متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :مدیریت آموزشی

عنوان : بررسی ارتباط بین سرمایه اجتماعی و سلامت روان با پیشرفت تحصیلی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مازندران

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد  ساری

 

پایان نامه­ جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A)

رشته­ مدیریت آموزشی

عنـوان:

بررسی ارتباط بین سرمایه اجتماعی و سلامت روان با پیشرفت تحصیلی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مازندران

استاد راهنما:

دکتر فرشیده ضامنی

استاد مشاور:

دکتر ترانه عنایتی

زمستان 1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

چکیده…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ..1

فصل اول: کلیات پژوهش

مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ..3

بیان مساله……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ..4

اهمیت و ضرورت پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………….. ..6

اهداف پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………………………….. ..8

فرضیه­های پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………………….. ..8

تعریف نظری و عملیاتی متغیر های پژوهش………………………………………………………………………………………………. ..9

فصل دوم: ادبیات و پیشینه پژوهش

مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 13

مفهوم سرمایه اجتماعی…………………………………………………………………………………………………………………………….. 13

تقسیم بندی سرمایه ها……………………………………………………………………………………………………………………………… 14

سرمایه اجتماعی……………………………………………………………………………………………………………………………………… 17

تعاریف سرمایه اجتماعی………………………………………………………………………………………………………………………….. 17

سرمایه اجتماعی از دیدگاه پیر بودریو……………………………………………………………………………………………………….. 17

سرمایه اجتماعی از دیدگاه جیمزکلمن………………………………………………………………………………………………………. 19

سرمایه اجتماعی از دیدگاه رابرت پاتنام…………………………………………………………………………………………………….. 20

سرمایه اجتماعی از دیدگاه نان لین……………………………………………………………………………………………………………. 22

سرمایه اجتماعی از دیدگاه فرانسیس فوکویاما…………………………………………………………………………………………….. 23

سرمایه اجتماعی از نظر بانک جهانی………………………………………………………………………………………………………… 25

بررسی نظریه هاي پیرامون سرمایه اجتماعی………………………………………………………………………………………………. 25

عوامل ساخت سرمایه اجتماعی…………………………………………………………………………………………………………………. 25

عوامل نهادی…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 25

عوامل خودجوش……………………………………………………………………………………………………………………………………. 26

عوامل بیرونی………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 26

عوامل طبیعی………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 27

عناصر و مولفه های سرمایه ی اجتماعی…………………………………………………………………………………………………….. 27

اعتماد اجتماعي………………………………………………………………………………………………………………………………………. 27

انسجام اجتماعی……………………………………………………………………………………………………………………………………… 29

مشارکت اجتماعی…………………………………………………………………………………………………………………………………… 30

مفهوم لغوی مشارکت……………………………………………………………………………………………………………………………….. 30

مفهوم معنایی مشارکت……………………………………………………………………………………………………………………………… 31

مدل هایی براي سنجش سرمایه اجتماعی…………………………………………………………………………………………………… 34

مدل کمی سرمایه اجتماعی……………………………………………………………………………………………………………………….. 34

مدل کیفی سرمایه اجتماعی………………………………………………………………………………………………………………………. 35

مزایاي سرمایه اجتماعی……………………………………………………………………………………………………………………………. 36

خطرات ناشی از بکار گیري سرمایه اجتماعی……………………………………………………………………………………………. 37

معرفی مدل های مجتلف سرمایه اجتماعی………………………………………………………………………………………………….. 38

مدل سرمایه اجتماعی ناهاپیت و گوشال (1998)……………………………………………………………………………………….. 38

مدل سرمایه اجتماعی و ایجاد ارزش تسای و گوشال (1998)…………………………………………………………………….. 38

