متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :مدیریت

عنوان :بررسی رابطه فرسودگی شغلی کارکنان با رفتار ضد شهروندی سازمانی شعب بانک توسعه تعاون استان همدان

گرایش:مدیریت بازرگانی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد ملایر

گروه :مدیریت

 

عنوان:

بررسی رابطه فرسودگی شغلی کارکنان با رفتار ضد شهروندی سازمانی شعب بانک توسعه تعاون استان همدان

 

 پايان نامه ارائه شده به مديريت تحصيلات تکميلی به عنوان بخشي از فعاليت هاي تحصيلي لازم براي اخذ درجه كارشناسي ارشد

 دررشته: مدیریت بازرگانی

 

 استاد راهنما:

استاد مشاور:

نگارش:

زمستان 1394

 

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                                     شماره صفحه

فصل اول  1

كليات تحقیق.. 1

1-1 مقدمه. 2

2-1 بیان مسئله. 3

3-1 اهمیت و ضرورت تحقیق.. 4

4-1 اهداف تحقیق.. 5

1-5 سؤالات تحقیق.. 5

1-6 چارچوب نظری تحقیق. 6

1-7 فرضیه های تحقیق. 8

1-8 متغیرهای تحقیق. 8

1-8-1 متغیر های مستقل: فرسودگی شغلی کارکنان و ابعاد آن. 8

1-8-2 متغیر وابسته: رفتار ضد شهروندی سازمانی. 8

1-9 قلمرو تحقیق. 9

1-10 تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرها 9

1-10 -1 تعریف مفهومی متغیرها 9

1-10 -2 تعریف عملیاتی متغیرها 13

فصل دوم. 15

مروری بر ادبيات و پیشینه تحقيق. 15

بخش اول: فرسودگی شغلی. 16

2-1 مقدمه. 16

2-2 اهمیت فرسودگی شغلی. 17

2-3 نشانه های فرسودگی شغلی. 18

2-4 روش های مقابله با فرسودگی‌ شغلی. 22

2-5 استرس و فرسودگی شغلی. 23

2-6 بهداشت رواني محيط کار و فرسودگی شغلی. 24

2-7 عوامل مؤثر بر فرسودگی شغلی. 26

بخش دوم: رفتار ضد شهروندی. 29

2-8 مقدمه. 29

2-9 تعاریف و مفاهیم مربوط به رفتار شهروندی. 29

2-10 ابعاد رفتار های سازمانی. 31

2-11 ابعاد جهانی رفتار شهروندی سازمانی. 32

2-12 عوامل تاثیر گذار بر رفتار شهروندی سازمانی. 33

2-13 انواع رفتار شهروندی در سازمان. 34

2-14 سیاست های تشویق رفتار شهروندی. 35

2-15 رابطه رفتار شهروندی با کیفیت خدمات.. 35

2-16 رفتار شهروندی سازمانی در قالب تمایز بین واژه های نقش و فرانقش… 38

2-17 رفتار شهروندی سازمانی به عنوان تمام رفتارهای مثبت در داخل سازمان. 41

2-18 انواع رفتار شهروندی سازمانی. 42

2-19 رفتار ضد شهروندي. 43

بخش سوم: معرفی بانک توسعه تعاون. 48

2-20 اهداف و سیاست های بانک توسعه تعاون. 48

2-21 چارت سازمانی بانک توسعه تعاون. 50

بخش چهارم: پیشینه تحقیق. 67

فصل سوم. 75

روش‌ اجرای تحقیق. 75

3-1 مقدمه. 76

3-2 روش تحقیق. 76

3-3 جامعه آماری. 78

3-4 تعیین حجم نمونه و نمونه گیری. 78

3-5 روش جمع آوری اطلاعات.. 79

3-6 ابزار جمع آوری اطلاعات.. 80

3-7 مقیاس و طیف ابزار اندازه گیری. 81

3-8 طیف لیکرت.. 81

3-9 روایی یا اعتبار پرسشنامه. 82

3-10 پایایی پرسشنامه. 82

3-11 روش تجزیه و تحلیل داده ها 84

فصل چهارم. 85

تجزيه و تحليل داده‌ها 85

4-1 مقدمه. 86

4-2 آمار توصیفی. 87

4-2-1 متغیرهای جمعیت شناختی. 87

4-2-2 آمار توصیفی مربوط به متغیرهای تحقیق. 91

4-3 آزمون فرضيه ها 96

4-4 آزمون توزیع نرمال داده ها (نیکویی برازش) 97

4-5 فرضيه‏هاي پژوهش… 98

4-5-1 فرضیه اصلی. 98

4-5-2 فرضیات فرعی پژوهش… 99

فصل پنجم. 103

نتيجه‌گيري و پيشنهادات.. 103

5-1 مقدمه. 104

5-2 ارتباط مباحث تئوریک با یافته های پژوهش… 104

5-3 يافته های پژوهش… 105

5-4 پیشنهادات تحقیق. 109

5-5 محدودیت های تحقیق. 113

5-6 پیشنهادات جهت استفاده در تحقیقات آتی. 113

منابع و ماخذ. 114

الف) منابع فارسی. 115

ب) منابع انگلیسی. 117

پیوست ها 122

الف) پرسشنامه فرسودگی شغلی. 124

ب) پرسشنامه رفتار ضد شهروندی: 125

 

