متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : مدیریت

گرایش :بیمه

عنوان : بررسی ارتباط بین اعتماد سازمانی، انتقال دانش، خلق دانش و نوآوری سازمانی  (مطالعه موردی: بیمه آسیا)

دانشگاه آزاد اسلامي

واحد تهران مرکزی

 

دانشکده مدیریت گروه مدیریت بازرگانی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته «M.A»

گرایش: مدیریت بیمه

عنوان:

بررسی ارتباط بین اعتماد سازمانی، انتقال دانش، خلق دانش و نوآوری سازمانی  (مطالعه موردی: بیمه آسیا)

 استاد راهنما:

دکتر افسانه ملکمی

زمستان  1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                              صفحه

فصل اول: کلیات تحقیق

مقدمه   2

1-1- بیان مسأله.. 3

1-2- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق.. 5

1-3- اهداف تحقیق.. 8

1-4- سؤال های تحقیق.. 10

1-5- فرضیه های تحقیق.. 11

1-6- مدل تحقیق.. 10

1-7- جنبه جديد بودن و نوآوري تحقيق.. 11

1-8- تعاریف متغیرها و اصطلاحات تحقیق.. 11

1-9- ساختار تحقیق.. 13

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق

مقدمه   15

بخش اول- مبانی نظری تحقیق.. 16

2-1- مفهوم اعتماد سازمانی.. 16

2-2- تعریف اعتماد سازماني.. 18

2-3- اهمیت اعتماد سازمانی.. 22

2-4- انواع اعتماد سازمانی.. 24

2-5- ارتباط بین اعتماد و کنترل.. 27

2-6- پیامدهای کمبود اعتماد.. 28

2-7- اعتماد سازی.. 32

2-8- پیامدهای اعتماد با سطوح بالا.. 36

2-9- تعریف دانش.. 37

2-10-        انواع دانش‏ 38

2-11-            اهميت دانش.. 39

2-14-            مدیریت دانش.. 40

2-15-                                دسته بندی های دانش سازمانی.. 43

2-16-                    اهداف مدیریت دانش.. 46

2-17-                   مزاياي مديريت دانش.. 47

2-18-……………………………………………………………… چرخه حیات مدیریت دانش.. 48

2-18-1-                            خلق دانش (تسخیر یا تولید دانش).. 48

2-18-2-…………………………… سازماندهی دانش (اعتبار بخشي دانش).. 51

2-18-3-……………….. ذخیره دانش (کدگذاری یا رسمی سازی دانش).. 51

2-18-4-                              توزیع دانش (تسهیم یا انتقال دانش).. 52

2-18-5-……………………………………. کاربرد دانش (استفاده از دانش).. 53

2-19-                                     تعریف و مفهوم خلاقیت و نوآوری.. 54

2-20-                       انواع نوآوری و منابع آن.. 56

2-21-            فرآیند نوآوری.. 57

2-22-                                                       تفاوت های نوآوری در بخش خصوصی و دولتی   60

2-23-                                           روشهای اعمال نوآوری در بخش دولتی.. 61

2-24-                                            طبقه بندی انواع نوآوری در بخش دولتی   64

