متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :جغرافیا

گرایش :جغرافیا وبرنامه ريزي شهری

عنوان : تحليلي بر تغییرات کاربری اراضي در شهرداریهای کلانشهر تبریز(مطالعه موردی منطقه سه شهرداری تبریز)

طرح تفصیلی جدید در مقایسه با طرح تفصیلی قدیم

پایاننامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

رشته: جغرافیا وبرنامه ريزي شهری

 

عنوان :

تحليلي بر تغییرات کاربری اراضي در شهرداریهای کلانشهر تبریز

(مطالعه موردی منطقه سه شهرداری تبریز)

طرح تفصیلی جدید در مقایسه با طرح تفصیلی قدیم

 

 

استاد راهنما :

دکتر بهمن هادیلی

 

 

استاد مشاور:

دكتر محمدرضا پورمحمدي

 

پاییز 1391

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

  عنوان                                                                                                 صفحه
فصل اول : كليّات تحقيق 
 1-1. مقدمه2
1-2. بيان مسئله3
1-3. اهميت موضوع تحقيق5
1-4. اهداف تحقيق6
1-5. کاربرد نتایج تحقیق6
1-6. سوالات تحقيق7
1-7. قلمرو تحقیق7
1-8. محدودیت­های تحقیق8
1-9. ساختارتحقیق8
فصل دوّم : پيشينه تحقيق 
2-1. مقدمه    11
2-2. تاریخچه کاربری اراضی12
2-3. کاربری اراضی چیست14
2-4 عدالت اجتماعی در مطالعات شهری-جغرافیایی17
2-5 نظريه عدالت اجتماعي در جغرافيايي شهري22
2-6. نقش عدالت اجتماعی در توسعه شهری24
2-7. برنامه ریزی کاربری اراضی شهری28
2-8. تعريف و ويژگي هاي رشد هوشمند30
2-9. انواع كاربري اراضي شهري36
2-10. كاربري زمين شهري40
2-11. زمين از ديدگاه توسعه ي پايدار شهري43
2-12. كاربري زمين و برنامه ريزي شهري44
2-13. كاربري زمين در طرح هاي توسعه ي شهري ايران45
2-14. استانداردهاي كمي شهر سازي47
2-15 ديدگاه هاي نظري كاربري اراضي شهري53
2-16 پیشینه تحقیق55
 

فصل سوّم : روش شناسي تحقيق

 
3– 1. مقدمه63
3- 2. معرفی شهر تبریز63
3-3. عوامل اقليمي تبريز65
3-4. فرهنگ شهري تبريز74
3-5. فرهنگ هاي زيست شهري تبريز80
3-6. روش تحقيق85
3-7. جامعه ونمونه آماري85
3- 8. ابزار وروش گردآوري داده ها85
3- 9. روش تجزيه وتحليل داده ها86
فصل چهارم : تجزيه و تحليل داده ها 
4- 1. مقدمه92
4- 2. مشخصات  کاربری اراضی و جمعیت­شناختی شهرداری منطقه سه  تبریز92
4- 3. آمارهای توصیفی مربوط به تغییرات کاربری اراضی شهری شهرداری102
فصل پنجم : بحث و نتيجه گيري 
5- 1. مقدمه189
5- 2. بحث و نتيجه گيري189
5- 3. پيشنهادها194
منابع و مأخذ 
منابع فارسي196
منابع انگليسي198

 

 

 

عنوان نقشه                                 فهرست نقشه هاصفحه
 3-3-1)نقشه  کاربری اراضی شهر تبریز84
3-3-2)نقشه کاربری اراضی منطقه3 تبریز100
3-3-3)نقشه تقسیمات شهری ناحیه 1 منطقه 3140
3-3-4)نقشه کاربری اراضی پیشنهادی ناحیه 1 منطقه 3141
3-3-5)نقشه تقسیمات شهری ناحیه 2 منطقه 3166
3-3-6)نقشه کاربری اراضی پيشنهادي ناحیه 2 منطقه 3167
3-3-7)نقشه تقسیمات شهری ناحیه 3 منطقه 3176
3-3-8)نقشه کاربری اراضی پيشنهادي ناحیه 3 منطقه 3177
3-3-9)نقشه تقسيمات محلات ناحيه3منطقه3179
3-3-10)نقشه کاربری اراضی ناحیه 6 منطقه 3183
3-3-11) نقشه تقسيمات محلات ناحيه6منطقه3184

 

 

 

 

 

 

 