 

 

فهرست جدولها

عنوان                                                                                                                                        شماره صفحه

جدول ( 3-1) جامعه آماری و نمونه ای به تفکیک شهرهای استان همدان.. 79

جدول (3-2) ارتباط سؤالات پرسشنامه با متغیر های تحقیق.. 80

جدول (3-3)امتیاز بندی مقیاس تحقیق.. 81

جدول(3-4)مقادیر آلفای کرونباخ.. 83

جدول (4-1) فراواني جنسیت پاسخ دهندگان.. 87

جدول (4-2) فراواني سن پاسخ دهندگان.. 88

جدول (4-2) فراواني میزان تحصیلات پاسخ دهندگان.. 89

جدول (4-4) فراواني سابقه خدمت پاسخ دهندگان.. 90

جدول (4-5) آمار توصيفي فرسودگی شغلی.. 91

جدول (4-6) آمار توصيفي خستگی.. 92

جدول (4-7) آمار توصيفي از خود بیگانگی.. 93

جدول (4-8) آمار توصيفي فقدان موفقیت فردی.. 94

جدول (4-9) آمار توصيفي رفتار ضد شهروندی.. 95

جدول (4-10) آزمون کولموگوروف-اسمیرنوف.. 97

جدول (4-11) ضريب همبستگي بين فرسودگی شغلی و رفتار ضد شهروندی.. 98

جدول (4-12) ضريب همبستگي بين خستگی (تحلیل عاطفی) کارکنان و رفتار ضد شهروندی.. 99

جدول (4-13) ضريب همبستگي بين از خود بیگانگی (مسخ شخصیت) و رفتار ضد شهروندی.. 100

جدول (4-14) ضريب همبستگي بين فقدان موفقیت فردی (پیشرفت شخصی) و رفتار ضد شهروندی.. 101

 

 

فهرست نمودار

عنوان                                                                                                                                 شماره صفحه

نمودار استوانه ای (4-1) جنسیت پاسخ دهندگان.. 87

نمودار استوانه ای (4-2) سن پاسخ دهندگان.. 88

نمودار استوانه ای (4-3) تحصیلات پاسخ دهندگان.. 89

نمودار استوانه ای (4-4) سابقه خدمت پاسخ دهندگان.. 90

نمودار (4-5) هیستوگرام فرسودگی شغلی.. 91

نمودار (4-7) هیستوگرام از خود بیگانگی.. 92

نمودار (4-8) هیستوگرام فقدان موفقیت فردی.. 93

نمودار (4-6) هیستوگرام خستگی.. 94

نمودار (4-9) هیستوگرام رفتار ضد شهروندی.. 95

 

 

 

 

چکیده

موضوع این پژوهش بررسی رابطه فرسودگی شغلی کارکنان با رفتار ضد شهروندی سازمانی شعب بانک توسعه تعاون استان همدان می باشد. محقق در این تحقیق با بهره گرفتن از مدل فرسودگی شغلی مزلاچ در سه محور اصلی شامل فقدان موفقیت فردی (پیشرفت شخصی)، از خودبیگانگی (مسخ شخصیت) و خستگی (تحلیل عاطفی)، به فرضیه سازی و بحث و بررسی در رابطه با دو متغیر فرسودگی شغلی کارکنان و رفتار ضد شهروندی سازمانی پرداخته است و در ادامه از روش توصیفی پیمایشی جهت انجام تحقیق و آزمون فرضیات استفاده کرده است. جامعه آماری تحقیق شامل کارکنان شعب بانک توسعه تعاون استان همدان برابر 95 نفر بوده و روش نمونه گيري تصادفی ساده و طبق جدول مورگان حجم نمونه آماری برابر 76 نفر انتخاب گردیده اند.

جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات نیز از آمار توصیفی و آمار استنباطی و روش ضریب همبستگی اسپیرمن برای آزمون فرضیات استفاده شده است. بررسی نتایج حاصل از آزمون فرضیات تحقیق نشان داد که فرضیه اصلی و سه فرضیه فرعی تحقیق مورد پذیرش قرار گرفته اند که ضریب همبستگی بین خستگی (تحلیل عاطفی) کارکنان و رفتار ضد شهروندی سازمانی شعب بانک توسعه تعاون استان همدان بالاترین میزان ضریب همبستگی بین کلیه فرضیات تحقیق را به اندازه 633/0 به خود اختصاص داده بود. در انتهای تحقیق نیز با توجه به نتایج بدست آمده از آزمون فرضیات، محقق پیشنهاداتی ارائه کرده است.

