متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : روانشناسی

عنوان :رابطه سبک هاي هویتی با انگیزه پیشرفت تحصیلی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد ملایر

دانشگاه آزاد اسلامی واحد ملایر

گروه روانشناسی

عنوان پايان نامه

رابطه سبک هاي هویتی با انگیزه پیشرفت تحصیلی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد ملایر

در رشته

روانشناسی

استاد راهنما

 

نگارش

 

تابستان 94

 

 

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

        ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ با هدف ﺑﺮرﺳﻲ راﺑﻄﺔ ﺑﻴﻦ ﺳﺒﻚ ﻫﺎي ﻫﻮﻳﺖ و انگیزه ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ در دانشجویان مقطع کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ملایر انجام شد. ﭘﮋوﻫﺶ از ﻧﻮع ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ اﺳت  و ﺟﺎﻣﻌﺔ آﻣﺎري اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻛﻠﻴﺔ دانشجویان مقطع کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ملایر می باشد . ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﻴﺮي اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺧﻮﺷﻪ اي ﭼﻨﺪﻣﺮﺣﻠﻪ   اي ﺑﻮده و در ﻧﻬﺎﻳﺖ از ﻫﺮ ﮔﺮوه از دانشجویان دختر و پسر 100ﻧﻔﺮ ﺑﻪ ﺗﺼﺎدف اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﻧﺪ.اﺑﺰارﻫﺎي ﻣﻮرد اﺳـﺘﻔﺎده در اﻳـﻦ ﭘـﮋوﻫﺶ ﻋﺒـﺎرت ﺑﻮدﻧـﺪ از ﭘﺮﺳﺶ  ﻧﺎﻣﺔ ﺳﺒﻚ ﻫﺎي ﻫﻮﻳﺖ ﺑﺮزوﻧﻮﺳﻜﻲ  وپرسشنامه انگیزه پیشرفت تحصیلی . به منظور تحلیل داده ها از آزمون همبستگی ورگرسیون استفاده شد  ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺶ ﻧﺸﺎن داد ﺑﻴﻦ سبک  ﻫﺎي ﻫﻮﻳﺘﻲ ﺑﺎ انگیزه ﭘﻴـﺸﺮﻓﺖ ﺗﺤـﺼﻴﻠﻲ دانشجویان راﺑﻄﻪ وﺟﻮد دارد. بین سبکهای هویت پیشرفته ، مهلت خواه و زود هنگام  و هویت علمی با انگیزه پیشرفت  دانشجویان رابطه  مثبت معنا داری مشاهده می شود، همچنین بین سبک هویت آشفته با انگیزه پیشرفت دانشجویان رابطه منفی معنا داری مشاهده می شود.

 

ﻛﻠﻴﺪ واژه ﻫﺎ : سبک ﻫﺎي ﻫﻮﻳﺘﻲ، دورة ﺟﻮاﻧ ﻲ؛ پیشرفت تحصیلی؛

 

 

 

 

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                            شماره صفحه