          فهرست جد ول ها 
عنوان جدول                                                                                              صفحه
جدول(2-1) تفاوت راهبردهاي رشد هوشمند و پراكندگي در توسعه شهري:…….34
جدول(3-1): ميانگين حداكثر وحداقل متوسط درجه حرارت 15ساله تبريز بين سالهاي 1375-138966
جدول(3-2) ميانگين حداكثر وحداقل مطلق دماي15سال تبريز بين سالهاي 1375-138967
جدول(3-3)  ميانگين حداكثر وحداقل متوسط دما بين سالهاي 1375-1389 به تفكيك ماه68
جدول(3-4): ميانگين 15 ساله بارندگي ساليانه  بين سالهاي 1375-1389 تبريز69
جدول(3-5): ميانگين تعداد روزهاي يخبندان  بين سالهاي 1375-1389 تبريز70
جدول(3-6): ميانگين 15 ساله بارش فصول ساليانه  بين سالهاي 1375-1389 تبريز70
جدول(3-7): رطوبت نسبي 15 ساله  بين سالهاي 1375-1389 تبريز71
جدول(3-8):تغييرات كاربري هاي اراضي شهري تبريز دردوره 5ساله(1387-1383)87
جدول(3-9): مساحت برخي كاربري هاي تغييريافته به تفكيك مناطق شهرداري درطي پنج سال90
جدول(4-1) تغییرات کاربری ارضی شهری تبریز در دوره 5 ساله طرح تفصیلی جدید(1383-1387)92
جدول(4-2) سطوح و سرانه کاربری اراضی موجود منطقه سه تبریز در طرح تفصیلی قدیم95
جدول(4-3) محله بندی اجتماعی طرح تفصیلی قدیم شهرداری منطقه سه تبریز98
جدول(4-4) تراکم خالص و ناخالص کاربری شهرداری منطقه سه تبريز98
جدول(4-5) تراکم های خالص و ناخالص شهرداری منطقه سه تبریز در (طرح تفصیلی قدیم)99
جدول(4-6) تغییرات کاربری اراضی محله 1 ناحیه 1 منطقه 3(مقایسه طرح تفصیلی جدید و قدیم)104
جدول(4-7): تغییرات کاربری اراضی محله 2 ناحیه 1منطقه 3(مقایسه طرح تفصیلی جدید و قدیم)107
جدول(4-8): تغییرات کاربری اراضی محله3 ناحیه 1 منطقه 3(مقایسه طرح تفصیلی جدید و قدیم)110
جدول(4-9): تغییرات کاربری اراضی محله 4 ناحیه 1 منطقه 3(مقایسه طرح تفصیلی جدید و قدیم)113
جدول(4-10): تغییرات کاربری اراضی محله 5 ناحیه 1 منطقه 3(مقایسه طرح تفصیلی جدید و قدیم)117
جدول(4-11): تغییرات کاربری اراضی محله 6 ناحیه 1 منطقه 3(مقایسه طرح تفصیلی جدید و قدیم)120
جدول(4-12): تغییرات کاربری اراضی محله 7 ناحیه 1 منطقه 3(مقایسه طرح تفصیلی جدید و قدیم)123
جدول(4-13): تغییرات کاربری اراضی محله 8 ناحیه 1 منطقه 3(مقایسه طرح تفصیلی جدید و قدیم)126
جدول(4-14): تغییرات کاربری اراضی محله 19 ناحیه 1 منطقه 3(مقایسه طرح تفصیلی جدید و قدیم)129
جدول(4-15): تغییرات کاربری اراضی محله 20 ناحیه 1 منطقه 3(مقایسه طرح تفصیلی جدید و قدیم)132
جدول(4-16): تغییرات کاربری اراضی محله 21 ناحیه 1 منطقه 3(مقایسه طرح تفصیلی جدید و قدیم)135
جدول(4-17): تغییرات کاربری اراضی محله 22 ناحیه 1 منطقه 3(مقایسه طرح تفصیلی جدید و قدیم)138
جدول(4-18): تغییرات کاربری اراضی محله 9 ناحیه 2 منطقه 3(مقایسه طرح تفصیلی جدید و قدیم)144
جدول(4-19): تغییرات کاربری اراضی محله 10 و 11 ناحیه 2 منطقه 3(مقایسه طرح تفصیلی جدید و قدیم)147
جدول(4-20): تغییرات کاربری اراضی محله 12 ناحیه 2 منطقه 3(مقایسه طرح تفصیلی جدید و قدیم)151
جدول(4-21): تغییرات کاربری اراضی محله 13 ناحیه 2 منطقه 3(مقایسه طرح تفصیلی جدید و قدیم)154
جدول (4-22): تغییرات کاربری اراضی محله 14 ناحیه 2 منطقه 3(مقایسه طرح تفصیلی جدید و قدیم)157
جدول(4-23): تغییرات کاربری اراضی محله 15 ناحیه 2 منطقه 3(مقایسه طرح تفصیلی جدید و قدیم)160
جدول(4-24): تغییرات کاربری اراضی محله 18 ناحیه 2 منطقه 3(مقایسه طرح تفصیلی جدید و قدیم)164
جدول(4-25): تغییرات کاربری اراضی محله 16 ناحیه 3 منطقه 3(مقایسه طرح تفصیلی جدید و قدیم)170
