متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته   مهندسی مواد با عنوان :  بررسی خواص مكانیكی پوششهای نانوكریستالی  در ادامه مطلب می توانید صفحات ابتدایی این پایان نامه را بخوانید و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

 دانشگاه آزاد اسلامی
واحد تهران جنوب
دانشكده تحصیلات تكمیلی

سمینار برای دریافت درجه كارشناسی ارشد “M.Sc”
مهندسی مواد- شناسایی و انتخاب مواد مهندسی

عنوان:
بررسی خواص مكانیكی پوششهای نانوكریستالی پایه كرم تولید شده به روش
آبكاری الكتریكی

برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما،استاد مشاور و نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چكیده
 آبكاری الكتریكی یكی از روش های مناسب جهت اعمال پوشش هـای سـاده و كـامپوزیتی بـر
روی فلزات می باشد. در این تحقیق نانو مواد، خواص، روش های تولید و كاربردشان مورد بررسی قـرار
گرفتند. اصول آبكاری الكتریكی در اعمال پوشش های ساده و كامپوزیتی پایه كرم مطرح شد. مكانیزم
های همرسوبی الكتروشیمیایی گاگلیمی و Celies ارائه شد. تـاثیر نـوع جریـان آبكـاری و پارامترهـای
جریان آبكاری بر مورفولوژی پوشش كامپوزیتی پایه كرم ارائه شد. همچنین خواص مكـانیكی پوشـش
های ساده و كامپوزیتی پایه كرم و تاثیر نوع جریان بر خواص مكانیكی این پوشـش هـا ارائـه شـد. بـا
توجه به مطالب جمع آوری شده در این تحقیق پوشش های كامپوزیتی پایه كرم نسبت به كـرم سـاده
از خواص مكانیكی بهتری از قبیل سختی، مقاومت به سایش و مقاومت به خوردگی برخوردارند.

مقدمه
 از اوایل سال 1980 مطالعات وسیعی روی مواد نانو كریستالی صورت گرفت و خواص آنها با مواد
میكروكریستال مشابه مورد مقایسه قرار گرفتند. این مـواد انقـلاب وسـیعی را در طراحـی مـواد بـرای
كنترل ساختار در ابعاد اتمی به قصد اصلاح خواص مهندسی متعـدد، بـه وجـود آورده انـد. عـلاوه بـر
خصوصیات جالب فیزیكی و شیمیایی این مواد در زمینه هـای الكتریكـی و مغناطیسـی و كاتـالیزور و
رفتار خوردگی، این دسته از مواد محدوده وسیعی از خصوصـیات عـالی مكـانیكی را نشـان مـی
دهند. در مواد نانوكریستالی خصوصیات جالب مكانیكی مثل رفتـار تغییـر شـكل سـوپر پلاسـتیك در
دمای نسبتا پایین و سختی فوق العاده بالا و اسـتحكام كششـی و فشـاری بـالا مشـاهده شـده اسـت.
همچنـین دیـده شـده كـه خصوصـیات خسـتگی و خـزش و داكتیلیتـه ایـن مـواد متفـاوت از مـواد
میكروكریستال است.
 استحكام مكانیكی مواد كریستالی به مقدار زیادی به اندازه دانه وابسته بوده و با آن كنترل شـده،
كه معمولا با رابطه هال-پچ توصیف می شود. همچنان كه اندازه دانه تا ابعاد نانو متری كاهش پیدا می
كند، تغییرات در استحكام و سختی، دیگر بطور كامل از رابطه هال-پـچ پیـروی نمـی كنـد و تعریـف
عمومی از نقطه تسلیم دیگر معتبر نیست و مكانیزم های جدیدی در تغییر شكل این مواد با دانـه ریـز
در ابعاد نانومتری نقش بازی می كنند.
 توسعه ذاتی خواص مختلف این مواد، امكان برخورد فنی بعضی از كاربردهای مهندسـی را ایجـاد
می كند كه نیاز به تحقیق و بررسی بیشتر این مواد را اجتناب ناپذیر می كند. پوشش های كـرم تهیـه
شده به روش لایه نشانی الكتریكی در قطعات مهندسی بسیار مهمند. پوشش كـرم بـه دلیـل مقاومـت
سایشی بالا و مقاومت شیمیایی بالا برای حفاظت از فلز پایه در مقابل سایش ، خوردگی در دمای بـالا
و كاربرد های تزئینی كاربرد فراوانی دارد. 

كلیات
در این تحقیق به بررسی خواص مكانیكی پوشش های نانو كریستالی پایه كرم تولیـد شـده بـه روش
آبكاری الكتریكی پرداختـه مـی شـود. جهـت اعمـال پوشـش هـای نانوكـامپوزیتی بـه روش آبكـاری
الكتریكی پارامترهای پالس و مكانیزم های همرسوبی بررسی می شود.
جهت اعمال پوشش مناسب از یك حمام با تركیبی مناسب استفاده مـی شـود. جهـت بهبـود خـواص
سایشی و خوردگی پوشش از جریان پالسی استفاده می شود زیرا در این روش اتمهای هیدروژن تولید
شده حین فرایند آبكاری فرصت كافی برای خروج از سطح را دارند.
در این تحقیق نحوه اعمال پوشش تركیـب حمـام و تـاثیر پارامترهـای پـالس بـر روی مورفولـوژی
پوشش مورد بررسی قرار می گیرد. در شرایط بهینه پارامترهای پالس و تركیب حمام و افزودنی ها بـه
حمام بهترین پو.شش از نظر مورفولوژی سختی مقاومت به سایش و خوردگی به دست می آید.

تعداد صفحه :101

قیمت : پنج هزار تومان

—-

پشتیبانی سایت :        *       serderehi@gmail.com

 


2 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید