متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :حسابداری

عنوان :بررسی روند سریهای زمانی ظرفیت مالیاتی بر پیش بینی درآمدهای مالیاتی استان همدان با بهره گرفتن از مدل ARMA

 دانشگاه آزاد اسلامي واحد ملایر

گروه حسابداری

 

عنوان

بررسی روند سریهای زمانی ظرفیت مالیاتی بر پیش بینی درآمدهای مالیاتی استان همدان با بهره گرفتن از مدل ARMA

 

پایان نامه ارائه شده به مدیریت تحصیلات تکمیلی به عنوان بخشی از فعالیت های تحصیلی لازم برای اخذ درجه کارشناسی ارشد (MA)

در رشته حسابداری

 

استاد راهنما

استاد مشاور

نگارش

بهمن 1394

 

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                                      صفحه

 

فصل اول، كليات پژوهش

1 – 1 – مقدمه. 2

1 – 2 – بيان مسئله. 3

1 – 3 – اهميت و ضرورت پژوهش…. 5

1-4- فرضیات پژوهش: 6

1 – 5 – روش انجام پژوهش…. 6

1 – 6- قلمرو پژوهش…. 6

1 – 7 – تعریف اصطلاحات و مفاهیم.. 6

1- 7 – 1 – مالیات… 6

1-7-2- مالیات بر ارزش افزوده. 7

1-7-3- پایه مالیاتی… 7

1-7-4- درآمد مالیاتی… 7

فصل دوم، ادبیات پژوهش

2-1- مقدمه. 9

بخش اول – تاریخچه مالیات… 10

2-2- تعریف مالیات… 10

2-3- تاریخچه پیدایش مالیات در جهان.. 11

2-4- تاريخچه پيدايش ماليات در ايران:. 11

2-5- ماليه ايران پس از مشروطيت:. 13

2-6- بررسی مالیات… 14

2 – 7 – نحوه تأسيس‌ ‌و ساختار كلي‌ ‌سازمان امور مالياتي كشور. 15

2 – 8 – وظايف نظام مالياتي كشور. 15

2 – 9 – پايه‌هاي ماليات در ايران.. 18

2 – 9 – 1 – ماليات‌هاي مستقيم.. 18

2 – 9 – 2 – ماليات‌هاي غيرمستقيم.. 19

2-10- انواع ماليات غيرمستقيم پيش از تصويب قانون تجميع عوارض ‌ ‌ 19

2 – 11 – انواع ماليات از لحاظ منبع.. 19

2 – 12 – نرخ های مالياتي و ماليات در مكاتب اقتصادي.. 20

2 – 13 – اصول مالياتي از نظر كلاسيك‏ها 21

2 – 14 – اصول مالياتي از ديد كينزين‌ها 22

2 – 15 – نگرش‌هاي جديد به اصول مالياتي… 23

2 – 15 – 1 – اصل تشخيص محل خرج.. 23

2 – 15 – 2 – اصل سهولت تمكين داوطلبانه مالياتي… 24

2 – 15 – 3 – اصل مشاركت… 24

بخش دوم : ماليات بر ارزش افزوده. 25

2-16- تاریخچه مالیات بر ارزش افزوده: 25

2-17- خصوصيات و ويژگيهاي ماليات بر ارزش افزوده در رسيدن به اهداف: 27

بخش سوم: سرمایه گذاری.. 28

2-18- تعریف سرمایه گذاری.. 28

2-19- انواع سرمایه گذاران.. 28

2-20- موقعیت جغرافیایی استان همدان.. 31

2-21- جمعیت استان همدان.. 32

2 – 22 – نیروی انسانی و اشتغال.. 34

2 – 23 – ضريب جيني… 35

2 – 24 – نرخ تورم در استان همدان.. 37

2 – 25 – اقتصاد استان همدان.. 38

2 – 26 –  بررسي وضعيت صعنت و معدن استان همدان.. 43

2 – 27 –  علت جذب سرمایه گذاری در استان.. 44