مدل سرمایه اجتماعی پاکسون (1999)……………………………………………………………………………………………………… 39

مدل ساختاری سرمایه اجتماعی پاتنام و کلمن……………………………………………………………………………………………. 40

مدل سرمایه اجتماعی استون (2001)……………………………………………………………………………………………………….. 40

مدل سرمایه اجتماعی هدسون (2005)…………………………………………………………………………………………………….. 41

مدل  های دیگر سرمایه اجتماعی………………………………………………………………………………………………………………. 41

سلامت روان ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 42

مفهوم سلامت روان…………………………………………………………………………………………………………………………………. 42

چهار دیدگاه بهنجاری……………………………………………………………………………………………………………………………… 44

بهنجاری به صورت سالم بودن ………………………………………………………………………………………………………………… 44

بهنجاری به صورت کمال مطلوب……………………………………………………………………………………………………………… 44

بهنجاری به صورت متوسط………………………………………………………………………………………………………………………. 45

بهنجاری به صورت فرآیند……………………………………………………………………………………………………………………….. 45

ابعاد سلامت روانی………………………………………………………………………………………………………………………………….. 47

بعد جسمی…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 48

بعد روانی………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 48

بعد معنوی …………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 48

بعد اجتماعی………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 49

اضطراب و افسردگی به عنوان مهم ترین مؤلفه های بهداشت روانی…………………………………………………………….. 49

بهداشت روانی و استرس…………………………………………………………………………………………………………………………. 50

راهبرد های تأمین بهداشت روانی در اسلام……………………………………………………………………………………………….. 51

تحکیم مبتنی خانواده و ارتقاء فرهنگ آن…………………………………………………………………………………………………… 51

بهسازی محیط………………………………………………………………………………………………………………………………………… 51

بهبود شیوه های تعلیم وتربیت………………………………………………………………………………………………………………….. 51

پیشرفت تحصیلی……………………………………………………………………………………………………………………………………. 52

نقش عوامل فردی در پیشرفت تحصیلی…………………………………………………………………………………………………….. 53

داشتن هدف…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 53

عزت نفس……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 54

عزت نفس تحصیلی و پیشرفت تحصیلی…………………………………………………………………………………………………… 55

انگیزه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 59

دانش آموزان و دانشجویان دارای انگیزش…………………………………………………………………………………………………. 60

شناخت انگیزش انسان……………………………………………………………………………………………………………………………. 60

نظریه انتظار معلم……………………………………………………………………………………………………………………………………. 63

الگوهای انگیزشی……………………………………………………………………………………………………………………………………. 64

پیشینه  داخلی و خارجی پژوهش…………………………………………………………………………………………………………….. 67

پژوهش های انجام شده  در داخل کشور…………………………………………………………………………………………………… 67

پژوهش های انجام شده در خارج کشور …………………………………………………………………………………………………… 71

جمع بندی و نتیجه گیری ……………………………………………………………………………………………………………………….. 75

فصل سوم: روش پژوهش

مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 77

روش­ پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 77

جامعه آماری…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 77

نمونه و روش نمونه­گیری…………………………………………………………………………………………………………………………. 78

روش و ابزار گردآوری داده ها…………………………………………………………………………………………………………………. 78

روایی ابزار جمع آوری اطلاعات………………………………………………………………………………………………………………. 79

پایایی ابزار جمع آوری اطلاعات………………………………………………………………………………………………………………. 80

روش­های تجزیه و تحلیل داده ها………………………………………………………………………………………………………………. 80

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده­ها

مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 82

بخش اول : تجزیه و تحلیل توصیفی داده ها………………………………………………………………………………………………. 83

جنس…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 83

تحصیلات………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 84

وضعیت تأهل………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 85

محل سکونت………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 86

سن………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 87

محل سکونت دائم…………………………………………………………………………………………………………………………………… 88

دانشکده  مربوطه…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 89

معدل آزمودنی ها…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 90

بخش دوم : تجزیه و تحلیل فرضیه های تحقیق…………………………………………………………………………………………… 91

فرضیه1: میزان سرمایه اجتماعی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی مازندران بالاتر از حد متوسط است……………91

فرضیه2: میزان سلامت روان دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی مازندران بالاتر ازحد متوسط است………………….92

