متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :فقه و مبانی حقوق

عنوان : اعاده حیثیت در فقه امامیه و بررسی تحولات آن در حقوق کیفری ایران

دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان
دانشکده حقوق

 

پایان نامه جهت اخذ مدرک کارشناسی ارشد

رشته فقه و مبانی حقوق

 

موضوع پایان نامه :

اعاده حیثیت در فقه امامیه و بررسی تحولات آن در حقوق کیفری ایران

 

استاد راهنما

جناب آقای دکتر داود داداش نژاد

اسفند  1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)                                

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                               صفحه

فصل اول:کلیات…………………………………………………………………………………………….1

1- مقدمه…………………………………………………………………………………………………….1

2- بيان مسله ……………………………………………………………………………………………….2

3- سؤالا ت تحقیق………………………………………………………………………………………….2

4- فرضيات تحقیق………………………………………………………………………………………..3

5- اهداف و ضرورت انجام آن…………………………………………………………………………. .3

6- پيشينه تحقيق…………………………………………………………………………………………….4

7- پلان تحقیق………………………………………………………………………………………………5

 

فصل دوم تبیین مفاهیم تعریف اصطلاحات وتاریخچه اعاده حیثیت

 

1- مفاهيم ……………………………………………………………………………………………………6

1-1 مفهوم لغوي ……………………………………………………………………………………………7

1-2 مفهوم اصطلاحي ……………………………………………………………………………………..7

2– واژگان مرتبط  …………………………………………………………………………………………9

2-1 مجازات تبعي …………………………………………………………………………………………9

2-2محكوميت موثر………………………………………………………………………………………10

2-3سجل قضايي ……………………………………………………………………………………….. 11

3- تاریخچه اعاده حیثیت………………………………………………………………………………….12

3-1دين مسيحيت  ………………………………………………………………………………………..13

3- 2دين اسلام ……………………………………………………………………………………………15

4- حقوق موضوعه ………………………………………………………………………………………18

4-1 ايران …………………………………………………………………………………………………19

4-2قبل از انقلاب اسلامي………………………………………………………………………………..20

4-3بعد از انقلاب اسلامي ……………………………………………………………………………….20

4-4نظريه منسوخ شدن اعاده حيثيت …………………………………………………………………….21

4-5 نظريه بقاي قوانين اعاده حيثيت……………………………………………………………………..23

4-6 سایر کشورها………………………………………………………………………………………..25

4-7 فرانسه……………………………………………………………………………………………….26

 

فصل سوم :مباني نظري و قلمرو اعاده حيثيت

 

1- مباني نقلي…………………………………………………………………………………………….28    

1-1 آيات قرآن كريم ……………………………………………………………………………………..28

1-2 سنت………………………………………………………………………………………………….35

1-3 روایات………………………………………………………………………………………………36

1-3-1 پاك شدن بعد از اقامه حد …………………………………………………………………………36

1-3-2 پذيرش شهادت پس از توبه ………………………………………………………………………37

1-3-3 تكريم شخصيت و تكيه بر داشته هاي الهي آدميان ………………………………………………40

1-3-4 مهرورزي و جلب اعتماد افراد…………………………………………………………………..41

1-3-5  تكيه بر نقاط مثبت افراد مجرم …………………………………………………………………..41

1-3-6خوش بینی و رفتار متربی ………………………………………………………………………..42

1-3-7 تغافل و پوشاندن خطای افراد ……………………………………………………………………43

1-3-8 چشم پوشي و عفو ………………………………………………………………………………..44

2- مباني عقلي اعاده حيثيت ……………………………………………………………………………45

2-1 هدف ذهني مجازات …………………………………………………………………………………45

2-2 هدف عيني مجازات …………………………………………………………………………………46

3- مبانی اعاده حیثیت در  قانون اساسي …………………………………………………………………47

4- قلمرواعاده حیثت

4-1 قلمرواعاده حیثیت در زمان …………………………………………………………………………49

4-2 قلمرو اعاده حيثيت در مكان ………………………………………………………………………..52

فصل چهارم:تبيين اقسام ،آثارو احكام اعاده حيثيت در قانون و فقه امامیه

1- اقسام اعاده حيثيت …………………………………………………………………………………..54

 

