متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته  کامپیوتر با عنوان : بررسي تجارت الكتزونيك در صنعت بيمه در ادامه مطلب می توانید صفحات ابتدایی این پایان نامه را بخوانید و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

دانشگاه آزاد اسلامي
واحد تهران جنوب
دانشكده تحصيلات تكميلي

سمينار براي دريافت درجه كارشناسي ارشد “M.Sc”
مهندسي كامپيوتر – نرم افزار

عنوان :
بررسي تجارت الكتزونيك در صنعت بيمه

برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما و نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

يافته هاي اين سمينارحاكي از آن است كه شركتهاي بيمهاي، نگرشي مثبت نسبت به تجارت الكترونيك
داشته و اغلب آنها تجارت الكترونيك را به صورت يك فرصت قلمداد كرده و معتقدند كه به كارگيري
تجارت الكترونيك تاثيراتي مثبت بر صنعت بيمه كشور خواهد داشت. كمبود متخصصان فناوري اطلاعات
و ارتباطات (ICT) و كمي نيروي انساني ماهر و خبره در زمينه تجارت الكترونيك از عمده نيازمندي
هاي زيرساختاري براي اين شركتها ذكر شده است.آماده نبودن ساير بخشهاي پشتيبان (مانند پول
الكترونيكي و شبكه مخابراتي)، فقدان قوانين و مقررات ضروري (امضاي الكترونيكي، كپي رايت و …)،
فراگير نبودن استفاده از اينترنت و دسترسي محدود به آن و وجود نگرش سنتي حاكم بر فرهنگ سازماني
از جمله موانع بازدارنده پيادهسازي تجارت الكترونيك در اين شركتها ارزيابي شده است. بخشهاي بازاريابي
و فروش به همراه بخش تحقيق و توسعه پتانسيل هاي خوبي براي بهرهگيري از تجارت الكترونيك داشته
و از طرف ديگر بيمههاي اتومبيل، باربري، عمر و اشخاص از قابليت بيشتري براي عرضه به صورت
«online» را دارند.
مقدمه:
شرايط و روشهاي انجام كسب و كار مدام در حال تغيير و تحول بوده و هر روزه گزينههاي بيشتري در
اختيار كسب و كارها قرار ميگيرند. در سالهاي اخير به واسطه رشد سريع فناوري هاي اطلاعات و
ارتباطات و از همه مهمتر گسترش اينترنت، روند اين تغييرات تسريع يافته است. يكي از اين گزينهها،
تجارت الكترونيك است كه مباحث زيادي در خصوص پيادهسازي و بويژه تاثيرات آن بر كسب و كارها
صورت گرفته است. بخش خدمات مالي و بويژه صنعت بيمه هم از اين امر مستثني نبوده و در اين
خصوص هم مطالعات قابل توجهي صورت گرفته است كه اغلب آنها در كشورهاي صنعتي و توسعه يافته
بوده و براي كشورهاي توسعه نيافته و يا در حال توسعه هم مطالعات پراكندهاي صورت گرفته است. با
توجه به اندك بودن اين نوع تحقيقات براي كشور ايران، انگيزه اوليه براي انجام يك مطالعه منسجم در
اين خصوص ايجاد شده و اين اندك بودن بر آن است تا نتايج مطالعه انجام شده را منعكس نمايد.
تنظيم چارچوب اين سمينار به اين صورت است كه ابتدا در بخش بعدي مقدمهاي بر صنعت بيمه و
چالشهاي پيرامون آن ارائه شده و در بخش سوم به تاثير تجارت الكترونيك بر صنعت بيمه پرداخته
خواهد شد. در بخش چهارم هم روش شناسي به كار رفته در اين تحقيق ارائه شده و يافتههاي اين
مطالعه در بخش پنجم ارائه خواهد شد. در نهايت در بخش ششم، خلاصهاي از اين تحقيق و نتيجهگيري
ارائه خواهد شد. همچنين در بخش پاياني برخي از پيشنهادها براي پژوهشهاي بعدي ارائه خواهد شد .