فصل اول

مقدمه 2

بیان مساله 4

اهداف پژوهش.. 7

1-تعیین رابطه بین سبک هاي هویتی و  انگیزه ی پیشرفت تحصیلی. 7

2- تعیین رابطه بین سبک هاي هویتی و هویت علمی. 7

فرضیه هاي پژوهش.. 7

سوالات پژوهش.. 8

مدل مفهومی. 9

تعریف عملیاتی متغیرها 9

فصل دوم

مقدّمه. 12

هويت فردى و اجتماعى. 19

بحران هويت.. 20

علل بحران هويت فردى. 23

الف. عوامل درونى. 23

ب. عوامل بيرونى. 24

عوامل بحران هويت اجتماعى. 27

تصميم سازان. 27

گروه هاى الگو 28

فردگرايى. 30

سكولاريسم. 30

تساهل و تسامح اخلاقى. 32

اخلاق سكولار 33

تهاجم فرهنگى. 34

سبک ها و نظریه های هویت.. 37

نظریه اریکسون. 37

نظریه مارسیا 38

دیدگاه کگان. 42

تعهد هویت.. 45

هويت و خويشتن. 48

مشكلات هويت يابي: 49

هويت يابي زودرس.. 49

نقش خانواده در هويت يابي. 50

عامل فرهنگي ـ اجتماعي. 51

عامل فرهنگي ـ ديني. 52

هویت یابی و بحران هویت نوجوانان. 53

رشد هویت.. 53

هویت یابی زودرس.. 55

سردرگمی درهویت یابی. 56

پراکندگی هویت.. 56

تسلیم طلبی. 56

وقفه. 56

پیشرفت هویت.. 57

عوامل موثر برشکل گیری هویت.. 57

شخصیت.. 57

ترتیب تولد وفاصله سنی فرزندان در خانواده 57

عوامل اجتماعی و فرهنگی. 58

نقش والدین در هویت یابی فرزندان. 58

مشکلات ناشی ازناتوانی درهویت یابی. 59

عزت نفس و رابطه آن با بحران هويت.. 61

گروه همسالان (Peer group) 62

نقش ” خود” در اجتماعي شدن. 63

نقش ديگران مهم و تعميم يافته در هويت يابي. 64

ویژگیهای افراد دارای انگیزه پیشرفت.. 68

پایداری در افراد با انگیزش پیشرفت بالا. 68

رفتارهای بازرگانی در افرادی با انگیزش پیشرفت بالا. 69

زمینه اجتماعی انگیزه پیشرفت.. 69

روشهای اندازه گیری انگیزه پیشرفت.. 70

جنیست و انگیزش پیشرفت: 71

ویژگیهای رفتار پیشرفت‌گرا: 71

دسی و دیگران: 73

فصل سوم

مقدمه. 97

نوع پژوهش: 97

روش تحقیق: 98

جامعه آماری؛ 99

ابزار پژوهش؛ 99

روایی و پایایی آزمون؛ 99

تجزیه و تحلیل داده ها 100

آمار توصیفی. 100

ابزار  مورد نیاز پژوهش… 101

نمونه گیری. 101

جامعه آماری، نمونه، روش نمونه گیری. 101

پرسشنامه حالات هویت بنیون و آدامز (EOM-EIS-2) 101

پرسشنامه حالات هویت بنیون و آدامز (EOM-EIS-2) 102

روایی و پایایی. 104

کلید نمره گذاری. 107

سوالات خرده مقیاس ها (مولفه ها) 107

فصل چهارم

يافته هاي تحليلي. 109

فصل پنجم

بحث و نتیجه گیری : 118

پژوهش های انجام شده: 123

منابع. 128

پیوست ها 131

 
فصل اول
 

مقدمه

 شناخت فرد از ماهيت وجودي خود، هويت فردي محسوب مي گردد. اين شناخت، اساسي ترين و مهم ترين مرحله رشد تلقي مي شود بطوري كه مولاي متقيان اميرمومنان علي (ع) مي فرمايند:   من عرف نفسه فقد عرف ربه » حضرت لازمه شناخت از خداوند متعال را خود شناسي بيان مي نمايند كه با اين شناخت گام هاي بعدي تسهيل مي گردد. لذا آشنايي با هويت به طور اعم و هويت فردي و سبك هاي هويت به طور اخص ضرورتي انكار ناپذيرمي باشد. به نظر اريكسون  (Erikson,1968,120)، هويت عبارت است از افتراق و تميزي كه فرد بين خود و ديگران مي گذارد. از ديد او هويت يك سازه رواني اجتماعي است كه شامل طرز فكر، عقايد فرد و نحوه ارتباط او با ديگران مي شود. هويت فردي نيز جنبه هايي از هويت است كه كمك مي كند فرد خودش را از ديگران جدا كند و شامل دسته اي از ارزش ها، باورها و هدف هايي است كه فرد دارد و از ديد ديگران پنهان نيست(جوكار،47-31،1385).