و علامه طباطبايي  101

3-4. بررسي تطبيقي.. 103

3-5. مروري بر فصل.. 104

خاتمه: نتيجه‌گيري، پيشنهادها، محدوديت‌ها

4-1. نتيجه گيري.. 106

4-2. پيشنهادها 106

4-3. محدوديت‌ها 107

4-4. مروري بر فصل.. 108

پيوست‌‌ها 109

 1. تاريخ ماده‌گروي و دوگانه‌گروي.. 109
 2. نفس و متافيزيک…. 112
 3. زندگي نامه صدر المتألهين معروف به ملاصدرا 117
 4. زندگي نامه علامه طباطبايي.. 119
 5. رابطه وحدت و کثرت… 125
 6. نفس پس از مفارقت از بدن.. 126

چكيده

در باب ماهيت نفس و چگونگي پيدايش آن مکاتب بسياري اظهار نظر کرده‌اند که از آنها مي‌توان به مکتب نوپديدارگروي که فيليپ کلايتون يکي از طرفداران آن مي‌باشد اشاره کرد. اين مکتب هر چند در دسته ماده گرايان قرار مي‌گيرد اما نگرشي خاص از آن را عرضه مي‌کند که بر اساس آن، آنچه به عنوان حيات ناميده مي‌شود از ماده پديد مي‌آيد اما قابل تقليل به ماده نيست. اين ويژگي خاص از نگرش به حيات موجب شده است کلايتون سطوح متعددي از آگاهي و حيات را در طبيعت مشاهده نمايد که بر مبناي سير تکامل طبيعي پذيرفته شده از جانب ماده‌گرايان از ماده پديد آمده است و ابتناء وجودي بر آن نيز دارد اما قابل تقليل و تحليل به ماده نباشد. مهم‌ترين اين سطوح سطح ذهن بشر است. ذهن به خاطر ويژگي هاي منتسب به آن همان نفس نزد ديگر فيلسوفان است. نگرش فوق در بادي نظر با ديدگاه فيلسوف و انديشمند مسلمان ملاصدراي شيرازي و علامه طباطبايي در مسئله جسمانيت الحدوث بودن نفس انساني نزديک به نظر مي‌رسد. در ضمن مسير تکاملي که کلايتون براي نوپديدار شدن نفس ترسيم مي‌کند بسيار با آنچه ملاصدرا آن را به عنوان ويژگي ذاتي نفس يعني حرکت جوهري اثبات مي‌کند نزديک است.  در طول بررسي ديدگاه اين سه انديشمند به نفس و چگونگي پديدار شدن آن مي‌توان قرابت اين دو ديدگاه در مخالفت با جوهر مجرد بودن نفس نسبت به بدن را مشاهده نمود. به نظر مي‌رسد مکتب نوپديدارگروي که کلايتون به دنبال ارائه مباني آن مي‌باشد مي‌تواند به عنوان حلقه واسطه‌اي ميان انديشه مادي‌گروي محض مغرب زمين و نگرش کاملاً عقلاني فلسفه اسلامي باشد زيرا به نحوي مطالعات طبيعي در فلسفه اسلامي پذيرفته شده است و به همين خاطر ملاصدرا بحث نفس را در زمره مطالعات طبيعي طبقه‌بندي مي‌نمايد.

مقدمه

نفس در طول تاريخ بي‌گمان يكي از بحث برانگيز‌ترين مباحثي است كه انديشه بشر را به خود معطوف داشته است. از طرفي شناخت واقعيت عالم و نقش انسان در آن و از طرف ديگر پرسش از چيستي انسان، انگيزه مناسبي است كه فكر تيزبين و موشكاف انديشمندان را به دنبال خود تا اعماق جهان هستي و تا ژرفناي وجود آدمي براي يافتن واقعيت آن بكشاند. طبيعي است كه سؤالاتي به لحاظ وجود شناختي درباره حقيقت انسان چه پيش از پيدايش در عالم مادي و چه پس از آن مطرح است. سؤال درباره نفس از اين پرسش آغاز مي‌شود كه، واقعيت انسان چيست؟ آيا انسان با ديگر موجودات تفاوتي دارد؟ اگر متفاوت است، اين تفاوت در چيست؟ آيا انسان بُعدي غير از بدن نيز دارد؟ اگر چنين است پيدايش و استمرار آن به چه نحوي است و با بدن چه ارتباطي دارد.

واقعيت اين است که ويژگي‌هايي مانند رشد و نمو، توليد مثل و مرگ، صفاتي مشترک ميان همه موجودات زنده است. همچنين غرايزي ميان انسان و حيوان مشترک است. غرايزي که براي بقاء واستمرار نوع جانداران ضروري است. در محدوده غريزي، بيشتر حيوانات يکسان عمل مي‌کنند؛ اما بين حيوان و انسان تفاوتي وجود دارد. اين تفاوت در اين است که حيوانات از محدوده غريزي فراتر نمي‌روند، در حالي که انسان حق انتخاب دارد و پاسخش به غرايز اساسي مانند گرسنگي، درد، احساس خطر، کشش‌هاي جنسي و بسياري از امور ديگر کاملاً با حيوانات تفاوت دارد. به عنوان مثال انسان مي‌تواند در عين گرسنگي و تشنگي بسيار شديد و نيز فشار غريزه جنسي مدت‌هاي مديد تحمل از خود نشان دهد.

علاوه بر آن، صفاتي ويژه و اختصاصي مانند تفکر، اراده و اميد در انسان وجود دارد که در باقي جانداران مشاهده نمي‌شود. از مشاهده اين تفاوت ها، سؤالات فوق پديد آمد ودر جستجوي پاسخ آن انديشمندان و فيلسوفان به دسته‌ها و گروه‌هاي فکري مختلف از جمله دوگانگي طبيعت انسان يا انکار بُعد غير جسماني يا حتي بُعد جسماني تقسيم شدند. نوشتار حاضر به بررسي ديدگاه سه انديشمند از دو مكتب متفاوت فلسفي يعني فيليپ كلايتون با نگرش نوپديدارگروي و ملاصدرا و علامه طباطبايي از فلسفه اسلامي در باب نفس اختصاص دارد. هر دو ديدگاه با نگاه خاص خود سعي در تبيين ماهيت نفس و چگونگي پيدايش آن و رابطه آن با بدن دارند.

تعداد صفحه : 145

قیمت :14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        *       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

 

جستجو در سایت : کلمه کلیدی خود را وارد نمایید :