 

کلمات کلیدی: فرسودگی شغلی کارکنان، فقدان موفقیت فردی (پیشرفت شخصی)، از خودبیگانگی (مسخ شخصیت)، خستگی (تحلیل عاطفی) و رفتار ضد شهروندی سازمانی

 

فصل اول

كليات تحقیق

 

 

1-1 مقدمه

در دنياي كنوني نيروي انساني مهمترين عامل رشد و ماندگاري و مهمترين مزيت رقابتي سازمان ها به شمار مي رود، اما چه نيروي انساني اي؟ نيروي انساني تحليل رفته[1]، فرسوده و ناراضي يا نيروي انساني شاداب، پرانگيزه و درگير در كار[2]؟ سازمان هاي امروزي در جستجوي بهترين ها و پيروزي در نبرد استعدادها از هيچ كوششي فروگذار ننموده، همواره مي كوشند تا بهترين، مستعدترين و دانشورترين افراد را جذب خود نموده، از آنان در راستاي تحقق اهداف خود بهره جويند. چه بسيارند سازمان هايي كه هزينه هاي هنگفتي را صرف جذب بهترين ها مي كنند، اما با مديريت ناصحيح، شرايطي را فراهم مي نمايندكه تمامي استعدادهاي آنان هرز رفته و نابود مي گردد. براي اينكه نيروي انساني در سازمان به سرمايه اي ماندگار، ارزشمند و با پيشينه ارزش آفريني براي سازمان تبديل گردد، لازم است شرايطي براي آنان فراهم شود تا بتوانند با امنيت، آرامش و بدون دغدغه خاطر به ايفاي نقش هاي خود در سازمان پرداخته، در راستاي اهداف سازمان حد اكثر كوشش و توانايي هاي خود را به كار گيرند و به اصطلاح دركار درگير گردند (فورت[3] و همكاران، 2008)

تا دهة ۱۹۸۰ تأكيد اغلب سازمان ها بر وفاداري كاركنان بوده، كارفرمايان از كاركنان انتظار وفاداري[4] و ماندگاري در سازمان را داشتند. پس از مدتي گرايش ها به سوي تعهد[5] سوق پيدا كرد. امروزه با پيچيده تر شدن و افزايش رقابت جهاني نياز به انعطاف و تغيير پذيري در سازمان ها بيش از پيش نمايان شده است. سازمان ها كوچكتر شده اند، قرارداد هاي موقت ميان كارفرمايان و كارمندان زيادتر شده و استخدام مادام العمر رفته رفته معناي خود را از دست داده است. سازمان هاي امروزي بيشتر به دنبال راه هايي مي گردند تا از طريق آن ها كاركنان را به كوشش بيشتر وا دارند يا به اصطلاح به دنبال درگير كردن كاركنانشان در كار هستند. (ولبورن[6]، 2007)

2-1 بیان مسئله

مسأله فرسودگی شغلی کارکنان موردی که در سال های اخیر منجر به کاهش سطح بازدهی و عملکرد سازمان های کشور شده است. نشانه های فرسودگی شغلی در شاخصهای گوناگون تجلی می یابد: نخست شاخصهای هیجانی که توأم با بی علاقه شدن نسبت به شغل خود، افسردگی، احساس به دام افتادن در شغل، احساس درماندگی و ناتوانی، احساس مورد تأیید و تشویق قرار نگرفتن، احساس جدایی از دیگران و بیگانگی، احساس بی تفاوتی و ملامت و بیزاری و از دست دادن همدلی نسبت به دیگران است که شاخص های نگرشی مانند بدبینی و بدگمانی نسبت به دیگران، بی اعتمادی نسبت به مدیریت سازمان محل کار خود، گله مند شدن از دیگران را در پی دارد.

از طرف دیگر يكي از معضلات سازمان هاي امروزي وجود رفتارهايي همچون كم كاري، پرخاشگري، قلدري، لجبازي، ارعاب، وكينه توزي است. اين رفتارها هم بر عملكرد سازمانها و هم بر روابط بين شخصي و روحيه همكاري كاركنان تأثير مي گذارند. بروز چنين رفتارهايي به عنوان رفتارهاي ضدشهروندي[7]، بر خلاف رفتارهاي شهروندي سازماني[8] كه موجب ارتقاء عملكرد سازمان، اثربخشي سازمان، رضايت و وفاداري مشتري، سرمايه اجتماعي و نظاير آن مي شوند و. .. به كاهش درآمد و يا خدشه دار شدن اعتبار كاركرد سازمان شود. (بولینو و همکاران، 2002 و یوون و ساه، 2003)[9]

بنابراین در این تحقیق به دنبال بررسی ادبیات موجود در رابطه با فرسودگی شغلی و رفتار ضد شهروندی سازمانی هستیم و در ادامه به دنبال پاسخ به این سؤال هستیم که آیا بین فرسودگی شغلی و رفتار ضد شهروندی سازمانی شعب بانک توسعه تعاون استان همدان رابطه معناداری وجود دارد؟

[1] burnouted

[2] work engaged

[3] Forret

[4] loyalty

[5] commitment

[6] Welbourne

[7] Anti-Citizenship Behaviors

[8] Organizational Citizenship Behavior

[9] Bolino et al.,2002; Yoon and Suh, 2003

تعداد صفحات:143

 

قیمت : 14700 تومان

و  همچنین به ایمیل شما نیز ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :                 serderehi@gmail.com

 

جستجو در سایت : کلمه کلیدی خود را وارد نمایید :