متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :شیمی

گرایش :شیمی و فناوری اسانس

عنوان : استخراج و تجزیه کمی و کیفی اسانس اکسشن‌های مختلف Achillea filipendula

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد علوم دارویی

دانشکده علوم و فناوری های نوین، گروه شیمی(Ms.Sc)


پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

گرایش شیمی و فناوری اسانس

 

عنوان:

استخراج و تجزیه کمی و کیفی اسانس اکسشن‌های مختلف Achillea filipendula

 

استاد راهنما:

سرکار خانم دکتر فاطمه سفید کن

 

استاتید مشاور:

جناب آقای دکتر محمدحسین صالحی سورمقی

سرکار خانم پروین صالحی شانجانی

سال تحصیلی:93-1392

 

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                                     صفحه

خلاصه فارسي……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 1

فصل اول: كليات

مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 3

1-1. بيان مسأله……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 3

1-2. ضرورت اهميت موضوع………………………………………………………………………………………………………………………. 4

1-3. اهداف…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 4

فصل دوم: مروري بر متون گذشته

2-1. خانواده کمپوزیته…………………………………………………………………………………………………………………………………. 6

2-2. مشخصات جنس بومادران…………………………………………………………………………………………………………………… 9

2-2-1. رويشگاه و پراکنش­گیاه بومادران………………………………………………………………………………………………… 10

2-2-2. اهمیت اقتصادی و موارد مصرف بومادران………………………………………………………………………………….. 10

2-2-3. نیازهای اکولوژیکی گیاه بومادران……………………………………………………………………………………………….. 12

2-3. جایگاه بومادران زاگرسی در عالم گیاهی………………………………………………………………………………………… 12

2-3-1. ویژگیهای گیاه شناسی بومادران زاگرسی (Achillea filipendula)………………………………………… 15

2-4. پیشینه تحقیق در مورد گونه های مختلف بومادران……………………………………………………………………… 16

2-4-1. پیشینه تحقیق در داخل ایران…………………………………………………………………………………………………… 18

2-4-2. پیشینه تحقیق در خارج از ایران……………………………………………………………………………………………….. 18

2-5. روغن های اسانسی و اثرات دارویی آنها…………………………………………………………………………………………. 20

2-5-1. روغن های اسانسی……………………………………………………………………………………………………………………… 20

2-5-2. تشکیل و محل جایگزینی اسانس ها………………………………………………………………………………………….. 20

2-5-3. عوامل ﻣﺆثر در کیفیت اسانس ها……………………………………………………………………………………………….. 21

2-5-4. ﺗﺄثیر مناطق رویشی بر میزان اسانس………………………………………………………………………………………… 22

2-5-5. کمیت و کیفیت اسانس در اندامهای مختلف……………………………………………………………………………. 22

2-6. ویژگی های اسانس ها………………………………………………………………………………………………………………………. 23

2-6-1. خواص فیزیکی اسانس ها…………………………………………………………………………………………………………… 23

2-6-2. خواص شیمیایی اسانس ها…………………………………………………………………………………………………………. 26

2-7. اثرات فارماکولوژی اسانس ها…………………………………………………………………………………………………………… 29

2-7-1. اثرات گوارشی……………………………………………………………………………………………………………………………… 30

2-7-2. اثرات قلبی و عروقی……………………………………………………………………………………………………………………. 31

2-7-3. اثرات تنفسی……………………………………………………………………………………………………………………………….. 32

2-7-4. اثر کاهش قند خون…………………………………………………………………………………………………………………….. 33

2-7-5. اثرات ضدمیکروبی و ضدقارچی…………………………………………………………………………………………………. 34

2-7-6. اثرات پوستی……………………………………………………………………………………………………………………………….. 35

2-8. ترکیبات شیمیایی اسانس ها…………………………………………………………………………………………………………… 36

2-8-1. ترپنوئیدها…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 38

2-8-2. فنیل پروپانوئیدها…………………………………………………………………………………………………………………………. 38

2-9. ترکیب های اسانس ها……………………………………………………………………………………………………………………… 39

2-9-1. الکل ها…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 39

2-9-2. استرها…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 39

2-9-3. هیدروکربن های معطر………………………………………………………………………………………………………………… 40

2-9-4. اکسیدها……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 40

2-9-5. آلدئیدها………………………………………………………………………………………………………………………………………… 41

2-9-6. کتون ها………………………………………………………………………………………………………………………………………… 41

2-9-7. فنل ها………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 44

2-9-8. اترهای فنلی…………………………………………………………………………………………………………………………………. 48

2-9-9. اسیدها………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 49

2-9-10. اسانس های حاوی ترکیب های ازتی و گوگرد……………………………………………………………………….. 50

2-10.  راههای مختلف مصرف اسانس ها……………………………………………………………………………………………….. 51

2-11. عوارض جانبی ناشی از مصرف اسانس ها……………………………………………………………………………………. 52

2-12. نگهداری اسانس ها………………………………………………………………………………………………………………………… 52

2-13. روش های تهیه و استخراج اسانس ها…………………………………………………………………………………………. 52

2-13-1. روش تقطیر با آب (Hydro Distillation ) …………………………………………………………………………… 53

2-13-2. روش تقطیر با آب و بخار آب (Water & Steam Distillation )…………………………………………. 53

2-13-3. روش تقطیر با بخار آب مستقیم ( Direct Steam Distillation )……………………………………….. 53

2-13-4. استخراج بوسیله آنزیم ها………………………………………………………………………………………………………… 54

2-13-5. روش فشردن در حرارت معمولی (Exprssion)……………………………………………………………………… 55

2-13-6. روش اکوله (Ecuelle)………………………………………………………………………………………………………………. 55

2-13-7. استخراج بوسیله حلالهای آلی فرار…………………………………………………………………………………………. 56

2-13-8. استخراج بوسیله حلالهای غیر فرار…………………………………………………………………………………………. 56

2-13-8-1. استخراج با چربی سرد (Enfleurange)…………………………………………………………………………….. 57

2-13-8-2. استخراج با چربی داغ (Maceration)……………………………………………………………………………….. 58

2-14. روشهای تجزیه و شناسایی اسانس ها………………………………………………………………………………………….. 59

2-14-1. تقطیر جز.ء به جزء…………………………………………………………………………………………………………………… 61

2-14-2. كروماتوگرافي…………………………………………………………………………………………………………………………….. 62

2-14-2-1. کروماتوگرافی  لایه نازک (TLC)……………………………………………………………………………………….. 62

2-14-2-2. کروماتوگرافی گازی……………………………………………………………………………………………………………… 63

2-14-2-3. کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا (HPLC)………………………………………………………………………… 63

2-14-3. طیف سنجی جرمی…………………………………………………………………………………………………………………. 64

2-15. کاربرد شاخص بازداری در شناسایی اجزای اسانس ها……………………………………………………………….. 64

فصل سوم: مواد و روش‌ها

3-1. منابع گیاهی استفاده شده……………………………………………………………………………………………………………….. 68

3-2. مشخصات اقلیمی منطقه گیاه کشت شده ی مورد مطالعه………………………………………………………….. 71

3-2-1. مشخصات اقلیمی و زراعی منطقه اجرای طرح………………………………………………………………………… 71

3-2-2. خصوصیات خاک محل کشت گیاهان………………………………………………………………………………………… 71

3-2-3. مواد گیاهی مورد آزمایش…………………………………………………………………………………………………………… 71

3-3. جمع آوری گیاهان و خشک کردن…………………………………………………………………………………………………. 71

3-4. اسانس گیری به روش تقطیر با آب………………………………………………………………………………………………… 72

3-4-1. روش اسانس گیری از گیاهان…………………………………………………………………………………………………….. 72

3-4-2. محاسبه بازده اسانس…………………………………………………………………………………………………………………… 73

3-5. تجزیه و شناسایی ترکیب های تشکیل دهنده اسانس………………………………………………………………….. 74

3-5-1. دستگاه GC…………………………………………………………………………………………………………………………………. 75

3-5-2. دستگاه GC/MS…………………………………………………………………………………………………………………………. 75

3-6. تجزیه و تحلیل کاری……………………………………………………………………………………………………………………….. 75

فصل چهارم: نتايج

4-1. بازده اسانس نمونه های مختلف Achillea filipendula……………………………………………………………….. 78

4-2. بازده اسانس اندامهای مختلف نمونه تصادفی Achillea filipendula………………………………………….. 79

4-3. تركيب‌هاي تشكيل دهنده اسانس اندامهاي مختلف  Achillea filipendula……………………………… 81

4-4. تركيب‌هاي تشكيل دهنده اسانس سرشاخه گلدار اکسشن های مختلف  Achillea filipendula 84

4-5. مقایسه بازده اسانس جمعیت های مختلف بومادران زاگرسی………………………………………………………. 85

4-5-1. مقایسه بازده اسانس اندام های مختلف نمونه تصادفی بومادران زاگرسی……………………………….. 87

4-6. بررسی کیفیت اسانس نمونه های مختلف بومادران زاگرسی………………………………………………………… 68

4-6-1. بررسی کیفیت اسانس اندامهای مختلف نمونه تصادفی بومادران زاگرسی……………………………… 71

4-6-2. بررسی کیفیت اسانس سرشاخه گلدار اکسشن های مختلف بومادران زاگرسی…………………….. 71

4-7. بررسی خواص برخي از ترکیبات شیمیایی موجود در اسانس بومادران زاگرسی……………………….. 71

4-7-1. آلفا-پینن……………………………………………………………………………………………………………………………………… 71

4-7-2. بتا-پینن……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 71

4-7-3. میرسن…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 72

4-7-4. کامفن…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 72

4-7-5. 1،8-سینئول………………………………………………………………………………………………………………………………. 73

4-7-6. سانتولینا الکل………………………………………………………………………………………………………………………………. 74

4-7-7. ای-بتا-اوسیمن……………………………………………………………………………………………………………………………. 75

4-7-8. گاما-ترپینن………………………………………………………………………………………………………………………………….. 75

4-7-9. ترانس-پینوکاروول………………………………………………………………………………………………………………………. 75

4-7-10. کامفر………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 71

4-7-11. بورنئول………………………………………………………………………………………………………………………………………. 71

4-7-12. ترپینن-4-اول………………………………………………………………………………………………………………………….. 72

4-7-13. آلفا-ترپینئول…………………………………………………………………………………………………………………………….. 72

4-7-14. سیس-کریزانتنیل استات………………………………………………………………………………………………………… 73

4-7-15. بورنیل استات……………………………………………………………………………………………………………………………. 74

4-7-16. نریل استات……………………………………………………………………………………………………………………………….. 75

4-7-17. جرماکرن دی…………………………………………………………………………………………………………………………….. 75

4-7-18. اسپاتولنول…………………………………………………………………………………………………………………………………. 75

4-8. مشخصات آمار توصیفی شامل میانگین، حداکثر، حداقل و انحرف معیار برای هر یک از تركيب‌هاي مورد مطالعه بر اساس تجزیه 16 جمعیت A. filipendula………………………………………………………………………………………………. 71

4-9. تجزيه به مؤلفه‌هاي اصلي………………………………………………………………………………………………………………… 71

4-10. تجزيه‌اي خوشه‌اي براساس ترکیبات اسانس………………………………………………………………………………. 71

فصل پنجم: بحث و پيشنهادات

5-1. بحث…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 90

5-1-1. نتيجه‌گيري کلی………………………………………………………………………………………………………………………….. 90

5-2. پيشنهادات………………………………………………………………………………………………………………………………………… 90

منابع ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 93

خلاصه انگليسي…………………………………………………………………………………………………………………………………… 105

ضمايم …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 106

فهرست جداول

عنوان                                                                                                                                     صفحه

جدول 2-1. معرفی کلی گروه و گونه های جنس بومادران…………………………………………………………………… 27

جدول 2-2. رده بندی ترپنوئیدها…………………………………………………………………………………………………………….. 31

جدول 3-1. مشخصات منابع اکسشن های مختلف filipendula Achillea…………………………………………… 73

جدول 3-2. نتايج آزمايش تجزيه ي خاک……………………………………………………………………………………………… 74

جدول 4-1. بازده اسانس نمونه‌های مختلف filipendula Achillea………………………………………………………. 76

جدول 4-2. بازده اسانس اندامهاي مختلف نمونه تصادفی filipendula Achillea……………………………….. 78

جدول 4-3. تركيب‌هاي شناسايي شده در اسانس سرشاخه گلدار اکسشن 28794………………………… 85

جدول 4-4. تركيب‌هاي شناسايي شده در اسانس گل اکسشن 28794……………………………………………. 86

جدول 4-5. تركيب‌هاي شناسايي شده در اسانس برگ اکسشن 28794………………………………………….. 88

جدول 4-6. تركيب‌هاي شناسايي شده در اسانس ساقه اکسشن 28794…………………………………………. 88

جدول 4-7. تركيب‌هاي شناسايي شده در اسانس سرشاخه گلدار اکسشن 27505………………………… 85

جدول 4-8. تركيب‌هاي شناسايي شده در اسانس سرشاخه گلدار اکسشن 19475………………………… 85

جدول 4-9. تركيب‌هاي شناسايي شده در اسانس سرشاخه گلدار اکسشن 27016………………………… 85

جدول 4-10. تركيب‌هاي شناسايي شده در اسانس سرشاخه گلدار اکسشن 22622……………………… 85

جدول 4-11. تركيب‌هاي شناسايي شده در اسانس سرشاخه گلدار اکسشن 13305……………………… 85

جدول 4-12. تركيب‌هاي شناسايي شده در اسانس سرشاخه گلدار اکسشن 19490……………………… 85

جدول 4-13. تركيب‌هاي شناسايي شده در اسانس سرشاخه گلدار اکسشن 6301………………………… 85

جدول 4-14. تركيب‌هاي شناسايي شده در اسانس سرشاخه گلدار اکسشن 15834……………………… 85

جدول 4-15. تركيب‌هاي شناسايي شده در اسانس سرشاخه گلدار اکسشن 14179……………………… 85

جدول 4-16. تركيب‌هاي شناسايي شده در اسانس سرشاخه گلدار اکسشن 13312……………………… 85

جدول 4-17. تركيب‌هاي شناسايي شده در اسانس سرشاخه گلدار اکسشن 19481……………………… 85

جدول 4-18. تركيب‌هاي شناسايي شده در اسانس سرشاخه گلدار اکسشن 18557……………………… 85

جدول 4-19. تركيب‌هاي شناسايي شده در اسانس سرشاخه گلدار اکسشن 901……………………………. 85

جدول 4-20. تركيب‌هاي شناسايي شده در اسانس سرشاخه گلدار اکسشن 27498……………………… 85

جدول 4-21. تركيب‌هاي شناسايي شده در اسانس سرشاخه گلدار اکسشن 8372………………………… 85

جدول 4-22. مقايسه تركيب‌هاي موجود در اسانس اندامهاي مختلف Achillea filipendula…………… 85

جدول 4-23. خلاصه مشخصات آمار توصيفي شامل ميانگين، حداكثر، حداقل و انحرف معيار براي هر يك از ترکیبات مورد مطالعه بر اساس تجزيه 16 جمعيت Achillea filipendula………………………………………………………………….. 85

جدول 4-24. بردارها و مقادير ويژه، واريانس‌هاي نسبي و تجمعي براي6 مؤلفه اصلي حاصل از تجزيه به مولفه‌هاي ا‌‌صلي روي ترکیبات مورد مطالعه…………………………………………………………………………………………………85

جدول 4-25. ترکیبات اسانس جمعیت های مختلف بومادران زاگرسی در 16 منطقه از ایران………… 85

فهرست نمودارها

عنوان                                                                                                                                     صفحه

نمودار 4-1. مقایسه بازده اسانس سرشاخه گلدار جمعیت های مختلف بومادران زاگرسی…………………. 78

نمودار 4-2. مقایسه بازده اسانس اندامهای مختلف بومادران زاگرسی اکسشن 28794……………………. 80