جدول(4-26): تغییرات کاربری اراضی محله 17 ناحیه 3 منطقه 3(مقایسه طرح تفصیلی جدید و قدیم)174
جدول(4-27): تغییرات کاربری اراضی محله 23 ناحیه 6 منطقه 3(مقایسه طرح تفصیلی جدید و قدیم)181
جدول(4-28): تغییرات کاربری منطقه 3 شهرداری کلان شهر تبریز (مقایسه طرح تفصیلی جدید و قدیم)185
عنوان نمودار                                   فهرست نمودارهاصفحه
نمودار(3-1): ميانگين حداكثر وحداقل متوسط درجه حرارت 15ساله تبريز بين سالهاي 1375-138966
نمودار(3-2) ميانگين حداكثر وحداقل مطلق دماي15سال تبريز بين سالهاي 1375-138967
نمودار(3-3)  ميانگين حداكثر وحداقل متوسط دما بين سالهاي 1375-1389 به تفكيك ماه68
نمودار(3-4): ميانگين 15 ساله بارندگي ساليانه  بين سالهاي 1375-1389 تبريز69
نمودار(3-5): ميانگين تعداد روزهاي يخبندان  بين سالهاي 1375-1389 تبريز70
نمودار(3-6): ميانگين 15 ساله بارش فصول ساليانه  بين سالهاي 1375-1389 تبريز71
نمودار(3-7): رطوبت نسبي 15 ساله  بين سالهاي 1375-1389 تبريز72
نمودار (4-1) تغییرات کاربری اراضی محله 1 ناحیه 1 منطقه 3(مقایسه طرح تفصیلی جدید و قدیم)103
نمودار (4-2): تغییرات کاربری اراضی محله 2 ناحیه 1منطقه 3(مقایسه طرح تفصیلی جدید و قدیم)106
نمودار (4-3): تغییرات کاربری اراضی محله3 ناحیه 1 منطقه 3(مقایسه طرح تفصیلی جدید و قدیم)109
نمودار (4-4): تغییرات کاربری اراضی محله 4 ناحیه 1 منطقه 3(مقایسه طرح تفصیلی جدید و قدیم)112
نمودار (4-5): تغییرات کاربری اراضی محله 5 ناحیه 1 منطقه 3(مقایسه طرح تفصیلی جدید و قدیم)116
نمودار (4-6): تغییرات کاربری اراضی محله 6 ناحیه 1 منطقه 3(مقایسه طرح تفصیلی جدید و قدیم)119
نمودار (4-7): تغییرات کاربری اراضی محله 7 ناحیه 1 منطقه 3(مقایسه طرح تفصیلی جدید و قدیم)122
نمودار (4-8): تغییرات کاربری اراضی محله 8 ناحیه 1 منطقه 3(مقایسه طرح تفصیلی جدید و قدیم)125
نمودار (4-9): تغییرات کاربری اراضی محله 19 ناحیه 1 منطقه 3(مقایسه طرح تفصیلی جدید و قدیم)128
نمودار (4-10): تغییرات کاربری اراضی محله 20 ناحیه 1 منطقه 3(مقایسه طرح تفصیلی جدید و قدیم)131
نمودار (4-11): تغییرات کاربری اراضی محله 21 ناحیه 1 منطقه 3(مقایسه طرح تفصیلی جدید و قدیم)134
نمودار (4-12): تغییرات کاربری اراضی محله 22 ناحیه 1 منطقه 3(مقایسه طرح تفصیلی جدید و قدیم)137
نمودار (4-13): تغییرات کاربری اراضی محله 9 ناحیه 2 منطقه 3(مقایسه طرح تفصیلی جدید و قدیم)143
نمودار (4-14): تغییرات کاربری اراضی محله 10 و 11 ناحیه 2 منطقه 3(مقایسه طرح تفصیلی جدید و قدیم)146
نمودار (4-15): تغییرات کاربری اراضی محله 12 ناحیه 2 منطقه 3(مقایسه طرح تفصیلی جدید و قدیم)150
نمودار (4-16): تغییرات کاربری اراضی محله 13 ناحیه 2 منطقه 3(مقایسه طرح تفصیلی جدید و قدیم)153
نمودار (4-17): تغییرات کاربری اراضی محله 14 ناحیه 2 منطقه 3(مقایسه طرح تفصیلی جدید و قدیم)156
نمودار (4-18): تغییرات کاربری اراضی محله 15 ناحیه 2 منطقه 3(مقایسه طرح تفصیلی جدید و قدیم)160
نمودار (4-19): تغییرات کاربری اراضی محله 18 ناحیه 2 منطقه 3(مقایسه طرح تفصیلی جدید و قدیم)163
نمودار (4-20): تغییرات کاربری اراضی محله 16 ناحیه 3 منطقه 3(مقایسه طرح تفصیلی جدید و قدیم)169
نمودار (4-21): تغییرات کاربری اراضی محله 17 ناحیه 3 منطقه 3(مقایسه طرح تفصیلی جدید و قدیم)173
نمودار (4-22): تغییرات کاربری اراضی محله 23 ناحیه 6 منطقه 3(مقایسه طرح تفصیلی جدید و قدیم)180
نمودار (4-23): تغییرات کاربری منطقه 3 شهرداری کلان شهر تبریز (مقایسه طرح تفصیلی جدید و قدیم)187

