متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :ایمنی شناسی

عنوان :بررسی تاثیر کشت همزمان سلول­های مزانشیمال مجاور شده با ویتامینD3 روی قابلیت فاگوسیتوز و انفجار تنفسی نوتروفیل­های خون محیطی در رت. 

دانشگاه اورمیه

دانشکده دامپزشکی

 

گروه میکروب شناسی

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد در رشته ایمنی شناسی

عنوان

بررسی تاثیر کشت همزمان سلول­های مزانشیمال مجاور شده با ویتامینD3 روی قابلیت فاگوسیتوز و انفجار تنفسی نوتروفیل­های خون محیطی در رت. 

 

سال تحصیلی:93-92

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

 

فهرست

صفحهعنوانردیف
1فصل اول: مقدمه1
2مقدمه1-1
4فصل دوم: کلیات2
5سلول بنیادی و تاریخچه2-1
6تعریف کلی سلول بنیادی2-2
6تقسیم بندی سلول­های بنیادی2-3
6تقسیم بندی بر اساس قدرت تمایزی2-3-1
7تقسیم بندی بر اساس منشاء2-3-2
8تمایز سلول­های بنیادی2-4
8منابع سلول­های بنیادی2-5
10شاخص­های سطحی سلول­های بنیادی2-6
10سلول­های بنیادی مزانشیمی2-7
10مقدمه2-7-1
11آنتی ژن­های فنوتیپیک و ویژگی سلول­های بنیادی مزانشیمی2-7-2
11منبع سلول­های بنیادی مزانشیمی2-7-3
12جداسازی سلول­های بنیادی مزانشیمی2-7-4
12مکانیسمهای انعطاف پذیری سلول­های بنیادی مزانشیمی2-7-5
13خود­نوزائی یا خود­تجدیدی سلول­های بنیادی مزانشیمی2-7-6
13تمایز سلول­های بنیادی مزانشیمی2-7-7
14محرک­های آزمایشگاهی تاثیر گذار بر تمایز سلول­های بنیادی مزانشیمی2-7-8
14مورفولوژی سلول­های بنیادی مزانشیمی2-7-9
14تاثیر سلول بنیادی مزانشیمی بر روی سیستم ایمنی2-7-10
15تاثیر سلول­های بنیادی مزانشیمی بروی لنفوسیت­هایT2-7-10-1
15تاثیر سلول­های بنیادی مزانشیمی برسلول­هایT تنظیمی2-7-10-2
15تاثیر سلول­های بنیادی مزانشیمی بر لنفوسیت          B2-7-10-3
16تاثیر سلول­های بنیادی مزانشیمی برسلول­های عرضه كننده آنتی ژن2-7-10-4
16حفاظت عصبی سلول­های بنیادی مزانشیمی2-8
17فاکتورهای سرکوب سیستم ایمنی سلول­های مزانشیمی2-9
19نحوه کاربرد سلول­های بنیادی مزانشیمی2-10
19استفاده درمانی از سلول­های بنیادی مزانشیمی2-11
20سیستم ایمنی2-12
20اجزای سیستم ایمنی2-12-1
21التهاب2-12-2
21نوتروفیل2-12-3
22گرانول­های نوتروفیل2-12-4
22فاگوسیتوز2-12-5
24انفجار تنفسی2-12-6
25آنزیم­های تجزیه کننده2-12-7
25فعال شدن نوتروفیل2-12-8
25پذیرنده­های سطحی نوتروفیل2-12-9
26سرنوشت نوتروفیل­ها2-12-10
26انواع مرگ سلولی2-13
26آپوپتوز2-13-1
27مسیرهای آپوپتوزی2-13-2
29ویتامین2-14
29انواع ویتامین2-14-1
30ویتامین D2-14-2
32فصل سوم: مواد و روش کار3
33طرز تهیه محیط کشت DMEM3-1
34طرز تهیه محیط کشت RPMI3-2
35تعیین زنده­مانی و شمارش سلول به روش تریپان بلو3-3
36جدا سازی وکشت سلول بنیادی مزانشیمال مغز استخوان رت3-4
38تریپسینه کردن وپاساژ دادن سلول­ها3-5
39جداسازی نوتروفیل3-6
41تیمار سلول های بنیادی مزانشیمی مغز استخوان رت با ویتامین D33-7
41مجاور­سازی سلول­های بنیادی مزانشیمی مغز استخوان رت تیمار شده با ویتامین D3 و مایع رویی آنها با نوتروفیل های جدا شده از خون محیطی رت3-8
41مجاورسازی سلول­های بنیادی مزانشیمی مغز استخوان رت تیمار شده با ویتامین D3 با سلول­های نوتروفیل3-8-1
41مجاور سازی مایع­رویی سلول­های بنیادی مزانشیمی مغز استخوان تیمار شده با ویتامین D3 با سلول­های نوتروفیل3-8-2
42فاگوسیتوز مخمر3-9
42آماده سازی سوسپانسیون مخمر3-9-1
43روش انجام فاگوسیتوز3-9-2
45سنجش انفجار تنفسی توسط احیاء نیتروبلوتترازولیوم (NBT)3-10
46سنجش زنده­مانی سلول نوتروفیل در مواجه با سلول­های بنیادی مزانشیمی و مایع رویی آن3-11
47آنالیز آماری3-12
48فصل چهارم: نتایج4
49نتایج مجاورسازی سلول مزانشیمی تیمار شده و سلول نوتروفیل                        4-1
49ارزیابی قابلیت انفجار تنفسی(NBT)                                             4-1-1
49ارزیابی فاگوسیتوز                                                                   4-1-2
50ارزیابی آپوپتوز4-1-3
51نتایج مجاورسازی مایع رویی سلول مزانشیمی تیمار شده  و  سلول نوتروفیل4-2
51ارزیابی قابلیت انفجار تنفسی(NBT)4-2-1
52ارزیابی فاگوسیتوز4-2-2
53ارزیابی آپوپتوز4-2-3
56فصل پنجم: بحث و پیشنهادات5
57بحث5-1
60پیشنهادات5-2
61فصل ششم: منابع6
62منابع6-1
73چکیده انگلیسی 