فرضیه3: میزان پیشرفت تحصیلی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی مازندران بالاتر از حد متوسط است…………93

فرضیه4: بین مؤلفه های سرمایه اجتماعی (شناختی، ارتباط ای، ساختاری) با پیشرفت تحصیلی دانشجویان ارتباط وجود دارد……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….93

فرضیه5: بین مؤلفه های سلامت روان (جسمانی، اضطراب، اجتماعی و افسردگی) با پیشرفت تحصیلی دانشجویان ارتباط وجود دارد……………………………………………………………………………………………………………………………………..94

فرضیه 6: مؤلفه های سرمایه اجتماعی و سلامت روان در تبیین متغیر پیشرفت تحصیلی سهم متفاوتی دارند……94

فصل پنجم: خلاصه، نتیجه­گیری و پیشنهادها

خلاصه پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………………………. 97

یافته­های پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 97

یافته های توصیفی…………………………………………………………………………………………………………………………………… 97

یافته ای استنباطی……………………………………………………………………………………………………………………………………. 98

بحث و تفسیر…………………………………………………………………………………………………………………………………………. .99

نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. .102

محدودیت­های پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………….. .103

محدویت های تحت کنترل پژوهشگر………………………………………………………………………………………………………… 103

محدویت های خارج ازکنترل پژوهشگر…………………………………………………………………………………………………….. 104

پيشنهادات………………………………………………………………………………………………………………………………………………. .104

پیشنهاد های مبتنی بر یافته ای پژوهش …………………………………………………………………………………………………….. 104

پیشنهادهای مبتنی بر تجارب پژوهشگر……………………………………………………………………………………………………… 107

پیشنهادهایی برای پژوهشگران دیگر…………………………………………………………………………………………………………. 108

منابع و مآخذ…………………………………………………………………………………………………………………………………………… .109

ضمائم و پیوست­ها………………………………………………………………………………………………………………………………….. 114

چکیده انگلیسی……………………………………………………………………………………………………………………………………… 117

 

فهرست جداول

عنوانصفحه

 

جدول (2-1): جدول پاکستون برای سرمایه اجتماعی…………………………………………………………………………………….. 39

جدول (3-1): فراوانی جامعه و نمونه بر اساس جنسیت……………………………………………………………………………. 78

جدول (3-2): ضریب آلفای کرونباخ پرسشنامه ها…………………………………………………………………………………… 80

جدول (4-1): توزیع پاسخگویان بر حسب جنس…………………………………………………………………………………….. 83

جدول (4-2): توزیع پاسخگویان بر حسب مقطع تحصیلی……………………………………………………………………….. 84

جدول (4-3): توزیع پاسخگویان بر حسب تاهل……………………………………………………………………………………… 85

جدول (4-4):  توزیع پاسخگویان بر حسب محل سکونت………………………………………………………………………… 86

جدول (4-5):  توزیع پاسخگویان بر حسب سن………………………………………………………………………………………. 87

جدول (4-6):  توزیع پاسخگویان بر حسب محل زندگی دائمی………………………………………………………………… 88

جدول (4-7):  توزیع پاسخگویان بر حسب دانشکده مربوطه…………………………………………………………………… 89

جدول (4-8): توزیع پاسخگویان بر حسب معدل…………………………………………………………………………………….. 90

جدول (4-9): آزمون تی………………………………………………………………………………………………………………………… 91

جدول (4-10):  آزمون تی…………………………………………………………………………………………………………………….. 92

جدول (4-11):  جدول استاندارد سلامت روان………………………………………………………………………………………… 92

جدول (4-12):  آزمون تی…………………………………………………………………………………………………………………….. 93

جدول (4-13): تحلیل آماری فرضیه چهارم پژوهش……………………………………………………………………………….. 93

جدول (4-14): تحلیل آماری فرضیه پنجم پژوهش…………………………………………………………………………………. 94

جدول (4-15):  خلاصه مدل رگرسیون…………………………………………………………………………………………………… 94

جدول (4-16):  جدول آنالیز واریانس…………………………………………………………………………………………………….. 94

جدول (4-17):  خلاصه مدل رگرسیون…………………………………………………………………………………………………… 95

جدول (4-18): جدول آنالیز واریانس……………………………………………………………………………………………………… 95

 