 

 

چكيده

 

در اين تحقیق به بررسی تغییرات کاربری اراضی شهری شهرداری منطقه سه تبریز (مقایسه طرح تفصیلی جدید و قدیم) پرداخته شده است. جامعه آماری را  شهرداری منطقه سه كلانشهر تبريز تشكيل مي دهد. این تحقیق از نوع تحقیقات کاربردی محسوب می گردد وجهت جمع­آوری مبانی نظری ، گردآوري داده­ها از روش کتابخانه­ای و ازاسناد ومدارک شهرداری منطقه سه بهره گرفته شده است. همچنين در پاسخ به سوالات تحقیق از آزمون­های آماری توصیفی استفاده گرديده است. نتایج نشان می دهد که بیشترین تغییرات کاربری در بخش مسکونی و کمترین تغییرات در کاربری تجهیزات شهري– خدماتي می باشد.

 

 

واژه­هاي كليدي: شهرداری منطقه سه- کاربری اراضی- طرح تفصیلی قدیم و جدید- تبریز

 

 

فصل اوّل

                                     كليّات تحقيق

 

 

  • مقدمه

حيات بشر بر روي كره زمين بخصوص از زماني كه انسان به تكنولوژي دست يافت منشاء تحولات عظيمي در سطح زمين گرديد(Gant & etal, 2011, 270). امروزه، شهرنشینی و توسعه شهری یکی از پدیده­های ویژه است. رشد سریع شهرها و پیشی گرفتن آن از توانائی­ها و منابع مدیران شهری، ارائه خدمات شهری مناسب را برای مدیران شهری به یک چالش عظیم تبدیل نموده است. تحولاتي همچون تراکم جمعیّت، دشواری رفت و آمد در محیط­های شهری، آلودگی­های هوا و ناامنی­های اجتماعی، و… برخی از مشکلاتی است که ذهن کارشناسان و صاحب­نظران در حوزه­های مختلف را به خود مشغول نموده است. يكي از تحولاتي كه در حوزه مديريت شهري مي توان به آن اشاره نمود، تغييرات كاربري اراضي مي باشد كه بدون درنظر گرفتن پتانسيل و قابليت اراضي، تأثيرات بسيار منفي و غيرقابل جبراني مانند تغيير در پوشش گياهي، افزايش زمين هاي باير و شخم خورده، قطع درختان جنگلي، دگرگوني و تخريب اراضي، افزايش فرآيند بياباني شدن، آلودگي آبها و منابع زيستي و… به همراه داشته است(موسايي و همكاران، 1389، 77). بر همين اساس عوامل متعددي من جمله؛ نبود زيرساخت هاي لازم، هجوم جمعيت به شهرها ، ضعف طرح هاي شهري و فقدان مديريت شهري کارآمد باعث نابساماني کاربري اراضي شهري شده و فضايي ناامن را براي شهروندان به ارمغان آورده و توسعه پايدار شهري را به خطر انداخته است(عظيمي، 1387، 39). لذا هدف از این فصل ارائه یک دیدگاه کلی از موضوع  تحقیق به خواننده می­باشد. مطالب این فصل به صورت کلاسیک تدوین شده و شامل مواردی چون بیان مسئله، اهمیت و ضرورت تحقیق، اهداف تحقیق، کاربرد نتایج تحقیق، سوالات تحقیق، قلمرو تحقیق، جنبه نوآوری تحقیق، محدودیت­های تحقیق، تعاریف واژه­های تحقیق و ساختارتحقیق می­باشد.

تعداد صفحه : 213

قیمت :14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        *       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

 

جستجو در سایت : کلمه کلیدی خود را وارد نمایید :
 
 
Categories: جغرافیا