متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : ادبیات

عنوان : تعريف ضابط در فرهنگ لغات

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فصل اول تعاریف

مبحث اول – تعريف ضابط در فرهنگ لغات

در فرهنگ لغت دهخدا و در باب تعریف ضابط چنین آمده است : فراهم آورنده – نگاهدارنده – نگاهدارنده چيزي – آنكه ضبط مدينه و سياست آن را از طرف سلطان بس باشد . شحنه – گرد عالم گشتن چه سود پادشاه ضابط بايد ( ابوالفضل بيهقي ) . پادشاه ضابط بايد چون ملكي و بقعتي بگيرد و آنرا ضبط نتواند كرد و زود دست بمملكت ديگر يازد . ( ابوالفضل بيهقي ص 90 ) ما را خداوندي گماشت عادل و مهربان و ضابط ( ابوالفضل بيهقي ) مبر ؛ انه لمبر بذلك ؛ اي ضابط له . رجل ضابط ؛ مرد هشيار و توانا و سخت . ( منتهي الارب ) شتر قوي سخت . ( منتهي الارب ) . شير بيشه . ( منتهي الارب ) در اصطلاح دراية . متقن مثبت . ج ؛ ضابطون و ضباط و ضوابط

ضابط : فراهم آورنده – نگاهدارنده – نگاهدارنده چيزي – آنكه شهري را از طرف سلطان اداره كند . شحنه . حاكم . والي . مامور وصول ماليات . در اصطلاح درايه ؛ متقن مثبت ؛ ضابطون . ضباط . ضوابط

پليس : پاسبان  اداره شهرباني ( نظميه ) عسس . محتسب . مجموعه نيروهاي انتظامي حافظ نظم و امنيت جامعه . مجازاً ؛ محل استقرار اين نيروها

پليس راه : بخشي از نيروهاي انتظامي كه انتظامات رفت و آمد وسائط نقليه در راه ها و در شهر ها را بر عهده دارد . هر يك از ماموران آن سازمان .

پليس مخفي : مامور پليسي كه لباس خاصي ندارد تا شناخته نشود و پلاكي دارد كه هنگام ضرورت ارائه مي كند .

و اما در فرهنگ لغت معین ضابط این گونه تعریف گردیده است :1- نگاهدارنده ؛ حفظ كننده 2- آنكه شهري را از جانب سلطان اداره كند ؛ شحنه ؛3- حاكم ؛ والي 4- (درايه) متقن ؛ مثبت 5- نيرومند ؛ قوي 6- محصل ماليات 7- مميز و مفتش حساب 8- مباشر ؛ ج . ضابطون ؛ ضابطين – ضباط ؛ ضوابط

پليس : شهرباني ؛ نظميه 2- پاسبان ؛ آژان ؛ عسس ؛ محتسب اداره سه . سر- كلانتري (فره) . سه مخفي . كارآگاه ( فره )

پليسي : منسوب به پليس – داستان پليسي

ضابط در فرهنگ لغت عمید نیز این گونه تعریف گردیده  : نگاهدارنده ؛ حفظ كننده قوي ؛ نيرومند ؛ حاكم ؛ قائد ؛ مرد باهوش ؛ ضباط ؛ جمع

پليس : نظم ؛ انتظام ؛ اداره شهرباني ؛ پاسبان شهرباني

پليس مخفي : كارآگاه

مبحث دوم تعريف ضابط از ديدگاه حقوقدانان

دكتر آخوندي در تعریف ضابط آورده است : ضابطان دادگستري يا پليس قضايي ماموريني هستند كه تحت نظارت و تعليمات دادستان عمومي يا ساير مراجع قضايي در كشف و تحقيق مقدماتي جرم ؛ حفظ آثار و دلايل آن و جلوگيري از فرار و اختفاي متهم به موجب مقررات قانون اقدام مي كنند .

دكتر آشوري : معتقدند ؛ كه ضابطين دادگستري ماموراني هستند كه تحت نظارت و تعليمات مقام قضايي براي كشف جرم ؛ بازجويي مقدماتي از متهم و نيز جلوگيري از فرار يا پنهان شدن او و سرانجام حفظ آثار و دلايل جرم طبق ضوابط قانوني ؛ اقدام مي كنند .

دكتر خالقي : معتقدند ؛ ضابطين دادگستري بازوي اجرايي دادسراها و دادگاهها در انجام وظايفشان هستند كه قانون تكاليف زيادي بر عهده ضابطين دادگستري قرار داده كه از نخستين لحظه هاي پس از وقوع جرم تا واپسين دقايق اجراي مجازات را در بر مي گيرد و شامل كشف جرم ؛ گزارش وقوع آن به دادسرا ؛ جلوگيري از محو دلايل و آثار جرم ؛ ممانعت از فرار متهم انجام دستورات مقامات قضايي  در تحقيق و بازجويي و ابلاغ اوراق قضايي مي شود

ماده 15 قانون آيين دادرسي كيفري در اين زمينه مي گويد :

ضابطين دادگستري ماموراني هستندكه تحت نظارت و تعليمات مقام قضايي در كشف جرم و بازجويي مقدماتي وحفظ آثارودلايل جرم وجلوگيري از فرار و مخفي شدن متهم و ابلاغ و اجراي تصميمات قضايي به موجب قانون اقدام مي نمايند و عبارتند از :

1- نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران .

2- روسا و معاونين زندان نسبت به امور مربوط به زندانيان .

3- مامورين نيروي مقاومت بسيج سپاه پاسداران انقلاب اسلامي كه به موجب قوانين خاص و در محدوده وظايف محوله ضابط دادگستري محسوب مي شوند .