اگر چه شناخت از خود (هويت فردي) جهت رشد و ترقي در تمام ابعاد وجودي انسان از جمله مهارت هاي ورزشي ضروري است اما اين شناخت به تنهايي جهت رشد و ترقي در توسعه مهارت هاي ورزشي كافي نيست. مطمئناً جهت رسيدن به سكوهاي افتخار تلاشي مضاعف لازم است كه اين تلاش بستگي شديدي به رغبت دروني فرد دارد، عواملي كه اين ميل دروني را افزايش مي دهد، همانا عوامل برانگيزاننده ي فرد محسوب مي گردد كه مي تواند به صورت دروني و يا به صورت بيروني شخص را به فعاليتي وادارد ويا فعاليت فرد را شدت بخشد و يا به فعاليت او جهت بخشد و همچنين عكس اين قضيه نيز امكان دارد كه اتفاق بيافتد. انگيزاننده ها به آن دسته از عوامل گفته ميشود كه موجب مي گردند يك ارتباط سبك هاي هويت با عوامل برانگيزاننده و احساس موفقيت  فرد به انجام كاري بپردازد. در حالي كه انگيزش، واكنش فرد در برابر خواسته هاي اوست، عوامل انگيزشي يا انگيزاننده ها، پاداشها يا به گونه ي كلي محركهايي هستند كه آتش آرزومندي فرد را براي ارضاي اين خواسته ها تندتر ميكند. اين عوامل در عين حال وسيله ي برقراري سازگاري ميان نيازهاي مختلف و حتي در اولويت قرار دادن اين نياز از ميان نيازهاي ديگر، خواهند بود(كونتز و همكاران، 137؛1387 ).بنابراين جهت برقراري سازگاري و اولويت بندي بين نيازهاي مختلف كه لازمه ايجاد رغبت براي تلاش مضاعف است. علاوه بر شناخت هويت فردي آشنايي با عوامل برانگيزاننده نيز ضرورتي انكار ناپذير مي باشد. رغبت دروني زماني تداوم خواهد داشت كه فرد موفقيتهاي خود را در ابعاد مختلف احساس نمايد، عدم احساس موفقيت، رغبت دروني جهت تداوم تمرينات ورزشي و يا اجراي بهينه مهارتهاي فوق و نيز تلاش و كوشش وي را از بين خواهد برد و انگيزههاي فرد را كم سو خواهد نمود. پس احساس موفقيت نيز ازعوامل بسيار اساسي در جهت تداوم رشد محسوب ميگردد. موفقيت از ماده «وفق» و «وفاق» و به معناي سازگاري، انطباق و همراهي است. انساني را موفق مي گويند كه توانسته باشد بين تلاش ها و اهدافش سازگاري و انطباق ايجاد كند و سعي و كوشش خود را قرين و همراه اهداف خويش قرار دهد. به عبارت ديگر، انسان به هدف رسيده را موفق مي گويند.. با توجه به مطالب مذكور، ابتدا سبك غالب هويت هر يك از دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی شهرستان ملایر  را شناسايي كرده و عواملي كه فرد را جهت فعاليت تحصیلی ورشد و ترقي وتلاش جهت رسيدن به قله هاي افتخار وا ميدارد، با توجه به سبك هويت، بر مبناي تفاوتهاي فردي انسانها مشخص نموده و ارتباط اين دو متغير روشن گرديد كه كدام عامل انگيزشي در هر يك از سبك هاي سه گانه هويت مؤثر بوده است و نيز بررسي گرديد كه ميزان احساس موفقيت فرد در اين راستا چه مقدار بوده و چه تأثيري بر روي دو متغير سبكهاي هويت با عوامل انگيزشي داشته است.

 

 

 

