متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :عرفان اسلامی

عنوان : نقد تصوف از منظر ابوالفرج عبدالرحمن ابن جوزي و پاسخ به نقدها با تکيه بر آراء امام خميني (س)

وزارت علوم، تحقيقات و فناوري

پژوهشكده امام خميني(س) و انقلاب اسلامي

وابسته به مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني(س)

پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد در رشته

عرفان اسلامی

 

عنوان:

نقد تصوف از منظر ابوالفرج عبدالرحمن ابن جوزي و پاسخ به نقدها با تکيه بر آراء امام خميني (س)

 

استاد راهنما:

جناب آقاي دکتر هادي وکيلي

استاد مشاور:

جناب آقاي دکتر مسعود صادقي

ماه/ سال تحصيلي:

 01/1394

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

کليات   ‌ل

مقدمه  1

فصلاول(نقدهاوناقدانتصوف) 2

مقدمه  3

نقداهلشريعت.. 3

اهلسنت.. 3

شيعه  7

نقداهلطريقت.. 16

نتيجه  22

فصلدوم(نقدهايابنجوزيبرتصوف) 23

مقدمه  24

پيدايشواژهتصوف.. 26

تسامح   26

گرايشبهتسامح.. 28

نتايجتسامح.. 31

بدعت   33

سماع  34

آيات: 35

روايات   35

نظرفقهاوسلفصالح.. 35

خانقاه 37

خرقهپوشي.. 39

شطحيات.. 41

ترکازدواج. 42

توجهبهامردان. 43

عبرتگرفتن.. 43

ولايتوکرامت.. 44

رياضت   45

پرخوري.. 45

تحملنداشتن.. 46

مخالفتباعلم. 47

پيشگيري.. 48

دنياطلبيبرخيعالماندين.. 48

دفنکتب.. 48

سياحت.. 50

اباحيگري.. 50

رياضتهايغيرشرعي.. 52

حرامخواري.. 55

جاهطلبي.. 55

دعانکردن. 56

رياکاري.. 56

عشق  57

شادمانيهنگاممرگهممسلکان. 58

توکلافراطي.. 58

رعايتنکردننظافت.. 60

جعلوتأويلاحاديث.. 61

نتيجه  63

فصلسوم(پاسخبهنقدهايابنجوزي) 65

مقدمه  66

پيدايشتصوف.. 66

عللتسامحصوفيان. 67

بدعت   80

سماع  82

خانقاه 87

فوايدخانقاهنشينينزدصوفيان. 87

خلوت   88

چلهنشيني.. 89

خرقهپوشي.. 90

فوايدخرقهپوشيازنظرصوفيان. 90

شطحيات.. 92

ترکازدواج. 95

توجهبهامردان. 96

کرامتوولايت.. 99

مخالفتباعلم. 102

سياحت.. 104

اباحيگري.. 105

رياضتهايغيرشرعي.. 108

حرامخواري.. 112

جاهطلبي.. 113

دعانکردن. 113

عشق  115

جعلحديثوتاويلهاينابجا 116

توکلافراطي.. 118

عللشريعتگريزيواباحهگريبرخيازصوفيانوعرفا 118

نتيجه  126

فصلچهارم(ديدگاههايامامخميني(س) دربارهعرفان) 127

مقدمه  128

امامودفاعازصوفيان. 128

امامودفاعازتفكرصوفيه. 130

امامخمينيومحييالدينابنعربي.. 132

نکاتجالبتوجهحضرتامامدربارهکتابفصوصالحکمابنعربيدرايننامه. 133

نامهمهمديگرامامخميني (س) 134

توحيد  135

صراطالله.. 135

صراطمستقيم. 135

صراطهايخاص… 136

کمالوجمالالله.. 136

سيروسلوک.. 137

ذوقايماني.. 137

بارقهايازحبخدا 137

افراطوتفريط.. 138

آفاتسلوک.. 138

موانعسلوک.. 139

عارفانواهلمعرفت.. 139

عارفبالله.. 139

حقيقتمعراجروحاني.. 140

عارفحقيقي.. 140

نظرانسانعارف.. 140

طلبانوارمعرفت.. 141

لباسهستی.. 141

سلامتمطلق. 142

زهدحقیقی.. 142

صفاتعارفبالله.. 142

جایگاهمخلصانومنزلگاهمقدسان. 143

لایقانمجلسانس… 144

غاصبانبیتالله.. 144

صاحبانیقین.. 145

مردمچندطايفهاند. 145

فتوحاتثلاثه. 146

محبوبترينمخلوقخدا 146

برهانصديقين.. 147

انسبامحبوب.. 147

اهليقظه. 148

نتيجه  149

نتيجهگيري.. 150

کتابنامه.151

 

چكیده:

از منتقدان مهم اهل سنت در قرن ششم ابوالفرج عبدالرحمن ابن جوزي (متوفي597) است. وي قسمت اعظم کتاب “تلبيس ابليس” را به نقد آراء و آداب سلوک و رفتار صوفيان اختصاص داده است. به نظر او از جمله خدعه هاي شيطان با صوفيان ترک کسب و کار و نکاح، عزلت نشيني، پوشيدن خرقه و رواج سماع، نظر بر احداث اعتقاد به حلول و اتحاد و ادعاي عشق الهي است. وي در کتاب ديگري به نام “صيدالخاطر” در جاهاي گوناگون به نکوهش صوفيه پرداخته، اما مخالفان صوفيه از کتاب تلبيس ابليس او بيشتر استقبال کرده اند. با اين حال وي مشايخ اوليه صوفيه را سلف صالح مي داند و از جمله بدعت گذاران محسوب نمي دارد. وي در “صفة الصفوة” نيز از بسياري از صوفيان به نيکيياد کرده است.

