متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :فقه

گرایش :فقه و مبانی حقوق

عنوان : بررسی حکم مفسد فی الارض از دیدگاه فقه امامیه و حقوق ایران

دانشگاه آزاد اسلامی  واحد رشت

دانشكده علوم انساني

گروه فقه و مبانی حقوق

 

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشدM.A

رشته : الهيات و معارف اسلامي 

   گرايش: فقه و مباني حقوق اسلامي

 

عنوان:

بررسی حکم مفسد فی الارض از دیدگاه فقه امامیه و حقوق ایران

 

استادراهنما:

سرکار خانم بتول مهرگان

زمستان 1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                       صفحه

چكيده:……………………………………………………………………………………………………………… 1

فصل اول: كليات تحقيق

1-1-مقدمه: ……………………………………………………………………………………………………… 3

1-2- بيان مسأله………………………………………………………………………………………………… 4

1-3- سؤالات تحقيق………………………………………………………………………………………….. 5

1-4- فرضيات تحقيق…………………………………………………………………………………………. 5

1-5- اهداف و ضروريات تحقيق…………………………………………………………………………… 5

1-6-پیشینه تحقیق……………………………………………………………………………………………………………5

1-7- روش تحقيق…………………………………………………………………………………………….. 6

فصل دوم: مباني و مفاهيم  مفسد‌في‌الارض

2-1- تبيين لغوي افساد‌في‌الارض……………………………………………………………………….. 8

2-2- مبناي فقهي جرم افساد………………………………………………………………………………… 10

2-2-1- آيات…………………………………………………………………………………………………… 10

2-2-2- روايات………………………………………………………………………………………………… 21

2-2-3- جواز قتل مفسد از باب امر به معروف و نهي از منكر………………………………………. 28

2-2-4- ادلة وارد در جرائم تعزيري………………………………………………………………………. 29

فصل سوم: مصاديق فقهي و حقوقي  مفسد‌في‌الارض

3-1- قاتل اهل ذمّه…………………………………………………………………………………………….. 34

3-2- كفن دزد (نبّاش)………………………………………………………………………………………… 35

3-3- آتش افروز……………………………………………………………………………………………….. 37

3-4- تكراركنندگان محرمات………………………………………………………………………………… 39

3-5- مجازات ساحر…………………………………………………………………………………………… 41

3-6- مجازات محتال………………………………………………………………………………………….. 42

3-7- مجازات سارق زيرانداز مسجد………………………………………………………………………. 43

3-8- مجازات محارب………………………………………………………………………………………… 43

3-9-1- محاربه و بغي………………………………………………………………………………………… 43

3-9-2- محاربه در قوانين موضوعه………………………………………………………………………… 45

3-9-3- سرقت مسلحانه و قطع‌الطريق……………………………………………………………………. 48

3-9-4- اقدام مسلحانه عليه حكومت اسلامي……………………………………………………………. 50

3-9-5- مصاديق محارب در قانون تعزيرات…………………………………………………………….. 52

3-9-6- مجازات محارب…………………………………………………………………………………….. 53

3-10- مجازات مربوط به مواد مخدر……………………………………………………………………… 55

3-10-1- حكم تكليفي موادمخدر…………………………………………………………………………. 55

3-10-2- حرمت توليد، معاملات و قاچاق موادمخدر…………………………………………………. 61

3-10-3- احكام وضعي در خصوص موادمخدر……………………………………………………….. 64

3-10-4- احكام جزائي و مجازات………………………………………………………………………… 67

3-10-5- جرم استعمال موادمخدر و آنچه موجب زوال يا تغيير عقل است………………………. 69

3-10-6- تكرار برخي از جرائم تعزيري…………………………………………………………………. 70

3-10-7- مجازات حدي مستقل افساد‌في‌الارض مقتضاي نظام كيفري اسلام…………………….. 70

3-10-8- مجازات حدي افساد‌في‌الارض لازمة حفظ مصالح خمسه……………………………….. 71

3-10-9- دو عنصر جرم افساد‌في‌الارض………………………………………………………………… 73

3-10-10- قانون مبارزه با موادمخدر……………………………………………………………………… 74

3-11- مجازات قاچاق انسان……………………………………………………………………………….. 76

3-11-1- واژة قاچاق انسان…………………………………………………………………………………. 76

3-11-2- قاچاق انسان از لحاظ حقوقي…………………………………………………………………. 76

3-11-3- جرايم سازمان يافتة فراملي……………………………………………………………………… 77

3-11-4- توريسم جنسي……………………………………………………………………………………. 78

3-11-5- اهداف تجارت انساني…………………………………………………………………………… 79

3-11-6- رويكرد حقوقي ايران نسبت به جرم تجارت انسان……………………………………….. 80

3-11-7- مستندات فقهي جرم قاچاق انسان……………………………………………………………. 89

3-12- مجازات فحشاء در فضاي سايبري (پورنوگرافي)……………………………………………… 94

3-12-1- مفهوم و پیشینه پورنوگرافي…………………………………………………………………….. 94

3-12-2-مباني فقهي پرونوگرافي………………………………………………………………………….. 99

3-12-3- مصاديق حقوقي پورنوگرافي…………………………………………………………………… 103

3-12-4- مجازات پورنوگرافي رايانه اي…………………………………………………………………. 115

3-13- ساير مصاديق مفسد‌في‌الارض……………………………………………………………………… 117

3-13-1- مرتكبان ارتشا، اختلاس و كلاهبرداري………………………………………………………. 117

3-13-2- اخلالگران اقتصادي………………………………………………………………………………. 118

3-13-3- جاعلان اسكناس………………………………………………………………………………….. 119

3-13-4- جرائم نيروهاي مسلح……………………………………………………………………………. 120

3-13-5- محتكران و گرانفروشان…………………………………………………………………………. 122

فصل چهارم: نتیجه گیری

نتیجه گیری………………………………………………………………………………………………………………………125

منابع و مآخذ……………………………………………………………………………………………………………………..128

منابع فارسی……………………………………………………………………………………………………………………..128

منابع عربی……………………………………………………………………………………………………………………….130

منابع لاتین……………………………………………………………………………………………………………………….134

 

