متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :مدیریت

گرایش : مدیریت صنعتی- تولید

عنوان : بررسی تأثیر مدیریت زمان و نقش مهندسی ترافیک در ارزیابی مؤثر کار و زمان جهت تصمیمات قیمت گذاری کرایه حمل و نقل بنگاه های تولیدی و حمل و نقل

 

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد علوم و تحقیقات ساوه

دانشکده علوم انسانی، گروه مدیریت

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد((M.A))

گرایش مدیریت صنعتی- تولید

 

عنوان:

بررسی تأثیر مدیریت زمان و نقش مهندسی ترافیک در ارزیابی مؤثر کار و زمان جهت تصمیمات قیمت گذاری کرایه حمل و نقل بنگاه های تولیدی و حمل و نقل

 

 

استاد راهنما:

دکتر علیرضا رزقی رستمی

 

استاد مشاور:

دکتر رضا آقاموسی

 

پاییز 1392

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

 

 

فهرست مطالب
عنوانصفحه
چکیده1
فصل اول: کلیات
1-1- مقدمه3
1-2- بیان مسئله4
1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق5
1-4- اهداف تحقیق6
1-5- چارچوب نظری پژوهش7
1-6- متغییرهای پژوهش8
1-7- فرضیه های پژوهش9
فصل دوم: مروری بر ادبیات تحقیق و پیشینه تحقیق
2-1- نقشه ادبیات پژوهش11
2-2- کرایه حمل و نقل تعادلی چیست ؟11
2-3- نظریه دانشمندان12
2-4- پیشینه پژوهش14
2-4-1- ده استراتژی مدیریت زمان14
2-4-2- مقدمه ای درباره مهندسی حمل و نقل20
2-4-3- برنامه ریزی حمل و نقل عمومی39
2-4-4- برنامه ریزی ترافیکی و مدلهای مربوط به آن54
2-4-5- تحلیل هزینه سیستم حمل ونقل61
2-4-6- مدلسازی­کرایه­حمل­کالا­در­شبکه حمل­و­نقل جاده­های با رویکرد افزایش قیمت سوخت67
فهرست مطالب
عنوانصفحه
2-4-7- تاثیر افزایش قیمت سوخت بر تقاضای باری ریلی وسهم آن از حمل ونقل زمینی68
2-4-8- معضل نوسانات کرایه حمل و نقل73
2-4-9- سیاست چارچوب قیمت و رفتار مصرف کننده76
2-4-10- اقتصاد حمل ونقل83
2-4-11- آثار تورمی افزایش قیمت سوخت وسایل حمل ونقل جاده ای88
2-4-12- هزینه یابی برمبنای فعالیت زمان گرا(TDABC) رویکرد در بهایابی91
2-4-13- دستورالعمل اجرای مالیات بر ارزش افزوده در صنعت حمل و نقل93
2-4-14- بیمه های باربری95
2-4-15- بررسی مولفه های ترافیکی سیستم های حمل و نقل شهری و عوامل موثر بر آن100
2-4-16- مدیریت زمان102
2-4-17- مطالعه روش105
2-4-18- میزان حمل و نقل انواع محصولات109
2-4-19- بهسازی های مهندسی ترافیک کم هزینه109
2-5- چارچوب نظری پژوهش115
فصل سوم: روش شناسی پژوهش
3-1- پژوهش کمی و استراتژی پژوهش پیمایش118
3-2- متغییر های پژوهش118
3-3- سطح تحلیل119
3-4- مدت مطالعه119
3-5- چگونگی گردآوری داده ها119
فهرست مطالب
عنوانصفحه
3-6- قلمرو تحقیق119
3-7- افق زمانی120
3-8- فرضیه ها120
3-9- روش نمونه گیری120
3-10- ابزار آماری و آزمون فرضیه ها121
3-11- روائی121
3-12- پایائی121
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها
4-1- توصیف متغیرها124
4-2- بررسی فرضیه های تحقیق وارائه نتایج124
فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری
5-1- جمع بندی150
5-2- تفسیر یافته ها153
5-3- بحث و نتیجه گیری154
5-4- پیشنهاد بر اساس یافته ها157
5-5- توصیه های کاربردی159
5-6-  محدودیت های خارج از اختیار پژوهشگر159
5-7- محدودیت های در اختیار  پژوهشگر160
5-8- پیشنهادهایی برای پژوهش های بعدی160
فهرست منابع161
فهرست اشکال
عنوانصفحه
شکل 2-1- نقشه ادبیات پژوهش11
شکل 2-2- ارتباط بخش های مختلف حمل ونقل با یکدیگر30
شکل 2-3- تقسیم بندی راه های بین شهری33
شکل2-4- محیط و محدوده سیستم101
شکل 4-1 مقدار تخمین زده شده هریک از ضرایب مسیر139
شکل 4-2 مقدار آماره t برای هریک از ضرایب140