نمودار 4-3. نمودار مقایسه ای كل سرشاخه گلدار، گل، برگ و ساقه ترکیب سانتولینا الکل  ………….. 81

نمودار 4-4. نمودار مقایسه ای كل سرشاخه گلدار، گل، برگ و ساقه ترکیب 1،8-سینئول…………….. 82

نمودار 4-5. نمودار مقایسه ای كل سرشاخه گلدار، گل، برگ و ساقه ترکیب بورنئول  ……………………… 83

نمودار 4-6. نمودار مقایسه ای كل سرشاخه گلدار، گل، برگ و ساقه ترکیب بورنیل استات  …………… 84

نمودار 4-7. نمودار مقایسه ای ترکیب عمده سانتولینا الکل  ……………………………………………………………….. 81

نمودار 4-8. نمودار مقایسه ای ترکیب عمده 1،8-سینئول………………………………………………………………….. 82

نمودار 4-9. نمودار مقایسه ای ترکیب عمده بورنئول  …………………………………………………………………………… 83

نمودار 4-10. نمودار مقایسه ای ترکیب عمده سیس کریزانتیل استات  …………………………………………….. 84

فهرست اشكال

عنوان                                                                                                                                     صفحه

شكل 2-1. گیاه بومادران زاگرسی……………………………………………………………………………………………………………. 14

شكل 3-1. نقشه پراکنش بومادران زاگرسی در ایران…………………………………………………………………………….. 15

شكل 3-2. مزرعه بومادران در ایستگاه تحقیقاتی البرز کرج………………………………………………………………….. 16

شكل 3-3. خشک کردن نمونه ها……………………………………………………………………………………………………………. 19

شكل 3-4. دستگاه کلونجر……………………………………………………………………………………………………………………….. 24

شكل 3-5. شماتیک کلی دستگاه GC……………………………………………………………………………………………………. 28

شكل 3-6. دستگاه GC…………………………………………………………………………………………………………………………….. 57

شكل 3-7. دستگاه GC/ MASS………………………………………………………………………………………………………………. 60

شكل 4-1. دندروگرام حاصل از تجزیه کلاستر به روش Ward براساس مقادیر تركيب‌هاي موثره در 16 جمعیت A. filipendula ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 69

خلاصه فارسی

جنس بومادران در ایران 19 گونه گیاه علفی چندساله و غالباً معطر دارد که شش گونه آن انحصاری کشور ایران است.  Achillea filipendula با نام فارسي بومادران زاگرسی يكي از گونه‌هاي بومي اين جنس در ايران است. بخش‌های مختلف گونه‌های بومادران به طور گسترده در طب سنتی به علت خواص متعدد دارویی از جمله فعالیت‌های ضد میکروبی-ضدالتهابی-ضدآلرژی و آنتی اکسیدان استفاده می‌شوند. این تحقیق با هدف مشخص کردن کمیت و کیفیت اسانس جمعيت های مختلف بومادران زاگرسی (Achillea filipendula) در شرایط زراعی انجام شد. برای این منظور ابتدا بذر جمعيت های مختلف بومادران زاگرسی از رویشگاههای مختلف جمع‌آوری شده و برای اولین بار، در شرایط محیطی یکسان در مزرعه تحقیقاتی ایستگاه تحقیقات البرز واقع در شهرستان کرج کشت شد. به منظور بررسی و مقایسه کمی و کیفی اسانس سرشاخه های گلدار، پس از جمع‌آوری جمعيت های مختلف در زمان اوج گلدهی، و خشک کردن در سایه، از سرشاخه گلدار همه جمعيت‌ها اسانس‌گیری به روش تقطیر با آب صورت گرفت. همچنين اسانس اندامهاي مختلف (برگ، گل، ساقه و كل سرشاخه هوايي) براي يكي از نمونه‌ها به صورت مجزا مورد بررسي كمي و كيفي قرار گرفت.اسانس‌های حاصل با بهره گرفتن از دستگاههای گازکروماتوگرافی (GC) و گازکروماتوگرافی متصل به طیف‌سنج جرمی (GC/Mass) مورد تجزیه کمی و کیفی قرار گرفتند و ضمن محاسبه بازده اسانس‌ها، ترکیب‌های تشکیل دهنده آن‌ها مورد شناسایی قرار گرفت.