فهرست نمودارها

عنوانصفحه

 

نمودار (4-1): آزمودنی ها به تفکیک جنسیت…………………………………………………………………………………………. 83

نمودار (4-2): آزمودنی ها به تفکیک مقطع تحصیلی……………………………………………………………………………….. 84

نمودار (4-3):  آزمودنی ها به تفکیک تاهل…………………………………………………………………………………………….. 85

نمودار (4-4):  آزمودنی ها به تفکیک محل سکونت………………………………………………………………………………… 86

نمودار (4-5): آزمودنی ها به تفکیک سن……………………………………………………………………………………………….. 87

نمودار (4-6):  آزمودنی ها به تفکیک محل زندگی دائمی………………………………………………………………………… 88

نمودار (4-7):  آزمودنی ها به تفکیک دانشکده مربوطه…………………………………………………………………………… 89

نمودار (4-8): میانگین معدل دانشجویان………………………………………………………………………………………………… 90

 

چکیده:

هدف از انجام این پژوهش بررسی ارتباط بین سرمایه اجتماعی و سلامت روان با پیشرفت  تحصیلی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مازندران می باشد. این پژوهش از لحاظ هدف جزء پژوهش های کاربردی و از شاخه ی توسعه ای و از لحاظ ماهیت و روش،جزء پژوهش های توصیفی همبستگی است. جامعه آماری در این تحقیق شامل کلیه دانشجویان دانشکده های  دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان مازندران بوده که در سال 1393 مشغول به تحصیل بوده اند  و بر اساس آمار ثبت شده تعداد آنها برابر با 4711 نفر بوده است. به منظور تعیین حجم نمونه از جدول تعیین حجم نمونه کرجسی و مورگان استفاده شده است که بر طبقه جدول با توجه به تعداد جامعه آماری، نمونه تحقیق برابر با 355 نفر تعیین شده است. برای انتخاب نمونه های تحقیق از روش  نمونه گیری  تصادفي طبقه ای بر حسب جنسیت  استفاده شده است.روش گردآوری داده ها شامل: کتابخانه ای و میدانی بوده است. ابزار گردآوری داده ها در این تحقیق پرسشنامه های استاندارد بوده است. پرسشنامه سرمایه اجتماعی ناهاپیت و گوشال(1998) و پرسشنامه سلامت روانی(28GHQ). برای آزمون فرضیه های پژوهش وداده های حاصل از پرسشنامه ها با بهره گرفتن از نرم افزار spss  و آمار استنباطی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد که میزان سرمایه اجتماعی و سلامت روان دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی مازندران در حد پایین تر از متوسط است. میزان پیشرفت تحصیلی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی مازندران در حد بالاتر از متوسط است. همچنین مولفه های سرمایه اجتماعی (شناختی، ارتباط ای، ساختاری) با پیشرفت تحصیلی دانشجویان ارتباط وجود ندارد و بین مولفه های سلامت روان (جسمانی، اضطراب، اجتماعی و افسردگی) با پیشرفت تحصیلی دانشجویان ارتباط وجود نداشته است. مولفه های سرمایه اجتماعی و سلامت روان در تبیین متغیر پیشرفت تحصیلی سهمی ندارند.