4- ساير نيروهاي مسلح  در مواردي كه شوراي عالي امنيت ملي تمام يا برخي از وظايف ضابط بودن نيروي انتظامي را به آنان محول كند .

5-  مقامات و ماموريني كه به موجب قوانين خاص در حدود وظايف محوله ضابط دادگستري محسوب مي شوند .

تبصره : گزارش ضابطين در صورتي معتبر است كه موثق و مورد اعتماد قاضي باشد .

ضابطين دادگستري در انجام وظايف خود داراي اختياراتي هستند كه مي تواند حتي منجر به سلب آزادي شهروندان گردد و به همين دليل ضروري است كه افرادي كه ضابط محسوب مي شونند و اين اختيارات را دارند به موجب قانون مشخص شوند . از اين رو ؛ ادامه همين ماده ضابطين دادگستري را احصاء مي كند . با نگاهي به موقعيت و مسئوليت اشخاصي كه به عنوان ضابط معرفي شده اند .

مي توان گفت كه ضابطين دادگستري بر دو دسته اند : 1- ضابط عام 2- ضابط خاص محسوب مي شوند .

و اما دكتر بهروز جوانمرد : معتقدند ؛ ضابطين در لغت به معناي مباشر ؛ حفظ كننده و نگاهدارنده هر چيزي به حد خودش مي باشد در اصطلاح حقوقي ؛ ضابطين ؛ بازوي اجرايي دادسرا و دادگاه ها در راستاي انجام وظايفشان مي باشند . قانونگذار در قوانين مختلف حسب مورد از زمان كشف جرم تا مرحله اجراي مجازات تكاليفي بر عهده ضابطين قرار داده است . ماده 15 ق.ا.د.ك مصوب 1378 ضابطين دادگستري را اينگونه تعريف كرده است « ضابطين دادگستري ماموراني هستندكه تحت نظارت و تعليمات مقام قضايي در كشف جرم و بازجويي مقدماتي وحفظ آثارودلايل جرم وجلوگيري از فرار و مخفي شدن متهم و ابلاغ و اجراي تصميمات قضايي به موجب قانون اقدام مي نمايند . رياست و نظارت بر ضابطين دادگستري از حيث وظايفي كه بعنوان ضابط به عهده دارند طبق ماده 17 اين قانون با رئيس حوزه قضايي ( در حال حاضر دادستان ) است .

مطابق بند ي ماده 3 ق.ا.ق.ت.د.ع.ا مصوب 1381 ( ضابطين ؛ مقامات رسمي و ادارات بايد درخواست دادستان و بازپرس را فوراً اجرا نمايند بازپرس مي تواند به تحقيقات ضابطين دادگستري رسيدگي نموده و هرگاه تغييري در اقدامات آنان يا تكميلي در تحقيقات لازم باشد به عمل آورد .

مبحث سوم تعريف ضابط در قوانين موضوعه ايران :

بند اول تعريف ضابط در قانون سال 1290 :

در مورد ضابطان قضايي مي توان گفت : كساني اند كه علي رغم ابلاغ و پايه قضايي وظايف و اختيارات ضابطين دادگستري را دارا بوده به عنوان مثال در قانون آ.د.ك مصوب 1290 دادستان و بازپرس جزو ضابطين دادگستري بوده اند كه خود اين برگرفته از مقررات قانون تحقيقات جنايي قديم فرانسه صورت گرفته بود .

بند دوم تعريف ضابط در قانون سال 1330  :

قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1330 در ماده 19 خود مي گويد ؛ ضابطان عدليه عبارتند از مامورين كه مكلفند به تفتيش و كشف جرائم ( خلاف و جنحه و جنايت ) و با اقداماتي كه براي جلوگيري مرتكب از فرار يا مخفي شدن موافق مقررات قانون بايد بعمل آيد .

 

بند سوم – تعريف ضابط در قانون سال 1378 :

در قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1378 در ماده 15 خود مي گويد ؛ ضابطين دادگستري ماموراني هستندكه تحت نظارت و تعليمات مقام قضايي در كشف جرم و بازجويي مقدماتي وحفظ آثارودلايل جرم وجلوگيري از فرار و مخفي شدن متهم و ابلاغ و اجراي تصميمات قضايي به موجب قانون اقدام مي نمايند و عبارتند از :

1- نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران .

2- روسا و معاونين زندان نسبت به امور مربوط به زندانيان .

3- مامورين نيروي مقاومت بسيج سپاه پاسداران انقلاب اسلامي كه به موجب قوانين خاص و در محدوده وظايف محوله ضابط دادگستري محسوب مي شوند .

4- ساير نيروهاي مسلح  در مواردي كه شوراي عالي امنيت ملي تمام يا برخي از وظايف ضابط بودن نيروي انتظامي را به آنان محول كند .

5-  مقامات و ماموريني كه به موجب قوانين خاص در حدود وظايف محوله ضابط دادگستري محسوب مي شوند .

تبصره : گزارش ضابطين در صورتي معتبر است كه موثق و مورد اعتماد قاضي باشد .

بند چهارم – تعريف ضابط در لایحه  سال 1390 :

در لایحه جدید قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1390 در ماده 28 خود مي گويد : ضابطان دادگستري مأموراني هستند كه تحت نظارت و تعليمات مقام قضائي در كشف جرم، حفظ آثار و علائم و جمع‌آوري ادله وقوع جرم، شناسايي، يافتن و جلوگيري از فرار و مخفي شدن متهم، تحقيقات مقدماتي، ابلاغ اوراق و اجراي تصميمات قضائي، به موجب قانون اقدام مي‌كنند .

 

 

تعداد صفحه : 169

قیمت :14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        *       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

 

جستجو در سایت : کلمه کلیدی خود را وارد نمایید :