1ـ1 اعاده حيثيت قضايي …………………………………………………………………………………54

2- ا عاده حيثيت قانوني …………………………………………………………………………………..56

2-آثار اعاده حیثیت ………………………………………………………………………………………57

2-1-ايجاد سابقه محكوميت و درج در سجل قضايي …………………………………………………..60

3-تشديد مجازات تكرار جرم در حقوق كيفري ايران ………………………………………………….61

4- كيفرهاي تبعي و اعاده حيثيت در فقه اماميه ………………………………………………………63

4-1 شهادت دروغ ……………………………………………………………………………………….63

4-2  حد قذف …………………………………………………………………………………………….64

4-3  قتل ………………………………………………………………………………………………….65

4-4 خودكشي …………………………………………………………………………………………….66

4-5 اجرای حد …………………………………………………………………………………………..67

4-6 ارتداد ……………………………………………………………………………………………….68

4-6-1محروميت از حق مالكيت ………………………………………………………………………..69

4-6-2 محروميت از حق زوجيت ………………………………………………………………………70

4-7 شخص مشمول قذف ………………………………………………………………………………. 71

5-جايگاه اعاده حيثيت در فقه اماميه ………………………………………………………………….72

5-1 اجراي مجازات و پاك شدن مجرم در فقه اماميه …………………………………………………73

5-2 تا سيسهاي مشابه اعاده حيثيت …………………………………………………………………….76

6- قاعده جب …………………………………………………………………………………………….77

6-1 ماهيت قاعده اسلام يجب ما قبله…………………………………………………………………….78

6-2شرايط جريان قاعده جب……………………………………………………………………………..79

6-3 قاعده التوبه تجب ما قبلها من الكفر و المعاصي و الذنوب…………………………………………81

7–  توبه …………………………………………………………………………………………………..81

7-1 زمان توبه در جرايم مستوجب حد………………………………………………………………….82

7-2 توبه در قانون مجازات اسلامي …………………………………………………………………….85

7-3  سقوط مجازات ……………………………………………………………………………………..86

7-4 قابليت عفو توسط امام ………………………………………………………………………………87

7-5 اقرار قرينه اي بر پشيماني و توبه است……………………………………………………………89

7-6 روايت………………………………………………………………………………………………..89

7-7  توبه و صدق عفيف شدن مجرم ……………………………………………………………………90

7-8  احراز توبه …………………………………………………………………………………………94

نتیجه گیری ……………………………………………………………………………………………… 98

راهکار ……………………………………………………………………………………………………99

منابع و مآخذ فارسی ……………………………………………………………………………………100


چکیده

اعاده حیثیت در قوانین و مقررات حقوقی در دو معنا بکار رفته است. معنای اول آن معنای عام است که عبارت است از ترمیم و جبران خسارت ناشی از حیثیت از دست رفته ی شخص. معنای دوم آن در بر دارنده ی یک تاسیس حقوقی است که به هدف ابراز رافت قانونگزار به شخص است که مجرم مجازات مورد حکم را تحمل کرده است و با ابراز رفتار شایسته ،نشان داده است که آمادگی ورود به جامعه را دارد.وتاسیس نهاد اعاده حیثیت یک قاعده منطقی عقلی است که با قانون اساسی و شرع مقدس مغایرت ندارد و مانع وقوع و تکرار جرم میگردد و باعث تشویق مجرمان به خودسازی میشود. این نهاد ، برخاسته از اصول و مبانی فقهی حقوقی است که با توجه به قواعد حاکم باید آن را درتاسیسهای با ارزش و  منحصر به فردی چون توبه و قاعده جب را جستجو کرد .واژگان کلیدی :اعاده حیثیت، مجازات تبعی ،محکومیت موثر ،سجل قضایی ،توبه ،قاعده جب.

فصل اول:

کلیات

مقدمه

از قديم الايام در جوامع مختلف بشري ، مجرم مورد شماتت و سرزنش قرار ميگرفته است و تمايـل نهادهـاي مختلـف اجتماعي بر مجازات شخصي كه اقدام به شكستن هنجارهاي پذيرفته شده آن جامعه نموده است پوشيده نيست . ليكن به تدريج و البته در جوامع مذهبي بر اساس تعاليم اديان الهي، اين تفكر كه اعمال مجازات صـرفاً بـا رويكـرد تنبيـه مجـرم نيست بلكه بايد هدف والاي باز اجتماعي شدن و اصلاح مجرم نيز مدنظرقرار بگيرد ، تقويت گرديد  اعاده حيثيـت نيـز در اين خصوص داراي جايگاه ويژه اي است به گونه اي كه كمتر جامعه اي را مي توان يافت كـه شـرايط و چگـونگي تحقق اعاده حيثيت را تبديل به قانون ننموده باشد و اين امر بيانگر اهميـت والاي ايـن نهـاد اسـت . لـذا بررسـي مبـاني و چارچوب اين نهاد در حقوق كيفري ايران و با لطبع حقوق اسلامي ، بالاخص فقه اماميه نظر بـه اينكـه زيـر بنـاي حقـوق كيفري ايران مي باشد اهميت قابل توجهي دارد .

اينكه اساساً نهاد اعاده حيثيت در متون اسلامي مورد تأييد قرار گرفته است يا خير و در صورت مثبت بودن پاسخ، دلائـل آن، قلمرو نهاد مزبور، و بررسي تطبيقي، از جمله اموري است كه تلاش گرديده است به آنها پرداخته شود .

تعداد صفحه : 113

قیمت :14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        *       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

 

جستجو در سایت : کلمه کلیدی خود را وارد نمایید :