فهرست نمودارها

صفحهعنوانردیف
49ارزیابی قابلیت انفجار تنفسی سلول­های نوتروفیل مجاور شده با سلول­های مزانشیمی تیمار شده با غلظت­های متفاوت ویتامین D3 در زمان­های مختلف                                                 4-1
50ارزیابی قابلیت فاگوسیتوز سلول­های نوتروفیل مجاور شده با سلول­های مزانشیمال تیمار شده با غلظت­های متفاوت ویتامین D3 در زمان­های مختلف                                                              4-2
51ارزیابی میزان آپوپتوز سلول­های نوتروفیل مجاور شده با سلول­های مزانشیمال تیمار شده با غلظت­های متفاوت ویتامین D3 در زمان­های مختلف                                                              4-3
52ارزیابی میزان انفجار تنفسی سلول­های نوتروفیل مجاور شده با مایع­رویی سلول­های مزانشیمی تیمار شده با غلظت­های متفاوت ویتامین D3 در زمان­های مختلف                                         4-4
52ارزیابی میزان فاگوسیتوز سلول­های نوتروفیل مجاور شده با مایع­رویی سلول­های مزانشیمی تیمار شده با غلظت­های متفاوت ویتامین D3 در زمان­های مختلف                                               4-5
53ارزیابی میزان آپوپتوز سلول­های نوتروفیل مجاور شده با مایع­رویی سلول­های مزانشیمی تیمار شده با غلظت­های متفاوت ویتامین D3 در زمان­های مختلف                                                  4-6

فهرست تصاویر

صفحهعنوانردیف
54ارزیابی میزان مرگ و بقا سلول­های نوتروفیل تیمار شده با سلول­های بنیادی مزانشیمی   4-1
54پاساژ سلول­های آسپیره شده از مغز استخوان. تغییر شکل این سلول­ها پس از پاساژ سوم کاملا مشهود می باشد                                                                                                       4-2
55ارزیابی میزان فاگوسیتوز سلول­های نوتروفیل تیمار شده با سلول­های مزانشیمی             4-3

 