2 -27 – 1 – وجود ذخایر معدنی… 44

2 – 27 – 2 – وجود شهرك‌ها و نواحي صنعتي در استان جهت استقرار واحدهاي صنعتي   46

2 – 28 – بررسي وضعيت كشاورزي استان همدان.. 47

2 – 29 – بررسي روند درآمد سرانه. 49

2-30- روند درآمد هاي مالياتي استان همدان.. 53

2-31-  بررسی نسبت مالیاتی استان همدان به تولید ناخالص داخلی استان.. 55

2-32- مطالعات انجام شده در  داخل كشور. 57

2-33- مطالعات انجام شده در خارج از كشور. 63

فصل سوم، روش پژوهش

3-1- مقدمه. 66

3 – 2 – روش پژوهش… 66

3 – 3 –  فرضیه پژوهش… 67

3 – 4 – جامعه آماری و نمونه گیری.. 68

3-5-  روشهای آماری.. 68

3-5-1- تخمین ظرفیت مالیاتی.. 68

3-5-2- آزمون هاي فروض كلاسيك مدل.. 71

3-6- همبستگی… 71

3-6-1- ضریب تعیین.. 72

3-6-2- ضریب همبستگی… 72

3-7- آزمون ديكي فولر تعميم يافته. 72

3-8-  پيش بيني درآمدهاي مالياتي و برآورد الگوی ARMA… 73

3 – 9 – آزمون عدم خود همبستگی باقیمانده ها 75

فصل چهارم، تجزیه و تحلیل داده ها

4– 1 – مقدمه. 78

4 –2 – توصیف داده ها 78

4 – 3 – تحلیل آزمون هاي فروض كلاسيك مدل.. 79

4-3-1- تحلیل آزمون ديكي فولر تعميم يافته. 79

4-3-2- تخمين ظرفيت مالياتي استان.. 79

4-3-3-آزمون میانگین صفر پسماند.. 80

4-3-4- بررسی همسانی یا ناهمسانی واریانس…. 80

4-4- تحلیل تخمین ظرفیت مالیاتی استان.. 80

4-5- برآورد ظرفیت مالیاتی… 81

4 – 6 – تحليل مدل ARMA… 83

4-7- نتايج پژوهش…. 84

4-7-1- پيش بيني درآمدهاي مالياتي استان تا سال 1400. 84

4-7-2- تحليل پيش بيني مدل.. 88

4-8- جمع بندي.. 89

فصل پنجم، نتیجه گیری و منابع

نتیجه گیری و منابع.. 90

5-1- مقدمه. 91

5-2- اصلي ترين قابليتهاي توسعه استان.. 91

5-3- پيشنهادات برخاسته از پژوهش…. 92

5-4- پيشنهادات جهت مطالعات آتي… 95

منابع.. 96

پیوستها 100

 

 

فهرست جداول

عنوان                                                                                                                                      صفحه

جدول 2 – 1 : ضریب جینی و سهم 40و 10 ،20 درصد ثروتمندترین جمعیت به 40و 10 ،20 درصد فقیرترین 92- 1388 36

جدول 2 – 2 – وضعيت شهركهاي صنعتي استان 46

جدول 2 – 3 – وضعيت نواحي صنعتي استان.. 47

جدول 2 – 4 – تركيب منابع درآمدي خانوار روستايي 50

جدول 2 – 5 – تركيب منابع درآمدي خانوار شهري 51

جدول 2 – 6 – تركيب منابع درآمدي خانوار روستايي و شهري در استان.. 52

جدول 2 – 7 – درآمدهاي مالياتي استان.. 53

جدول 2 – 8 – ارزش افزوده بخشهاي اقتصادي استان و كشور در سال 1388 (ارقام به ميليون ريال) 55

جدول 2-9 – سهم درآمدهاي مالياتي استان در سال 1389. 56

جدول 4-1- ميانگين درآمد مالياتي؛ ظرفيت مالياتي و كوشش مالياتي استان- ميليون ريال.. 79

