متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :مطالعات تاريخ تشيع

عنوان : روابط سببي علويان با خلافت (خلفاي سه‌گانه، آل زبير و بني‌اميه)

دانشگاه ادیان و مذاهب

دانشکده  شيعه‌شناسي

پايان نامه کارشناسي ارشد رشته مطالعات تاريخ تشيع

روابط سببي علويان با خلافت (خلفاي سه‌گانه، آل زبير و بني‌اميه)

استاد راهنما:

آقای دکتر محمد الله اکبري

استاد مشاور:

آقای دکتر علي  آقانوري

پاييز 1392

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

مقدمه. 1

بیان مساله. 2

سوابق تحقیق.. 2

کتاب‌های دسته اول: 3

کتاب‌های دسته دوم: 3

کتاب‌های دسته سوم: 6

معرفی و نقد منابع. 8

1ـ عمدة الطالب فى انساب آل ابى طالب… 8

2ـ الشجرة المباركة في أنساب الطالبية. 9

3ـ جمهرة أنساب العرب: 11

4ـ إعلام الورى بأعلام الهدى: 12

5ـ الإرشاد في معرفة حجج الله على العباد: 13

6ـ الفخري في أنساب الطالبيّين: 15

7ـ الطبقات الكبرى: 17

8ـ المجدي فی انساب الطالبین.. 19

9ـ مقتل الامام امير المؤمنين على بن‌ابى طالب: 21

10ـ کتاب نسب قریش: 22

سوال اصلی: 23

فرضیه: 23

اهداف تحقیق: 23

فصل اول: 25

کلیات… 25

1ـ مفاهیم روابط سببی(ازدواج) 26

تعریف ازدواج: معنای لغوی و اصطلاحی.. 26

معنای لغوی ازدواج.. 26

معنای اصطلاحی ازدواج.. 26

2ـ خاندان (آل، اهل) 28

اقسام ازدواج.. 28

1-صور ملک یمین.. 29

ازدواج دائم. 29

ازدواج موقت(متعه) 30

کفویت در ازدواج.. 31

الف)ازدواج مرد شیعه با زن سنی.. 35

ب) ازدواج زوج سنی با زوجه شیعه. 35

ج) بطلان نکاح ناصبی.. 36

کفویت از نگاه اهل سنت… 36

ازدواج با غیر مسلمان. 43

اهمیت ازدواج.. 48

واژه شناسی کافر و مشرک.. 49

الف)کفر در لغت… 49

ب) کفر در اصطلاح.. 51

اسلام در اصطلاح فقهی.. 51

کافر در اصطلاح فقهی.. 52

نتیجه بحث: 57

تعامل اهل بیت با مخالفین.. 58

1ـ تعامل با خلیفه اول. 62

2ـ تعامل با خلیفه دوم: 63

3ـ تعامل باخلیفه سوم: 64

نتیجه. 69

فصل دوم: 71

روابط سببی امام علی (عليه السلام) 71

وفرزندانش با خلفا 71

گفتار اول: همسران امام علی.. 72

الف) علل ازدواج‌های مکرر حضرت علی(عليه السلام) 72

ب) ازدواج با کنیزان. 75

گفتار دوم: فرزندان حضرت علی(عليه السلام) 77

پسران امام علی.. 78

الف) ازدواج درون خاندانی پسران امام علی.. 78

ب) ازدواج پسران امام علی با خاندان خلفا 80

دختران امام علی.. 80

الف) ازدواج درون خاندانی دختران امام علی(عليه السلام) 80

ب) ازدواج دختران امام علی با خاندان خلفا 82

ازدواج عمر با ام کلثوم 84

گفتار سوم: نوادگان حضرت علي (عليه السلام) 90

الف) نوادگان پسری.. 90

ب: نوادگان دختری.. 95

ازدواج فرزندان امام علی(عليه السلام) 101

فصل سوم: 105

روابط سببی امام حسن (عليه السلام) 105

و فرزندانش با خاندان خلفا 105

گفتار اول: مطلاق بودن امام حسن علیه السلام 106

گفتار دوم: همسران امام حسن علیه السلام 109

گفتار سوم: فرزندان امام حسن(علیه السلام) 115

الف) ازدواج پسران امام حسن با خاندان خلفا 117

ب) ازدواج درون خاندانی پسران امام حسن (عليه السلام) 117

گفتار چهارم: نوادگان امام حسن علیه السلام 123

الف) نوادگان پسری امام حسن.. 123

ب)نوادگان دختری امام حسن.. 125

فصل چهارم: 131

روابط سببی امام حسین (عليه السلام) 131

و فرزندانش با خاندان خلفا 131

گفتار اول: همسران امام حسین(عليه السلام) 132

گفتار دوم: فرزندان امام حسین(عليه السلام) 134

ازدواج پسران امام حسين (عليه السلام) با خاندان خلفا 134

ازدواج دختران امام حسین(عليه السلام) با خاندان خلفا 138

  1. سکینه. 138
  2. فاطمه بنت الحسین.. 146

ازدواج‌های فاطمه بنت الحسین در منابع. 148

فصل پنجم: 151

روابط سببی امام سجاد(عليه السلام) 151

و فرزندانش با خلفا 151

گفتار اول: همسران امام سجاد(عليه السلام) 152

گفتار دوم: فرزندان امام سجاد(عليه السلام) 154