از قرن هفتم برخي عالمان شيعه اماميه براي پي ريزي عرفان شيعي کوشيدند. گروهي از علماء که تحت تأثير ابن عربي و شارحان او هستند ميان صوفيه اي که ملتزم به رعايت ظاهر و باطن شرع هستند با آن هايي که آداب و تعاليم غيرشرعي دارند فرق مي نهند. به طور کلي تقريبا تمامي علما و فقهاي شيعه که در آثارشان گرايشهاي عرفاني وجود دارد، از اين جمله اند. مثلا در آثار امام خميني(س) سخناني در تجليل از شيوايي گفتار ارباب تصوف و استفاده از حقايقي که اهل کشف و رياضت گفته اند وجود دارد. ايشان همچنين در برخي آثار خود احاديث معصومين را در خصوص تهذيب نفس با احوال و مقامات عرفاني تطبيق داده است و عالماني چون سيد بن طاووس و شيخ بهايي و محمدتقي مجلسي را در شمار عرفا دانسته است. در عين حال امام خميني (س) از صوفيه از آن جهت که فقط به امور باطني دين توجه دارند و به جهات سياسي و اجتماعي آن بي توجه اند انتقاد کرده است.

کليات

بيان مسأله:

تصوف و انديشه هاي صوفيانه همواره در طول تاريخ، از سوي اهل شرع و عقل و عرف مورد نقد و جرح قرار گرفته اند. به طور کلي در ميان علماي اهل سنت تا به امروز تقريبا دو جريان عمده در برابر تصوف وجود داشته است : گروهي که با جنبه هايي از تصوف موافق ولي با برخي آرا و آداب صوفيان مخالف بوده و تصوف سني (تصوف مشايخ اولية تصوف تقريبا تا قرن چهارم ) را از تصوف باطني(اهل غلو) يا تصوف فلسفي ــ که نمايندگانش حلاج، ابن عربي و پيروانشان هستند ــ جدا مي کنند. اين گروه از نمايندگان چنين تصوفي شديدا انتقاد مي کنند و آن را متأثر از عرفان هند، مسيحيت و فلاسفة يونان مي دانند و گروه ديگر از مخالفان تصوف طرفداران جنبش وهابيت (پيروان محمدبن عبدالوهاب متوفي 1206) و سلفيه (پيروان محمد عبده متوفي 1323)اند که تصوف را انحراف از اسلام، مخرب و تماما بدعت مي دانند. البته در ميان سلفيه کساني هم هستند که برخي از صوفيان سده هاي اوليه را از حکم تکفير مستثني مي دانند. از جمله ناقدان جدي جريان تصوف، ابوالفرج عبدالرحمان ابن جوزي (متوفي 597) است که در آثار متعددي به نقد آموزه هاي تصوف پرداخته است. وي که از منتقدان مهم اهل سنت در قرن ششم محسوب مي شود، با آنکه مشايخ اوليه صوفيه را «سلف صالح » مي داند و از جملة بدعت گذاران محسوب نمي دارد اما قسمت اعظم کتاب معروف خود تلبيس ابليس( صص 181ـ427) را به نقد آرا و آداب سلوک و رفتار صوفيان اختصاص داده است. به نظر او از جمله خدعه هاي شيطان با صوفيان، ترک کسب و کار و نکاح، عزلت گزيني، پوشيدن خرقه ــ که حکم لباس شهرت را دارد ــ، رواج سماع و غنا و رقص، نظر بر احداث (برنايان)، اعتقاد به حلول و اتحاد و ادعاي عشق الاهي است. وي در کتاب ديگري به نام صيدالخاطر (در مواضعي گوناگون از جمله: صص 54، 60، 108، 202، 205، 298 و 352) به نکوهش صوفيه پرداخته اما از کتاب تلبيس ابليس او مخالفان صوفيه بيشتر استقبال کرده اند.

امام خميني(س) در حوزه اي از آثار خويش از تصوف (عرفان اصيل اسلامي) دفاع مي کند، گرچه دفاعيات او به سنت عرفان اسلامي که که عمدتا وامدار انديشه هاي ابن عربي است، تعلق دارد.

سعي نگارنده اين است که به بيان ديدگاه هاي انتقادي ابن جوزي و پاسخ هايي که به اين انتقادات داده شده به خصوص با تاکيد بر آراي امام خميني(س) بپردازد. امام خميني(س) در آثار عرفاني خود، از جمله کتب سر الصلوة- آداب الصلوة- شرح حديث جنود عقل و جهل و مصباح الهدايه ضمن بهره گيري از آيات و روايات به خوبي و با لطافت خاصي به بيان نکات ناب عرفاني پرداخته اند که در ذيل بحث از اين نکات بهره مند مي گرديم.

تعداد صفحه : 173

قیمت :14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        *       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

 

جستجو در سایت : کلمه کلیدی خود را وارد نمایید :