بیان مساله

نیروي انسانی ارزنده ترین سرمایه هر کشور است و پیشرفت و توسعه هر جامعه اي در گرو بالا بودن سطح علمی و شایستگی نیروي انسانی آن می باشد. تربیت نیروي انسانی وظیفه اي است که نظام آموزشی عهده دار انجام آن است، لذا پیشرفت و توسعه با کارآمدي نظام آموزشی به خصوص آموزش عالی ارتباط تنگاتنگی دارد. دانشجویان در هر کشوري به عنوان قشر روشنفکر ، کارآمد و آینده ساز به شمار می آیند. جوانان سرمایه هاي انسانی و محور اصلی توسعه در هر جامعه اي هستند . با ورود به دانشگاه، جوانان در زمره قشر کارآمد و نیروي خلاق هر کشوري قرار می گیرند. این مهم زمانی تحقق می یابد که هدف اصلی ورود به دانشگاه یعنی موفقیت وپیشرفت تحصیلی فراهم گردد، لذا وظیفه نهادهاي آموزشی است که این موضوع را مورد مداقه و بررسی قرارداده و علل وعوامل پیشرفت تحصیلی را مشخص نمایند(باقر زاده وهمکاران ، 1389) بنابراین تحقیقات زیادي با محوریت این موضوع و بررسی عوامل مرتبط با آن، تا کنون صورت گرفته است . یکی ازمباحثی که در زمینه پیشرفت تحصیلی می تواند مورد بررسی قرار بگیرد مساله هویت و سبک هاي گوناگون هویتی در افراد مشغول به تحصیل می باشد . مطالعاتی در زمینه رشد هویت وجود دارد که تفاوت هاي فردي مهمی را در رفتار و ویژگی هاي فردیتی بین دانش آموزان دبیرستانی آشکار ساخته است این یافته ها نشان می دهند که دانش آموزانی که در اندازه گیري هویت نمره بالاي میانگین می آورند موفق تر، قابل اعتمادتر، ساز گارتر، خودکارآمدتر و از لحاظ فردیتی منسجم تر (بهداشت روانی بالاتر ) از دانش آموزانی هستند که نمره هویت آنها پایین تر از حد متوسط است(عبدي زرین و همکاران ، 1389 ) بی تردید شناخت انسان از خود اورا درمسیر تکاملی اش ورسـیدن بـه اهـداف و مقاصـدش یـاري مـی کنـد . مولاي متقیان علی علیه السلام می فرمایند : کسی که خود را نشناسـد از راه رسـتگاري و نجـات دور شـده و بـه وادي جهل و گمراهی کشیده می شود ( کوهستانی و دیانی،1382 .) به نظـر مـی رسـدکه توجـه بـه خصـایص و ویژگی هایی که در هر یک ما به عنوان انسان وجود دارد و شناخت قابلیت ها و توانایی هایی که هر یـک از مـا دارا می باشیم، براي طی کردن مسیر پر پیچ و خم زندگی و رسیدن به اهداف و مقاصد گونـاگون خـود اعـم از اجتماعی، سیاسی، علمی، مادي و معنوي، می تواند مددرسان و یاري دهنده ما باشد . ایجاد یک هویت و دسـت یابی به یک تعریف منسجم از خود مهم ترین جنبه رشد روانی اجتماعی در دوره نوجوانی و جوانی است . جوان نیاز دارد که خود را به عنوان یک انسان منحصر به فرد مطرح ساخته، جایگاه خود را در نظام اجتماعی بیابد و کسب هویت پاسخی است به نیاز وي تا خود را متمایز از دیگران و مجـزا از دیگـران درك نمایـد (مـداحی و نیز بر این باور است که اصلی تـرین تکلیـف تحـولی نوجـوان شـکل دهـی هـویتی منسجم و تحول یافته است( اریکسون، 1968، به نقل از حسینی نسب، 1388 ). از این رو بررسی و شناخت خود و آگاهی از ویژگی ها و خصایصی که در ما وجود دارد می تواند راهگشاي ما در مسیر زندگی و در رسیدن به اهداف و مقاصد ما باشد . شخصی که براي خودش هویـت نیرومنـدي قائـل است در واقع اعتقاد دارد که از استواري در وجود و قلمـرو مربـوط بـه آن برخـوردار اسـت و همچنـین هویـت متزلزل و یا مبهم به نا پایداري در هستی فرد باز می گردد( کاظمی حقیقی ، 1377 ). خصایص و ویژ گی هایی که ما به خود نسبت مـی دهـیم هویـت مـا را تشـکیل مـی دهـد ( امیـدیان ، 1388 .) در فرهنگ عمید هویت چنین تعریف شده است: “هویت”، یعنی حقیقت شـئ یـا شـخص کـه مشـتمل بـر صـفات