 

فصل اول

کلیـات پژوهش

 

مقدمه

دانشگاه ها سازمان هایی هستند که هر ساله تعداد قابل توجهی از جمعیت جوان را جذب می کند و طی زمان معینی توانمندی های علمی این اشخاص را پرورش می دهند و در توسعه ي اجتماعي و منابع انساني وتربيت افراد كاردان نقش عمده اي دارند. این دانشجویان بیش از نیمی از منابع انسانی مؤثر در توسعه جوامع بشري را تشکیل می دهند و از آنجا که نسل جوان و نوجوان به عنوان سرمایه هاي انسانی هر جامعه اي نقش بارزي در توسعه پایدار آن جامعه دارند، در بین آنها دانشجویان به لحاظ برخورداري از توانمندي فنی و تخصصی در کنار پویایی جوانی و انرژي فراوان، قادرند تأثیر تعیین کننده اي بر آینده جامعه داشته باشند، زیرا در هر جامعه اي پویاترین گروه هاي آن را قشر هاي تحصیل کرده جوان و دانشجویان در حال تحصیل تشکیل می دهند؛ و سلامت این قشر تا حد زیادي لازمه سلامت بسیاري از آحاد جامعه را در بر دارد و ازآنجا که جامعه بدون داشتن افرادي سالم نمی تواند به حیات خود ادامه دهد، لذا برخورداري اعضاي جامعه خصوصاً دانشجویان به عنوان یکی از عناصر اصلی نظام آموزشی که در ارتباط با دیگران در محیط هاي مختلف نقش مهمی را بازي می کنند، می توان از نقش پدیده سلامت روانی و میزان ارتباطی که این پدیده با مؤلفه هاي سرمایه اجتماعی در جامعه دارد و زمینه را براي تبادلات اجتماعی، فرهنگی و عاطفی به صورت کافی فراهم می کند، به صورت مستمر و برنامه ریزي شده بهره برد. يكي از مشكلات شايع نظام آموزشي در بسياري از كشورهاي جهان، پديده ي اُفت تحصيلي است كه زيان هاي علمي، فرهنگي و اقتصادي زيادي متوجه دولت ها و خانواده ها مي كند. تلاش براي شناسايي عوامل مهم در پيشرفت تحصيلي و ارائه ي راهبردها و انجام اقداماتي در جهت كاهش خسارات ناشي از اُفت تحصيلي، مستلزم تحقيقات بسيار در اين زمينه است( تهرانی، 1391).

نظر به موارد مذکور و با عنایت به اینکه مهم ترین چالش ها درافت تحصیلی می تواند ناشی از سلامت روان و عدم سرمایه اجتماعی مناسب باشد و این موضوع هم بیشتر داراي صبغه اي اجتماعی است، در این پژوهش سعی می شود ارتباط میان سرمایه اجتماعی و سلامت روان بر پیشرفت تحصیلی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی مازندران بررسی شده و نقش هر یک از مولفه هاي سرمایه اجتماعی  و سلامت روان را در ارتباط با پیشرفت تحصیلی بیان گردد.

 

 

بیان مسئله

امروزه همگام با پیشرفت پزشکی و توسعه خدمات بهداشت و درمانی در جوامع ، الگوهای ابتلا به بیماری به سمت بیماری های غیرواگیر تغییر جهت داده است . در این میان نرخ صعودی ابتلا به اختلالات روانی و هزینه هایی که این اختلالات بر جوامع تحمیل می کند توجه متخصصان بهداشت عمومی و ارتقای سلامت را جلب کرده است . از سوی دیگر از آنجا که سلامت روانی با ظرفیت و توانایی افراد برای شکل دادن روابط هماهنگ با دیگران و کمک سازنده به تحول در محیط اجتماعی و فیزیکی مرتبط است ، توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور نیز که نیازمند مشارکت فعالانه ی نیروی انسانی سالم است با سلامت روانی منابع انسانی که ارتباط پیدا می کند . دوران دانشجويي دوره اي مهيج و پر چالشي براي دانشجويان است، در طول اين دوره كليه دانشجويان به دليل رويايي با عوامل استرس زاي بيشتر و لزوم سازگاري مناسب بايد از سلامت رواني و خود اتكايي بيشتري بر خوردار باشند تا بتوانند به توفيق بيشتري در تحصيل و در نهايت حرفه خود دست يابند. چالش هاي دوران دانشجويي مي تواند منابعي از اضطراب را براي آنها فراهم آورده و سلامت آنها را به خطر اندازد و باعث افت تحصيلي گردد. ( بهرامی، 1389 ).