2-25-                                      انگیزه های نوآوری در بخش دولتی.. 67

بخش دوم- پیشینه تحقیق.. 69

2-26-                     پیشینه تحقیقات داخلی.. 69

2-27-                       پیشینه تحقیقات خارجی.. 71

بخش سوم- تاریخچه قلمرو مکانی (بیمه آسیا).. 74

فصل سوم: روش شناسی تحقیق

مقدمه   80

3-1- روش شناسی تحقيق.. 80

3-2- فرآیند تحقیق.. 81

3-3- روش و ابزار گرد آوري اطلاعات.. 82

3-4- جامعه آماري تحقیق.. 82

3-5- روش نمونه گيري.. 83

3-6- قلمرو تحقيق.. 83

3-7- ابزار سنجش.. 84

3-7-1- بخش سنجش اعتماد سازمانی.. 85

3-7-2- بخش سنجش انتقال دانش.. 85

3-7-3- بخش سنجش خلق دانش.. 85

3-7-4- بخش سنجش نوآوری سازمانی.. 86

3-8- اعتبار و روایی  ابزار تحقیق.. 86

3-8-1- روايي پرسشنامه.. 87

3-8-2- پايايي پرسشنامه.. 87

3-9- روش‌های تجزيه و تحليل اطلاعات.. 88

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

مقدمه   91

4-1- بخش تحلیل توصیفی تحقیق.. 92

4-1-1- جنسیت.. 92

4-1-2- سن.. 93

4-1-3- تأهل.. 94

4-1-4- تحصیلات.. 95

4-1-5- نوع استخدام.. 96

4-1-6- سابقه خدمت.. 97

4-2- بخش تحلیل استنباطی تحقیق.. 98

4-2-1- بین اعتماد سازمانی و انتقال دانش در بیمه آسیا ارتباط وجود دارد.   98

4-2-2- بین اعتماد سازمانی و خلق دانش در بیمه آسیا ارتباط وجود دارد.   100

4-2-3- بین اعتماد سازمانی و نوآوری سازمانی در بیمه آسیا ارتباط وجود دارد.   102

4-2-4- بین انتقال دانش و خلق دانش در بیمه آسیا ارتباط وجود دارد.   103

4-2-5- بین انتقال دانش و نوآوری سازمانی در بیمه آسیا ارتباط وجود دارد.   105

4-2-6- بین خلق دانش و نوآوری سازمانی در بیمه آسیا ارتباط وجود دارد.   107

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

مقدمه   110

5-1- نتایج فرضیه های تحقیق.. 110

5-1-1- بین اعتماد سازمانی و انتقال دانش در بیمه آسیا ارتباط وجود دارد.   110

5-1-2- بین اعتماد سازمانی و خلق دانش در بیمه آسیا ارتباط وجود دارد.   111

5-1-3- بین اعتماد سازمانی و نوآوری سازمانی در بیمه آسیا ارتباط وجود دارد.   111

5-1-4-  بین انتقال دانش و خلق دانش در بیمه آسیا ارتباط وجود دارد.   112

5-1-5- بین انتقال دانش و نوآوری سازمانی در بیمه آسیا ارتباط وجود دارد.   112

5-1-6- بین خلق دانش و نوآوری سازمانی در بیمه آسیا ارتباط وجود دارد.   112

5-2- پیشنهادهای تحقیق.. 113

5-2-1- پیشنهادهای اجرایی.. 113

5-2-2- پیشنهادهای پژوهشی تحقیق.. 115

5-3- محدودیت‏های تحقیق.. 116

منابع و مآخذ.. 117

فهرست منابع فارسی.. 118

فهرست منابع انگلیسی.. 121

پیوست ها و ضمائم.. 124

چکیده انگلیسی.. 159

فهرست جدول ها

   عنوان                                                                                           صفحه

جدول 2-1: چهار راهبرد نوناكا و تاكیوچي (1995) در تولید دانش سازمانی   49

جدول 2-2: ویژگی های اصلی حالات تولید دانش.. 50

جدول 3-1: طيف ليكرت.. 85

جدول 3-2: بخش اعتماد سازمانی.. 85

جدول 3-3ک بخش انتقال دانش.. 85

جدول 3-4: بخش خلق دانش.. 86

جدول 3-5: بخش نوآوری سازمانی.. 86

جدول 3-6: آلفاي كرونباخ پرسش‌نامه‌ها.. 88

جدول 4-1: توزیع جنسیت.. 92

جدول 4-2: توزیع سن.. 93

جدول 4-3: توزیع تأهل.. 94

جدول 4-4: توزیع تحصیلات.. 95

جدول 4-5: توزیع نوع استخدام.. 96

جدول 4-6: توزیع سابقه خدمت.. 97

جدول 4-7: آماره های مربوط به آزمون کولموگروف اسمیرنف.. 98

جدول 4-8- ارتباط بین اعتماد سازمانی و انتقال دانش در بیمه آسیا   98

جدول 4-9- مشخص‏كننده‌هاي كلي تحليل رگرسيوني تأثير اعتماد سازمانی بر انتقال دانش در بیمه آسیا.. . 99

جدول 4-10- ضریب رگرسیونیِ اعتماد سازمانی و انتقال دانش در بیمه آسیا   99

جدول 4-11- ارتباط بین اعتماد سازمانی و خلق دانش در بیمه آسیا   100

جدول 4-12- مشخص‏كننده‌هاي كلي تحليل رگرسيوني تأثير اعتماد سازمانی بر خلق دانش در بیمه آسیا.. . 100

جدول 4-13- ضریب رگرسیونیِ اعتماد سازمانی و خلق دانش در بیمه آسیا   101

جدول 4-14- ارتباط بین اعتماد سازمانی و نوآوری سازمانی در بیمه آسیا   102

جدول 4-15- مشخص‏كننده‌هاي كلي تحليل رگرسيوني تأثير اعتماد سازمانی بر نوآوری سازمانی در بیمه آسیا.. 102