در مقايسه اسانس حاصل از اندامهاي مختلف، بيشترين بازده اسانس (w/w نسبت به وزن خشک) از گل (67/0%) و برگ (77/0%) و كمترين بازده اسانس از ساقه (11/0%) بدست آمد. بازده اسانس کل سرشاخه گلدار نيز 6/0% بود. طبق اين نتايج همه اندامهاي هوايي اين گياه به صورت مجزا داراي اسانس هستند، هر چند تفاوتهايي در بازده اسانس و تفاوتها و شباهتهايي در اجزاي تشكيل دهنده آنها وجود دارد. برخلاف تحقيقات قبلي كه معمولاٌ فقط از گل گونه‌هاي مختلف بومادران اسانس‌گيري انجام مي‌شد، مي‌توان توصيه كرد كه كل اندام هوايي براي اسانس‌گيري مورد مصرف قرار گيرد. مقدار 1،8-سینئول در اسانس‌ها از 5/5  (در اسانس ساقه) تا 7/33% در اسانس سرشاخه گلدار متغير بود. كمترين مقدار سنتولینا الکل (2/4%) در اسانس ساقه و بيشترين مقدار آن (5/23%) در اسانس برگ مشاهده شد. بيشترين مقدار نریل استات (3/58%) در اسانس ساقه مشاهده شد. همچنين اسانس ساقه داراي كمترين مقدار بورنئول (4/3%) و اسانس سرشاخه گلدار داراي حداكثر مقدار بورنئول (4/20%) بود.

در مقايسه اسانس سرشاخه گلدار جمعيت‌هاي مختلف نتایج نشان داد که بازده اسانس‌ها از 13/0 درصد تا 20/1 درصد متفاوت است. کمترین مقدار بازده اسانس مربوط به جمعیت استان اردبیل، شهرستان مشکین شهر2 (13/0 درصد) و بیشترین مقدار بازده اسانس مربوط به جمعیت آذربایجان غربی، شهرستان پیرانشهر (20/1 درصد) بود. همچنین تجزیه اسانس‌ها نشان داد که كل اكسشن‌هاي مورد مطالعه بر اساس آناليز كلاستر در چهار خوشه مجزا قرار گرفتند. ترکیب اصلی اسانس در خوشه 1 (شامل دو جمعيت) آلفاپینن و بورنیل استات بود و بیشترین مقدار بورنیل استات (3/9درصد) و آلفاپینن (6/6درصد) به ترتیب در جمعيتهای بانه 1 و بانه 2 مشاهده گردید. . در اسانس اکسشن های خوشه 2 (شامل چهارده جمعيت) مقدار بورنیل استات و آلفا پینن نسبت به جمعیتهای خوشه 1 بسیار کمتر بوده و این جمعیتها بر اساس مقادیر تركيب‌هاي بورنئول، سنتولیناالکل، 8،1- سینئول، سیس-کریزانتنیل استات، کامفر، جرماکرنD  به صورت کاملاً متمایزی گروه بندی شدند. خوشه 2 به دو خوشه 3 و 4 تقسیم شد. جمعیتهای خوشه 3 (شامل پنج جمعيت) با مقدار میانگین بالاتر  8،1- سینئول و جمعیتهای خوشه 4 (شامل نه جمعيت) با مقادیر میانگین بالاتر سنتولیناالکل از هم متمایز شده‌اند. جمعیت مشکین‌شهر2 موجود درخوشه 3 منبع غنی از 8،1- سینئول (5/73 درصد) بود و جمعیت تبریز بالاترین مقدار بورنئول (4/20 درصد) را در بین همه نمونه ها داشت. خوشه 4 به دو خوشه 5 و 6 تقسیم شدند. . جمعیتهای کلاستر 5 دارای مقدار میانگین بالایی از دو ترکیب  8،1- سینئول و سیس-کریزانتنیل استات بودند.جمعیت سردشت، خوشه 5 بالاترین مقدار کامفر (8درصد) و سیس کریزانتنیل استات (3/14درصد) و جمعیت مریوان بالاترین مقدار جرماکرنD (4/6درصد) را داشتند. جمعیتهای خوشه 6 دارای میانگین بالاتری از سنتولیناالکل بودند. جمعیت استهبان خوشه 6 بالاترین مقدار سنتولیناالکل (6/30 درصد) را داشت.