چكيده:

از مصاديق جرائمي كه در فقه، مجازات قتل برايش در نظر گرفته شده است، افساد‌في‌الارض است. افساد ‌في‌الارض از عناويني است كه در مباني فقهي اعم از آيات قرآن کریم مانندآیات 32 و 33 سوره مائده که مستقیما به موضوع افساد اشاره دارند و یا آیات مربوط به فتنه و وجوب قتال تا رفع فتنه  و نیز روايات مكرر به كار رفته که حکم جزايي خاصي براي آن ذكر شده و با تعابير مختلفي از آن ياد شده است. لذا درك حدود موضوع این جرمو مقدار گسترش آن و اينكه حكم و مجازاتافساد‌في‌الارضچيست از لازم ترين و حساس ترين مباحث فقهی وحقوقي بشمار می رود. لذا رسيدن به استنباطي روشن و قوي در اين زمينه مي تواند تأثير مهمي را در حقوق جزا و اجراي حدود در مورد مفسد‌في‌الارض داشته باشد كه در پرتو آن معلوم خواهد شد كه افساد‌في‌الارض صرفاً بر مصاديق مندرج در فقه اطلاق مي شود يا بر مرتكبان جرايم نوپديد مانند مجرمان فضاي سايبري و … نيز صدق مي نمايد؟. بابرسی مبانی فقهی جرم افساد فی الارض به این نتیجه می رسیم که علاوه بر جرايم مندرج در مباني فقهي مي توان عناوين مفسد‌في‌الارض را بر مصاديق جرايم نوپديد مانند قاچاقچيان انسان، اشاعه كنندگان مصاديق فحشاء در فضاي سایبری ، تولید،توزیع و فروشندگان مواد مخدر اعم از صنعتی و سنتی و… نيز تسري داد و حكم مذكور را در مورد اين مجرمان به عنوان مفسد‌في‌الارض به اجراء گذاشت. بنابراین در این تحقیق ضمن بررسی مبانی فقهی و نظرات فقها در این باره به رویکرد سیاست کیفری قانونگذار نیز در مورد این جرم و تطبیق و تشریح چگونگی عناصر مادی و معنوی آن و تناسب میان جرم ارتکابی و مجازاتهای قانونی و شرعی مفسد فی الارض خواهیم پرداخت.

 

واژگان كليدي:مفسد‌في‌الارض، تعزیرات،حدود، فقه اماميه، حقوق ايران.

فصل اول

كليات تحقيق

1-1- مقدمه:

در قوانين موجود، گاه عنوان افساد در كنار محاربه و گاه به عنوان جرمي مستقل مطرح شده و در مورد اخير، گاه مجازات مفسد به صورت دقيق و روشن بيان شده و گاه بدون تصريح به مجازات او، به همين مقدار بسنده شده است كه مرتكب به مجازات مفسد يا محارب محكوم خواهد شد. گاه نيز قانونگذار، عنوان مجرمانة عمل را محاربه قرار داده، لكن از جرم مزبور، افساد‌في‌الارض را اراده كرده است.

در متون فقهي نيز ـ جزء در موارد محدودي ـ بحث خاصي از افساد اختصاص داده نشده، بلكه در لابلاي مباحث فقهي، گاه علت مجازات قتل برخي از مجرمان؛ مفسد‌في‌الارض بودن مرتكبان عنوان شده است. برجسته نبودن عنوان افساد در متون فقهي و طرح مباحث آن در ضمن موضوعات ديگر، موجب بروز اين شبهه شده است كه اصولاً جرمي تحت عنوان افساد‌في‌الارض وجود ندارد. لذا علي رغم آنكه موضوع افساد و مصاديق آن، مورد توجه برخي فقهاء و حقوقدانان قرار گرفته است، اما در هيچ يك از منابع موجود فقهي و حقوقي، بحث مبسوطي از مصاديق، گستره و اركان جرم افساد ـ چنان كه شايستة چنين جرم با اهميتي است ـ به عمل نيامده است. از اين رو تحقيق حاضر در جهت تبيين فقهي و حقوقي جرم افساد به نگارش درآمده است تا كوشش نويسندگان قبلي را كه در اين زمينه قلم زده اند، گامي به پيش برد و كامل تر نمايد. بنابر این نگارنده این تحقیق تلاش نموده تا ضمن بیان مصادیق فقهی جرم مفسد فی الارض، مصادیق جرایم نوپدید چون پرونوگرافی(Poronograpy)، عوامل توزیع و تولید و فروش مواد مخدر و روانگردها و قاچاقچیان انسان- البته قاچاق انسان غیر از فروش انسان آزاد که در متون فقه مطرح شده است- را نیز مطرح و بتواند آن را جزو مصادیق این جرم درآورد و حقوق کیفری قانونگذار را در این مورد بازگو نماید که امیدوار است در تدوین مطالب و تشریح موضوعات از خطای احتمالی مصون و در نیل به قول صواب موفق بوده باشد.

تعداد صفحه : 145

قیمت :14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        *       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

 

جستجو در سایت : کلمه کلیدی خود را وارد نمایید :