 

فهرست نمودار
عنوانصفحه
نمودار 4-1- سابقه شرکت حمل و نقل127
نمودار 4-2- تعداد ارسال و دریافت محموله در طول هفته128
نمودار 4-3- تعداد نیروی انسانی لازم در حمل و نقل129
نمودار 4-4- میانگین عمر وسائط حمل و نقل130
نمودار 4-5- میانگین سن رانندگان شرکت های حمل و نقل131
نمودار 4-6- میزان تجربه رانندگان بر حسب سال132
نمودار 4-7- تعداد تصادفات شرکت های حمل و نقل در طول سال133
نمودار 4-8- متوسط تحصیلات رانندگان شرکت های حمل و نقل134
نمودار 4-9- تعداد رانندگان سیگاری شرکت های حمل و نقل135
نمودار4-10- مدل ساختاری با ضرایب مسیر137

 

چکیده:

در وضعیت موجود بر اثر افزایش قیمت سوخت کرایه حمل و نقل افزایش می یابد و به دنبال آن قیمت محصولات تولیدی و خدماتی نیز افزایش می یابد که باعث تورم در جامعه می شود وکرایه حمل و نقل وتورم تابع قیمت سوخت می باشند در وضعیت موجود کرایه بار وابسته به قیمت سوخت, مسافت, نوع جاده و ساعت محاسبه می شود و ابن پارامترها جهت تعادل بین شرکتهای تولیدی و حمل و نقل مناسب        نمی باشند و پارامترهای موجود ارتباطی با شرکتهای تولیدی (خدماتی) ندارند نیاز به پارامتر مشترکی می باشد که بین این دو تعادل ایجاد کند. آن پارامتر مدیریت زمان می باشد و افت و خیز کرایه با محوریت مدیریت زمان محاسبه شود. با توجه به اینکه در صنعت حمل و نقل زمان تحویل و سلامت بار دو موضوع مورد نظر صاحبان و حاملان بار می باشند کلیه فعالیتهایی که به دو موضوع ارتباط دارند نیاز به کار و زمان سنجی دارند و این فعالیتها شامل زمان سنجی کار و زمان, ترافیک, تصادف و تعمیرات و فعالیتهای دیگری شامل ارزش و سلامت بار و بیمه محصول می باشند به منظور اجرای مدیریت زمان نیاز به فعالیتهای مذکور می باشند تا زمان تحویل و سلامت بار تضمین شود و از طرفی جهت اجرای مدیریت زمان نیاز به زمان فاصله عبور (زمان تعیین شده عبور یا زمان استاندارد یا میاتگین زمانی عبور )داریم و میانگین زمانی عبور بین مبدا و مقصد از طریق متوسط زمان عبور چندین وسیله حمل و نقل مشابه قابل تعیین می باشد و این میانگین زمانی عبور با توجه به انواع وسائط حمل و نقل متفاوت می باشد و با اجرای مدیریت زمان در این زمان تعیین شده با در نطر داشتن برنامه ریزی و اولویت بندی کلیه فعالیتهای حمل و نقل به منطور زمان تحویل بار مناسب و سلامت بار  چنانچه بار زودتر رسید کرایه حمل و نقل بیشتر و بالعکس.