جدول 4 – 2 – آزمون ديكي فولر تعميم  يافته در تفاضل مرتبه اول 81

جدول 4 – 3 – برآورد مدل درآمد ماليات بر مصرف… 83

جدول 4 – 4 – برآورد مدل درآمد ماليات بر ثروت… 83

جدول 4 – 5 – برآورد مدل درآمد ماليات بر شرکتها 83

جدول 4 – 6 – برآورد مدل درآمد ماليات بر درآمد.. 83

جدول 4 – 7 – مقادير واقعي و پيش بيني شده درآمدهاي مالياتي به تفكيك منبع مالياتي – ارقام به ميليون ريال 85

جدول 4 – 8 – مقدار واقعي سال 1380 و 1390 و پيش بيني  درآمدهاي مالياتي در سال 1400 استان به تفكيك منبع مالياتي-ارقام ميليون ريال 89

 

 

فهرست نمودار

عنوان                                                                                                                                      صفحه

نمودار 2 – 1 – سهم منابع درآمدي خانوار روستايي سال 1391 50

نمودار 2 – 2 – سهم منابع درآمدي خانوار روستايي سال 1392  50

نمودار 2 – 3 – سهم منابع درآمدي خانوار شهري سال 1391 51

نمودار 2 – 4 – سهم منابع درآمدي خانوار شهري سال 1392 52

نمودار 2 – 5 – سهم منابع درآمدي خانوار روستايي و  شهري در استان.. 53

نمودار 2 – 6 – سهم منابع مالياتي از درآمد مالياتي سال 1388 در استان.. 54

نمودار 2 – 7 – سهم منابع مالياتي از درآمد مالياتي سال 1392 در استان.. 54

نمودار 3 – 1 – ارتباط سه گانه هدف، روش، ابزار. 56

نمودار 3 – 2 – روشهای  پیش بینی… 73

 

 

نقشه تقسیمات استان همدان؛ عکس از سازمان نقشه برداری کشور

 

 

 

 

جدول تعريف علائم اختصاري

 متغيرعلامت اختصاري
درآمد مالياتي كلTT
درآمد ماليات بر درآمد TR
درآمد ماليات بر شركتهاTS
درآمد ماليات بر مصرفTC
درآمد ماليات بر ثروتTW
ارزش افزوده بخش صنعت و معدن استانDI
ارزش افزوده بخش خدمات استانDS
ارزش افزوده بخش كشاورزي استانGI
سرمايه گذاري در واحدهاي صنعتي استانTI
درآمد سرانه خانوار دراستانPI

 

 

چكيده

رهایی از درآمدهای پر نوسان و غیر قابل اطمینان حاصل از فروش نفت خام و تامین مالی بودجه دولت از طریق درآمدهای مالیاتی یکی از اهداف کلیدی نظام مالیاتی کشور می باشد. نگاهی گذرا به عملکرد نظام مالیاتی کشور طی سالهای گذشته نشان می دهد با وجود اقدامات مهم صورت گرفته در طول برنامه های اول تا چهارم توسعه اقتصادي؛ اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران در جهت اصلاح نظام مالیاتی در ابعاد مختلف نظیر اصلاح قوانین و مقررات مالیاتها، اصلاح نرخها و معافیتهای مالیاتی و … هنوز نظام مالیاتی کشور در مقایسه با بسیاری از کشورهای جهان وضعیت نامناسبی دارد.یكي از اساسي ترين مشكلات نظام مالياتي كشور، فقدانِ پيش بيني هاي علمي درآمدهاي مالياتي است(اميني؛1387). در استان همدان نيز اين مشكل به چشم مي خورد و فقدان علمي پيش بيني ها و برآورد توان مالياتي استان موجب  شده تا پيش بيني ها بر اساس عادت سنواتي صورت بگيرد. لذا كوشش شده است درآمدهاي مالياتي  استان همدان  تا سال 1400 پيش بيني گردد. براي پيش بيني درآمدهاي مالياتي، از مدل سريهاي زماني ARMA  استفاده شده است و براي  برآورد ظرفيت مالياتي و محاسبه ميزان كوشش مالياتي استان از روش OLS  استفاده شده است. ارزش افزوده بخش های صنعت و معدن، خدمات، سرمايه گذاري در واحدهاي صنعتي استان و درآمد سرانه خانوار استان، از مهمترین عوامل مؤثر بر مالیات و ظرفیت مالیاتی استان درنظر گرفته شده اند. بر اساس نتايج تحقيق درصد كوشش مالياتي استان 38 درصد محاسبه شده است. همچنين بر اساس مدلهاي ARMA ميزان درآمد مالياتي استان در سال 1400 رقم  2925743 ميليون ريال پيش بيني شده است كه حدود 1.2 برابر درآمد مالياتي سال 1392 استان مي باشد.