بيمه الكترونيكي به معناي عام به عنوان كاربرد اينترنت و فنّاوري اطّلاعات(IT) در توليد و توزيع
خدمات بيمهاي اطلاق ميگردد و در معناي خاص بيمه الكترونيكي را ميتوان به عنوان تأمين يك
پوشش بيمهاي از طريق بيمهنامهاي دانست كه به طوربرخط (online)درخواست، پيشنهاد، مذاكره و
قرارداد آن منعقد ميگردد.
.در سال 1997 فقط درصد كوچكي از 2129 بيليون دلار حق بيمه جمعآوري شده در سطح جهان به
معاملات انجام گرفته از طريق اينترنت ارتباط داشت, با وجود اين, همانند ديگر خدمات مالي, بيمه
الكترونيكي نيز در تعاقب تجارت الكترونيكي به خصوص در امريكاي شمالي و اروپاي غربي روز به روز
گسترش بيشتري پيدا كرد[1]
با اينكه پرداخت حقبيمه، توزيع بيمهنامه و پردازش پرداخت خسارت ميتواند online انجام گيرد در
برخي كشورها محدوديتهاي مقرراتي (نظارتي) و تكنيكي (فني) ممكن است اجازه انجام كاملاً
الكترونيكي عمليات را ندهد. اما در سطح جهاني براي پشتيباني از تحقق پرداخت حق بيمه و توزيع بيمه
نامه به صورت online مقررات بطور مداوم در حال اصلاح هستند.
اينترنت به تازه واردان بازار امكان ميدهد كه از فرآيند پرهزينه و طولاني راهاندازي شبكههاي سنتي
فروش پرهيز كنند و شركتهاي موجود خدمات مالي و اينترنتي نيز از حضور اينترنتي و نام تجاري خود
براي اضافه كردن كالاهاي بيمهاي به مجموعه كالاهاي موجود خود بهره ميبرند.
بنابراين بيمهگران قديمي با فشار رقابتي فزايندهاي روبرو ميباشند. محصولات بيمهاي كه به مشاوره كمي
نياز دارند براي فروش از طريق اينترنت مناسب هستند و واسطههاي سنتي بيمه خود را با فشار رقابتي
روبرو ميبينند اما در مورد محصولات بيمهاي پيچيده و با ارزش معاملاتي بالا كه مشتري تمايل بيشتري
به صرف هزينه مشاوره دارد, فروش از طريق اينترنت خيلي تناسب ندارد .
بنابراين محصولاتي براي بازاريابي بر روي اينترنت و توزيع online مناسب هستند كه بتوان آنها را
استاندارد كرده و با تعداد محدودي از پارامترها تشريح و نرخگذاري كرد نظير: بيمه اتومبيل، بيمه
مسئوليت خصوصي، بيمه خانوار و بيمه عمر زماني. البته اين بدان معنا نيست كه ديگر محصولات بيمهاي
از فرصتهاي فراواني كه تجارت الكترونيكي در اختيارشان ميگذارد براي بهبود كيفيت خدمات شان
استفاده نكنند.
يكي از مسائل مهم در بيمه, ارزيابي متوسط خسارت مورد انتظار است تا بر پايه آن بتوان نرخ حقبيمه را
تعيين كرد. همچنين براي مواقعي كه حقبيمه دريافتي براساس نرخهاي متوسط براي پوشش خسارتها
 
در يك سال كافي نباشد بيمهگرها نياز به داشتن منابع و ذخاير اضافي ميباشند .نحوه وضع و بكارگيري
اين ذخاير توسط مقام نظارتي بيمه تعيين ميشود.
محاسبه نرخ بيمه، تعيين ذخاير كافي براي پوشش خسارتهاي بيش از حقبيمه سال، نحوه تعديل نرخ
براي مشتريان خاص همه اينها متضمن درگير شدن در محاسبات و تحليلهاي آماري دريافتي است كه
نياز به دسترسي به اطّلاعات كافي دارد. همچنين امروزه IT به صورت گستردهاي براي ارتباط با
نمايندگان بيمه، پروسه صدور بيمهنامه، اعلاميه حقبيمه، تحليل بازار ، پيشبيني فروش و عمليات
حسابداري در شركتهاي بيمه بكار گرفته ميشود.

تعداد صفحه :85

قیمت : 10000 تومان

—-

پشتیبانی سایت :       

*         serderehi@gmail.com

جستجو در سایت : کلمه کلیدی خود را وارد نمایید :