سلامت جسمی و روانی دانشجویان به عنوان قشر آینده ساز کشور که در آینده ای نه چندان دور بخش قابل ملاحظه ای از نیروی فعال کشور را در بخش های مختلف تشکیل خواهند داد از اهمیت به سزایی برخوردار است و از همین رو بررسی کم و کیف آن و عوامل تعیین کننده آن شایان توجه است . از طرف دیگر دانشجویان به دلیل مواجه با مسایلی همچون ورود به محیط جدید ، مشکلات اقتصادی ، دوری از خانواده ، ناسازگاری با اطرافیان (به ویژه در خوابگاه) تعارضات فرهنگی ، حجم زیاد دروس ، رقابت و چشم انداز آینده شغلی مبهم ، مستعد آسیب پذیری سلامت روانی هستند(تهرانی، 1391).

پیشرفت تحصيلي دانشجویان از موضوعات مهمي است كه تحت تأثير عوامل مختلفي است. يكي از اين عوامل، متغير سرمايه اجتماعي بين گروهي هست. به مثابه ي مفهومي سرمايه اجتماعي كه با زمينه ي اجتماعي ارتباط دارد، به عنوان مؤلفه هاي جديد، علاوه بر مؤلفه هاي پيشين نظير عوامل فردي، زيست محيطي و ژنتيكي توجه متخصصان را در سطوح  ملي و بين المللي جلب كرده است( نوغانی و رضوی زاده ، 1392 ).

سرمايه ي اجتماعي در روابط ميان افراد تجسم مي يابد وموقعي به وجود مي آيد كه روابط ميان افراد به
شيوه اي دگرگون شود كه كنش را تسهيل، كند. به اعتقاد (پانتام[1]، 2000)  سرمايه ي اجتماعي سه بعد دارد:

1-شبكه ها، كه همان روابط اجتماعي و تعاملات افراد با هم است و به عنوان جزء اساسي سرمايه ي اجتماعي محسوب مي شود2- هنجار همياري ، كه ملاك سرمايه ي اجتماعي است3- اعتماد ، كه از عناصر ضروري براي تقويت همكاري است و حاصل پيش بيني پذيري رفتار ديگران است كه اعتماد شخصي واعتماد تعميم يافته را در برمي گيرد.

دانشجوياني كه از سرمايه اجتماعي بالايي برخوردار هستند نسبت به دانشجوياني كه سرمايه اجتماعي پايين تر داشتند، علاقه بيشتري به ادامه تحصيل نشان مي دهند(مارتین[2]، 2009). متغيرهاي سرمايه اجتماعي، دوستان و معلم تأثير معنادار بر موفقيت تحصيلي دانش آموزان دارند(هوانگ[3]، 2008 ).

تربيت نيروهاي كارآمد از وظايف اصلي دانشگاه ها است و افزايش سطح علمي و كارايي كشور وابسته به اين قشر آينده ساز مي باشد. در اين راستا، كمك به پيشبرد وضعيت تحصيلي و جلوگيري از افت و ترك تحصيل در دانشجويان لازم است. دانشجوياني كه دچار افت تحصيلي مي شوند، مستعد گرايش به رفتارهاي منفي بوده و خساراتي را به خود و جامعه وارد مي كنند(رضایی و همکاران ، 1385).

شواهد نشان مي دهد بهداشت روان بر وضعيت تحصيلي دانشجويان مؤثر است. و ميزان خلاقيت و توانايي تحصيلي فراگيران را افزايش می دهد (دادخواه وهمکاران ،1389). هم چنین افزايش سلامت رواني، موجب پيشرفت تحصيلي می گردد.(ابوالقاسمی و همکاران ،1389 ).

لازم به ذکر است که مرور تحقیقات انجام شده در زمینه سلامت روانی در پایگاه های اطلاعاتی کشور نشان می دهد در تحقیقاتی که در نشریات علمی – پژوهشی روان شناسی توسط روان شناسان انجام شده ارتباط سلامت روانی با متغیر های روان شناختی بررسی شده و متغیرهایی که صبغه اجتماعی داشته باشند به عنوان عامل تعیین کننده سلامت روانی کمتر مورد توجه قرار گرفته است.