واژگان كليدي: مالیات، مالیات بر ارزش افزوده، پایه مالیاتی، درآمد مالیاتی
 

فصل اول

كليات پژوهش

 

1 – 1 – مقدمه

مالیاتها به عنوان معمول ترین و مهمترین منبع مالی برای تامین درآمدهای عمومی و یکی از موثرترین ابزارهای سیاست مالی در دنیا به شمار می رود که دولت می تواند به واسطه آن بسیاری از خدمات اجتماعی و رفاهی را در خدمت مردم قرار دهد و به بسیاری از فعالیتها و جریانهای اقتصادی و اجتماعی سمت و سو ببخشد. متأسفانه تلقی برخی از افراد از وصول مالیاتها در ایران محدود به کسب درآمد بیشتر به منظور اداره کردن تشکیلات دولتی است و آنچه کمتر به آن توجه می شود این است که بالا بودن سهم وصولیهای درآمدی حاصل از نفت و پایین بودن سهم درآمدهای مالیاتی در ترکیب درآمد دولت علاوه بر آنکه عوارض ناگواری همچون وابستگی درآمد کشور به صدور یک کالا را در بر دارد ؛ اقتصاد کشور را از امکان استفاده از ابزار مالی محروم ساخته است. در حالیکه با بهره گرفتن از این ابزار  می توان بسیاری از آشفتگی های اقتصادی را به سمت صحیحی هدايت نمود. در اقتصاد ایران نیز يكي از اجزاي بسيار مهم بودجه دولت درآمدهاي مالياتي كشور مي باشد. اطلاع از ميزان درآمدهاي  مالياتي قابل حصول در منابع مختلف مالياتي، علاوه بر تخصيص بهينه منابع در جهت وصول آنها، دولت  را درانجام برنامه ريزيهاي دقيق مالي كمك كرده و ميزان مشاركت مردم را در تأمين مالي هزينه هاي عمومي دولت مشخص مي كند. در اين ميان سؤال اساسي مورد نظر دولتمردان و سياستگزاران اين است كه با همين شرايط اقتصادي و قانوني موجود و با فرض ثابت بودن كارايي و تلاش مالياتي و با توجه به عملكرد سالهاي گذشته؛ چه ميزان ماليات براي سالهاي آينده قابل وصول  می باشد. یکی از مهمترین کاربردهای مدلهای اقتصادی؛ پیش بینی مقادیر آینده متغیرهای اقتصادی است. در حقیقت مدل اقتصادی را می توان با میزان صحت پیش بینی آنها مورد بررسی قرار داد. به این ترتیب که اگر یک مدل اقتصادی در تبیین روابط موجود متغیرها موفق باشد باید قادر به پیش بینی درستی از آینده باشد. (برگرفته از كتاب مباني اقتصادسنجي؛ترجمه ابريشمي). برآورد ظرفیت بالقوه مالیات در سطح یک کشور یا استان می تواند  اطلاعات لازم در مورد توان اقتصادی کشور یا استان مورد بررسی را در تجهیز منابع مالیاتی برای پاسخگویی به مشکلات مالی و اجرای سیاستهای اقتصادی را فراهم کرده و آشکار خواهد نمود  و تلاش مالیاتی دست اندرکاران را خواهد سنجید. در بررسی های به عمل آمده در مورد ظرفیت بالقوه مالیاتی کشور؛ مشخص شده که شکاف قابل توجهی میان ظرفیت مالیاتی بالقوه و مالیات وصولی بالفعل وجود دارد. در سطح استانهای کشور نیز پژوهشات نشان دهنده وجود شکاف مالیاتی می باشد (مهرگان،1383). در این پژوهش به دنبال بررسی میزان ظرفیت مالیاتی بالقوه و برآورد درصد کوشش مالیاتی در استان همدان هستیم. به همین دلیل با بهره گرفتن از آمار و اطلاعات سال 1385 به بعد و مهمترین متغیرهای تأثیرگذار با بهره گرفتن از روش حداقل مربعات معمولی به  تخمین مدل پرداخته شده است. از مهمترین عوامل مؤثر بر ظرفیت مالیاتی، ارزش افزوده بخش صنعت و معدن، ارزش افزوده بخش کشاورزی، ارزش افزوده بخش خدمات، میزان سرمایه گذاری در واحدهای صنعتی استان و درآمد سرانه خانوار استان در نظر گرفته شده است. جهت پیش بینی درآمدهای مالیاتی استان نیز با بهره گرفتن از روش ARMA و اطلاعات سال 1385 تا 1393 پرداخته شده است. با توجه به کم بودن تعداد سال نمونه ای ؛ پیش بینی برون                 نمونه ای حداکثر تا ده سال (تا سال1400) پیش بینی شده اند.

