متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته  کامپیوتر با عنوان : پردازش پرس وجوهاي چندگانه در شبكه حسگر بيسيم در ادامه مطلب می توانید صفحات ابتدایی این پایان نامه را بخوانید و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

دانشگاه آزاد اسلامي
واحد تهران جنوب
دانشكده تحصيلات تكميلي

سمينار براي دريافت درجه كارشناسي ارشد “M.Sc”
مهندسي كامپيوتر – نرم افزار

عنوان :
پردازش پرس وجوهاي چندگانه در شبكه حسگر بيسيم

برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما و نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چكيده:
شبكههاي حسگر بيسيم، شبكههايي متشكل از ابزار كوچكي هستند كه به وسيله باطري تغذيه مـي شـوند .
وظيفه اين ابزار كوچك، كه حسگر ناميده ميشوند، اكتساب داده از محيط فيزيكي اطراف است كه در مجموع به
صورت ديدهايي از محيط توسط شبكه به كاربران تحويل داده ميشوند. كسب و انتقال داده هاتوسط حسـگرها،
همراه با مصرف انرژي است و به دليل كوچك بودن اين ابزار و در نتيجه ظرفيت محدود انرژي آنها، حفظ هر چه
بيشتر اين منبع حياتي در حسگرها و افزايش طول عمر شبكه، يكي از مهمترين معيارها در كارهـاي مـرتبط بـا
اين شب كهها محسوب مي .شود
از آنجايي كه اكتساب اطلاعات از محيط با اعلان پرسوجوهايي توسط كاربران به شبكه صورت مـي گيـرد و
مبحث پردازش پرسوجوها در شبكههاي حسگر بيسيم، به صورت مستقيم با پردازش اين پـرس وجوهـا، نحـوه
اجراي آنها و تحويل دادههاي درخواستي آنها مرتبط است، نقش بسيار مهمي در چگونگي و ميزان مصرف انرژي
ايفا ميكند. از اين رو همواره هدف اصلي در كارهاي ارائه شده در اين زمينه ارائه راهكارهايي براي مصرف بهينه
انرژي بوده است .
مقدمه:
پيشرفت روز افزون تكنولوژي و ميل انسان براي استفاده راحت تـر از آن باعـث ا يجـاد و اسـتفاده از ابـزار و
2 و جاسازي 1 امكاناتي كه هر چه بيشتر در زندگي روزمره محو
شده هستند، گرديده است. در مبحث شبكه نيـز،
در سالهاي اخير توجه زيادي به شبكههاي موردي و حسگر معطوف شده است، كـه بـه صـورت قابـل تـوجهي
ميتوانند به صورت محو و جاسازي شده به كار رون . د به همين جهت، پروژههاي گوناگوني براي نيل به محاسبات
فراگير كه در آن رايانه ها و حسگرها در هر زمينهاي از زندگي انسان دخيل هستند و به او يـاري مـي رسـانند،
صورت گرفته است كه نتيجه آنها استفاده گسترده از شبكههاي حسگر بيسـيم در زمينـه هـاي مخلتفـي ماننـد
صنايع نظامي، زيستي، بهداشتي، شهري، ترافيكي و ساختمان است .
شبكههاي حسگر بيسيم متشكل از گرههايي ميباشند. هر گره متشكل از يك يا چند حسگر است كه به وسيله
باطري تغذيه ميشوند و در محيط فيزيكي پيرامون پراكنده شـده انـد و اطلاعـات مختلفـي از قبيـل نـور، دمـا،
رطوبت، صدا و … را از آن كسب و به كاربران شبكه ارائه ميدهند. دادههاي اكتسابي مـي تواننـد بـه كـاربران در
3 تصويربرداري
از دنياي واقعي ياري برسانند. به كمك تصويربرداري از دنياي خارجي مي توان رويدادها و حوادث
محيط را كنترل و يا پيش بيني نمود. ارتباط ميان حسگرها و كاربران به صورت بيسيم و از طريق هوا به عنوان
رسانه ارتباطي مشترك ميباشد و هدف نهايي جمعآوري اطلاعات كسب شده از محيط در يك نقطه از شبكه به
4 نام ايستگاه اصلي
كه به رايانه كاربر متصل است، ميباشد. از آنجايي كه هر حسگر قادر به ارسـال اطلاعـات تـا
5 شعاعي محدود در پيرامون خود ميباشد، ارتباط در اين شبكهها به صورت چندگامه
صورت مـي پـذيرد . بـدين
طريق كه هر حسگر در شبكه غير از ارسال اطلاعات خود، مسئول ارسال دادههاي دريافتيِ ارسـال شـده توسـط
حسگرهاي ديگر به سمت ايستگاه اصلي ميباشد.
در هر حال يكي از اساسيترين ملزومات رسيدن به چنين موقعيتي، پرسوجوي داده هاو تركيب اين دادههـاي
كسب شده توسط حسگرهاي جاسازي شده در محيط ميباشد. زيرا بازيابي و استفاده از دادههاي هزاران گره، به
صورت خام و منفرد كاري طاقت فرسا و غيرممكن ميباشد. از طرف ديگر از آنجايي كه حسگرها ابـزاري تغديـه
شونده به وسيله باطري هستند، داراي ذخيره انرژي محدودي ميباشند و غالباً نيز بايد بـراي دوره هـاي نسـبتاً
طولاني در شبكه باقي بمانند و به كسب داده ادامه دهند، ارسال داد ههاي اكتسابي به صورت خام امري نامعقول

به نظر ميرسد. زيرا ارسال چنين حجم بالايي از داده هابه راحتي ميتواند انرژي محدود ايـن ابـزار را بـه پايـان
برساند و شبكه را از كار بيندازد. به همين جهت استفاده از تكنيكهايي براي پرسوجوي دادههاي حسـگرها بـه
صورت جمعي و همچنين كاهش ميزان حجم اطلاعات ارسالي در ميان حسگرهاي شبكه امري لازم و حياتي بـه
نظر ميرسد. در واقع هدف مبحث پردازش پرسوجوها در شبكههاي حسگر بيسيم رسيدگي بـه دو ايـن مـورد
ميباشد
تكنيكهاي مختلفي در مبحث پردازش پرسوجوها به كار مي روند. فرا از نام و شيوه استفاده، تمام تكنيكهاي
موجود در مبحث پردازش پرسوجوها يك هدف اصلي را دنبال ميكنند: استفاده كمينه از انرژي و افزايش طول
عمر شبكه.

 تعداد صفحه :88

قیمت :  14700 تومان

—-

پشتیبانی سایت :       

*         serderehi@gmail.com

 

جستجو در سایت : کلمه کلیدی خود را وارد نمایید :