جدول 4-16- ضریب رگرسیونیِ اعتماد سازمانی و نوآوری سازمانی در بیمه آسیا   103

جدول 4-17- ارتباط بین انتقال دانش و خلق دانش در بیمه آسیا.. 103

جدول 4-18- مشخص‏كننده‌هاي كلي تحليل رگرسيوني تأثير انتقال دانش بر خلق دانش در بیمه آسیا.. 104

جدول 4-19- ضریب رگرسیونیِ انتقال دانش و خلق دانش در بیمه آسیا   104

جدول 4-20- ارتباط بین انتقال دانش و نوآوری سازمانی در بیمه آسیا   105

جدول 4-21- مشخص‏كننده‌هاي كلي تحليل رگرسيوني تأثير انتقال دانش بر نوآوری سازمانی در بیمه آسیا.. 106

جدول 4-22- ضریب رگرسیونیِ انتقال دانش و نوآوری سازمانی در بیمه آسیا   106

جدول 4-23- ارتباط بین خلق دانش و نوآوری سازمانی در بیمه آسیا   107

جدول 4-24- مشخص‏كننده‌هاي كلي تحليل رگرسيوني تأثير خلق دانش بر نوآوری سازمانی در بیمه آسیا.. 107

جدول 4-25- ضریب رگرسیونیِ خلق دانش و نوآوری سازمانی در بیمه آسیا   108

 فهرست نمودارها

   عنوان                                                                                           صفحه

نمودار 4-1: توزیع جنسیت.. 92

نمودار 4-2: توزیع سن.. 93

نمودار 4-3: توزیع تأهل.. 94

نمودار 4-4: توزیع تحصیلات.. 95

نمودار 4-5: توزیع نوع استخدام.. 96

نمودار 4-6: توزیع سابقه خدمت.. 97

نمودار 4-7: تأثير رگرسيوني متغير اعتماد سازمانی بر انتقال دانش در بیمه آسیا.. 99

نمودار 4-8: تأثير رگرسيوني متغير اعتماد سازمانی بر خلق دانش در بیمه آسیا   101

نمودار 4-9: تأثير رگرسيوني متغير اعتماد سازمانی بر نوآوری سازمانی در بیمه آسیا.. 103

نمودار 4-10: تأثير رگرسيوني متغير انتقال دانش بر خلق دانش در بیمه آسیا   105

نمودار 4-11: تأثير رگرسيوني متغير انتقال دانش بر نوآوری سازمانی در بیمه آسیا.. 106

نمودار 4-12: تأثير رگرسيوني متغير خلق دانش بر نوآوری سازمانی در بیمه آسیا   108

فهرست شکل ها

   عنوان                                                                                           صفحه

شکل 1-1: مدل مفهومی تحقیق برگرفته از مدل استاندارد آنا سانکوسکا (2013).. 10

شکل 2-1: ارزیابی دو طرفه از قابلیت اعتماد.. 30

شکل 2-2: پیوستار اعتماد.. 30

شکل 2-3: مدل راهنمای تعیین سطح اعتماد:.. 32

شکل 2-4: ارتباط بین متغیرهای تأثیرگذار بر اعتماد.. 35

شکل 2-5: روابط بين دانش شخصي و دانش سازماني.. 45

شکل 2-6: تبارشناسی نوآوری.. 56

شکل 2-7: فرایند پنج مرحله ای فرآیند نوآوری.. 58

شکل 2-8: مدل چهار مرحله ای بیکروسونی.. 59

شکل 2-9: مدل عمومی وارکینگ (1990).. 59

شکل 2-10: طبقه بندی انواع نوآوری در بخش خدمات.. 66

شکل 2-11: عوامل انگیزاننده نوآوری.. 68

 فصل اول:

کلیات تحقیق

مقدمه

مفهوم اعتماد و مسائل مربوط به آن در چند سال گذشته به طور فزاينده‌اي محور مطالعه سازمانها گرديده است. امروزه اهميت اعتماد در سازمانها به خوبي آشکار گرديده است چرا که برقراري ارتباطات و تحقق همکاري ميان افراد نيازمند وجود اعتماد است. در عصري که روابط بين افراد و گروه ها سست‌تر شده و به سرعت در حال تغيير است، اعتماد که عمدتاً مبتني بر استنتاج‌ها و تفاسير در مورد انگيزه‌ها، شخصيت و باطن ديگران است، موضوع محوري سازمانها است که رشد وحيات آنها را تضمين مي نمايد. اهميت آن به اين دليل است که مديران به دنبال درک و شناخت چگونگي ايجاد همکاري موثر در سازمانها مي‌باشند. اعتماد عامل کليدي است زيرا همکاري را به وجود مي‌آورد. وجود اعتماد  منجر به شکل گیری ارتباطات سازنده در میان اعضای سازمان می شود ، باعث خلق دانش شده و انتقال دانش را در سازمان تسهیل می نماید. همچنین وجود اعتماد در بین افراد از یکسو و از سوی دیگر  فراهم بودن شرایط و بستر برای انتقال دانش و خلق دانش در سازمان منتج به نوآوری کارکنان خواهد شد. با توجه به موارد مطرح شده می توان ادعا نمود که تحقیق حاضر به دنبال بررسی ارتباط بین اعتماد سازمانی، انتقال دانش، خلق دانش و نوآوری سازمانی  در بیمه آسیا شهر تهران می باشد.