کرایه تعادلی (trade off)حمل و نقل که با محوریت مدیریت زمان به دست می آید جهت تعادل بین شرکتهای تولیدی و حمل و نقل مناسب می باشد زیرا بار زودتر و سالم برسد شرکتهای تولیدی دارای مشتری بیشتر می شوند و مشتری ها را از دست نمی دهند و باعث تقویت مدیریت موجودی ها می شود و منجر به تولید بیشتر نیز می شود و مزایای مذکور جوابگوی افزایش هزینه کرایه حمل و نقل می باشد و شرکتهای تولیدی به وسیله مدیریت زمان ارضاء می شوند و بهانه ای برای افزایش قیمت محصول ندارند و تورم در جامعه کمتر می شود و همچنین افزایش کرایه  نیز از تخفیف بیمه محصول هنگامیکه بار سالم به مقصد می رسد تامین مالی می شود (مانند تخفیف بیمه سالیانه وسائط نقلیه) و از طرفی کرایه تعادلی برای شرکتهای حمل و نقل نیز موثر و مناسب می باشد زیرا شرکتهای حمل و نقل با اجرای کارسنجی و زمان سنجی فعالیتهاکه شامل زمان سنجی کار و زمان هنگامیکه وسیله حمل و نقل متوقف است مانند بارگیری و تخلیه بار و زمان سنجی در ترافیک و تصادف و تعمیرات  منجر به جلوگیری از اتلاف زمان می شوند و بار در زمان مناسب به مقصد می رسد کرایه حمل و نقل زیادتر می شود و همچنین باعث می شود شرکتهای حمل و نقل مشتری شرکتهای تولیدی و خدماتی شوند و شرکت های حمل و نقل جوابگوی افزایش هزینه های حمل و نقل مانند افزایش قیمت قطعات و سوخت و بیمه و غیره می باشند و  شرکتهای حمل و نقل از ورشکستگی نجات می یابند و عمر و مدل وسائط حمل و نقل بهبود می یابد. ابزار گردآوری پرسش نامه و روش تحقیق میدانی و روایی ابزار 898/0 و جامعه آماری 320 شرکت مرتبط با حمل و نقل و نمونه 200 شرکت مرتبط با حمل و نقل و در کلان شهر اراک تحقیق انجام شده است و روش نمونه گیری تصادفی ساده است و روش تجزیه و تحلیل داده با نرم افزار LISREL و SPSS می باشد و نتیجه کرایه حمل و نقل تعادلی تابعی از مدیریت زمان می باشد.

کلید ­واژه ­ها: حمل­ و­ نقل-­ مدیریت ­زمان-­ مهندسی­ترافیک- ارزیابی ­کار و زمان- تصمیمات مناسب   قیمت گذاری حمل و نقل

 

 

فصل اول

کلیات پژوهش

 

1 – 1 – مقدمه:

درجامعه ما آسیب اقتصادی تورم وجود دارد و این معضل ارتباط مستقیمی با افزایش کرایه حمل و نقل ناشی از افزایش قیمت سوخت دارد و این افزایش باعث تورم در محصولات و خدمات می شود و نتیجه تورم کم شدن تقاضا از جانب مشتری می شود و در این وضعیت موجود تولید کالا و محصولات کاسته      می شود و شرکت های تولیدی آسیب های بسیاری می بیینند و از طرفی قیمت سوخت افزایش یابد و کرایه حمل و نقل بالا نرود، با توجه به هزینه های بالای حمل و نقل مانند استهلاک، سوخت، تعمیرات و غیره، ما تورم محصولات و  خدمات را نخواهیم داشت ولی شرکت های حمل و نقل رو به افول و ورشکستگی می روند. در این پژوهش محقق هدف از تحقیق خود را بر این اساس تهیه نموده است که افزایش تورم محصولات و خدمات و ورشکستگی حمل و نقل  و تولید تابع افزایش قیمت سوخت نباشد و این ارتباط مستقیم به صورت غیر مستقیم در جامعه پدیدار شود تا تورم و ورشکستگی کنترل شود. در وضعیت موجود بین این دو گروه (تولید و حمل ونقل)ارتباط وجود ندارد و به علت عدم این رابطه در جامعه ما تورم وجود دارد و متغییر مناسبی که بین این دو ارتباط برقرار می کند از نظر پژوهشگر مدیرت زمان و نقش مهندسی ترافیک در ارزیابی موثر کارو زمان می باشد و این متغییر مستقل تعادل بین هزینه های تولید و درآمد حمل ونقل ناشی از کرایه بار را ایجاد می نماید و همچنین با وجود این متغییر مستقل(مدیریت زمان) تورم و ورشکستگی تابع افزایش قیمت سوخت نمی باشد و کرایه تعادلی جهت رسیدن قیمت سوخت به قیمت جهانی(فوب)[1]و هدفمندی یارانه ها موثراست.

 

تعداد صفحه : 184

قیمت :14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        *       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

  *

جستجو در سایت : کلمه کلیدی خود را وارد نمایید :