واژه‌های کلیدی Achillea filipendula :، اسانس، 8،1- سینئول، سنتولیناالکل، بورنئول، ای-بتا-اوسیمن

فصل اول

كليات

مقدمه

توجه روزافزون محافل علمي و پزشکي و داروسازي به گياهان داروئي و داروهاي گياهي و فراورده‌هاي آنها و همچنين روند فزاينده مصرف اين گياهان در تمامي کشورها باعث گرديده است که اين گياهان و فراورده‌هاي آنها، جايگاه جديدي در ميان داروها براي خود باز نموده و حتي در بعضي موارد گوي سبقت را نيز از داروهاي شيميايي بربايند. بويژه گزارشهاي زيادي که بصورت مستمر از نتايج تحقيقات جديد در خصوص درمان بيماريهاي صعب‌العلاج با اين گياهان اعلام مي‌گردد، باعث ايجاد علاقه و توجه مردم شده و اين توجه و علاقه موجب هجوم دست‌اندکاران و بهره‌برداران به رويشگاهها و طبيعت و برداشت بي‌رويه اين گياهان مي‌شود. همچنين عدم مديريت کافي جهت بهره برداري اصولي، عدم وجود دستورالعمل بهره‌برداري به همراه عدم آگاهي کافي بهره‌برداران و نهايتاً برداشتهاي بي‌رويه و نامحدود اين گياهان، موجب کاهش تدريجي بعضي از گونه‌ها از عرصه‌هاي طبيعي و رويشگاها گرديده و در نهايت فرسايش ژنتيکي و انقراض اين گونه‌ها را به دنبال خواهد داشت و اين خطر، طبيعت و گونه‌هاي دارويي با ارزش را در آينده به شدت تهديد مي‌کند. در اين ارتباط با هدايت و تشويق بهره‌برداران و دست‌اندرکاران گياهان دارويي به کاشت و توليد اين گياهان مي‌توان قدم ‌هاي موثري در جلوگيري از تخريب منابع طبيعي برداشت.

همچنین با نگاهی استراتژیک تولید دارو در جهان و در کشور های پیشرفته که در سال های گذشته در مقابل واردات 550 میلیون دلاری ماده اولیه دارویی حجم 76 میلیارد دلار صادرات دارو را داشته اند، به خوبی اهمیت توجه به تولید دارو در کشور ما مشخص می شود.

در ایران نیز استفاده طبی از گیاهان دارویی از قدیم مرسوم بوده است.ضمن این که کشور ایران به علت موقعیت جغرافیایی ویژه اش از تنوع گونه ای بسیار زیادی برخوردار است.تعداد گونه های گیاهی ایران به تنهایی چند برابر قاره اروپاست. در این میان بسیاری از این گونه ها، گیاهان دارویی می باشند اما متاسفانه هنوز ارزش دارویی آنها شناخته نشده است. لذا شناسایی ، استفاده و حفظ این ذخایر ژنتیکی امری ضروری است. امروزه از گیاهان حاوی مواد موثره بر اساس نوع و نحوه مصرف آنها در گروه بندی گیاهان دارویی (medicinal plants)، عطری (Aromatic plants)، ادویه (spice plants) برای تولید فرآورده های متنوع دارویی، غذایی و آرایشی بهداشتی استفاده می شود و هرروزه اهمیت و تقاضای جهانی آنها افزایش می یابد. بسیاری از گیاهان به خاطر اسانس آنها مورد استفاده قرار می گیرند و به علت خواص دارویی اسانس بعضی از گیاهان دارویی نحوه استخراج و نگهداری آن حائز اهمیت است (1).

تعداد صفحه : 187

قیمت :14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

:        ****       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***

جستجو در سایت : کلمه کلیدی خود را وارد نمایید :
 
 
Categories: شیمی