در اين فصل به بررسي كليات تحقيق پرداخته می شود. ابتدا مساله اصلي تحقيق بيان می گردد، سپس اهميت و ضرورت تحقيق مورد بررسي قرار می گیرد و در ادامه به اهداف اساسي تحقيق، سوالات و فرضیه های تحقيق، مدل تحقيق، جنبه جدید بودن و نوآوری تحقیق و تعریف واژه ها و اصطلاحات تخصصي تحقیق پرداخته شده و در انتها نيز ساختار تحقیق ذکر شده است.

1-1-    بیان مسأله

اعتماد[1] يكي از موضوعات مهم در روابط انساني و زندگي سازماني است (يلماز[2]،2008) . به طور كلي اگرچه رعايت مقررات اداري و ساختاري سازمان وروابط اداري بسيار مهم است، اعتماد  هم ميان افراد سازمان امري مهم و قابل توجه است. اعتماداساس موفقيت در زندگي شخصي و روابط كاري مي باشد و در واقع تمام روابط سازماني بر مبناي اعتماد ايجاد مي شود و نكته مهم اين است كه مديريت و كاركنان بايد به اهميت اعتماد و چگونگي  ايجاد ،ترويج و ارتقاء آن در سازمان توجه نمايند (فیتذ روی[3]،2007).

همچنین دنیای متغیر امروز ایجاب می کند که سازمان ها برای بقاء و رشد به دنبال ابزارهای نوین باشند. یکی از ابزارهایی که می تواند سازمان ها را در تأمین این اهداف یاری دهد، مدیریت دانش است. مدیریت دانش فرآیندی است که به سازمان ها کمک می کند اطلاعات و دانش مهم را بیابند، گزینش، سازماندهی و منتشر کنند و تخصصی است که برای فعالیت هایي مانند حل مشکلات، آموختن پویا و تصمیم گیری ضروری است (تسانگ هو[4]، 2010). مدیریت دانش می تواند گستره ای از ویژگیهای عملکرد سازمانی را با قادر ساختن سازمان به «عملکرد هوشمندانه تر» بهبود بخشد(ویگ، 1999).

از دیگر سو در عصر حاضر سازمان ها به صورت فزايند هاي با محيط هاي پويا و در حال تغيير مواجه اند. بنابراين، به منظور بقا و پويايي خود مجبورند كه خود را با تغييرات محيطي سازگار سازند. به  بيان ديگر، با توجه به سرعت شتابنده تغييرات و تحولات علمي، تكنولوژيك، اجتماعي، فرهنگي و … در عصر حاضر، سازمان هايي موفق و كارآمد محسوب مي شوند كه علاوه بر هماهنگي با تحولات جامعه امروزي، بتوانند مسير تغييرات ودگرگوني ها را نيز در آينده پيش بيني كرده و قادر باشند كه اين تغييرات را در جهت ايجاد تحولات مطلوب براي ساختن آينده اي بهتر هدايت كنند. با وجود اين، مشاهدات و مطالعات نشان مي دهد كه بسياري از سازمان ها نه تنها نوآور و خلاق نيستند بلكه حتي در هماهنگي با تحولات و پيشرفت ها و تغييرات عصر حاضر نيز ناتوان مانده و اغلب با شيوه‌هاي ناكارآمد سنتي اداره مي شوند(آقاداود و همکاران، 1389: 10).

