متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :شيمي

گرایش : آلي

عنوان : مطالعه نظري 8 – هيدروكسي كينولين با فولرن ها و نانو لوله هاي كربني به عنوان نانو حامل هاي انتقال دارو

دانشگاه آزاد اسلامي

واحد رشت

دانشكده علوم پايه

 

گروه آموزشي شيمي

پايان نامه جهت دريافت درجه كارشناسي ارشد

 

رشته: شيمي 

 گرايش: آلي

عنوان:

مطالعه نظري 8 – هيدروكسي كينولين با فولرن ها و نانو لوله هاي كربني به عنوان نانو حامل هاي انتقال دارو

استاد راهنما:

جناب آقاي دكتر مجيد كيا

تابستان 1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                            صفحه

فصل  اول:نانوتكنولوژي.. 1

1-1)  مقدمه. 2

1-2) تاريخچه ي  نانوتكنولوژي.. 2

1-3) دگرشكلهاي  كربن.. 3

1-3-1) گرافيت: 3

1-3-2) الماس: 4

1-3-3) نانولوله كربني (CNT): 4

1-3-4) فولرنها: 5

1-4) نانولوله ها 5

1-4-1) انواع نانولوله هاي تك ديواره 6

1-4-1-1) نانولوله كربني نوع صندلي.. 6

1-4-1-2) نانولوله كربني زيگزاگ… 7

1-4-1-3) نانولوله كايرال يا نامتقارن.. 7

1-5) خواص فيزيكي وشيميايي نانولوله ها 8

1-6) روشهاي سنتزنانولوله هاي كربني.. 9

1-6-1) روش قوس الكتريكي.. 9

1-6-2) روش تبخيرليزري.. 10

1-6-3) رسوب گذاري بخارشيميايي (CVD) 10

1-7) كاربرد نانولوله ها 11

1-7-1) به كارگيري نانولوله ها درپزشكي (انتقال دارو) 11

1-7-2) كاربرد نانولوله در تشخيص و درمان سرطان.. 12

1-7-3) كاربرد نانولوله ها دركامپوزيتها 12

1-7-4) كاربرد نانولوله ها در الكترونيك… 13

1-7-5) كاربرد نانولوله ها در صنعت ساختمان.. 14

1-8) فولرنها 14

1-9) خواص فولرنها 15

1-10) كاربرد فولرنها 16

1-10-1) كاربرد فوتونيك… 17

1-10-2) تقويت كننده كامپوزيتها 17

1-10-3) دارورساني.. 17

1-11) روشهاي توليد فولرنها 17

1-12) 8- هيدروكسي كينولين.. 18

1-12-1) كاربرد پزشكي.. 18

1-12-2) كاربرد 8-HQ دركشاورزي.. 19

1-12-3) كاربرد 8-HQ در صنعت مهندسي پليمر. 19

فصل دوم:شيمي محاسباتي.. 20

2-1) مقدمه. 21

2-2) شيمي انفورماتيك… 21

2-3) مكانيك مولكولي.. 22

2-4) روشهاي ساختارالكتروني.. 23

2-4-1) روشهاي نيمه تجربي 23

2-4-2) روشهاي آغازين.. 24

2-5) گوسين.. 24

2-6) روشهاي محاسباتي گوسين.. 25

2-6-1) روش ميدان خودسازگارهارتري فاك (HF) 25

2-6-2) نظريه تابع  چگالي (DFT) 27

2-6-3) مجموعه هاي پايه. 28

2-7) جابه جايي شيميايي مستقل ازهسته (NICS) 31

2-8) آناليز اوربيتال پيوند طبيعي (NBO) 33

2-9)  HOMO وLUMO… 33

2-10) قطبش پذيري- سختي و نرمي.. 35

2-11) مقايسه و تفسير محاسبات بار اتمي.. 36

فصل سوم:روش كار و محاسبات.. 37

3-1) روش انجام كار 38

3-2) انرژي اتصال.. 54

3-3) بارهاي اتمي.. 55

3-4) ممان دوقطبي.. 59

3-5) طول پيوند. 61

3-6) محاسبات زاويه. 63

3-7) خواص بنيادي.. 66

3-7-1) بررسي مقادير انرژي يونش (I) 67

3-7-2) بررسي مقادير الكترونخواهي (A) 68

3-7-3) بررسي مقادير پتانسيل شيميايي ( ) 68

3-7-4) بررسي مقادير سختي (η ) و نرمي (σ ) 68

3-8) شكاف بين  HOMOو LUMO 69

بحث و نتيجه گيري.. 93

منابع98

چكيده