در بين رشته هاي دانشگاهي ، بهداشتی ودرمانی از رشته های پراسترسي است . زيرا دانشجويان اين رشته ها علاوه بر استرس محيط آموزشي در معرض استرس هاي محيط باليني نيز قرارمي گيرند. به نظر می رسد ميزان زياد استرس يكي از عواملي است كه باعث افت تحصيلي و بروز اختلالات جسمي و روحي در اين گروه مي گردد. با توجه به مطالب مطرح شده، اين پژوهش برای پاسخ به این سوال شکل گرفته است که سرمایه اجتماعی وسلامت روان چه ارتباط ای با پیشرفت تحصیلی دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي مازندران دارند؟

اهمیت و ضرورت پژوهش

پیشرفت تحصیلی یکی از مهم ترین معیارهای است که در بررسی توانایی دانشجویان برای اتمام تحصیلات دانشگاهی و رسیدن به مرحله فارغ التحصیلی نقش قابل توجهی را ایفاء می کند. پیشرفت تحصیلی موضوعی است که در حال حاضر مورد توجه تمامی کشورهای جهان است، هر ساله مقدار زیادی از بودجه جوامع صرف تحصیل می شود و پژوهش های زیادی به بررسی عوامل مختلفی که می تواند بر پیشرفت تحصیلی تأثیر داشته باشد اختصاص یافته است.، عواملی مانند: خانواده، محیط زندگی،دانشگاه و برنامه های آموزشی . بخش اعظم اين پيشرفت بواسطه برنامه ريزي صحيح و علمي صورت پذيرفته است،اما با تمام اين پيشرفت ها، افت تحصيلي و زيان هاي ناشي از آن با ابعاد گسترده اش باعث نگراني همه كشورهاي دنيا شده و در اين بين كشورهاي در حال توسعه و توسعه نيافته مشكلات مضاعفي را تحمل مي كنند.

موضوع جلوگیری از افت تحصیلی یا کوشش در جهت پیشرفت تحصیلی بالنفسه از اهمیت ویژه یی برخوردار است و همواره مورد توجه تمامی مسؤلان نظام آموزشی قرار گرفته است و سعی و تلاش دارد بتواند با بسیج نیروهای کارآمد سطح علمی و فرهنگی افراد را ارتقاء داده و مراکز و مؤسسات صنعتی، علمی و تجاری جامعه را از وجود متخصصان آگاه و توانمند بهره مند سازد. در نظام آموزشی ما بودجه های قابل توجهی به امر تعلیم و تربیت اختصاص داده شده و بر همین اصل هم هزینه های فراوانی در این راستا صرف گردیده و خواهد شد. لذا توجه به این امر مهم ضرورت دارد تا بتوان جلوی یکی از آفت های بارز و آشکار نظام آموزشی را که همانا افت تحصیلی است، گرفت.

تجهیز دانشجویان به سلامت جسم وروان باعث ایمنی آنها در برابر مشکلات می شود و آنان به راحتی می توانند با شرایط متغیر زندگی و رو به تکامل فناوري، با شیوه هایی که خانواده و جامعه آنان را مثبت می داند، انطباق یابند و نقشی مفید در جامعه داشته باشند.  بنابراین افزایش سلامت روانی باعث کاهش آسیب هاي اجتماعی می شود. همچنین با حصول نتایج این پژوهش می توان حساسیت و نگرانی مسؤلان را در قبال سلامت روانی جوانان بیشتر کرد و سازمان ها و ارگان هاي ذیربط می توانند گام هاي مؤثري در جهت حفظ و ارتقاي سلامت روان که در نهایت منجر به عملکرد بهتر فرد در جامعه می شود، بردارند و به مداخلات فرهنگی، اجتماعی و اقتصادي مناسب دست زنند، تا در سایه سلامت جسم و روح ناهنجاري ها و مشکلات اجتماعی کاهش یافته و روابط در لواي تصحیح شیوه هاي رفتاري بهبودیابد.