1 – 2 – بيان مسئله

رهایی از درآمدهای پر نوسان و غیر قابل اطمینان حاصل از فروش نفت خام و تامین مالی بودجه دولت از طریق درآمدهای مالیاتی یکی از اهداف کلیدی نظام مالیاتی کشور می باشد. نگاهی گذرا به عملکرد نظام مالیاتی کشور طی سالهای گذشته نشان می دهد با وجود اقدامات مهم صورت گرفته در طول برنامه های اول تا چهارم توسعه در جهت اصلاح نظام مالیاتی در ابعاد مختلف نظیر اصلاح قوانین و مقررات مالیاتها؛ اصلاح نرخها و معافیتهای مالیاتی و … هنوز نظام مالیاتی کشور در مقایسه با بسیاری از کشورهای جهان وضعیت نامناسبی دارد. بر اساس شاخص نسبت مالیات به GDP که به عنوان شاخص قابل قبول جهانی برای سنجش عملکرد مالیاتی کشورها مورد استفاده قرار می گیرد نشان دهنده این واقعیت است که رتبه ایران از بین 46 کشور مورد بررسی طی دوره (2000-2006) در جایگاه 44 قرار دارد. محاسبه شاخص مورد بررسی در ایران بطور متوسط برابر 6.5 درصد می باشد در حالی که میانگین کشورها طی دوره 2000 تا 2006 برابر 18 درصد بوده است. این امر نشان دهنده این واقعیت است که ظرفیت مالیاتی کشورمان به حد آستانه ای خود نزدیک شده است (برگرفته از گزارش بانك جهاني)

در سند چشم انداز بيست ساله ايران در افق سال 1404  ه.ش) يكي از الزامات،تبديل درآمدهاي نفت و گاز به دارايي هاي مولد به منظور پايدارسازي فرآيند توسعه و تخصيص و بهره برداري بهينه از منابع است (بند 42 سند). بدنبال قطع اتكاي هزينه هاي جاري به درآمدهاي نفتي ، دولت مكلف گرديده تا بخش عمده اي از اين هزينه ها را از محل درآمدهاي مالياتي تا مين(بند 51 ) وبا استفاده و استقرار نظامهای مالیاتی نوین مانند «مالیات بر ارزش افزوده»، نظم و انضباط مالی و بودجه ای و تعادل بین منابع و مصارف ایجاد نماید. (بند 50). (وزارت امور اقتصاد و دارایی، لایحه مالیات بر ارزش افزوده در ایران» 1381.

بنابراین شناخت دقیق و علمی مباحث مالیاتی کشور می تواند سیاست گذاران اقتصادی را در برنامه ریزی هرچه دقیقتر و بهتر جهت افزایش توان مالیاتی یاری نماید.

تعداد صفحات:124

 

قیمت : 14700 تومان

***

و  همچنین به ایمیل شما نیز ارسال می شود.

:                 serderehi@gmail.com

 

جستجو در سایت : کلمه کلیدی خود را وارد نمایید :