چکیده فارسی

در مطالعات گذشته به نقش مهم ویتامینD3 در تنطیم رشد سلول­های مزانشیمالاشاره شده است. سلول­های بنیادی مزانشیمی به دلیل توانایی چندگانه و نقش تنظیمی بر روی سیستم ایمنی، جهت اهداف درمانی مناسب می­باشند. از طرفی به نظر می­رسد که ریز محیطی که سلول­های بنیادی مزانشیمی در آن قرار گرفته اند، در نهایت بر وضعیت سلول­های نوتروفیل مرتبطباآنهاموثرخواهدبود. مطالعه حاضر با هدف تاثیر سلول­های بنیادی مزانشیمیتیمار شده باویتامین D3و فاکتورهای محلول ناشی از آن بر قابلیت­های نوتروفیل­ها انجام شده است.پس از جداسازی سلول­های بنیادی مزانشیمی از مغز استخوان رت­ها، اقدام به تیمار سلول­های مزبور با ویتامین D3 در غلظت­های50، 100 و 200  نانومولاربه مدت زمان24، 48 و 72 ساعت شد. سپس سلول­های مزبور و مایع رویی آنها به صورت جداگانه با سلول­های نوتروفیل به مدت4ساعت مجاور گردیدند. آنگاه قابلیت فاگوسیتوز با مخمر اپسونیزه، شدت انفجار تنفسی به کمک تست احیا NBT ومیزان زنده مانی به شیوه رنگ آمیزی آکریدین اورنج /پروپیدیوم یدید در نوتروفیل­ها ارزیابی شد.داده­ها با بهره گرفتن از آزمون One-Way ANOVA   و تست Tukey در سطح معنی­داری (05/0p<) آنالیز گردید. قابلیت فاگوسیتوز سلول­های نوتروفیل درهمه تیمارها نسبت به گروه کنترلافزایش معنی­داری نشانداد. شدت انفجار تنفسی نوتروفیل­های مجاور شده با سلول­های مزانشیمیو مایع رویی آنها در همه تیمارها نسبت به گروه شاهد به ترتیب افزایشو کاهش معنی داری را نشان داد. بررسی­های انجام شده حاکی از آن است که ویتامین D3 منجر به افزایش قابلیت سلول­های بنیادی مزانشیمیو مایع رویی آنها در حفظ بقا سلول­های نوتروفیل می­گردد (05/0p<).در مجموع به نظر می­رسد که تیمار سلول­های بنیادی مزانشیمی مغز استخوان با ویتامین D3 بر روی  عملکرد سلول­های مزانشیمی در افزایش بقا، قابلیت فاگوسیتوز و انفجار تنفسی سلول­های نوتروفیل موثر می باشد.

کلمات کلیدی : سلول­های بنیادی مزانشیمی، مایع رویی، ویتامین D3، نوتروفیل.

فصل اول

مقدمه و هدف:

سلول­های بنیادی مزانشیمی معمولا از نمونه­های مغز استخوان کرست ایلیاک لگن، تیبیا و فمور جداسازی می­شود.(Digirolamo et al., 1999, Pittenger et al., 1999, Murphy et al., 2002, Oreffo et al., 1998, Eslaminejad et al., 2006) علاوه بر مغز استخوان، سایر منابع حاوی سلول­های بنیادی مزانشیمی شامل بافت پریوست، استخوان ترابکولار، بافت چربی، پرده سینویال، عضله اسکلتی و دندان شیری است. سلول­های بنیادی مزانشیمی خاصیت انعطاف پذیری دارند.(Zech., 2004, Orilic et al., 2002) این سلول­ها گروهی از سلول­های پیش ساز غیر خون ساز هستند که قابلیت تمایز به انواع سلول­های بافت­هایی از قبیل استخوان، غضروف، تاندون، بافت چربی و سلول­های عضله صاف را دارند. سلول­های مزبور جمعیت هتروژن و بسیارکوچکی شامل001/0 -01/0 درصد سلول­های هسته دار مغز استخوان را تشکیل می دهند(Uccelli et al.,2008). نقش سلول­های مزانشیم در تنظیم عملکرد سیستم ایمنی در زمینه­های مختلف مورد بررسی قرار گرفته، که می­توان به مهار تکثیر و عملکرد لنفوسیت­های T انسان و مدل موشی با تداخل در چرخه سلولی از طریق ممانعت از تقسیم سلولی در مرحله G0-G1 و مهار بیان سیکلینD2   (Glennie et al., 2005)، مهار تکثیر لنفوسیتB  (Corcione et al., 2006)، سلول­های کشنده طبیعیNK  (Spaggiari et al., 2006) و سلول­های دندریتیک DCs  (Ramasamy et al., 2006)اشاره کرد. سلول­های بنیادی مزانشیمال به دلیل دارا بودن ویژگی­های تعدیل کننده ایمنی به صوت بالقوه در جهت تخفیف بیماری­های ناشی از پاسخ­های التهابی سلول­های ایمنی در برخی از بیماری­ها از قبیل دیابت نوع1، آرتریت روماتوئید و اسکلروز متعدد مورد توجه قرار گفته اند(Meirelles et al., 2009 ). مهم ترین فاکتور­های سرکوب کننده ایمنی این سلول­ها شامل برخی از مولکول­های مهاری بیان شده در سطح آنها( از قبیل :PDL1،TGF-ß،HLA-G و Galectins)، برخی سایتوکاین­های ضد التهابی(از قبیل :IL-10 و TGF-ß)، برخی متابولیت­ها(از قبیل:نیتریک اکساید،IDO وPAG 2) و برخی از آنزیم­های مهارکننده(از قبیل:ماتریکس متالوپروتئینازها) می باشند که به صورت پاراکرین و یا تماس مستقیم سلول به سلول اثرات خود را ایجاد می کنند(Meirelles et al., 2009, Ghannam et al., 2010).  دانشمندان تلاش می­کنند تا بتوانند سلول­های بنیادی بالغین را در سیستم كشت سلول به انواع سلول­ها اختصاصی تبدیل كنند؛ تا از آن­ها برای درمان بیماری­ها و صدمات بافتی استفاده كنند. باتوجه به اینکه دانش سلول­های بنیادی روبه افزایش است، واکنش سلول­های بنیادی با سلول­های ایمنی قابل توجه بوده، که در زمینه ایمنی اکتسابی و تاحدی ایمنی ذاتی مطالعاتی صورت گرفته است. سیستم ایمنی ذاتی اولین خط دفاعی علیه عوامل عفونی است. نوتروفیل­ها به عنوان یکی از اجزا این سیستم، اولین عامل جهت مقابله با عوامل باکتریایی و قارچی، قبل از سیستم ایمنی هومورال و سلولی هستند. نوتروفیل­ها70-50 درصد جمعیت لکوسیت­ها را تشکیل داده و نقش اصلی را در حذف پاتوژن­های القایی التهاب حاد دارند. این سلول­ها سطح بالایی از پروتئازها و رادیکال­های آزاد اکسیژن را تولید می کنند که نقش مهمی را در دفاع  و آسیب به سلول­های میزبان در حین فرایندهای التهابی بازی می کنند. بنابراین حفظ هموستاز نوتروفیل­ها بسیار مهم است(Farmakis et al., 2003). نشان داده شده است که سلول­های مزانشیمال انسانی موجب حفاظت نوتروفیل­ها از مرگ ناشی از محرومیت از سرم  می شود( Maqbool et al., 2011). گزارشات متعددی نشان می دهند که ویتامین D3 در تعدیل پاسخ­های ایمنی نیز نقش مهمی بر عهده دارد(Yang et al.,2013). در جوامعی که غذاهای سرشار از ویتامین D مصرف می کنند شیوع بیماری­های خود ایمن نیز کمتر است که این خود شاهدی بر خاصیت تعدیل ایمنی توسط ویتامینD3 و ارتباط آن با سیستم ایمنی می باشد(Yang et al.,2013, Zella et al., 2003). درمطالعات گذشته به اثرات ضد تکثیری، ضد آپوپتوزی ویتامین 1α,25-dihydroxyvitamin D3 بروی سلول­های بنیادی مزانشیمال اشاره شده است(Artaza et al., 2010, Klotz et al., 2012). با این وجود مطالعات چندانی در ارتباط با نقش ویتامین 1α,25-dihydroxyvitamin D3 در شکل­ دهی عملکرد سلول­های بنیادی مزانشیمال بر روی نوتروفیل­ها انجام نشده است. درمطالعه حاضر باتوجه به اهمیت نوتروفیل به عنوان اولین خط دفاعی بدن در سیستم ذاتی و نقش آن در التهاب و کاربرد سلول­های بنیادی در درمان، برهمکنش سلول، مایع رویی کشت سلول­های مغز استخوان رت تیمار شده با ویتامینD3 و نوتروفیل مورد بررسی قرار می­گیرد، تا با تعمیم نتایج حاصل بتوان در درمان بیماری، با تکنیک سلول­های بنیادی و ایجاد هرچه بیشتر زمینه مطالعاتی در خصوص ایمنی ذاتی و سلول بنیادی بهره گرفت.

تعداد صفحه : 83

قیمت :14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        *       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.