جوهري او باشد (معین، ص 5228 ). هویت همان پنداره فرد از خود می باشد و از طریق آن، فـرد بـه مفهـوم یکپارچه اي از خود دست پیدا می کند و بر آن اساس در زندگی خود به قضاوت ارزشی مـی پـردازد (بـرور و گاردنر 2 1996). انتقال از نوجوانی به جوانی، یعنی زمانی که شخص به یک فرد مستقل تبدیل مـی گـردد، بـا تشـکیل هویـت همراه است و مهمترین موضوع مرحله آخر نوجوانی رسیدن به هویت شخصی می باشد. بـراي بیشـتر نوجوانـان تشکیل هویت احتمالا به معناي رویارویی با یک سري کوشش ها و تکاپوهاي نسـبتا کوچـک اسـت . در مـورد بحران هاي هویت در این دوران روان شناسان و نویسندگان مطالب زیادي گفته اند. ممکن است مسائل هـویتی جوانانی که به دانشگاه می روند با مسائل هویتی دانشجویانی که به دانشگاه نمی روند متفاوت باشد. در این مورد اطلاعات زیادي وجود ندارد که نشان دهد تفاوتها بیشتر در چه زمینه هایی است( پور دهقان ، 1383 ). نوجوانانی که ارزش هاي پذیرفته شده توسط خود را که مبناي رشد هویت مثبت براي آنها بوده درونی کـرده اند از افرادي که واجد هویت منفی هستند یا هنوز اتخاذ نکرده اند، از سلامت روانی بیشتري برخوردارنـد . طبـق نظر اریکسون دانشگاه، فرصتی را فراهم می کند تا فرد را در انتخاب هاي زندگی و شـکل گیـري یـک هویـت پایدار یاري رساند و چهار چوبی را براي تصمیم گیري و حل مسائل و مقابلـه بـا مشـکلات روزمـره فـراهم مـی کند( کشاورزي ارشدي ، 1388 ). از طرفی، حالات گوناگونی ازهویت در افراد وجود دارد که توسط دانشمندان این حوزه به آن پرداخته شـده است . همچنین، است. از جمله معروفترین این دسته بندي ها، سبک هاي ارایه شده توسط مارسیا هویت داراي اشکال گوناگونی از جمله : هویت فردي ، هویت خانوادگی ، هویت ملی ، هویـت دینـی و … مـی باشد ، که هر کدام تعاریف مخصوص به خود را دارند. هویت علمی، هم از جمله این موارد است . موضوعی که در این پژوهش به آن خواهیم پرداخت . خصیصه اي که براي یک فارغ التحصیل دانشـگاهی و بـه عنـوان یـک کارشناس مد نظر است ، به این صورت که وي ن باید دانش اندوخته اي مقلد و گنجینه اي از اطلاعـات گسـترده، بلکه وي می تواند اندیشمندي پرسش گر ونقادي مجتهدباشد. در این حالت محصول آرمانی، انسـانی فرهیختـه است که می تواند بر نظام هـا ي پیرامـونی خـویش تـاثیر گـذار باشـد . انتظـار ا ز یـک فـرد داراي هویـت علمـی بایسته،آن است که وي به جاي مدرك گرایی و سود طلبی از مدارك علمی ، داراي نیرومندي در شور و شـوق یادگیري و تولید علم بوده ، و از کاوش ها و جستجوهاي علمی دلسرد نگردد . در واقع پرسش از هویت علمـی، سوال از آن است که مولفه “علم و کنش علمی” در ساختار هویتی فرد چه جایگاهی دارد و چه نقشی ایفـا مـی کند، که چقدر وجه علمی فرد می تواند موجب شناسایی او باشد. این مفهوم می تواند به عنوان شاخص خـوبی براي میزان درگیري تک تک اعضاي جامعه علمی با مفهوم علم، کار علمی و غیره به کار رود. به این معنی هر چه مولفه هویت علمی در میان مولفه هاي سازنده هویت فرد اهل علم ( دانشجو، دانشمند، آموزگار علم) نقش محوري تري ایفا کند، می توانیم امیدوار باشیم تکاپو براي رشـد علمـی در فـرد جـدي تـر خواهـد بـود (مهـرام وهمکاران ، 1385 ) رشد هویت تحت تاثیر عوامل متعددي بوده و خود متقابلا بر عوامل متعددي در فرد و اجتماع تاثیر می گذارد .

تعداد صفحات:151

 

قیمت : 14700 تومان

و  همچنین به ایمیل شما نیز ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :                 serderehi@gmail.com

 

جستجو در سایت : کلمه کلیدی خود را وارد نمایید :