از سویی در متون مدیریت راهبردی، نوآوری را به عنوان عامل مهم و حیاتی برای سازمان ها به منظور ایجاد ارزش و مزیت رقابتی پایدار در محیط پیچیده و متغیر امروزی می بینند. سازمان ها با نوآوری بیشتر، در پاسخ به محیط های متغیر و ایجاد و توسعه قابلیت های جدیدی که به آن ها اجازه دهد به عملکرد بهتری برسند موفق تر خواهند بود(مانتس و همکاران[5] ، 2004: 209). نوآوری عمری به درازای عمر بشر دارد، زیرا بشر همواره به دنبال یافتن راه‌های جدید برای انجام کارهای خود بوده است. بدون نوآوری ، دنیایی که در آن زندگی می کنیم چهره ای کاملاً متفاوت خواهد داشت. امروزه با توجه به شرایط رقابتی، سازمان ها در معرض تحول و دگرگونی بوده و موفقیت نهایی و حتی گاهی بقای سازمان ها به میزان توانایی برنامه ریزان در ایجاد نوآوری و زمینه های اجرای آن و به کارگیری افکار و ایده های نو بستگی دارد. برای سازمانی که در محیط متغیر و بدون قطعیت به رقابت می پردازد، نوآوری (ایجاد، انتقال، واکنش و تغییر ایده ها) برای رشد، موفقیت و بقای سازمان عامل حیاتی به شمار می رود (ملاحسینی و برخوردار، 1386: 80). كنتر در تعريف خود از نوآوري برفرآيند آن تأكيد كرده و نوآوري را فرآيند گردآوري هر نوع ايده جديد و مفيد براي حل مسأله مي خواند و معتقد است كه نوآوري شامل شكل گرفتن ايده، پذيرش و اجراي ايده هاي جديد در فرآيند، محصولات و خدمات است (کنتر[6]، 2007: 22).

اساسی ترین مشخصه سازمان های هوشمند قرن بیست و یکم، تاکید بر دانش و اطلاعات است. دانش ابزار قدرتمندی است که می تواند تغییرات را در جهان به وجود آورد و نوآوری را ممکن سازد از طرفی امروزه در جوامع مختلف و به تبع آن در سازمان افراد از عدم اعتماد به همکاران و مسئولان دولتی رنج می برند و همین عدم اعتماد، موجب کاهش تشریک مساعی کارکنان و مسئولان و همچنین انصراف آن ها از مشارکت با زیر دستان و نتیجه آن بی تفاوتی و بی انگیزشی افراد و کارکنان برای انتقال دانش می شود(قهرمانی، 1393).  همچنین اعتماد براي تسهيم دانش مهم است. اعتماد مي تواند هم به سمت مديران و هم به سمت همكاران هدايت شود و پيش نياز تبادل در تسهيم دانش است. دريافت كننده دانش مي بايستي بتواند به دقيق بودن اطلاعات اعتماد داشته باشد و فرستنده دانش نيز مي بايستي مطمئن باشد كه اطلاعات او به طور مناسب مورداستفاده قرار گيرد. هم اعتماد و هم تلافي براي شبكه هاي اجتماعي مشخص كه در تسهيم دانش بسيار مهم هستند، ضروري است. يك محيط با اعتماد مي بايستي هدايتگر انتقال دانش باشد، چون بدون آن يك سازمان مجبور است مجموعه قوانيني را براي حكومت بر هر تعامل ايجاد نمايد. اين بوروكراسي در حال رشد، زمان را كند مي سازد و احتمال مشاركت كاركنان در تعاملات را كاهش مي دهد. حتي شبكه هاي تسهيم دانش بين فردي نيز به اقتضاي اعتماد فردي متكي هستند(رهنورد و صدر، 1388).

بنابراین با در نظر گرفتن موارد ذکر شده و نیز اهمیت این عوامل (اعتماد سازمانی، انتقال دانش، خلق دانش و نوآوری سازمانی) در سازمان ها، جهت بهبود وضعیت نوآوری و کشف فرصت ها، بهبود وضعیت مدیریت دانش(انتقال و خلق دانش) و اعتمادسازمانی و در نهایت ارتقاء همه جانبه عملکرد، بهره وری و ارائه خدمات بهتر در بیمه آسیا،  به نوعی می توان ادعا نمود که دغدغه محقق در تحقیق حاضر نیز بررسی ارتباط بین اعتماد سازمانی، انتقال دانش، خلق دانش و نوآوری سازمانی  در بیمه آسیا شهر تهران می باشد، بنابراین مساله اصلی تحقیق این است که:

وضعیت بیمه آسیا از نظر اعتماد سازمانی، انتقال دانش، خلق دانش و نوآوری سازمانی چگونه بوده و  فواید، مزایا و نتایجی که با تمرکز بر ارتباط بین اعتماد سازمانی، انتقال دانش، خلق دانش و نوآوری سازمانی  برای بیمه آسیا حاصل می شود چیست؟

[1] . Trust

[2]. Yilmaz

[3] .Fitzroy

[4] .Tseng Ho

[5]  Montes Et Al.

[6] Kanter

تعداد صفحه : 181

قیمت :14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

:        ****       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***

جستجو در سایت : کلمه کلیدی خود را وارد نمایید :