در سال هاي اخير، استفاده از نانولوله ها به عنوان نانو حامل هاي انتقال دارو مورد تحقيق و بررسي قرار گرفته است. در اين تحقيق، فولرن C60 و نه نانولوله مختلف به عنوان حامل هاي مولكول دارويي 8- هيدروكسي كينولين مورد استفاده قرار گرفته است. ابتدا ساختار مولكول دارويي HQ-8 و نانولوله ها به وسيله نرم افزارهاي NanotubeModeler و GaussView ترسيم شده و سپس به وسيله نرم افزار Gaussian09 با روش  بهينه  گرديد. بعد از آن مولكول 8-HQ از دو سمت هترواتم هاي خود، يعني اتم نيتروژن پيريديني و گروه هيدروكسيل  بر سطح نانولوله هاي مختلف قرار گرفته وساختار آن ها نيز به روش ذكر شده، بهينه گرديد. نتايج حاصل، شامل اطلاعات مربوط به انرژي اتصال، ممان دوقطبي، بارهاي اتمي، زوايا و طول پيوندها، خواص بنيادي (پتانسيل يونش، الكترون خواهي، پتانسيل شيميايي، سختي و نرمي) و شكاف انرژي HOMO- LUMO ، محاسبه وارزيابي شدند.

از نظر انرژي اتصال و ميزان جذب ، نانولوله CNT(9,0) بهترين بر همكنش را با مولكول دارويي 8-HQ ازسمت اتم نيتروژن پيريديني داشته است. هم چنين از نظر ممان دوقطبي، نانولوله BNNTdopedGe بيشترين ممان دوقطبي را با مولكول 8-HQ نشان داده است. ساختار اين نانولوله با مولكول 8-HQ ( به ويژه از سمت اتم  N) قطبش پذيري و انتقال بار زيادتري را نسبت به ساير ساختارها نشان داده است.

كليد واژه : نانو لوله ، فولرن ، 8- هيدروكسي كينولين ، گوسين

فصل اول

نانو تكنولوژي

1-1)  مقدمه

نانوتكنولوژي محدوده اي از تكنولوژي است كه در اين محدوده انسان مي تواند انواع تركيبات، آلياژها، وسايل و ابزارها و بطوركلي، سيستم ها و سازه هاي گوناگون را در مقياس اتمي و مولكولي و در ابعاد نانومتري (يك ميلياردم متر) طراحي كرده و به مرحله ساخت برساند. روش ساخت در اكثر موارد، به صورت جابجا نمودن اتم ها و مولكول ها و قرار دادن آنها در موقعيت هاي مناسب مي باشد [1].

1-2) تاريخچه ي نانوتكنولوژي

استفاده از نانوتكنولوژي توسط انسان بر خلاف تصور عمومي داراي سابقه طولاني است. در اين ارتباط شواهدي مبني بر نانوساختاري بودن رنگ آبي به كــاربرده شده توسط قوم مايا وجود دارد. پس از آن رومي ها از اين مواد در ساخت جام هايي با رنگ هاي زنده استفاده كردند. به اين صورت كه آن ها از ذرات طلا براي رنگ آميزي اين جام ها بهره گرفتند. نمونه اي از اين جام ها كه براي اولين بار كشف شد جام ليكورگوس مي باشد كه متعلق به قرن چهارم قبل از ميلاد بوده و داراي ذرات نانومتري طلا و نقره است كه در هنگام قرار گرفتن در نورهاي مختلف رنگ هاي گوناگون را از خود نشان مي دهد.

با اين وجود داستان علمي نانوتكنولوژي چيز ديگري است. يكي از اولين گزارش هاي علمي در اين ارتباط، گزارش ساخت كلوئيد ذرات طلا در سال 1857 توسط مايكل فارادي مي باشد. بعدها از كربن سياه به عنوان يك ماده افزودني براي رنگ كردن و استحكام بخشيدن به لاستيك استفاده شد. استفاده از كاتاليزورهاي با ساختار نانومتري از 70 سال پيش آغاز شد [1].

در سال 1991 دانشمندي ژاپني به نام سوميو ايجيما[1] به طور اتفاقي، ساختاري از كربن را كشف و توليد كرد. كه با توجه به شكل آن، محصول مربوطه را نانولوله كربني ناميد. در يك نانولوله كربني، اتم هاي كربن در ساختاري استوانه اي آرايش يافته اند. آرايش اتم هاي كربن در ديواره اين ساختار استوانه اي، مشابه آرايش اتم هاي كربن در صفحه گرافيت است. وقتي يك لايه گرافيت پيچيده شود، نانولوله كربني تشكيل مي شود. در واقع نانولوله كربني، گرافيتي است كه در مقياس نانو و به شكل لوله درآمده است [2].

تعداد صفحه : 112

قیمت :14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

:        ****       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***

جستجو در سایت : کلمه کلیدی خود را وارد نمایید :
 
 
Categories: شیمی