پسران امام سجاد(عليه السلام) 156

الف) ازدواج پسران امام سجاد (عليه السلام) با نسل خلفا 157

ب) ازدواج درون خانداني پسران امام سجاد (عليه السلام) 159

گفتار سوم: نوادگان امام سجاد (عليه السلام) 161

فصل ششم: 173

روابط سببی امام باقر و امام صادق(عليهما السلام) 173

و فرزندانش با خلفا 174

گفتار اول: امام باقر (عليه السلام) 175

فرزندان امام باقر(عليه السلام) 178

نوادگان امام محمد باقر(عليه السلام) 179

گفتار دوم: امام جعفر صادق(عليه السلام) 181

فرزندان امام جعفر صادق (عليه السلام) 181

ازدواج فرزندان و نوادگان امام با خارج از خاندان خلفا 183

ازدواج درون خانداني دختران امام جعفر صادق (عليه السلام) 184

فهرست منابع. 189

پيوست‌ها 199

چکیده:

موضوع ازدواجهای اهل بیت وفرزندان آنان یکی از مباحث بحث بر انگیز در طول تاریخ بوده است که امروزه مورد توجه خاص شیعیان و اهل سنت قرار گرفته است . این موضوع نه تنها در محافل علمی مانند دانشگاهها از سوی شیعه و اهل سنت مطرح می شود بلکه اهل سنت با انشار کتابهایی در این حوزه و پخش آن در بین حجاج این سوال را در بین توده ی مردم ایجاد کرده اند که آیا اساسأ بین اهل بیت و خاندان آنان با خلفا وصلتی می توانسته صورت گرفته باشد و اگر بوده چگونه انجام شده است؟

افراد زیادی در پاسخ به این پرسش در جهت تقریب دو فرقه اسلامی (اهل سنت و شیعه) گامهایی برداشته اند و عده ای دیگر اصل این ازدواجها را مردود دانسته و آنان را نفی می کنند  لذا در این پایان نامه سعی شد تا روابط سببی، یعنی ازدواج زنان و مردانی از خاندان اهل‌بیت با زنان و مردانی از خاندان سه خلیفه نخست، خلفای اموی از هر دو شاخه سفیانی و مروانی و خاندان آل زبیر مشتمل بر شخص خلیفه، فرزندان و نوادگان آنان از هر دو طرف را مطالعه، بررسی، توصیف و نقد کند. نیز با ارایه جدول‌ها و نمودارهایی میزان این گونه روابط را با روابط سببی اهل‌بیت با دیگر خاندان‌ها اندازه‌گیری و نسبت سنجی کند.

سوال اصلی که در این پایان نامه دنبال شد، این است که روابط دو سویه اهل بیت (ائمه اثنی اشری و فرزندان و نوادگان آنان )با خاندان خلفا،خلفای سه گانه،آل زبیر،بنی امیه (سفیانی و مروانی) چگونه بوده است؟

همچنین تبین شد که از بین چند ازدواج  انجام شده گزارش ازدواج با خلفا و نسل آنان ثبت شده است.ودرمرحله بعد که از حوصله این پایان نامه خارج است  باید صحت و سقم این ازدواجها بررسی شود . نتیجه ای که بدست آمدحاکی از این است که بیشترین گزارش مربوط به نوادگان امام سجاد است که با خاندان آل زبیر وصلت کرده اند و این گزارشات توسط راویان زبیری وارد تاریخ شده است که جای تأمل دارد.بعد از آن گزارش ازدواجهای متعدد حضرت سکینه دختر امام حسین آمده که به جهت اضطراب در روایات تشخیص حق امری مشکل شده است . برای  ازدواجهای امام محمد باقر يک ازدواج و براي امام جعفر صادق گزارشي به دست نيامد و گزارش ازدواج دو امام اول امام علی و امام حسن  با خلفا و نسل آنان در مقایسه با امامان دیگر و ازدواجهای اهل بیت با غیر از نسل خلفا  بسیار ناچیز و کم است.

کليدواژه: خاندان، اهل بيت، خلفا، روابط سببي، علويان، ازدواج‌هاي درون خانداني، ازدواج‌هاي برون خانداني

مقدمه

بیان مساله

این پایان نامه در صدد است تا روابط سببی، یعنی ازدواج زنان و مردانی از خاندان اهل‌بیت با زنان و مردانی از خاندان سه خلیفه نخست، خلفای اموی از هر دو شاخه سفیانی و مروانی و خاندان آل زبیر مشتمل بر شخص خلیفه، فرزندان و نوادگان آنان از هر دو طرف را مطالعه، بررسی، توصیف و نقد کند. نیز با ارایه جدول‌ها و نمودارهایی میزان این گونه روابط را با روابط سببی اهل‌بیت با دیگر خاندان‌ها اندازه‌گیری و نسبت سنجی کند.

تعداد صفحه : 226

قیمت :14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        *       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

 

جستجو در سایت : کلمه کلیدی خود را وارد نمایید :