لذا  بررسی وضعیت سرمایه اجتماعی و سلامت روانی دانشجویان  که می تواند در پیشرفت تحصیلی آنهاتاثیر بسزایی داشته با شد از اهمیت خاصی برخوردار است اين امر به دست اندر كاران آموزش عالي كمك مي كند تا با بسط و توسعه شبكه هاي اجتماعي، مراكز و كلينيك هاي خدماتي مشاوره، روان درمان و مددكاري و ارائه ي بيشتر خدمات رفاهي و بهداشتي و مهارت هاي زندگي از شيوع ناراحتي هاي رواني – اجتماعي كه گاه حتي گريبان گير باهوش ترين و خلاق ترين دانشجويان مي شود جلوگيري كنند. بر همين اساس برنامه ريزان جوامع توسعه يافته تلاش مي كنند كه ميزان سلامت روانی افراد جامعه ي خود را ارتقاء بخشند و يكي از راه هاي ارتقاء سلامت روانی شناخت عواملي است كه در افزايش اين بعد از سلامتي تأثيرگذار است .براي انجام برنامه ريزي صحيح و جامع لازم است پژوهش هايي در زمينه شناخت ميزان سرمایه اجتماعی و سلامت روانی دانشجويان و همچنين شناخت عوامل تأثير گذار بر آن انجام پذيرد. بنابراین شناخت عوامل مرتبط با سلامت جسم و روان دانشجويان مي تواند دست اندركاران امر تعليم و تربيت را در هدايت بر نامه هاي آموزشي و پرورشي كمك كند و آنان را به امور جوانان كشور آگاه ترگرداند . لذا با توجه به اهمیت سرمایه اجتماعی در توسعه و پیشرفت تحصیلی دانشجویان و نقش سلامت روان در تضمين كارآمدي و پويايي افراد در زمان تحصيل و پيشگيري از افت تحصيلي،  انجام این تحقیق ضروری به نظر می رسد.

 

اهداف پژوهش

هدف اصلی

بررسی ارتباط بین سرمایه اجتماعی و سلامت روان با پیشرفت  تحصیلی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مازندران می باشد.

اهداف فرعی

 1. تعیین وضعیت سرمایه اجتماعی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی .
 2. تعیین وضعیت سلامت روان در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی .
 3. تعیین وضعیت پیشرفت تحصیلی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی .
 4. تبیین ارتباط مولفه های سرمایه اجتماعی(شناختی، ارتباط ای، ساختاری) با پیشرفت تحصیلی دانشجویان.
 5. تبیین ارتباط مؤلفه های سلامت روان(جسمانی، اضطراب، اجتماعی و افسردگی) با پیشرفت تحصیلی دانشجویان.
 6. تعیین سهم هریک ازمولفه های سرمایه اجتماعی و سلامت روانی در پیشرفت تحصیلی دانشجویان.

 

فرضیه های پژوهش

 1. میزان سرمایه اجتماعی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی مازندران بالاتر از حد متوسط است.
 2. میزان سلامت روان دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی مازندران بالاتر از حد متوسط است.
 3. میزان پیشرفت تحصیلی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی مازندران بالاتر از حد متوسط است.
 4. بین مولفه های سرمایه اجتماعی (شناختی، ارتباط ای، ساختاری) با پیشرفت تحصیلی دانشجویان ارتباط وجود دارد.
 5. بین مولفه های سلامت روان (جسمانی، اضطراب، اجتماعی و افسردگی) با پیشرفت تحصیلی دانشجویان ارتباط وجود دارد.
 6. مولفه های سرمایه اجتماعی و سلامت روان در تبیین متغیر پیشرفت تحصیلی سهم متفاوتی دارند.

 

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

تعداد صفحه : 128

قیمت : 14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

:               serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***

جستجو در سایت : کلمه کلیدی خود را وارد نمایید :